Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Moje hvězda, společná obloha
Odborný článek

Moje hvězda, společná obloha

Anotace

Vánoční ateliér pořádaný Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou koncem loňského roku nabídl kromě tradiční náplně, ve které je kladen důraz na zprostředkování aktivní tvorby spojené s osobním zážitkem, také nové pojetí v podobě „společného prožitku“. Muzeum tím představilo vlastní linii muzejních programů podporujících sociálně kulturní vazby.

Cíl

Představit aktivitu z praxe, která je zaměřena na společný prožitek a která podporuje kulturně sociální vazby.

Na konci každého roku Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou pořádá akci Vánoce v muzeu. Program probíhá ve formě výtvarné dílny, na kterou se však žáci připravují již ve škole. Přihlášeným třídám z prvního stupně základních škol jsou dopředu zasílány pracovní listy, myšlenkové mapy a jiné materiály, se kterými mohou pracovat s učiteli ve třídách nebo s rodiči doma.

Loňské téma znělo – Moje hvězda, společná obloha. První část názvu „Moje hvězda“ odkazovala k samotné výtvarné činnosti, zatímco druhá část vyjadřovala cestu ke společnému prožitku. Tato cesta se zdá být velmi vhodná pro ověřování komunikačních účinků vizuálně obrazných vyjádření a pro nastolení intenzivního pocitu sounáležitosti, který ve svém důsledku napomáhá k upevňování sociálně kulturních vazeb.

Cíl programu

 • pomáhat žákům chápat věci v širších souvislostech a utvářet integrovaný pohled na danou problematiku
 • učit žáky prostřednictvím vlastní tvorby vnímání, cítění, prožívání
 • poznávat komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
 • zasadit výtvarnou i edukační aktivitu do odpovídajících kulturních a sociálních souvislostí
 • aktivitami zaměřenými na společný prožitek podporovat kulturně sociální vazby
 • připomínat krajové zvyklosti a podporovat tím uvědomování si svých kořenů zasazených do jabloneckého kraje spojeného s dlouholetou sklářskou tradicí

Pedagogická příprava

Stěžejním tématem loňského ateliéru byla betlémská hvězda, jako jeden z typických vánočních symbolů. Pedagogická příprava sestávala z vytvoření textů, které měly žáky seznámit s pojmem betlémské hvězdy v širších souvislostech (viz příloha Moje hvězda, společná obloha, Vyprávění o betlémské hvězdě).

Vyprávění o betlémské hvězdě žákům mělo podat některé informace a zároveň je motivovat k dalšímu poznávání. Tyto materiály byly objednaným třídám zaslány ještě před ateliérem, takže s nimi mohli učitelé pracovat už v předstihu.

Motivace k výtvarné činnosti

Téma betlémské hvězdy bylo použito na začátku výtvarného ateliéru k vyprávění a dialogu na toto téma a zároveň motivovalo k následné výtvarné činnosti.

Výtvarná činnost v ateliéru

Samotná práce v ateliéru navazovala na tento námět vlastní výtvarnou činností. Žáci si mohli vyrobit barevnou hvězdu ozdobenou skleněnými korálky. Ty jim měly připomenout, že se nacházejí v Muzeu skla a bižuterie. Nejprve si z plechového kalíšku z čajové svíčky vystřihli tvar hvězdičky, potom uprostřed jehlou udělali 8 dírek, kterými provlékli čtyři drátky. Na ně pak navlékali různobarevné korálky a hvězdu si vyzdobili tak, jak si přáli (viz příloha – fotografie).

Návod na přípravu hvězdy:

 • z plechového kalíšku z čajové svíčky vystřihnout tvar hvězdičky
 • uprostřed jehlou udělat 8 dírek
 • dírkami provléknout čtyři drátky
 • na drátky navlékat různobarevné korálky
 • konec drátků zatočit za pomoci špejle

Společná obloha

Poté, co si žáci vyrobili vlastní hvězdu, měli možnost zakomponovat ji do improvizované společné oblohy. Využili jsme k tomu pódia v ateliéru, které jsme pokryli tmavě modrým kartonem. Žáci si spontánně rozmísťovali své hvězdy podle libosti. Vznikla tak obloha posetá hvězdami – jejich společná obloha. Žáci ke své hvězdičce dostali čajovou svíčku, kterou si postavili na svou hvězdu. Pak lektorky svíčky zapálily a zhasly ostatní světla. Společný prožitek z osvětlené oblohy zesílila vůně svíček a koledy, které si k tomu všichni rádi zazpívali.

Žáci pak dostali arch tmavě modrého papíru, symbolizující kus jejich společné oblohy, na který si svou hvězdu připevnili lepidlem. Stříbrným fixem mohli napsat text, kterým přání dotvořili.

Návod na přípravu přáníčka

 • na modrý karton připevnit lepidlem dříve vyrobenou hvězdu
 • ozdobit papír textem, drobnými motivy (sníh, apod.)
 • přání podepsat

Práce v ateliéru byla připravena tak, aby všichni v daném čase (dvě vyučovací hodiny) zvládli vyrobit jak hvězdu, tak následně i přáníčko. Vymezený čas počítal i s aktivitou, která zapojila všechny žáky. Instalace společné oblohy mezi výrobou hvězdy a mezi dokončováním přání byla vítaným zážitkem, který splňoval plánované cíle a podpořil kulturně sociální vazby.

Závěr

Téma betlémské hvězdy navázalo na ateliér z předchozího roku, jehož hlavním tématem byl jiný vánoční symbol – ryba. I tento program pracoval s pedagogicky motivovanými texty a s výtvarnou činností žáků spojenou s osobním prožitkem.

Tento program však přinesl také něco nového, a to pokus o hledání cesty ke společnému prožitku. Tato cesta jednak žáky učí zapojovat do komunikace obsah vizuálně obrazných vyjádření, které samostatně vytvořili, ale podílí se také na formování návyků v sociálních a kulturních vztazích.

Právě spojení „moje“ a „společné“, které se v názvu programu objevilo, bylo tím stěžejním, co chtěli jeho autoři říci – akcent pocitu „naše“ v kontrastu s individuální výtvarnou činností.

Reflexe

Text příspěvku by měl sloužit jako příklad aktivity, která je zaměřena jak na výtvarnou činnost spojenou s osobním prožitkem, tak na společnou činnost, která napomáhá ke vzájemné komunikaci a slouží tak k lepšímu navázání kulturních a sociálních vazeb.

Literatura a použité zdroje

[1] – PIJOAN, José. Dějiny umění 5. 2. vydání. Praha : Odeon, 1984. 317 s.
[2] – MRÁZ, Bohumír; MRÁZOVÁ, Marcela. Encyklopedie světového malířství. 2. vydání. Praha : Academia, 1988. 630 s.
[3] – CORRAIN, Lucia. Giotto a středověké umění : Životy a díla středověkých umělců. 1. vydání. Praha : Svojtka a Vašut, 1996. 64 s. ISBN 80-7180-098-8.
[4] – CHASTÉL, André; BACCHESCHI, Edi; BAJZOVÁ, Jitka. Giotto. Souborné malířské dílo. 1. vydání. Praha : Odeon, 1991. 127 s. ISBN 80-207-0169-9.
[5] – VAVŘINCOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie Vánoc. 3. vydání. Praha : Libri, 2002. 286 s. ISBN 80-7277-132-9.
[6] – DUŠEK, Jiří. Pojďme spólů do Betlémá...Dudlja, dudlaj, dudlajdááá... . 2002. [cit. 2010-02-16]. Dostupný z WWW: [http://archiv.ian.cz/data/466.htm].
[7] – Giotto di Bondone . [cit. 2010-02-16]. Dostupný z WWW: [http://cs.wikipedia.org/wiki/Giotto_di_Bondone].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
604.49 kB
Dokument
Příloha 1 – fotografie
doc
777.34 kB
Dokument
Příloha 2 – texty

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jaroslava Vaňová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Plechový kalíšek z čajové svíčky, nůžky, jehla, čtyři 20ti centimetrové drátky, různobarevné korálky, špejle, tmavě modrý karton, čajová svíčka, lepící hmota, stříbrný fix.