Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Mineralogická mapa ČR
Odborný článek

Mineralogická mapa ČR

26. 5. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Jiří Fuksa

Anotace

Mineralogická a petrologická mapa ČR je učební pomůcka, kterou si žáci sami vyrobí a která jim zároveň umožní utřídit si informace o základních vlastnostech, využití a nalezištích významných šperkařských nerostů, technických rud a hornin na území ČR.

Mineralogická a petrologická mapa České republiky je učební pomůckou, kterou si žáci sami vyrobí a která jim zároveň umožní (v rámci 9. ročníku) utřídit si informace o základních vlastnostech, využití a nalezištích významných šperkařských nerostů, technických rud a hornin na území ČR.

Pro sestavení mapy se předpokládá základní znalost fyzikálních a chemických vlastností nejdůležitějších nerostů a hornin, dovednost a kreativita žáků při vyhledávání a zpracování informací. Žáci také zúročí své poznatky o místopisu ČR z učební látky pro 8. ročník.

Mapa se může stát jednak podkladem pro další výuku, jednak pomůckou pro samotné žáky do budoucna, např. při studiu oborů, jako je Hospodářský zeměpis, Biologie, Základy ekologie atd.

MINERALOGICKÁ A PETROLOGICKÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY

Mapu lze vytvořit ve třech variantách:

A. jako výsledek individuální činnosti (formát A4)
B. jako výsledek skupinové činnosti (velkoplošný formát A1 - A2)
C. jako velkoplošný formát s interaktivním využitím

Časová dotace:

 • pro individuální činnost asi 3 vyučovací hodiny + 2 vyučovací hodiny na internetu
 • pro skupinovou činnost asi 4 a více vyučovacích hodin podle náročnosti

Příprava k činnosti:

 • Seznámení žáků s významem mapy, s možnostmi jejich kreativity a motivací k práci (určí si vyučující dle svého uvážení).
 • Příprava pomůcek k práci.
 • Případné rozdělení žáků do skupin (po 3 - 4 žácích).
 • Každá skupina si připraví svůj vlastní návrh na provedení mapy.
 • Jednotlivci nebo skupiny si připraví informační zdroje.
 • Vyučující seznámí žáky s kritérii hodnocení práce.

Postup:

A. Individuální činnost

 • Žáci si převezmou mapku ČR (obrysy).
 • Podle Školního atlasu (obecná zeměpisná mapa ČR) si zakreslí do mapky místopis:
  • hlavní pohoří ČR;
  • nejdůležitější řeky;
  • hlavní město ČR a krajská města.
 • K zadaným druhům nerostů či hornin (určí vyučující nebo sami žáci dle jejich využití) si žáci vytvoří určitou grafickou značku nebo symbol.
 • Seznam nerostů a hornin a jejich značek či symbolů (legendu) si žáci vytvoří na zadní stranu mapky.
 • S vyhledáním informací o nerostech a horninách (naleziště a těžební oblasti, vlastnosti a využití nerostů a hornin) žáci zaznamenají do mapky co nejpřesnější místo naleziště nebo těžby pomocí zvolených grafických značek.
 • Žáci dokončí formální úpravu mapky.

Poznámka:
Pro lepší přehlednost je možné grafické značky nerostů a hornin odlišit do barevných skupin (šperky, kovové rudy, stavební suroviny, hnojiva...).
Vyučující hodnotí mapky sám dle předem stanovených kritérií, s nimiž žáky seznámil ve fázi přípravy, nebo hodnotí s žáky formou jejich prezentací.

B. Skupinová činnost

 • Skupiny si převezmou arch papíru.
 • Členové skupin si rozdělí práci:
  • překreslit obrys ČR ze školního atlasu na arch papíru ve vhodném měřítku, včetně místopisu (stejně jako při individuální činnosti);
  • sbírat a třídit informace o nerostech a horninách (stejně jako při individuální činnosti);
  • připravit grafické symboly a značky pro nerosty a horniny.
 • Žáci nalepují štítky se symboly, značkami, obrázky nebo fotografiemi nerostů a hornin do mapky podle nalezišť.
 • Žáci dokončí formální úpravu mapky.

Poznámka:
Při skupinové činnosti si každá skupina může vylosovat tematické zaměření své mapy - např. stavební suroviny, hnojiva, šperky, kovové rudy, technické nerosty a horniny.
Hodnocení může probíhat mezi skupinami formou prezentace a obhajoby, přičemž ostatní skupiny (i vyučující) mohou působit v roli oponentů.

C. Varianta úpravy mapy na velkoplošný formát s interaktivním využitím

 • Obrázky, nalepovací štítky, fotky nebo kartičky se stručnými informacemi o nerostech a horninách lze použít jako skládanku nebo kvíz (fantazii vyučujícího i žáků se meze nekladou).
 • Mineralogická a petrologická mapa ČR vyhotovená na velké archy papíru poslouží jako společná učební pomůcka pro výuku ve škole i jako forma tematické výzdoby či motivační a informační materiál pro různé projekty.
 • Mapky na čtvrtce formátu A4 poslouží individuálně žákům nejen v 9. ročníku ZŠ, ale i ve středních školách.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
26. 5. 2010
"Mineralogická a petrologická mapa České republiky" je učební pomůckou, kterou si žáci sami vyrobí. Žákům také umožní utřídit si informace o základních vlastnostech, využití a nalezištích významných šperkařských nerostů, technických rud a hornin na území České republiky. Mapa se může stát jednak podkladem pro další výuku, jednak i pomůckou pro samotné žáky, kteří odejdou ze základní školy studovat přírodovědné obory.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Exkurze, Školní třída

Nutné pomůcky:

Podle způsobu provedení: čtvrtka A4 nebo arch papíru A2 - A3 (možno využít i recyklovaný papír); Školní atlas České republiky; odborná literatura k dané problematice; PC + internet, Word, Klipart, grafické programy apod.; obrázky nerostů; psací a kreslicí potřeby; nalepovací štítky (i různé barvy).