Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak sestavit rozpočet domácnosti?
Odborný článek

Jak sestavit rozpočet domácnosti?

11. 1. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Marie Žitná

Anotace

Vedení domácího rozpočtu patří sice do světa dospělých, ale naučit se rozumět penězům, umět sestavit a vést rozpočet domácnosti a vyznat se v základní finanční terminologii je potřebné si osvojit již v raném věku. Modelová ukázka ukazuje jednu z možností využití tématu ve výuce.

Cíl

Cílem příspěvku je ukázat jednoduché vyučovací metody a postupy při výuce tvorby osobního a domácího rozpočtu.

Výuka finanční gramotnosti je v současné době realizována ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce v tematickém okruhu Provoz a údržba domácnosti a ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství v tematickém okruhu Stát a hospodářství. Dané téma (Jak sestavit rozpočet domácnosti?) je realizováno v tematickém okruhu Provoz a údržba domácnosti. Žáci se doposud setkali s problematikou finanční gramotnosti jen okrajově.

1. Stanovení významu tvorby rozpočtu domácnosti

Rozumně hospodařící rodina by měla mít zpracovaný měsíční rozpočet. Tím je dán reálný předpoklad pro zajištění plynulého a bezproblémového chodu domácnosti. Předpokladem pro sestavení rodinného rozpočtu je základní znalost možných příjmů a výdajů v domácnosti a znalost osobního rozpočtu.

Pro efektivnější způsob výuky se osvědčila skupinová práce.Třída je rozdělena do 4 skupin. Tyto pracovní skupiny mají své pojmenování: Křečci, Čmeldové, Bobři a Vačice. Skupiny pracují ve stejném složení již od počátku školního roku. Žáci si skupiny vytvořili sami, učitel respektoval jejich rozhodnutí.

2. Stanovení osobního rozpočtu.

Nejdříve se žáci seznámí se základní funkcí osobního rozpočtu na modelové situaci. Žáci již z předcházejících hodin rozumějí pojmům osobní příjem a osobní výdaj.

Příklad:

a) Jana je žákyní 9. ročníku. Dojíždí do školy z vesnice. Dostává od rodičů  týdenní kapesné ve výši 250,- Kč. Její měsíční příjem je tedy 1 000,- Kč. Peníze dostává na kino, provoz mobilu, svačinky ve škole a na kosmetiku. Ostatní výdaje (doprava, stravenky ve škole atd.) jí hradí rodiče.

Osobní příjmy Osobní výdaje
kapesné od rodičů 1000,- mobilní telefon 100,-
kino 300,-
kosmetika 100,-


svačinky 150,-
Celkem 1000,- Celkem 650,-

Janě zbude měsíčně 350,- Kč. Její osobní příjem je větší než osobní výdaj. Vznikl tedy přebytek osobního rozpočtu a Jana by ušetřila.

b) Ve městě má být tento měsíc koncert skupiny Sako. Vstupenka stojí 500,- Kč a dívka se rozhodla, že si lístek koupí. Rodiče jí ale žádné další příjmy neposkytli. Z minulých měsíců dívka nic neušetřila a nemá možnost žádné půjčky.

Osobní příjmy Osobní výdaje
kapesné od rodičů 
1000,- mobilní telefon 
100,-
kino
300,-
kosmetika 100,-
svačinky 150,-
vstupenka na koncert 500,-
Celkem 
1 000,-  
Celkem 1 150,-

Dívka zjistila, že pokud by zůstaly běžné výdaje ve stejné výši, byly by vyšší než příjmy a Janě by vznikl deficit.

Úkol pro žáky:

 1. Ve kterých výdajových položkách může Jana ušetřit tak, aby si mohla zaplatit vstupenku na koncert?
 2. Každý žák skupiny představí svoji variantu úspory a seznámí s tímto skupinu.

Dívka se rozhodla, že ušetří na některých výdajích tak, aby si lístek na koncert mohla koupit. Výše výdajů a příjmů byla stejná. Jana měla svůj měsíční rozpočet vyrovnaný.

Osobní příjmy  
Osobní výdaje
kapesné od rodičů  
1 000,- mobilní telefon 100,-
kino
150,-
kosmetika 0,-
svačinky  
150,-
vstupenka na koncert 500,-
Celkem 1 000,- Celkem 1 000,-

Vyhodnocení

Tato fáze práce byla velmi zajímavá. Žáci ve skupinách živě diskutovali, co by měla Jana udělat, aby mohla na koncert jít. Žáci představili své varianty řešení a seznámili s nimi zbývající skupiny.

Na závěr této kapitoly měli žáci vytvořit svůj vlastní osobní měsíční rozpočet. Vzhledem k tomu, že z 54 žáků dostává pouze 8 pravidelné týdenní nebo měsíční kapesné, pracovali žáci s fiktivní částkou, kterou si vylosovali.   

3. Rozpočet domácnosti

Výdaje domácnosti

Při provozu domácnosti vznikají výdaje. Jsou to finanční prostředky, které rodina vynakládá na uspokojování potřeb. Patří sem  především výdaje na bydlení, stravování, plyn, elektřinu, oblečení a obutí, zábavu, vzdělávání, cestování a sport.

Výdaje mohou být:

a) pevné – opakují se a je obtížné je snížit (nájem, hypotéky, půjčky)

b) kontrolovatelné – můžeme si je snadno odepřít nebo jejich výši ovlivnit (zábava, cestování)
c) jednorázové – vynakládají se za delší dobu a většinou jde o vyšší částky (koupě auta, dovolená)

Příjmy domácnosti

Příjmy mohou být:

a) pravidelné –  můžeme s nimi téměř vždy počítat (odměna za práci, příjmy z podnikání, sociální dávky)
b) nepravidelné – nemůžeme s nimi vždy počítat (odměna, úroky)
c) jednorázové – (například prodej majetku).

Úkol pro žáky:

 1. Jednotlivé skupiny mají za úkol zapsat všechny známé a možné příjmy a výdaje domácnosti. Kritériem bude běžný kalendářní měsíc. Pro toto stádium výuky postačí pouze znát názvy položek. Skupiny si výsledek porovnají a společně s učitelem doplní chybějící údaje.
 2. Jednotlivé pracovní skupiny rozčlení zapsané výdaje a příjmy podle výše uvedených kritérií. Opět provedou doplnění či opravu.

Hrubé a čisté příjmy

Z příjmů ze zaměstnání nebo podnikání musíme státu odevzdávat daně a rovněž hradit sociální a zdravotní pojištění. Rozeznáváme tedy hrubý příjem, tj. před zdaněním a srážkami pojištění, a čistý příjem, ten, který skutečně obdržíme.

Modelovou situací je rodina pana Křečka.

Pan Křeček má hrubou měsíční mzdu Kč 20 940,-.

Ze mzdy mu bude sraženo:

sociální pojištění 1 677,- Kč
zdravotní pojištění 942,- Kč
daň 821,- Kč
srážky celkem 3 440,- Kč

Pan Křeček má čistou měsíční mzdu Kč 17 500,-.

Příklad: Pan Křeček má čistou měsíční mzdu 17 500,- Kč, paní Křečková má čistou měsíční mzdu 9 800,- Kč. Čistý měsíční příjem rodiny je tedy 27 300,- Kč. Žádné jiné příjmy rodina nemá.

Z předešlého měsíce rodina ušetřila 15 500,- Kč. Tuto částku chtějí použít na zakoupení nové lednice. Předpokládají, že tento měsíc opět 1 500,- Kč ušetří.

Plánované měsíční výdaje:

položka
nájem  
4 200,-
elektřina
400,-
voda 300,-
plyn 500,-
televize – poplatek 135,-
rozhlas – poplatek 45,-
kabelová TV 485,-
nákup potravin 6 000,-
obědy ve ŠJ 800,-
kadeřník 600,-
vstupenky do kina 300,-
oblečení 800,-
půjčka 3 000,-
provoz auta 
2 000,-
stavební spoření 1 500,-
pojištění domácnosti 750,-
návštěva restaurace 1 000,-
zájmy rodičů 800,-
telefon 1 200,-
opravy v domácnosti 700,-
nákup drogerie 400,-
pojištění 1 000,-
kroužky dítěte 500,-
léky 300,-
výlet rodiny 2 500,-
plánované výdaje celkem
30 215,-

Úkol pro žáky:

Žáci zjistí, že příjem rodičů nepokryje plánované výdaje (plánované výdaje činí 30 215,- Kč). Příjem rodiny činí 27 300,- Kč. Rodina musí v rozpočtu najít rezervy v kontrolovaných výdajích. Skupiny zjišťují, které osobní výdaje jsou pevné, kontrolovatelné a jednorázové, a rozhodují, které plánované výdaje musí rodina omezit nebo zcela vyloučit. S výsledným řešením seznámí ostatní skupiny.

Žáci stanovili pořadí pěti omezených či vyloučených výdajů.

 1. zájmy rodičů
 2. návštěva restaurace
 3. výlet rodiny
 4. provoz auta
 5. nákup potravin

Nejvyšší výdajovou měsíční položkou rodiny pana Křečka je nákup potravin.

Na modelovém příkladu žáci zjišťují, jak se dá ušetřit při nákupu potravin.

Příklad: Paní Nováková  a paní Křečková jdou nakupovat potraviny. Obě ženy chtějí nakupovat vždy jen 1 ks stejného druhu zboží, totožné značky a kvality a shodné hmotnosti.

Druh zboží   
Značka  
Hmotnost
jogurt Florian 
150 g
mražený špenát 
Mochov 450 g
bramborové hranolky Friall 
750 g
tatarská omáčka 
Hellmans 440 ml
ochucené mléko Recitál aktive 0,5 l
sýr Hermelín přírodní
Pribina 120 g
rozpustná káva Jacobs Aromat Gold 200 g
krabicové mléko 1,5% tuku 
Jihočeské mléko 1 l
sirup Hello 700 g
chléb Šumavský 1 kg
umělý tuk Flora aktive 400 g
kuřecí párky 
Váhala 
250 g
rajčata Statek Papůvka 1 kg

 

Paní Nováková jde nakupovat do marketu Extra, který je blízko jejího bydliště, ale má v průměru vyšší ceny, paní Křečková bude nakupovat v marketu Syslík. Tento market je vzdálený 15 minut chůze, ale paní Křečková ví, že market se vyznačuje nižšími cenami.

Ceny nakupovaného zboží v jednotlivých marketech:

Druh zboží 
Market Extra 
Market Syslík
cena v Kč 
cena v Kč 
jogurt 10,50 8,90
mražený špenát 17,20 14,90
bramborové hranolky 28,- 24,90
tatarská omáčka 56,20 39,90
ochucené mléko 19,90 16,90
sýr Hermelín přírodní 
24,90 19,90
rozpustná káva 
169,- 159,-
krabicové mléko 1,5% tuku
15,90 15,-
sirup  
24,20 18,90
chléb 22,- 21,80
umělý tuk 35,90 37,-
kuřecí párky 21,50 17,50
rajčata 29,- 23,-

Úkol pro žáky:

a) Žáci zjišťují, kolik zaplatí za svůj nákup paní Nováková a kolik stojí nákup paní Křečkovou.

b) Porovnávají zjištěné výsledky. Paní Nováková zaplatí za svůj nákup 474,20 Kč. Paní Křečková zaplatí za svůj nákup 417,60 Kč.

c)  Rozdíl mezi nákupem paní Novákové a paní Křečkové je 56,60 Kč. Paní Křečková pořídila svůj nákup o 56,60 Kč levněji než paní Nováková. Tento příklad má ukázat žákům jednu z možností ušetření finančních prostředků v rozpočtu domácnosti. 

4. Sestavení rozpočtu domácnosti

Na výše uvedených příkladech si žáci porovnali příjmy a výdaje. Zjistili, kdy může nastat deficit, jak si počínat, aby byl rozpočet domácnosti vyrovnaný nebo aby vznikl přebytek, který mohou použít v dalších měsících.

Úkol pro žáky

Žáci ve spolupráci s rodiči se pokusí sestavit měsíční rozpočet jejich domácnosti.

Vzhledem k citlivosti údajů vyučující doporučí použití přibližných částek. Žáci dostávají stanovený model domácího rozpočtu.

Příjmy

Výdaje
Pravidelné Pevné
mzda 
nájemné
rodičovský příspěvek půjčky, splátky
důchod pojištění
ostatní ostatní

Nepravidelné

Kontrolované
Nekontrolované Kontrolované
úroky 
nájem, inkaso
oblečení
jídlo
provoz auta ostatní
zábava
ostatní

Vyhodnocení úkolu:

popis počet
Rodiče spolupracovali s dítětem na úkolu
45
Rodiče odmítli s žákem spolupracovat  
9

Reflexe

Učitel postupoval od nejjednodušších situací až dospěl společně s rodiči ke tvorbě jednoduchého domácího rozpočtu. Žáci byli ve výuce tvořiví, spolupracovali s pedagogem. Nejvíce je zaujal příběh Jany (odd. 2 Stanovení osobního rozpočtu), protože jim tato postava byla blízká. Více se uměli vžít do její role. Snahu a pracovní nasazení projevili při zjišťování nejlevnějších a nejdražších výrobků při nákupu paní Novákové a paní Křečkové. Komplikace nastaly při úkolu, kdy měli spolupracovat s rodiči na sestavení měsíčního rozpočtu. Žáci měli snahu, ale část rodičů je odbyla. Jednalo se především o rodiče ze sociálně slabších vrstev. Naplněné cíle: Žák - umí sestavit osobní rozpočet - pojmenuje pevné a pravidelné příjmy a výdaje domácnosti a jednorázové příjmy a výdaje domácnosti - porozuměl sestavování jednoduchého rozpočtu domácnosti - umí porovnat ceny vybraných druhů zboží a vyhodnotí nejdražší a nejlevnější nákup - vyhodnotí výsledky svého rozhodnutí při nákupu - zná cenu peněz, umí s nimi hospodařit - ve spolupráci s rodiči sestavil jednoduchý rozpočet domácnosti

Literatura a použité zdroje

[1] – SKOŘEPA, Michal; SKOŘEPOVÁ, Eva. Finanční a ekonomická gramotnost - Pracovní sešit 1. 1. vydání. Praha : Scientia, 2008. 75 s. ISBN 978-80-86960-41-8.
[2] – SKOŘEPA, Michal; SKOŘEPOVÁ, Eva. Finanční a ekonomická gramotnost - Pracovní sešit 2. 1. vydání. Praha : Scientia, 2008. 60 s. ISBN 978-80-86960-42-5.
[3] – KLÍNSKÝ , Petr . Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol . Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. 96 s. ISBN 978-80-87063-13-2.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Marie Žitná

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

kalkulačka