Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Děti pilné jako včeličky – 1. část
Odborný článek

Děti pilné jako včeličky – 1. část

Anotace

Úvodní díl trilogie Děti pilné jako včeličky nabízí řadu pracovních listů podporujících rozvoj matematických představ, grafomotoriky a popis depistážní karty. Děti zajímavými činnosti pronikají do společenstva včel.

Lidé se radují létu, včelky květu (pořekadlo z Čech)

Úvod

Se změnou školství a tvorbou rámcově vzdělávacích programů mateřských škol se naskýtá mnoho možností pracovat s dětmi neobvyklou tvořivou formou. Některé z mateřských škol se novému pojetí edukace bez problémů přizpůsobily, jiné dosud nemají jasnou představu o tom, jakým způsobem vytvářet rámcově vzdělávací program, do něhož by zahrnuly projektové vyučování s mezipředmětovými vztahy.

Na podporu těmto mateřským školám je věnována práce s názvem Děti pilné jako včeličky.

Cílem mé práce bylo zabývat se problematikou projektové výuky, zaměřené na propedeutiku utváření početních představ v podmínkách mateřské školy. Vypracovat projekt s názvem Děti pilné jako včeličky a v něm se  zaměřit na různé typy činností, rozvíjejících početní představy dítěte, jako např. didaktické hry, pohybové hry, modelování, dramatizace, kresba atd.

Celý projekt není záměrně rozdělen na jednotlivé měsíce, týdny, vyučovací jednotky, z důvodu co nejvíce se přizpůsobit rozdílným potřebám jednotlivých mateřských škol.

Projekt je předkládán jako námět, je stále otevřený a dá se neustále doplňovat dle zájmu dětí a edukačních potřeb s přihlédnutím k psychickému a fyzickému vývoji dětí a míře nabytých zkušeností. Předpokládá se však, že doba trvání bude po dobu jarního, popřípadě ještě letního období.

Soubor obsahuje 48 pracovních listů se včelí tematikou pro rozvoj početních představ, grafomotoriky a logického uvažování. Každý pracovní list má svůj motivující název, návod k vypracování a informaci o tom, kterou oblast matematiky daný pracovní list u dítěte rozvíjí.

Stručná charakteristika jednotlivých dílů

Práce s názvem Děti pilné jako včeličky se skládá ze tří dílů. V prvním díle je zahrnuto 48 pracovních listů zaměřených na matematické představy, procvičení grafomotoriky a depistážní karta.

Ve druhém díle jsou uvedeny náměty pro práci s dětmi v mateřské škole ve spojení matematiky a pohybu v mateřské škole.

Ve třetím díle lze nalézt náměty k výtvarným a pracovním činnostem, zpěvu, rozšíření slovní zásoby a dalším činnostem.

Každý díl je rozdělen na jednotlivé kapitoly, které již samotnou otázkou motivují děti k další činnosti.

Mým prvotním zájmem bylo vytvoření práce, která přispěje ke zkvalitnění edukace mateřských škol a zároveň bude rozvíjet zájem dětí o přírodovědné obory. Projekt byl ověřován ve čtyřech mateřských školách, z nichž jedna, a to Mateřská škola v Aši, si daný projekt zahrnula do svého ŠVP.

Rozdělení edukace dle vývojových etap předškolního dítěte

Předměty v prostoru

Aby se děti mohly orientovat v prostoru, ve kterém žijeme, musí umět popisovat polohu předmětů k sobě navzájem i vzhledem k pozorovateli.

1. etapa
Děti se učí rozhodovat o vzájemné poloze objektů (předmět leží na stole, je v krabici, je pod stolem...) a tyto objekty dle pokynu učitelky správně umístí.

2. etapa
Děti objekty v prostoru správně umístí a již rozhodují o vzájemné poloze dvou předmětů (včela je na květině, slunce na obloze, kolik včelek je na louce), vpředu, vzadu, daleko, blízko.

3. etapa
Děti vykonávají dle pokynu učitelky práci samostatně. Přesně určí polohu předmětů. Modelují situace s využitím negace Ukaž mi všechny včelky, které nejsou na květině.

Pracovní listy, vztahující se k dané problematice, jsou pod čísly 1, 5, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 36.

Vlastnosti předmětů

Určování vlastností předmětů je základem pro nácvik určení množiny pomocí charakteristické vlastnosti všech jejich prvků. V matematice se klade důraz na rozvoj logického myšlení dětí, zadáváme dětem postupně úkoly najít předměty, které mají právě jednu vlastnost; v další etapě počet vlastností přidáváme.

1. etapa
Děti ukazují podle otázek učitelky (ukaž včelu, květinu, sluníčko, kytičku).

2. etapa
Děti určují dvě vlastnosti (ukaž mi žluté květiny), tři vlastnosti (ukaž mi žluté kulaté květiny s tečkou).

3. etapa
Děti vybírají předměty na základě negace (vyber všechny květiny, které nejsou žluté).

Pracovní listy, které se vztahují k dané tématice jsou  pod čísly 12, 16, 21, 26 a, 26 b, 26 c, 26 d,  27.

Práce v rovině, grafické znázorňování

Při práci v rovině dáváme předměty na tabuli, na podložku, dolepujeme je, sestavujeme tvary do obrazců. Pokládáme je na podložku nahoru a dolů, vlevo, vpravo. Cvičíme vizuální paměť, postřeh a rozvoj schopnosti vnímat rozložení a umístění objektů v rovině, a také schopnost znázorňovat vnímanou skutečnost. Grafickému znázorňování v rovině musí předcházet znázorňování v prostoru (stavba stavebnic, přírodovědná vycházka).

S grafickým znázorňováním souvisí vytváření a hledání cest v rovině a řešení jednoduchých labyrintů. Cílem je, aby si děti uvědomily možnost řešení situace více způsoby.

1. etapa
Děti vedeme k udržování směru (kresba linie, labyrinty), loto, pexeso.

2. etapa
Děti si určují jednu ze tří cest, kterou se vydají (labyrinty), loto, pexeso, Kimova hra.

3. etapa
Děti vytvářejí cesty samostatně, možnosti různě dlouhých cest (najdi nejkratší, nejbezpečnější, nejdelší cestu, přímou, oklikami...). Začátek a start, konec a cíl. Loto, pexeso, Kimova hra.

Pracovní listy vztahující se k dané tématice jsou pod čísly 1, 5, 6, 15, 16, 17, 19, 21, 35, 36,  22, 23, 24, 35, 36, 40, 44, 45.

Porovnávání předmětů a měření

Děti již umí určit vlastnosti předmětů způsobem žlutá kytka je velká, červená kytka je malá. Nyní budou porovnávat a určovat větší – menší, širší – užší, delší – kratší a podobně.

Stromeček je větší než kytička, kytička je menší než stromeček, včela má větší tělíčko než hlavičku, včela má menší hlavičku než tělíčko...

Pracovní listy vztahující se k dané tématice jsou pod čísly 5, 13, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36.

Zavedení čísla, porovnání čísel

Při zavedení čísla používáme v první řadě říkanky, které rytmicky doplňují text písně a zároveň určují počty prvků. Dále tvoříme dvojice předmětů, z nichž přiřazujeme jeden jev z jedné skupiny a druhý z druhé skupiny. Postupně zvyšujeme  počet přiřazovaných prvků.

1. etapa
Rytmické říkanky s ukazováním na předměty. (Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, kolik včelek hlídá med – učitelka s dětmi zpívá a zároveň rukou ukazuje na jednotlivé včelky, postupně ukazují děti), děti se seznámí s číslem jedna, potom s číslem dvě.

2. etapa
Přiřazování dvojic, trojic. Děti si zopakují čísla jedna, dvě a seznámí se s číslem tři, a po zvládnutí s číslem čtyři. Děti počítají od jedné do tří až pěti – číselná řada.

3. etapa
Děti určují více – méně, přiřazují prvky s počtem 5 až 7, znají zpaměti číselnou řadu od jedné do pěti až sedmi. Opíráme se o názornou představu.

Pracovní listy vztahující se k dané tématice jsou pod čísly 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 21, 26 a, 26 b, 26 c, 26 d, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 46.

Přirozené uspořádání známých čísel

Pomocí říkanek, rozpočitadel a písniček se děti naučí znát číselnou řadu, podle názorných pomůcek (jako jsou například kostky, kolečka) určí počet prvků, vytvoří skupinu o určitém počtu prvků a porovnají prvky v daných skupinách.

Ukážeme dětem skupinu o dvou a třech prvcích. Porovnáním děti zjistí, že v jedné skupině je o jeden prvek více. Přidáním dalšího prvku se obě skupiny vyrovnají. Přidáním dalšího prvku je opět v jedné skupině o jeden prvek více.

Tím jsme zavedli relaci x je menší než y na základě porovnání dvou čísel, sčítání a odčítání, přidáním a odebráním daného prvku od skupiny.

1. etapa
Děti si osvojí číselnou řadu na základě porovnávání počtu prvků ve dvou srovnávaných skupinách v počtu do 4.

2. etapa
Děti si osvojí řadu tak, že pod každým číslem, které vysloví, by si měly představit určený počet. Srovnávání prvků v počtu do 6. Přičítání vždy o jeden prvek a cesta zpět při odčítání. Děti v tomto období odhadnou zrakem počet 2, 3.

Pracovní listy vztahující se k dané problematice jsou pod čísly 2, 3, 4,  8, 9, 10, 12, 13, 26 a, 26 b, 26 c, 26 d, 31, 32, 34, 38, 39, 46.

Rozklad čísla na součet dvou sčítanců

V předchozích činnostech děti poznaly, že přidáním předmětů k dané skupině se počet předmětů ve skupině zvětšil, při ubrání se zmenšil.

1. etapa
Děti si procvičí rozklad čísla 2, 3, 4. Provádějí manipulaci s předměty za pomoci učitelky (na vycházce klacíky, kamínky, kytičky...).

2. etapa
Děti si procvičí rozklad čísla 2, 3, 4 a dále se učí rozkládat čísla 5 a 6. Začátek jednoduchých slovních úloh (Na louce byly 3 žluté kytičky a 2 červené kytičky. Kolik kytiček bylo na louce dohromady? Na louce bylo pět květin. Dvě květiny Janička utrhla. Kolik květin zůstalo na louce?).

Pracovní listy, které souvisejí s danou problematikou jsou pod čísly  13, 26 a, 26 b, 26 c, 26 d,  33, 34, 46.

Geometrie, zobrazování prostoru

Děti pozorují trojrozměrný svět, snaží se jej osahat, seznamují se s tvarem, povrchem, materiálem. Hrají si s dětskými kostkami, stavebnicemi, přírodními materiály a spontánně zobrazují prostor kresbou, malbou, modelováním.

1. etapa
Dítě pozoruje trojrozměrný svět, spontánně zobrazuje prostor, hraje si s kostkami, orientuje se v prostoru, modeluje.

2. etapa
Dítě v tomto období dokáže navíc rozlišit shodnost a neshodnost, vybarvuje, hledá rozdíly.

3. etapa
Ve spontánní kresbě dítěte lze spatřit půdorys, nárys i perspektivu. Dokresluje tvar, představí si celistvost předmětu

Pracovní listy, které souvisejí s danou problematikou jsou pod čísly 1, 12, 15, 16, 17, 19, 25, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47.

Grafomotorická cvičení

Uvolnění zápěstí a celé ruky je nutné nejen pro psaní písmen, ale i číslic. K tomuto účelu jsou vhodné omalovánky všech typů, kresba i malba na různé materiály vstoje, vsedě i vleže. Základním cvičením je psaní linie rovné, vlnité, šroubovice a body.

Pracovní listy související s problematikou jsou pod čísly 6, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

Vnímání, poznávání, čtení

Věra Pokorná ve své knize Rozvoj vnímání a poznávání  podrobně popisuje práci s rozlišovacími obrázky.

Zrakové rozlišování obrázku a pozadí dítěti umožňuje bezchybný opis textu a lepší orientaci ve čtení. Lze procvičovat ve všech etapách vývoje dítěte, mění se pouze náročnost obrázků a pozadí.

Hry s lotem, pexesem, Kimova hra, popisování obrázku, dokreslování obrázku, dokončení příběhu, změny v předmětech a dějích, správná výslovnost dle depistážní karty.

Pracovní listy související s tematikou jsou pod čísly 1, 5, 6, 10, 11, 16, 38, 39, 47, 48.

Doporučení pro práci s pracovními listy

Před samotným započetím práce s pracovními listy je nutné s dětmi provádět grafomotorické cvičení prstů na známé prstové říkanky, na procvičování zápěstí, celé ruky.

Následuje motivace a vysvětlení úkolu a postupu, jakým budou děti pracovat. Během práce si ověříme, zda děti úkolu rozumějí a správně jej řeší.

Individuální přístup ke každému dítěti dle jeho psychického a fyzického vývoje. Necháme dítěti dostatečně dlouhý čas, do práce jej nenutíme.

Chyby se opravují společně s dítětem. Pochvala a povzbuzení by měly být samozřejmostí, stejně jako reflexe.

Pro vyplňování je vhodné používat pastelky a měkké tužky s trojhranným programem, díky němuž děti získávají správné uchopovací návyky.

Všechny grafické listy jsou navrženy tak, aby byly co možná nejjednodušší a ověřovaly znalosti dětí.

Grafické listy jsou černobílé z důvodu možnosti variability práce včetně závěrečného vybarvení.

Práce s pracovními listy
1. Práce s pracovními listy

S každým pracovním listem se dá pracovat několika způsoby a procvičovat více kompetencí. Záleží na zkušenosti, kreativitě a přípravě učitelky, jakou metodu zvolí, a kterou kompetenci bude v danou chvíli procvičovat.

Popis úkolů z pracovních listů

Včelí LOTO – pracovní list č. 1

Vlevo Loto na procvičení paměti. Stránka se okopíruje a jednotlivá políčka vystřihnou tak, aby každá destička dle počtu dětí měla svou kopii. Vystříhané čtverečky zamícháme na stole. Děti jeden po druhém náhodně vybírají  čtverečky. V případě, že nemají obsazené políčko, čtvereček umístí. Když má dítě políčko obsazené, vrací obrázek na své místo a ve hře pokračuje další dítě.

Loto z pravé části je zaměřené na prostorovou orientaci. Každé dítě má svoji hrací  destičku a její kopie je okopírována a rozstříhána. Čtverečky jsou umístěné uprostřed stolu. Dítě, které je na řadě, vezme čtvereček a umístí včelu správným směrem. Začíná se z levé strany a pokračuje se po řadách. Kontroluje se správné umístění včely v prostoru. Vyhrávají všechny děti.

Páry – pracovní list č. 2 – kartézský součin
Přiřazují se dvojice. V prvním čtverečku bude včela a sluníčko, ve druhém včela a mráček. Dále med a sluníčko...

Květinky – pracovní list č. 3 – číselná řada, přiřazování
Názorné představy o čísle, zavedení pojmu číslo. Počítej od jedné do šesti a zpět.

Věneček – pracovní list č. 4 – číselná řada, slovní úlohy, sčítání
Na první květině je zrnko pylu, na druhé květině je o jedno zrnko pylu více, na třetí je ještě o jedno zrnko pylu více. Postupuj po šipkách. V horní části si počítání procvič, v dolní části to zkus sám.

Do domečku – pracovní list č. 5 – uspořádaná množina
Všechny včelky letí do úlu. Která včelka je na prvním místě? Která včelka je na posledním místě v dolní řadě? Která včelka je nejblíže k úlu? Která včelka letí pod ní? Která včelka v horní řadě je uprostřed? Kolik včelek je v horní řadě a kolik v dolní? Kolik včelek je na obrázku celkem? Která včelka je na obrázku nejníže? Která včelka je od domečku nejdále?

Hledej číslici – pracovní list č. 6 – uspořádaná množina
Seznámení s tvarem číslice 1 – 5. Najdi číslici v obrázku. Vymysli svůj vlastní obrázek.

Pro nektar – pracovní list č. 7 – grafomotorika
Procvičování oblouku pro správné psaní číslic 2, 3, 5, 6, 8, 9.

Pole – pracovní list č. 8 – logická úvaha
Přiřazování a dokreslování obrázků do daného počtu. Jedna včela – jedna květina – jednička, dvě včely – dvě květiny – dvojka.

Políčka – pracovní list č. 9 – logická úvaha
Přiřazuj a dokresluj obrázky do daného počtu.

V řadě – pracovní list č. 10 – logická řada
Zapiš řadu, která se bude stále opakovat. Na prvním řádku je nakreslená květina a vedle ní úl. Co bude nakresleno na třetím a čtvrtém místě?

Včelí den – pracovní list č. 11 – dokreslený text
Podstatná jména jsou zakreslena pomocí obrázku pro rozvoj slovní zásoby dítěte. Učitelka čte v kruhu dětem text. Prstem pomalu posunuje po řádcích, zakreslená slova děti doplňují.

Geosvět – pracovní list č. 12 – geometrické  tvary
Obrázek je složen z geometrických tvarů. Jaké tvary vidíš na  obrázku? Spočítej všechny trojúhelníky, čtverce, obdélníky, kruhy, ovály a zapiš jejich počet do připravených okének. Děti,  které neumí napsat číslice, mohou počet znázornit čárkami. Všechny trojúhelníky vybarvi zeleně, čtverce oranžově, kruhy žlutě, ovály světle modře a obdélníky tmavě zeleně.

Roj – pracovní list č. 13 – početní řada, sčítání, odčítání
Počítej včelky nejdříve po řadách a následně ve sloupcích. Zapiš počet číslicí do připraveného čtverečku.

Včelí úl – pracovní list č. 14 – řadové číslovky
Každé třetí prkénko na úlu vybarvi žlutě, každé čtvrté červeně a každé páté modře.

Návrat – pracovní list č. 15 – dokreslení obrázku
Spoj tečky tak, aby vznikl obrázek, který potom vybarvi.

Nástup – pracovní list č. 16 – zraková pozornost, dokreslení tvaru
Cvičení zrakové paměti. Dokresli obrázek. První květina je celá. Která část chybí ostatním květinám? První včelka a úl jsou úplné, ostatní dokresli.

Dlaždice – pracovní list č. 17 – prostorová  orientace, ornament, barvocit
Květinu vlevo nahoře vybarvi červeně, vpravo dole modře, uprostřed žlutě, vpravo nahoře hnědě, vlevo dole fialově.

Stonek – pracovní list č. 18 – prostorová orientace, číselná řada
Polož včelku na nejvyšší květinu, polož včelku na list vpravo dole.

Geobord – pracovní list č. 19 – motorika, orientace, úvaha, fantazie
Dřevěná deska s 25 kolíčky, různě velké barevné gumičky, provázky. Pomocí gumiček a provázků vytváříme tematické obrázky dle předlohy a dle vlastní fantazie dětí. Procvičení jemné motoriky, orientace, logické úvahy, fantazie, matematiky. 1 – včela, 2 – motýl, 3 – včelař, 4 – srdíčko (máme rádi včely), 5 – konvička, 6 – sluníčko, 7 – sluníčko, 8 – déšť, 9 – včelí úl, 10 až 13 – jak létají včely pro nektar, 14 – malý smrček, 15 – velký smrk, 16 – sklenice medu, 17 – písmeno M, 18 – písmeno E, 19 – písmeno D, 20 – buňka plástve (šestiúhelník), 21 až 35 – květiny.

Koláče – pracovní list č. 20 – zlomky
Propedeutika zlomků. Z medu se pečou medové koláče. Jakým způsobem rozdělíš jeden koláč mezi své kamarády? V prvním případě jeden koláč rozděl mezi Aničku a Honzíka. Ve druhém případě rozděl koláč mezi Aničku, Honzíka a Martinku. V posledním případě rozděl koláč mezi Aničku, Honzíka, Martinku a Emila. Jednotlivé kousky koláčů zakresli do připravených okének.

V zahradě – pracovní list č. 21 – určování vlastností, vyprávění, číselná řada
Na obrázku je nakreslená louka plná stromů, květin, sluníček a včel. Poznáš, který strom je velký a který malý? Spočítej všechna velká a malá sluníčka, kytičky, stromečky a včelky a počet zapiš do připravených obdélníků. Můžeš si pomoci vybarvováním tak, že všechna velká sluníčka vybarvíš žlutě, malá sluníčka oranžově, velké kytičky červeně a malé růžově tak, aby se ti lépe počítalo.

Od začátku do konce – pracovní list č. 22 – orientace, začátek, konec
Poznáváme, kde je začátek a konec. Jeď tužkou po určené dráze. Snaž se udržet v linii, nepřetahuj. Učitelka několikrát zdůrazní termín začátek a konec, start a cíl.

Motanice – pracovní list č. 23 – orientace v prostoru, okohybné pohyby
Schovávaná včelky – Najdeš včelku, která zná cestu do úlu?

Za květinou – pracovní list č. 24 – orientace v prostoru, okohybné pohyby
Která včelka patří k jaké květině?

Před květinou, za květinou – pracovní list č. 25 – prostorová představivost
Orientace v prostoru s předměty k sobě navzájem. (Nakresli včelku pod kytičku, nad kytičku, na kytičku, vlevo vedle kytičky, vpravo vedle kytičky, do úlu, doprostřed mezi dvě kytičky, před kytičku, za kytičku).

Květinářství – pracovní list č. 26 – charakteristická vlastnost prvků
Určování množiny pomocí charakteristické vlastnosti všech jejích prvků. Děti si vybírají z množiny prvků (kytiček) všechny kytičky dle zvolené vlastnosti. Vyber z krabičky všechny kytičky žluté (oranžové, bílé, zelené, červené) barvy. Vyber všechny kytičky s černými puntíky, vyber všechny kytičky se dvěma puntíky, vyber všechny žluté kytičky se dvěma puntíky apod.

Odlišnost – pracovní list č. 27 – binární relace
Vztah mezi dvěma prvky ve skupině. Kytička je menší než včelka. Křídla včelky jsou větší než její tělíčko. Křídla včelky jsou menší než její tělíčko. Včelka vlevo je větší než včelka vpravo. Druhá kytička je menší než první. Střed květiny je větší než její lístečky. Lístečky u květiny jsou větší než její střed. Hlava včelky je větší než její tělíčko. Včelka vlevo nemá oči.

Růst – pracovní list č. 28 – rozlišení velikosti, příprava početní řady
Květiny jsou seřazeny dle velikosti od nejmenší po největší, u včelek od největší po nejmenší. Která květina je nejmenší? Která je o něco větší? Která je největší?

Doma – pracovní list č. 29 – porovnávání velikosti,  počtu
Který úl je nejvyšší? Který úl je nejmenší? Ve kterém úlu je nejvíce včelek a kde je jich nejméně? Který úl je poslední a který je na prvním místě?

V láhvi – pracovní list č. 30 – porovnávání velikosti,  objemu
Která sklenice je nejvyšší? Ve které sklenici je nejvíce medu a kde je ho nejméně?

Do tance – pracovní list č. 31 – porovnávání čísel
Ke každé květině vždy přiřaď jednu včelku. Čeho je víc – včelek a nebo květin? Zakresli a nebo zapiš číslicí, čeho je víc a o kolik.

Více nebo méně – pracovní list č. 32 – porovnávání čísel, určení počtu
Jedna květina je méně než dvě, tři, čtyři a pět květin. Pět květin je více než čtyři, tři, dvě a jedna květina.

Záhon – pracovní list č. 33 – uspořádání čtyřprvkové skupiny, barvocit
Vybarvi každý střed květiny žlutou barvou. Dále si vezmi barvu červenou, modrou, zelenou a hnědou. Vybarvi každý lístek květiny jinou barvou tak, aby každá květina měla jiné barevné uspořádání. Stejně vybarvené květiny spoj k sobě čarou.

Patrové úly – pracovní list č. 34 – rozklad čísla na součet dvou sčítanců
Každý úl má pět pater a každé patro je rozděleno na dvě místnosti. V každé střeše úlu je určitý počet zrníček pylu, které rozděl tak, aby v každém patře byl stejný počet zrníček pylu jako je ve střeše úlu.

Pod mrakem – pracovní list č. 35 – perspektiva, počasí
Někdy je na louce pěkné počasí a někdy také dost prší. Mraky mají různé tvary. Některé jsou blízko nás a některé jsou vzadu zakryté jinými mraky. Dobře si prohlédni obrázek a pak zakresli další obrázky počasí. Obrázek vybarvi.

Do dáli – pracovní list č. 36 – jednoúběžníková perspektiva
Předměty blízko tebe jsou velké, do dálky se zmenšují. Včelka Letí od tebe až na konec louky k horám. Všimni si, jak je u tebe včelka velká a jak se vzdáleností zmenšuje až není vůbec vidět. Důkladně si obrázek prohlédni a nakresli vedle něj jiný. Zkus navrhnout jiné obrázky. Například jak se postupně zmenšuje auto, které jede po silnici daleko do hor.

Město – pracovní list č. 37 – horizont, linie, grafomotorika, fantazie
Nakresli si své vlastní město. Udělej lomenou čáru – to je tvé město. Potom zakresli střechy domů a okna. Dokážeš udělat dvě lomené čáry a vytvořit z nich město? Poznáš, který dům je k tobě blíž a který dál?

Hurá na med! – Pracovní list č. 38 – číselná řada, říkanka, rytmus
Na melodii lidové písničky Jedna, dvě, tři, čtyři pět zazpívej píseň Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Kolik včelek hlídá med? Pět, čtyři, tři, dva jedna. Včelky hlídá královna. Při zpívání ukazuj na obrázek. Povídej si o obrázku. Dokážete složit další sloky k této písničce?

O včelách a číslech – pracovní list č. 39 – počet, vyprávění, paměť
Vymyšlený příběh s použitím čísel a neurčitého počtu. Děti při čtení příběhu ukazují na obrázky, říkají počet. Následně dle obrázků samy vypráví příběh.

V půli – pracovní list č. 40 – osová souměrnost, půlení, zlomky, orientace vlevo a vpravo, nahoře a dole
Učitelka rozpůlí jablko a  potom dětem vysvětlí, co je polovina. Na grafickém listu děti dokreslují druhou polovinu obrázku.

Duha – pracovní list č. 41 – uvolnění zápěstí, fyzikální jevy
Slunce je obrovská žhavá koule, která je složena ze žhavých svítících plynů. Bez slunečního svitu by nebyl život na zemi vůbec možný. Měli bychom tu zimu a tmu. Déšť padá z mraku, ve kterém jsou chuchvalce mlhy. Chladem se vodní páry srážejí, malé kapičky vody se zvětšují a ve vzduchu se už neudrží a začne pršet. Někdy se v přírodě stává, že svítí sluníčko a zároveň prší. Světelné paprsky prochází kapkami vody, které se lesknou, vytváří mnoho barev a člověk tento úkaz vidí jako barevnou duhu. Proto vždy stojíme proti duze a nikdy nestojíme na jejím počátku. Procvičení uvolnění zápěstí. Děti vybarvují obrázek, kreslí sluneční svit a déšť a barevnou duhu. Důležité u duhy je psát jedním tahem.

Šroubovice – pracovní list č. 42 – grafomotorika vlevo, vpravo, uvolnění zápěstí
Sluníčka a slunečnice. Jedním tahem děláme šroubovice u slunečnic z vně dovnitř kruhu a u sluníček obráceně. Dbáme na správné držení tužky.

Slunce – pracovní list č. 43 – linie, šroubovice
Rovné čáry a šroubovice jedním tahem.

Tráva – pracovní list č. 44 – linie, uvolnění zápěstí
Pracujeme jedním tahem tužkou  nebo pastelkou.

Louka – pracovní list č. 45 – linie, body
Dokresli tečky u slunce, rovné čáry u úlu, dokresli květinu, vybarvi. Kolik květin roste na louce, kolik včelek letí, kolik sluníček a mraků vidíš?

Truhlíky – pracovní list č. 46 – číselná řada do pěti, uvědomění si počtu
Dítě ke každé květině zakreslí stejný počet květin a nebo zrníček pylu.

Rozlišovací obrázky – pracovní list č. 47 – čtení s porozuměním, počítání
Dítě čte, obtahuje prstem jednotlivé obrázky a jmenuje – slunce, včela, strom, srdíčko. Kolik vidíš sluníček a kolik stromů? Je na obrázku pejsek?

Na vsi – pracovní list č. 48 – depistážní a reedukační karta výslovnosti, vyprávění děje, číselný počet

Popis k depistážní a reedukační kartě (hlásky ve slovech k obrázku)

Skupina hlásek TDNL – RŘ

Slunce, mrak, hrad, okno, sklo, dřevo, cimbuří, nádvoří, letadlo, křídla, ptáci, horizont, hory, skály, keře, stromy, les, cesta, auto, kola, dveře, dům, komín, kouř, dveře, kocour, Žeryk, tráva, doutníky, had, kámen, kameny, labuť, loďka, plachta, ryba, šupina, ploutev, žábry, leknín, list, květ, květina, kytka, motýl, včela, louka, voda, rybník, vlna.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, devět, deset.

Bílá, žlutá, červená, oranžová, modrá, zelená, hnědá, šedá, černá, fialová…

Slunce hřeje, mraky plují, hrad stojí, letadlo letí, ptáci lítají, stromy rostou, keře kvetou, dům je postavený, auto jede dolů, ryby pluje, kytka kvete, kámen leží, loď se kolíbá, kocour přede, ryba plave.

Skupina hlásek JŤĎŇ – ČŠŽ

Sluníčko, mráček, skleněná výplň, hrádeček, ptáčci, keříček, stromečky, cestičky, autíčko, kolečka, domeček, kočka, kočička, pejsek, trávník, doutník, užovka, labuť, loďka, plachtička, rybička, očičko, žábry, šupiny, ploutvičky, leknín, listí, květina, kytička, včela.

Jednička, dvojka, trojka, čtyřka, šestka, sedmička, osmička.

Běloučký, žlutý, žluťoučký, červený, červeňoučký, oranžový, oranžovoučký, modroučký, zeleňoučký, hněďoučký, čerňoučký, fialovoučký.

Sluníčko svítí, mráčci plují, ptáčci letí, domeček stojí, autíčko jede, listí šustí, rybičky plují, loďka  se kolíbá na vodě, vodička teče, leknín voní, květiny voní, myška běží, pejsek stojí, kočka leží, včela bzučí, labuť se dívá, doutníky se kývají.

Skupina hlásek ČSŽ – CSZ

Slunce, sluníčko, sklo, cimbuří, ptáci, horizont, skály, stromy, les, cesta, kocour, Žeryk, šupina, žábry, list, včela, mráček, skleněná výplň, hrádeček, ptáčci, keříček, stromečky, cestičky, autíčko, kolečka, domeček, kočka, kočička, pejsek, užovka, plachtička, rybička, očičko, ploutvičky, listí, kytička, včelka.

Jednička, dvojčička, trojčička, čtyři, šest, sedm, osm, deset.

Běloučký, žlutý, žluťoučký, červený, červeňoučký, oranžový, oranžovoučký, modroučký, zeleňoučký, hněďoučký, čerňoučký, fialovoučký.

Sluníčko svítí, mráčci se mračí, domeček stojí, autíčko skáče po silnici, listí šustí, vodička teče, myška běží, pejsek stojí, kočka leží, včela bzučí.

 

 

Práce s pracovními listy
2. Práce s pracovními listy

Literatura a použité zdroje

[1] – Matematika: učební osnovy pro 1. až 9. ročník ZŠ. Praha : Fortuna, 1996. ISBN ISO 176-031/4-96.
[2] – KOVALIK, S. Integrovaná tematická výuka. Kroměříž : Spirála, 1995. ISBN 80-901873-0-7.
[3] – KŘÍŽOVÁ, J. Rozvíjení základních matematických představ v mateřské škole. Praha : Naše vojsko, 1988.
[4] – KUPČÁKOVÁ, M. Geometrie ve světě dospělých. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. ISBN 80-7041-493-6.
[5] – BUREŠOVÁ, I. Propedeutika počítání v projektech pro mateřské školy: Bakalářská práce.. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové. Pedagogická fakul, 2007. 121 s.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
293.95 kB
Dokument
Noty k písni Kytičky včely lákají
doc
365.23 kB
Dokument
Popis k depistážní kartě
doc
430.66 kB
Dokument
Pracovní list č. 1 - Včelí loto
doc
636.72 kB
Dokument
Pracovní list č. 10 - Geobord
doc
180.66 kB
Dokument
Pracovní list č. 10 - V řadě
doc
338.87 kB
Dokument
Pracovní list č. 11 - Včelí den
doc
173.83 kB
Dokument
Pracovní list č. 12 - Geosvět
doc
245.12 kB
Dokument
Pracovní list č. 13 - Roj
doc
160.16 kB
Dokument
Pracovní list č. 14 - Včelí úl
doc
185.55 kB
Dokument
Pracovní list č. 15 - Návrat
doc
216.8 kB
Dokument
Pracovní list č. 16 - Nástup
doc
222.66 kB
Dokument
Pracovní list č. 17 - Dlaždice
doc
226.56 kB
Dokument
Pracovní list č. 18 - Stonek
doc
195.31 kB
Dokument
Pracovní list č. 2 - Páry
doc
226.56 kB
Dokument
Pracovní list č. 20 - Koláče
doc
331.05 kB
Dokument
Pracovní list č. 21 - V zahradě
doc
249.02 kB
Dokument
Pracovní list č. 22 - Od začátku do konce
doc
253.91 kB
Dokument
Pracovní list č. 23 - Motanice
doc
200.2 kB
Dokument
Pracovní list č. 24 - Za květinou
doc
228.52 kB
Dokument
Pracovní list č. 25 - Před květinou
doc
485.35 kB
Dokument
Pracovní list č. 26 - Květinářství
doc
621.09 kB
Dokument
Pracovní list č. 26 a - Květinářství
doc
456.05 kB
Dokument
Pracovní list č. 26 b - Květinářství
doc
485.35 kB
Dokument
Pracovní list č. 26 c - Květinářství
doc
1.03 MB
Dokument
Pracovní list č. 26 d - Květinářství
doc
240.23 kB
Dokument
Pracovní list č. 27 - Odlišnost
doc
193.36 kB
Dokument
Pracovní list č. 28 - Růst
doc
241.21 kB
Dokument
Pracovní list č. 29 - Doma
doc
237.3 kB
Dokument
Pracovní list č. 3 - Květinky
doc
195.31 kB
Dokument
Pracovní list č. 30 - V láhvi
doc
237.3 kB
Dokument
Pracovní list č. 31 - Do tance
doc
250.98 kB
Dokument
Pracovní list č. 32 - více nebo méně
doc
260.74 kB
Dokument
Pracovní list č. 33 - Záhon
doc
260.74 kB
Dokument
Pracovní list č. 34 - Patrové úly
doc
156.25 kB
Dokument
Pracovní list č. 35 - Pod mrakem
doc
210.94 kB
Dokument
Pracovní list č. 36 - Do dáli
doc
216.8 kB
Dokument
Pracovní list č. 37 - Město
doc
180.66 kB
Dokument
Pracovní list č. 38 - Hurá na med!
doc
375.98 kB
Dokument
Pracovní list č. 39 - O včelách a číslech
doc
283.2 kB
Dokument
Pracovní list č. 4 - Věneček
doc
209.96 kB
Dokument
Pracovní list č. 40 - V půli
doc
160.16 kB
Dokument
Pracovní list č. 41 - Duha
doc
266.6 kB
Dokument
Pracovní list č. 42 - Šroubovice
doc
130.86 kB
Dokument
Pracovní list č. 43 - Slunce
doc
150.39 kB
Dokument
Pracovní list č. 44 - Tráva
doc
196.29 kB
Dokument
Pracovní list č. 45 - Louka
doc
195.31 kB
Dokument
Pracovní list č. 46 - Truhlíky
doc
557.62 kB
Dokument
Pracovní list č. 47 - Rozlišovací obrázky
doc
355.47 kB
Dokument
Pracovní list č. 48 - Na vsi
doc
160.16 kB
Dokument
Pracovní list č. 5 - Do domečku
doc
277.34 kB
Dokument
Pracovní list č. 6 - Hledej číslici
doc
208.98 kB
Dokument
Pracovní list č. 7 - Pro nektar
doc
178.71 kB
Dokument
Pracovní list č. 8 - Pole
doc
233.4 kB
Dokument
Pracovní list č. 9 - Políčka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Iva Burešová

Hodnocení od uživatelů

Jana Kneřová
2. 3. 2010, 19:33
To je tedy parádní seznam pracovních listu. Tady si snad musí vybrat každý. Díky. Při aplikaci této lekce bych doporučila využít také naší Wiki. O včelách tam pan Suchoradský nashromáždil mnoho zajímavého. Co byste řekli třeba koncertu včel na jarní louce? http://wiki.rvp…souborem
Nas Mazlik
30. 3. 2010, 23:37
Zatim jsme si vybrali pár p.listů,jsme spokojeni mimo list číslo 14, který má chybné zadání.Na dvanáctém prkénku se schází červená a žlutá barva.Lze to vyřešit jen zmenšením úlu o tři prkénka.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní listy, psací a kresebné nástroje