Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Historie naše učitelka
Odborný článek

Historie naše učitelka

22. 4. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Marie Magerová

Anotace

Námět na projektový den spojený s exkurzí na hrad Perštejn a realizovaný v rámci pobytu ve škole v přírodě. Spolu s dalšími projektovými dny byl podpořen MŠMT ČR v rámci programu Podpora EVVO ve školách v roce 2009.

Cíl: Žáci se seznámí se životem na středověkém hradě, s jeho historií, své znalosti pak využijí při večerní dramatizaci pověstí. Společně se také zapojí do rytířských her, které mají za úkol posílit jejich vzájemnou spolupráci a fyzickou kondici každého jednotlivce ve skupině.

Projekt určen: věkově smíšené skupiny 1.–5.ročníku.

Realizované kompetence

KU – využití znalostí z vlastivědy, vlastních i informací z prohlídky hradu při následném plnění úkolů.

KSP – spolupráce celé skupiny, vzájemná pomoc a podpora, rozdělení úkolů, snaha co nejlépe dokončit zadaný úkol, respektuji názory ostatních, oceňuji jejich nápady.

KP – při práci neohrožuji sebe ani druhé, dodržuji domluvená pravidla, plním zadaný úkol a práci zodpovědně dokončím.

KK – aktivně se zapojuji do diskuze, naslouchám druhým.

KO – hrdost na naši minulost, na práci předků.

KŘP řešení problémových úkolů a situací.

Pomůcky: 12 samostatných kartiček s předem připravenými jednoduchými kresbami, čtvrtka papíru pro každou skupinu, na kterou žáci zakreslí co nejpřesněji nalezené obrázky, psací potřeby, 5x lano, 15 terčů, 15 míčků, 4 kg vážené kukuřice, stopky, provázky a kolíky na vytyčení hracích polí, 5 nádob na posbíranou kukuřici, 20 šátků, 20 papírových koulí, 1x kuchyňská váha, 5x nafukovací míček, 5x provázek.

Metody prožitková pedagogika, problémové úkoly, dramatizace, pohybové hry, skupinová práce, kooperace, tvořivé činnosti.

Členění projektu

 • Část A. Exkurze na hrad Pernštejn a Strašidelný zámek v Dolní Rožínce.
 • Část B. Rytířská klání – soutěž družstev, řešení problémových úkolů, prožitková pedagogika.
 • Část C. Dramatizace pověstí o hradě Pernštejnu.
 • Část D. Středověké obchodování – pohyb, řešení problémových úkolů, pohotovost.
 • Část E. Zpěv, rýmování, práce s textem, skupinová práce.

Část A. Exkurze na hrad Pernštejn a Strašidelný zámek v Dolní Rožínce

Motivace: Navštívíme jednu z mnoha významných pamětihodností v naší republice, na které můžeme sledovat, co generace našich předků uměly a dokázaly vyrobit, postavit a co díky péči se zachovalo dodnes. Je to naše kulturní dědictví. Budeme dobře poslouchat, protože to, co se dozvíme, můžeme ještě dnes potřebovat.

Exkurse na Hradě Perštejn
Exkurze na Hradě Perštejn

Dopoledne: návštěva a prohlídka hradu s průvodcem, žáci mají dotazy, zvýšenou pozornost věnují hradním pověstem, které se snaží si co nejlépe zapamatovat, aby je mohli použít při večerní dramatizaci.

Část B. Rytířská klání – soutěž družstev, řešení problémových úkolů, prožitková pedagogika

Motivace: Jsme rytíři z Pernštejna a náš pán nás posílá s poselstvím ke králi, kterého žádá o pomoc, hrad totiž přepadli lapkové, kteří jej chtějí zničit. Musíme se vydat co nejrychleji na cestu. Bude náročná a zvládnou ji jen ti, co umí překonávat problémy.

1. úkol – středověké putování

Jdeme pěšky, koně zůstali na hradě, máme s sebou 2 slepé, 2 němé, 2 raněné – mají k sobě svázané nohy šátkem, nafouknutý míček, který musíme přinést v pořádku až ke králi, aby se nám naše mise zdařila. Takto se budeme přesouvat na další stanoviště.

2. úkol – uloupená galerie

V lesíku pod hradem lapkové rozházeli obrazy z hradní galerie, našim úkolem bude je najít, zapamatovat si je a na stanovišti, které je mimo les je zakreslit na prázdné čtvrtky papíru, na žlutých čtvrtkách lístcích jsou zakresleny obrázky pro žáky z 1. a 2. tříd, na zelených pro 3. až 5. třídu, celkem 12 lístků. Vítězí to družstvo, které má nejvíce správně zakreslených obrázků na své čtvrtce papíru, hra je na čas.

Metodická poznámka: Složitost tvarů je rozdílná pro žáky různých ročníků (žluté a zelené lístky). To žákům oznámíme předem, stejně jako celkový počet lístků, které hledají. Skupina musí pracovat jako tým a sledovat již nalezené a zakreslené tvary, aby při hledání věděla, které tvary již byly nalezené.

3. úkol – rytířské souboje

Motivace: Po cestě musí naše skupina s poselstvím pro přenocování přijmout pohostinnost jednoho hradu, kde se zrovna odehrávají rytířské turnaje, a tak se do nich zapojí také. Skupina má za úkol nasednout na koně, kterého představuje lano. Lana se celé družstvo musí neustále držet. První hráč v řadě se koulí snaží zasáhnout terč, potom jde na konec a snaží se o totéž další hráč v pořadí. Skupina takto musí zasáhnout tři za sebou umístěné terče. Pokud skupině dojdou koule, musí se vydat je posbírat, ale nesmí se nikdy pustit lana. Hra je na čas, vítězí to družstvo, které je rychlejší.

4. úkol – zlatonosná řeka

Motivace: V dávných dobách bylo možné i na našem území najít zlato bez toho, že by se muselo dolovat v hlubinách země. Bylo v podobě valounků v některých řekách. Tímto stanovištěm je zlatonosná řeka Otava. Naši rytíři dobře vědí, že králi udělá největší radost zlato, které se zde nachází, proto se rozhodli, že se ho pro něho pokusí  získat. Na daném území tedy rýžují zlato, které představují zrnka kukuřice. Skupina má k dispozici kolíky, provázek a rýžovat zlato může pouze na území, které stihne vykolíkovat. Hra je opět na čas, vítězí to družstvo, které má největší zisk zlata.

5. úkol – poselství králi

Motivace: Po úmorné cestě plné překážek je skupina nerozhodná v tom, kdo vlastně bude s králem mluvit, jak ho osloví, aby jim věnoval pozornost, a tak se rozhodne sestavit své poselství do náležité podoby. Skupina má za úkol vymyslet, vyrobit a napsat a vyzdobit poselství králi, ve kterém vysvětlí, co se stalo, vylíčí situaci na hradě a sepíší, o co krále  žádají, co mu za to přinášejí a co slibují splnit.

A konečně se naši rytíři ocitají před samotným králem, kterému přednesou svoje poselství, král a jeho rádcové zhodnotí jejich cestu, zváží narýžované zlato a přidělí každé skupině body.

Část C: Dramatizace pověstí o hradě Pernštejnu

Motivace: I ve středověku se lidé rádi bavili, třebaže neměli televizi a jiné vymoženosti moderní doby. Oblíbená byla divadelní představení. Proto i my se pokusíme o tuto zábavu. Z pověstí o hradu Pernštejn si každá skupina vylosuje jednu pověst a způsob, jak ji má zdramatizovat (pantomima, zpěvohra, dramatizace). Skupiny se navzájem zhodnotí a přidělí si body. Skupina sama sobě body nepřiděluje, ale hodnotí vzájemnou spolupráci ve skupině.

Použité pověsti: O tisu, O parádivé komorné a zrcadlu, Bílá paní, Kameny a výklenky.

Část D: Středověké obchodování – pohyb, řešení problémových úkolů, pohotovost

Motivace: V rozvalinách hradu Mitrova je ukryta tajná zpráva, která může vést k ukrytému pokladu. Je potřeba zprávu najít. Hledačů je mnoho a proto každá skupina pravděpodobně získá jen určitou její část. Tu si zaznamená a potom se snaží obchodovat výměnou s ostatními skupinami tak, aby získala zprávu celou. Je nutné volit různé strategie výměny.

Po získání celé zprávy skupina zjistí, že jde o otázky a teprve zjištění správných odpovědí je opravňuje k získání pokladu.Otázky se týkají dějin hradu Mitrova a různých místních znalostí, takže žáci musí tyto informace získat ) např. dotazy na místní obyvatele, správce, vyčtení z informační tabule u zříceniny atd.

Část E: zpěv, rýmování, práce s textem, skupinová práce

Motivace: Minesengři byli pěvci a básníci. Opěvovali rytířské vlastnosti, hrdinství i lásku ve středověku. Neměli lehký život, protože když se jejich zpěv šlechtě nelíbil, často je vykázala z hradu nebo zámku bez odměny, mnohdy i bez jídla.

Úkol: Vy jste odpoledne také prošli rytířským kláním, takže složíte několik rýmů na nápěv některé ze známých písní. Za každý verš můžete získat bod.

Na závěr dne skupiny hodnotí svoji práci, provede se bodování jednotlivých činností a úkolů.

Zdroje: Pověsti o hradu Perštejn – http://www.nedvedice.cz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=26

VOJKOVSKÝ, Rostislav. Pernštejn. 55. svazek vlastivědných průvodců Putujeme po hradech a zámcích. Dobrá : Nakladatelství a tiskárna Beatris,, 2008. ISBN 978–80–86737–66–9

Literatura a použité zdroje

[1] – VOJKOVSKÝ, Rostislav. et al. Pernštejn. Dobrá 2008 : Beatris, 2008. 70 s. ISBN 978-80-86737-66-9.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Marie Magerová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
22. 4. 2010
Poutavě napsaný projekt, ve kterém se žáci seznámí se životem na středověkém hradě s jeho historií, společně se zapojí do rytířských her a své znalosti pak využijí při večerní dramatizaci pověstí.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

12 samostatných kartiček s předem připravenými jednoduchými kresbami, čtvrtka papíru pro každou skupinu, na kterou žáci zakreslí co nejpřesněji nalezené obrázky, psací potřeby, 5x lano, 15 terčů, 15 míčků, 4 kg vážené kukuřice, stopky, provázky a kolíky na vytyčení hracích polí, 5 nádob na posbíranou kukuřici, 20 šátků, 20 papírových koulí, 1x kuchyňská váha, 5x nafukovací míček, 5x provázek.