Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Projektové vyučování nás baví – orientace v okolí
Odborný článek

Projektové vyučování nás baví – orientace v okolí

15. 12. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Marie Magerová

Anotace

Námět na projektový den, který byl součástí pětidenního pobytu školy v přírodě a byl podpořen MŠMT ČR v rámci projektu Podpora EVVO ve školách v roce 2009.

Projektový den – Kde jsem, orientace v okolí střediska, oblast Vysočiny
(práce s mapou ČR, plán okolí Mitrova, turistická mapa okolí střediska)

Cíl: Žáci 3. až 5. ročníku si upevní praktické dovednosti orientace v mapě, rozpoznávání a určování světových stran, práce s měřítkem mapy, mapové značky. Zorientují se v nejbližším okolí Lesního penzionu Podmitrov, zmapují přístupové cesty a směry nejbližšího osídlení. Žáci 1. a 2. ročníku připraví model hradu Mitrova z přírodních materiálů a podílejí se na vytváření „rozcestníků", pohybují se v okolí střediska s využitím praktických dovedností orientace v krajině.

Realizované kompetence:

 • KK– domluva na práci ve skupině, schopnost diskutovat případně požádat o pomoc
 • KU – reálné uplatnění znalostí z předmětu prvouka a vlastivěda při praktických činnostech, umět vysvětlit mladším žákům, jak se došlo k řešení úkolu
 • KSP – vzájemná spolupráce a pomoc ve skupině, tolerance starších žáků k mladším
 • KP – splnění a dokončení úkolu, plánování činnosti, postupu a realizace, rozdělení úkolů, organizace práce
 • KŘP – podíl na řešení problémových úkolů

Určen pro: věkově smíšené skupiny žáků 1. až 5. ročníku.

Pomůcky: plán, turistická mapa, každá skupina 5x tvrdý výkres na výrobu šipek, kolíky, připínáčky, pastelky,lepidlo, izolepa, přírodniny, kamínky, dřívka, pásmo, buzola, provázek, papírové  měřítko, kartony ze starých krabic, psací potřeby.

Metody: Volné psaní, skupinová práce, prožitková pedagogika, praktické činnosti, kooperativní učení.

Členění

 • Část A: Skupinová práce s plánem, pracovní a výtvarné činnosti
 • Část B: Praktické činnosti, řešení problémových úkolů
 • Část C: Přesun terénem podle orientačních bodů, pohybové a bojové hry v terénu
 • Část D: Prezentace a vyhodnocení celodenní práce

Každá skupina je na samostatném stanovišti v dostatečné vzdálenosti od ostatních .

Žáci 1. a 2. ročníku, kteří ještě neumějí pracovat s plánem a mapou, budou připravovat model hradu Mitrova a ukazatele pro závěrečnou prezentaci.

Část A: Skupinová práce s plánem, pracovní a výtvarné činnosti, volné psaní

Vedoucí se skupinou zopakuje základní pojmy: světové strany – hlavní, vedlejší, měřítko mapy, mapa – plán, mapové značky, nadmořská výška, kde leží Českomoravská Vysočina (poloha v ČR), povrch, kraje, hlavní město Vysočiny. Skupina dostane za úkol metodou volného psaní zachytit dohromady vše, co je jim známo o prostředí, ve kterém se nacházíme a výsledky prezentuje v závěru této části ostatním skupinám. Následně plní úkoly z pracovního listu 1., používá k tomu mapu. Je nutná součinnost mladších a starších žáků, vedoucí směřuje starší žáky, aby mladším ozřejmili, jak a proč k řešení některých úkolů došli.

Pracovní list č. 1

Motivace: Hrad Mitrov je v obležení. Zásoby docházejí. Z věže strážci zachytili kouřový signál z nedalekého kopce vysokého 515 m a v této zprávě se dozvěděli, že v noci bude nepřátelské vojsko oslavovat. Začali proto plánovat, že šikovný posel   může z hradu nepozorován pod rouškou noci dojet do Strážku, kde budou připraveny zásoby.

1. Zjisti, jaká je vzdušná vzdálenost mezi hradem Mitrovem a Strážkem a kolik km by musel povoz se zásobami ujet po silnici?

Mitrov – Strážek vzdušná vzdálenost

 

Mitrov – Strážek – po silnici

 

2. Podle čeho mohli ve středověku určit světové strany? Najděte v okolí v přírodě alespoň dva ukazatele, podle kterých byste určili světové strany. Utvořte z provázků směrovou růžici s hlavními světovými stranami, model Mitrova bude uprostřed růžice.

Metodická poznámka: Žáci připraví směrovky světových stran a podle pokynů starších žáků je umístí  tak, jak podle přírodních ukazatelů skupina určila světové strany – posléze proběhne kontrola podle buzoly a směrovky budou upraveny.

Starší žáci vysvětlí a prakticky ukáží mladším, jak se pomocí buzoly určují světové strany, k čemu to slouží.

3. Pokud na hradě Mitrově stála na věži stráž, kam mohla dohlédnout směrem na sever, směrem na východ, západ, jih? Ze které světové strany přišel signál o nadmořské výšce 515 m?

 

Která sídla, obce, města,leží směrem od Mitrova

Sever

 

Jih

 

Východ

 

Západ

 

Vrch o n.v. 515 m

 

4. Vymysli způsob, jak by se dalo zjistit, kolik km v  hodině člověk ujde normálním tempem. Skupina diskuzí dospěje k řešení a pokus provede a při prezentaci vysvětlí ostatním skupinám svůj postup.

Na závěr bloku skupiny prezentují své práce a navzájem zhodnotí své výtvory. Bodujeme správně splněné úkoly z pracovního listu.

Část B. Praktické činnosti, řešení problémových úkolů

Pracovní list 2

Motivace: Hrad Mitrov byl osvobozen a nyní se v zámku v obci Mitrově konají oslavy, přijíždí mnoho vzácných hostů. Kupodivu se dámy a pánové nechtějí vydat na projížďku, ale hodlají jít pěšky.

Prohlédni si dobře turistickou mapu a uvaž, která zajímavá místa by hosté  mohli navštívit.

výskyt

zajímavost

 

 

 

 

 

 

Využijeme našich moderních možností a podíváme se, jestli bychom věděli, kterým směrem se skutečně vydat do okolí.

1. Zorientuj mapu tak, aby světové strany na mapě odpovídaly světovým stranám ve skutečnosti.

2. Pak vyrobené ukazatele s názvy obcí zapíchni k modelu hradu tak, aby vytvořily správné ukazatele do míst:

 • Moravecké Pavlovice, Habří, obec Mitrov, Střítež, Strážek, Bukov, Horní Libochová, Moravec, Radkov.
 • Ve které nejbližší obci bychom pravděpodobně hledali  poštu a lékaře, a proč?
 • Mezi kterými obcemi je alej?
 • Kolik km bychom museli ujít do obce Strážek a Moravec?
 • Kde bys hledal nejbližší železniční stanici a proč?
 • Kdyby to bylo možné, na kterém kopci v okolí bys postavil rozhlednu?
 • Další úkoly s buzolou podle časových možností.

Pošta

 

Zdravotnické zařízení

 

Alej

 

Vzdálenost  hrad Mitrov – Strážek – Moravec

 

Nejbližší železniční zastávka

 

Rozhledna

 

Model hradu Mitrov
1. Model hradu Mitrov

Část C: Přesun terénem podle orientačních bodů, pohybové a bojové hry v terénu

Skupina obdrží zprávu psanou Morseovou abecedou, ze které se dozví, že rozhodující bitva o hrad se odehraje na místě, do kterého dojdou vždy po splnění pokynů, jak se dostat k dalšímu orientačnímu bodu. Skupina bude potřebovat psací potřeby a buzolu.

Metodická poznámka: Na trase u jednotlivých orientačních bodů má skupina další směr pochodu určen azimutem, pod kterým má putovat dál nebo dalším orientačním bodem.

Hra Bitva o hrad

Pomůcky – papírové koule.

Poté, co ve všechny skupiny shromáždí na určeném místě, se losuje, které skupiny spolu soutěží.

V lese je vyznačen kruhový terén, který představuje hrad. Hranici tohoto místa nesmí hráči ani jedné ze skupin překročit. K boji používají papírové koule a snaží se vybít hráče protistrany. Obránci se pohybují pouze ve vymezeném prostoru, ale mají výhodu, že mohou používat umělé krytí (např. štít vyrobebý z přírodnin, které jsou na místě k nalezení nebo mohou zbudovat náznak hradby apod). Vybití hráči odcházejí mimo herní území. Skupina, která vybije všechny protihráče, získává bod. Skupiny se prostřídají, tak aby každá byla jednou v roli obránce, podruhé útočníka.

Část D:

Vyhodnocení výsledků her a práce ve skupinách.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Magerová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

plán okolí buzola výtvarné potřeby – výkresy, provázek, lepidlo, karton,nůžky psací potřeby