Odborný článek

Advent

10. 12. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Bohuslava Lormanova

Anotace

Šesti pracovními listy a mnoha náměty k další činnosti si žáci prohloubí své povědomí o významu adventní doby a tradic v předvánočním a vánočním čase. Přiblíží se jim tím i způsob života našich předků, jejich prožívání této doby.

Tento „projekt" je určen pro adventní dobu. Základem jsou pracovní listy k některým tématům, které si žáci mohou shromažďovat do jakési knihy (rychlovazač). Doporučuji je nakopírovat pro každého žáka, i kdyby jinak žáci pracovali ve skupinách. Do rychlovazačů jim můžeme také nakopírovat koledy, které je letos chceme naučit, další texty, které souvisejí s adventem a vytvářejí je sami žáci (viz dále) apod. Cílem projektu (vybraných textů) je seznámit žáky se smyslem některých zvyků a tradic v období adventu a Vánoc. Texty jsem čerpala především z knihy Vlastimila Vondrušky Církevní rok a lidové obyčeje. Je možné také zařadit práci s internetem a zadat žákům vyhledávání dalších informací, stejně jako hledání v dalších publikacích věnujících se tradicím, zvykům, svátkům apod.

Práce s textem je připravena pro třetí ročník, pro postupné osvojování vyjmenovaných slov. Vynechávky ve slovech lze však rozšířit, nebo naopak zúžit. Další úkoly pracují spíše s obsahovou stránkou textu a dotýkají se tak tzv. čtenářské gramotnosti.

Další návrhy činností:

 • texty k svátku sv. Barbory a Lucie a jejich tradiční slavení
 • výroba balicího papíru (např. technika obtisků z brambor)
 • výroba vánoční ozdoby
 • výroba třídního adventního kalendáře (např. z roliček od toaletního papíru)
 • výroba třídního betlémku (např. z moduritu, kašírováním, z kartonu) – každý vytvoří jednu postavu
 • návštěva výstavy betlémů
 • poslech staročeských rorátů
 • práce s jednoduchým receptem na cukroví, popř. pečení cukroví
 • „Předvánoční šílenství" – vlastní slohová tvorba (text reklamy na zvolenou věc)
 • pondělní/páteční ranní kruhy u adventního věnce
 • pouštění ořechových skořápek po vodě
 • příprava divadelního představení o narození Ježíška

Advent

Po skončen__ prac__ na polích a po posvícensk__ch oslavách nastává čas klidu. Přesn__ význam slova ADVENT je PŘÍCHOD. Adventn__ čas je ted__ dobou př__prav na př__chod. Č__? Přec__ Jež__ška. Vánoce jsou př__pomenut__m narozen__ Jež__še Krista.

Adventn__ doba trvala zhruba čt__ř__ t__dn__ a nutně zahrnovala čt__ř__ neděle před Bož__m hodem vánočn__m. B__la to doba postn__: l__dé jedli stř__dmě, nekonaly se zábavy, netanč__lo se. Dnes si advent př__pomínáme předevš__m adventn__m věncem, jehož nejdůlež__tějš__ část__ jsou čt__ř__ svíčk__. Daleko pozděj__ se objevuj__ tzv. adventn__ kalendáře s okénkem a dárečkem na každ__ den do 24. 12.

(VONDRUŠKA, Vlastimil. Církevní rok a lidové obyčeje. 2.vydání. 2005, str. 77, upraveno)

Doplň do textu i/í/y/ý:

 • Co znamená slovo „půst". Můžeš použít Slovník spisovné češtiny. __________________
 • Jak je v textu popsán půst? ­­_______________________________________________
 • Popiš advent v dnešní době: _______________________________________________
 • Nakresli adventní věnec na začátku a na konci adventní doby. ____________________

Svatý Mikuláš

Tento světec se narod__l ve 3. stolet__. Poté, co pomohl jednomu chudému muž__ z dluhů, se vydal do Palestiny. Tam se stal biskupem.

Př__ krutém pronásledován__ křesťanů za c__saře Diokleciána b__l uvězněn na několik let. Po své smrt__ se stal záh__ světcem a i d__k__ tomu, že jej normanšt__ námořn__c__ př__jali za svého patrona, se jeho kult r__chle rozš__ř__l.

Svátek a slaven__ svatého Mikuláše vycházely právě z př__běhu o obdarován__ chudého. Dř__ve se ale nepodarovávalo. Nacházíme zprávy o rozpust__lých mikulášsk__ch maškarách, které obcházely domy. Dnešn__ podoba obchůzek Mikuláše, anděla a čerta se výrazně l__š__ od dř__vějš__ch dob. Tehd__ v průvodu nesměl ch__bět dragoun s koněm, sedlák a selka, komin__k, ras, Žid, smrt, husař__ a „klapačka" - mlad__k v houn__ s t__č__ ukončenou dřevěnou hlavou s velk__mi čel__stmi.

(VONDRUŠKA, Vlastimil. Církevní rok a lidové obyčeje. 2.vydání. 2005, str. 78, upraveno)

Doplň do textu i/í/y/ý.

 • Která Mikulášova vlastnost se nejčastěji připomíná? __________________________
 • Co z Mikulášova „vystrojení" nám prozradí, že byl biskup? _____________________
 • Vysvětli, co znamená slovo „světec". ______________________________________
 • Znáš nějaké české světce? Napiš jejich jména: ______________________________
 • Co znamená „mít někoho za patrona"? _____________________________________
 • Co znamená, když člověk dostane do punčochy na Mikuláše bramboru nebo uhlí?____
 • Čím obdaroval podle legendy svatý Mikuláš? _________________________________
 • Na druhou stranu papíru nakresli dnešní nebo dřívější mikulášský průvod. _________

Vánoční stromek

Asi b__ste neuhodli, kde se tu vánoční strom vzal. Vždyť v př__běhu o narozen__ Jež__ška nen__ o něm řeč. Tento zvyk pochází už z 1. stolet__, ale dlouhou dobu neměl n__c společného s Vánocemi. Stař__ Ř__mané si dávali stromy s malými dárečk__ a pozděj__ se strom věšel nad stůl. Až v 16. stolet__ nacházíme v Brémách strom ozdoben__ sýrem a sladkostmi. K nám se dostal až pozděj__ a zpočátku to b__l zvyk šlecht__.

(VONDRUŠKA, Vlastimil. Církevní rok a lidové obyčeje. 2.vydání. 2005, str. 84, upraveno)

Doplň do textu i/í/y/ý.

 • Zkus stručně vysvětlit, co si představuješ pod pojmem „šlechta": _________________
 • Vysvětli, proč píšeme ve slovech Římané a Brémách velké počáteční písmeno: _______

Odůvodni pravopis slov tebou doplněných v posledním řádku:

pozděj__         __________________________________________________________

b__l                 __________________________________________________________

šlecht__          __________________________________________________________

Když skončí půst, nastává pravá vánoční hojnost

Advent b__l dobou půstu a ten končil až štědrovečerní večeří. Ta m__vala někol__k chodů a jídla jiná než dnes. Jídal se KUBA, MUZIKA, PUKANCE S MÁKEM A MEDEM, HRACHOVÁ POLÉVKA ČI HUBNÍK. Kapr se stal vánočním jídlem až v 19. století.

Jídla muselo b__t tol__k, ab__ se všichni nasytili a ještě zb__lo, neboť to b__lo podle pověry zárukou hojnosti v dalším roce. L__dé se snažili, ab__ jídlo b__lo co nejrozmanitější: od masa a pečiva přes ovoce až po nepostradatelný chléb.

Vánoce neb__ly svátkem pouze pro l__di, ale pro celé hospodářství.

Vánoční muzika

Sušené švestky, jablka, hrušky či meruňky se rozvařily se skořicí, badyánem, hřebíčky, s kouskem vanilky a citrónové kůry. Uvařená směs se prolisovala, přidala se lžíce povidel, hrozinky, ořechy, mandle a strouhaný perník. Vše se chvíli povařilo a dochutilo medem, cukrem a trochou rumu.

(VONDRUŠKA, Vlastimil. Církevní rok a lidové obyčeje. 2.vydání. 2005, str. 82, 89 upraveno)

Doplň do prvního textu i/í/y/ý.

 • Uhodneš, čemu se dávala část jídla, když čteme, že „Vánoce nebyly svátkem pouze pro lidi, ale pro celé hospodářství."? ________________________________________________________
 • Ke slovům badyán, skořice, hřebíček, vanilka napiš slovo nadřazené: ______________
 • Znáš nějaké z uvedených tradičních jídel? Zkus popsat, z čeho se připravuje: _______
 • Co se slibovalo člověku, který vydržel půst? __________________________________
 • Na druhou stranu papíru nakresli jídlo, které jí vaše rodina na Štědrý den. __________

Co se skrývá za vánočními zvyky?

Přiřaď, co patří k sobě:

Zvyk                                                 Co zvyk vyjadřuje                               Obrázek

nadílka (dárky)                                   štědrost a hojnost

obdarování druhých,                           hodně jídla

protože jsme byli obdarováni

předpovídání osudu                             jmelí

štěstí či nemoc

zdraví a majetek                                ranní mytí v potoce

zdraví                                              lití olova

předpovídání budoucnosti                    pouštění skořápek se svíčkou

připomínka pradávné                           rozkrajování jablíčka

události

určování ženicha                                betlémky

Štědrovečerní tabule

L__dé věřili, že počet sedících u štědrovečerního stolu nesmí b__t l__chý, proto předem zvali hosty, ab__ se tomuto nebezpečí vyhnuli.

Před večeří se společně pomodlili, děkovali za vše dobré předcházejícího roku a prosili za požehnání do roku příštího. Často se vyslovovalo přání, ab__ se všichni stolovníci opět spolu sešli u příští štědrovečerní tabule.

(VONDRUŠKA, Vlastimil. Církevní rok a lidové obyčeje. 2.vydání. 2005, str. 82, upraveno)

Doplň do textu i/í/y/ý.

 • Najdi v textu slovo příbuzné ke slovu „stůl": ___________________________________
 • Zkus vysvětlit, co je to „požehnání": _________________________________________
 • Zakroužkuj správný počet stolovníků:           5          7          8          6          3          9
 • K libovolnému slovu z textu vymysli jedno synonymum a jedno antonymum: _________
 • Napiš, co dobrého jsi tento rok prožil/a, z čeho máš dosud radost: _________________

Literatura a použité zdroje

[1] – SCHAUBER, Vera. Rok se svatými. 1. vydání. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1995. 702 s. ISBN 80-85527-75-8.
[2] – VONDRUŠKA, Vlastimil . Církevní rok a lidové obyčeje. 2. vydání. DONA, 2005. 96 s. ISBN 80-7322-075-X.
[3] – FROLEC, Václav. et al. Vánoce v české kultuře. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 1988. 439 s. ISBN 33-758-88.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bohuslava Lormanova

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • fungování a vliv médií ve společnosti

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

Pomůcky podle zvolených činností. Každopádně dostatek Slovníků spisovné češtiny. Rychlovazače.