Odborný článek

Autobus

27. 11. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Palatinová
Spoluautor
Alena Sebastianidesová

Anotace

Obsahem příspěvku je téma vztahující se k autobusu. Využívá zájem dětí, zejména chlapců, o tuto problematiku k rozvoji poznávacích, kooperativních a sociálních dovedností. Téma bylo součástí projektu „Učíme se poznávat chlapce".

Úvod

Tento integrovaný blok byl realizován v květnu 2009 jako součást celoročního projektu „Učíme se poznávat chlapce". Základní téma jsme se snažili rozvinout tak, abychom pomohli dětem osvojit si potřebné návyky a postoje, podpořili rozvoj dovednosti v zacházení s drobnými pomůckami a materiálem, v získávání sebedůvěry a osobní spokojenosti. Současně jsme si potřebovali ověřit, jak děti přistupují k řešení náročnějších činností.

Cíl

Cílem příspěvku je podělit se o získané zkušenosti, poukázat na odlišnosti ve vývoji a potřebách chlapců.

Zaměření projektu

 1. přiblížit tematiku dopravy, cestování
 2. umožnit dětem prohlídku autobusu a jeho částí
 3. umožnit dětem diskutovat s řidičem
 4. rozvíjet pozorovací schopnosti, představivost
 5. umožňovat dětem navrhovat řešení, spolupodílet se na vytváření projektu
 6. chápat označení vztahu v prostoru (nahoře, dole, uprostřed, vedle, vpravo, vlevo)
 7. procvičit s dětmi počítání předmětů
 8. vytvořit povědomí o existenci zajímavých míst v naší vlasti
 9. získat povědomí o ochraně vlastního zdraví a bezpečí
 10. usnadnit sociální integraci dítěte a jeho osobnostní rozvoj
 11. vytvořit prostor k tvořivým hrám a činnostem
 12. umožnit dětem řešit problémové situace podle jejich možností a zájmu
 13. seznámit se s mapou naší republiky

Organizace: frontální, individuální, aktivity budou probíhat také ve skupinách

Pomůcky a prostředky

 • autobus
 • mapa České republiky
 • výtvarný a pracovní materiál
 • pracovní listy zhotovené pro toto téma, autor A. Palatinová
 • stavebnice

Realizace nabízených činností

1. den

 • motivace
 • prohlídka autobusu a jeho částí
 • chování v autobusu
 • poslech vyprávění řidiče
 • projížďka do Velké Chuchle

Vyprávění učitelky:

Autobus je větší motorové vozidlo, kterým se dopravují lidé. Pro první pražskou autobusovou linku byly k dispozici čtyři autobusy, kterým se říkalo omnibusy. Měly čtyřválcové motory, vezlo se v nich 12 až 15 lidí, kostra karoserie byla dřevěná. Později se začaly vyrábět z plechu, byly větší, s větším počtem sedadel, pro 25 – 30 lidí. Autobus Karosa měl motor pod podlahou.

Dnes jezdí autobusy poháněné ekologickým motorem, který neznečišťuje ovzduší, některé autobusy jsou kloubové. Co to asi může znamenat? Viděl někdo z vás patrový autobus? Jak by mohl vypadat autobus, který bys vymyslel a nakreslil? Proč byly v autobuse bezpečnostní pásy?

2. den

Využití předchozích zkušeností k procvičení paměti, rozvoji představivosti a myšlení.

 • děti vyprávějí, co je na autobusu zaujalo, co jim přišlo zajímavé, co si zapamatovaly
 • skupinová kresba na velký formát papíru
 • individuální kresby na menší formáty
 • vytvoření myšlenkové mapy, plánování činností, využití návrhů dětí
Pracovní zaujetí
1. Pracovní zaujetí

 

Dominčin červený autobus
2. Dominičin červený autobus

 

3. den

Využití motivace k řešení pracovních listů, děti mají možnost výběru podle vlastní volby. Přihlížíme k možnostem dětí a jejich zájmu o danou činnost. Nadanému dítěti nabízíme obrázek v kombinaci s čísly.

 • domalovánka, dokresli autobusu chybějící části
 • najdi deset rozdílů
 • dokresli autobusy podle předlohy
 • rozstříhej obrázek podle naznačených čar
 • poskládej a slep rozstříhaný obrázek
 • sestavování z pravidelných částí
 • skládání puzzle – podle předlohy i bez
  Jak to dokreslil Davídek

  3. Jak to dokreslil Davídek

  Autor: A. Palatinová

   

Lukáš hledal rozdíly
4. Lukáš hledal rozdíly
Autor: A. Palatinová

 

4. den

Hravý pátek, seberealizace dětí ve hře „Na dopravu" s využitím látkového autobusu, jízdenek a různých doplňků ke hře.

 • určování pojmů první, poslední
 • řazení za, před, hned za, hned před
 • počítání, číselná řada, ubírání, přidávání

Otázky: V autobusu jsou tři chlapci a jedna dívka, přistoupili Niky a Tomáš, kolik je všech dohromady?

Kolik dětí může ještě nastoupit aby jich bylo deset? Když odejdou tři, bude jich více nebo méně než před chvíli? Kterých dětí je více – děvčátek anebo chlapců? Proč byl Lukášek první? Kdo přišel poslední? Kdo sedí před Filípkem? Kdo sedí vedle tebe, kdo za tebou?

Integrované dítě: Preverbální dovednosti –  základ komunikace, nácvik očního kontaktu jako žádost.

Hra v látkovém autobusu
5. Vytváření řídícího pultu

 

Sledování vztahů mezi dětmi, úrovně sociálních dovedností.

 • jak se děti dokáží dohodnout
 • vzájemně si pomoci
 • naslouchat si
 • podřídit se jinému názoru
 • dokázat sdělit svůj názor
 • respektovat jeden druhého
 • podělit se o vedoucí úlohu ve hře
 • ustoupit jeden druhému
 • být ohleduplné
 • trpělivé v sociálním kontaktu
 • jak si prokazují úctu

5. den

Rozvíjení tvořivosti, představivosti a konstrukčních dovedností, vzájemná pomoc.

Z drobného odpadového materiálu (plastových víček, kelímků od jogurtů, drátků a papírových krabiček) polepením a dokreslením zhotovení řídicích pultů, označení jednotlivých částí očíslováním, geometrickými tvary, případně jiným označením, apod.).

 

Pomáháme si
6. Pomáháme si

 

 

6. den

Rozvíjení fonematického sluchu, užívání předložek, rozvoj početních představ, práce s básničkou Autobus (KÁBELE, F.; PÁVKOVÁ, B. Obrázková škola řeči. Praha : SPN 1988, str. 94).

J. Hostáň: Autobus

Autobus, autobus,
zajel ve vsi hejno hus.
Zajel ve vsi hejno husí,
teď ty husy platit musí,
autobus, autobus,
bude platit sedm hus.

 • děti si prohlížejí obrázky a tlesknutím určují, zda slyší hlásku S ve slovech síto, silný, salám, sedí, seká, pes, les, autobus, řidič, volant, kos, stan, slimák, nos
 • obrázky roztřídíme do dvou skupin – začínající hláskou S a končící hláskou S
 • znáš nějaké další slovo, které začíná, končí na S?
 • vyberu vhodné obrázky, např. pes, les, stan, autobus, slimák. Děti tvoří věty. Co může být za lesem? Co může být pod autobusem? Co může být v lese, ve stanu?
 • která čísla jsou menší než sedm?
 • zadupej víckrát, než sedm, ale méně než desetkrát

7. den

Muzikoterapie, práce s písní Autobus, s cílem vést děti k trpělivosti a spolupráci.

Popis hry: Děti utvoří kruh, představují autobus, drží se za ruce, chodí v rytmu písně a zpívají. Na konci písně jmenované dítě vejde doprostřed kruhu, kruh se opět uzavře. Vybrané dítě zůstává uprostřed kruhu a vybírá dalšího. Hru a písničku si vymyslely děti společně s paní učitelkou Lenkou Carbochovou

Autobus, autobus, jede, jede po silnici, zastaví se na stanici.

d-d-e, fis-fis-e, d-d-e-e, fis-fis-fis-g, fis-fis-fis-g, d-d-e-e,

Otevřou se dveře, Davídek se sveze.

g-g-fis-fis, e-e, g-g-fis-fis, e-d.

8. den

Samostatný mluvní projev, sdělování vlastních zážitků z výletů s rodiči, příbuznými, po naší vlasti.

Děti průběžně nosily různé prospekty, pohlednice, obrázky hradů, zámků, měst a zajímavých míst z dovolené s rodiči  po naší vlasti. Obrázky jsme upevňovali na mapu naší republiky, kterou jsme si překreslili z atlasu na větší formát papíru. Děti vyprávěly o svých zážitcích z cestování, popisovaly obrázky, které přinesly.

Vzpomínky na cestování
7. Vzpomínky na cestování

 

9. den

Využití motivace k seznamování dětí s anglickým jazykem

Děti sedí na židličkách za sebou, první je řidič. Vysvětlíme slova bus, people, wheel, wipers, horn, driver pomocí obrázků. Obrázky dětem rozdám. První dítě, řidič, říká „I can drive a bus" (Umím řídit autobus). Další, které má na obrázku kola, říká, „The bus has wheels" (Autobus má kola), se stěrači říká „The bus has wipers" (Autobus má stěrače), s klaksonem říká „The bus has horn" (Autobus má klakson), s cestujícími „People in the bus" (Lidé v autobusu). Děti pohybem rukou napodobují otáčení kol autobusu, vztyčenými prsty stěrače, sevřením prstů v pěst klakson. Obrázky položí na židličky a na pokyn „Move along, please!″ (Posuňte se, prosím!) si děti vymění místa. Hru znovu opakujeme, dokud je pro děti zajímavá.

Jezdíme jako doopravdy
8. Jezdíme jako doopravdy

 

10. den

Za spoluúčasti dětí kontrola myšlenkové mapy, zhodnocení aktivit a vystavení prací

 • společně s dětmi zhodnotíme, co se nám povedlo, co děti bavilo, co se podařilo, co dětem šlo dobře, co se nelíbilo a proč
 • co jsme poznali, co se naučili, co vytvořili
 • co uděláme, aby to příště bylo příjemnější pro všechny

Úskalí a rizika

 • nedostatek pozornosti rozvoji sociálních dovedností, prevenci konfliktů
 • nevšímavost k potřebám dítěte
 • nedostatek možnosti a příležitosti pro vlastní aktivity dítěte
 • nepřiměřené nároky na dítě
 • převaha zprostředkovaného poznávání světa
 • nemožnost vyjádřit se k volbě činností a témat
 • opomenutí na společné reflektování
 • neocenění schopností a dovedností dítěte

Závěr

Získané poznatky a dovednosti umožnily dětem aktivní účast ve tvořivých, konstruktivních, výtvarných i hudebních činnostech, dokázaly se soustředit na požadovanou dobu, dokončit započatou práci s dostatečnou mírou pečlivosti. Zapojovaly se do řešení problémů s vrstevníky, zlepšilo se vyjadřování vlastních myšlenek.

Při rozdělování rolí ve hře „Na dopravu" docházelo ke slovním půtkám, bylo potřeba připomínat pravidla vzájemného chování.

Děti dokáží navrhovat vlastní řešení různých situací. Chlapcům se líbilo vytváření vlastních řídících pultů a vymýšlení nových typů autobusů. Seznámily se s názvy čísel, s jejich kvantitativním významem.

Rizika a úskalí – rozvoji sociálních dovedností dětí byla věnována dostatečná pozornost, příhlíželi jsme k potřebám chlapců, k jejich zájmu o techniku a dopravu. Podařilo se nám nabídnout  dětem dostatek příležitostí a podnětů k seberealizaci, ke vlastním aktivitám. Všechny děti měly možnost ovlivňovat volbu činností i tématu. Na chlapce byly kladeny přiměřené nároky, přihlíželo se i k  individuálním možnostem, potřebám a schopnostem některých dětí. Podařilo se nám vyhnout zprostředkovanému poznávání, děti si autobus prohlédly ze všech stran, někteří chlapci si vlezli se souhlasem řidiče i pod kabinu.

Výtvarné práce dětí byly kladně oceněny zejména rodiči.

Závěry pro další práci – rozvíjet další dílčí matematické dovednosti. Problém se objevil při nalepování rozstříhaných písmen, zejména pravolevé orientaci a určování pořadí (první, poslední, hned před, hned za).

 

Práce dětí na nástěnce
9. Práce dětí na nástěnce

Reflexe

Získané poznatky a dovednosti umožnily dětem aktivní účast ve tvořivých, konstruktivních i výtvarných činnostech. Dokázaly se zapojovat do řešení problémů s vrstevníky, být druhému dítěti partnerem, komunikovat s jiným dítětem, respektovat integrované dítě. Zlepšila se jejich výslovnost i vyjadřování je obsažnější. Naučily se nová anglická slovíčka, kterým rozumí. Dokážou vyvinout volní úsilí, soustředit se na požadovanou dobu i dokončit činnost, předkládat nápady i řešit dané pracovní listy.

Literatura a použité zdroje

[1] – FOJTÍK, Pavel; LINERT, Stanislav; PROŠEK, František. Historie městské hromadné dopravy v Praze. 1. vydání. Praha : Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s., 1995. 272 s. ISBN 80-900065-6-6.
[2] – KÁBELE, František; PÁVKOVÁ, Bohdana. Obrázková škola řeči. 1. vydání. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, n.p., 1988. 104 s. ISBN 14-700-88.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
73.24 kB
Prezentace
Myšlenková mapa
doc
689.45 kB
Dokument
Pracovní list Autobus

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze, Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

výtvarný a pracovní materiál, látkový autobus, pracovní listy, autobus - dopravní prostředek, kostky, různé stavebnice, mapa

Spec. vzdělávací potřeby:

poruchy pozornosti a vnímání

Vazby na materiály do výuky: