Odborný článek

Cestička do školy

Anotace

Čtyři cesty vedou ke škole. Na každé z nich se nacházejí kulturní památky, domy, které mají svou historii. Jaká je? Kdy objekty vznikly? Co se v domech odehrálo? Čím byly zajímavé? Jaké významné osobnosti v nich žily? Co dělaly? Jak dům vypadal dříve? Existuje pověst k danému domu, ke kulturní památce? Pátrejme, tvořme… Žáci, kteří byli rozděleni do věkově smíšených skupin, se svým vedoucím učitelem pátrali po historii domů a památek, kolem nichž chodí do školy. Své pátrání započali v Městském muzeu Králíky. Zde získali mapku s vyznačenou trasou a objekty, které byly předmětem pátrání, jejich rodokmen, staré fotografie, podrobnější informace o nich hledali v kronikách. Každý objekt vyfotografovali, namalovali, z rodokmenu vybrali nejzajímavější informace, které zpracovali na PC do tabulky, na jednu informaci vymysleli pověst. Při závěrečné prezentaci jednu pověst zdramatizovali. Projekt měl přípravnou fázi v hodinách literární výchovy (čtení místních pověstí, seznámení se znaky pověsti) a realizační fázi, která se skládala ze tří projektových dnů, individuálních schůzek týmu, závěrečné prezentace. Všechny výstupy byly shromážděny do kalendáře, jehož vytištění bylo podpořeno MŠMT v rámci rozvojového programu Podpora EVVO ve školách v roce 2009.

Cestička do školy – projekt, ve kterém se žáci seznamují s historií objektů (budov, památek), kolem nichž chodí do školy. Pod vedením svých vedoucích učitelů jednotlivé skupiny pátrají nejdříve v muzeu – seznamují se s rodokmenem domů, hledají v kronikách, porovnávají staré fotky s novými. Objekty fotí, malují, ze zjištěných údajů vybírají událost, na niž vytvářejí pověst. Jednu vytvořenou pověst zdramatizují. Každá věkově smíšená skupina zkoumá čtyři až pět domů, jednu až dvě historické památky. Shromážděné výstupy předvádějí na závěrečné prezentaci, na niž jsou pozváni rodiče žáků, bývalí zaměstnanci školy, VIP osobnosti (zástupci města, sponzoři). Vyvrcholením je vytištění kalendáře, na něž byly získány finance z rozvojového programu MŠMT Podpora EVVO na školách v roce 2009 (kalendář je umístěn na www.zspkraliky.cz). Projekt vychází z Dlouhodobého plánu EVVO ZŠ praktické Králíky, který je přílohou ŠVP ZV – LMP „Škola plná života".

Klíčové kompetence rozvíjené v rámci realizace projektu

Žák(yně) by měl(a):

Kompetence k učení

 • vyhledat a zpracovat informace k daným budovám, historickým objektům
 • poznat a získat citový vztah k nejbližšímu okolí školy
 • znát historii budov, míst, kolem nichž chodí do školy
 • se seznámit s pověstmi Králicka

Kompetence k řešení problému

 • spolupracovat v týmu při zpracování informací, vyhledat doplňující informace o daném objektu v kronice
 • s pomocí sestavit a zdramatizovat pověst na základě zjištěných informací

Kompetence komunikativní

 • komunikovat ve skupině, s partnery, občany,  požádat o radu, pomoc
 • vyjádřit svůj názor
 • vyjadřovat, číst srozumitelně na prezentaci projektu
 • zvládnout napsat jednoduchou pozvánku na prezentaci

Kompetence sociální a personální

 • respektovat pravidla práce ve skupině
 • pomáhat slabšímu, mladšímu

Kompetence občanské

 • provést anketu mezi obyvateli stávajících domů o znalosti jejich historie
 • umět se prezentovat před publikem
 • mít rád(a) a znát přírodu a kulturu místa v okolí školy
 • vyjádřit svůj názor na průběh projektu

Kompetence pracovní

 • zpracovat získaný materiál − výtvarně, elektronicky

 

Průřezová témata realizovaná v rámci projektu:

Osobnostní a sociální výchova:

 1. Osobnostní rozvoj  − Rozvoj schopností poznávání (poznávání historie domů, památek (práce v muzeu), Řešení problémů (sestavení pověsti, dramatizace)
 2. Sociální rozvoj − Komunikace (komunikace ve skupině, s pracovníky muzea, občany, prezentace trasy před publikem, dramatizace), Spolupráce a soutěživost (spolupráce ve skupině, pomoc mladšímu, slabšímu)
 3. Morální rozvoj − Hodnoty, postoje, praktická etika (odpovědnost, spolehlivost, respektování, vzájemná pomoc (práce ve věkově smíšených skupinách)

Výchova demokratického občana

 1. Občanská společnost a škola (spolupráce školy s Městským muzeem Králíky, anketa mezi občany)

Environmentální výchova

 1. Vztah člověka k prostředí (poznávání kulturních památek, historie domů, změny v krajině v okolí školy, změny ve způsobu života dříve a dnes)

 

Motivace projektu

Čtyři cesty vedou ke škole. Na každé z nich se nacházejí kulturní památky, domy, které mají svou historii. Jaká je? Kdy objekty vznikly? Co se v domech odehrálo? Čím byly zajímavé? Jaké významné osobnosti v nich žily? Co dělaly? Jak dům vypadal dříve? Existuje pověst k danému domu, ke kulturní památce? Vypátrejme to...

Organizace, průběh projektu

Přípravná fáze

 • Jednání koordinátora projektu s pracovníky muzea, výběr vhodných domů, památek, příprava na projektový den (shromáždění fotografií, historie objektů, plánky tras)
 • V hodinách literární výchovy − čtení místních pohádek a pověstí, seznámení se znaky pověstí
 • Rozdělení žáků do věkově smíšených skupin
 • Přidělení skupiny pedagogovi (vylosováním)

1. projektový den − březen

 • Zahájení projektu v muzeu, seznámení s pracovníky muzea, přidělení plánku trasy skupinám
 • Střídání skupin v muzeu (po 1,5 hodině) − přečtení historie domu (připravili pracovníci muzea), vyhledávání doplňkových informací v kronikách, prohlížení a vytištění starých fotografií
 • Prohlídka trasy, vyhledávání domů, fotografování, porovnávání se starými fotografiemi
 • Výtvarné zpracování domů, památek, prezentace fotografií na promítacím plátně − interaktivní tabuli
 • Zjednodušení historie domu − výběr nejzajímavějších údajů, zpracování na počítači

2. projektový den − duben

 • Vymýšlení pověstí k domům
 • Vytvoření divadelního scénáře jedné pověsti
 • Vytvoření informačních letáků k domům (historie, foto dříve a dnes)
 • Anketa mezi obyvateli domů („Znáte historii svého domu?", předání informačních letáků k historii jejich domu)

Duben−květen

 • Individuální schůzky týmu se svými učiteli − nácvik dramatizace, vytváření kostýmů, kulis, rekvizit
 • Vytvoření pozvánek rodičům, hostům (český jazyk, informatika 9. ročník)
 • Pozvání hostů (žáci 9. ročníku − pozvánky, ekotým − osobní pozvání)
 • Pedagogové − zpracování PC prezentace svých tras

3. projektový den

 • Slavnostní prezentace (každá skupina − stručná historie domu, foto dříve a dnes, výtvarné zpracování, pověst − čtení žáky + PC prezentace, ze všech prezentovaných domů − 1 dramatizace)

Květen−červen

 • Sběr podkladů pro tisk kalendáře (obrazová část − foto dříve a dnes, výtvarné zpracování, pověst, historie + výčet dnů s uvedením tradičních akcí školy)
 • Zpracování zprávy o projektu do tisku (Školní bravíčko, Nové Králicko)
 • Anketa mezi žáky − Co se ti líbilo na projektu?

Červenec−srpen

 • Tisk kalendáře (rozsah: září 2009 − leden 2011)
 • Umístění kalendáře na www.zspkraliky.cz

Září

 • Distribuce kalendáře žákům, do tříd, sponzorům a přátelům školy, zřizovateli, VIP hostům

Použité zdroje: Archiv Městského muzea Králíky (fotografie, historie domů − zpracované údaje z kronik)

Literatura a použité zdroje

[1] – NESVADBOVÁ, Iva. et al. Místní pohádky a pověsti. Králíky : ZŠ praktická Králíky, 2004. 83 s.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
1.38 MB
Dokument
Ukazka zpracovani domu

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Iva Nesvadbová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
24. 6. 2010
Příspěvek je ukázkou dobré zkušenosti, jak lze pracovat s regionální historií. Nabízí inspiraci pro mnohé učitele, ukazuje vhodnou propagaci činnosti školy a aktivizace žáků.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k učení
 • dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • "vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence sociální a personální
 • respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Spolupráce a soutěživost

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Exkurze, Školní třída

Nutné pomůcky:

fotoaparát, čtvrtky, barvy, papír, tužka