Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Odpovědi na téma vzdělávací oblasti a obory
Odborný článek

Odpovědi na téma vzdělávací oblasti a obory

21. 9. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
VÚP

Anotace

 

Mohou být v rámci výuky zdravotní tělesné výchovy sdruženi žáci více ročníků? Je možné vytvářet i na 2. stupni skupiny v tělesné výchově podle ročníků bez ohledu na pohlaví?
Ve zdravotní tělesné výchově, kde se převážně jedná o individuální cvičení, je propojování žáků různých ročníků možné a poměrně běžné. V případě tělesné výchovy na 2. stupni nic nebrání tomu (myšleno z hlediska legislativy), aby výuka probíhala koedukovaně. Dokonce některé pohybové činnosti jsou k tomu vhodné (plavání, lyžování, gymnastika, tance, atletika, turistka atd.). Jde vesměs o individuální sporty. Ve sportovních hrách (i některých pohybových hrách a soutěžích) může být vyšší tělesná výška a hmotnost chlapců při osobním kontaktu nebo při rychlosti vyslaného náčiní (kop, střela, smeč) příčinou úrazu. Proto je třeba buď takové činnosti nezařazovat a hledat jiné činnosti (např. místo basketbalu korfbal, místo volejbalu ringo), nebo tyto činnosti zcela vypustit, případně hrát v menších týmech - chlapci proti chlapcům a dívky proti dívkám, volit průpravné hry s pravidly, která omezují střety (většinou se ale výrazně mění i podstata hry), případně na některé vyučovací hodiny (činnosti) žáky dělit. Škola musí zvážit, co je pro ni vhodné z hlediska organizace, počtu žáků a jejich bezpečnosti, kde se ještě nedostává do situace zvýšeného nebezpečí možných úrazů a zvýšené odpovědnosti za ně.

Nemáte zkušenosti s tím, kam a do jakého ročníku zařazují školy sexuální výchovu?
Sexuální výchova neexistuje ani jako samostatný vzdělávací obor, ani jako tematický okruh vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví, ale prolíná několika tematickými okruhy tohoto vzdělávacího oboru. Pokud má tazatelka na mysli vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví, ten je většinou zařazován do výuky v rozsahu jedné vyučovací hodiny v 7. - 9. ročníku nebo v 6. a 9. ročníku půl hodiny (vyučuje se v jednom pololetí) a v 7. a 8. ročníku v rozsahu jedné vyučovací hodiny.

Je možno vytvořit jeden integrovaný předmět ze vzdělávacího oboru - Člověk a svět práce a vzdělávacího oboru - Výtvarná výchova? Integrovaný předmět, jehož název by byl - Esteticko-pracovní činnosti. Od 1. - 3. ročníku s dodržením dvouhodinové dotace (jedná se o Pč a Vv).
Ano je to možné (včetně navrhovaného názvu), Rámcový vzdělávací program to umožňuje. Podmínkou je:
- začlenit vzdělávací obsah obou oborů do všech ročníků 1. stupně, tedy i do zmiňovaných 1. až 3. ročníků;
- dodržet minimální časové dotace vzdělávacích oborů, z nichž byl vytvořen vyučovací předmět. Pokud tedy vytvoříte vyučovací předmět integrací celého vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a svět práce a celého vzdělávacího obsahu oboru Výtvarná výchova, musíte na jeho realizaci v 1. až 3. ročníku využít minimálně 3 hodiny určené pro oblast Člověk a svět práce a 3 hodiny určené pro oblast Umění a kultura (Výtvarná výchova);
- směřovat k naplnění všech doporučených očekávaných výstupů vymezených v obou vzdělávacích oborech tak, aby na konci 1. stupně byly naplněny závazné očekávané výstupy.
Můžete tedy zařadit vámi vytvořený integrovaný předmět s dvouhodinovou dotací do 1. až 3. ročníku. Aby vaše záměry byly v souladu s požadavky RVP ZV, musíte do 4. a 5. ročníku zařadit části vzdělávacích obsahů zmíněných oborů (Výtvarná výchova, Člověk a svět práce), které jste nezařadili do nového vyučovacího předmětu v 1. až 3. ročníku.

Je možno zařadit výuku plavání pouze do jednoho ročníku - celý rok, nebo je nutné ve dvou po sobě jdoucích ročnících po půl roce? Kde tyto informace najdu?
Plavání je doporučováno zařadit ve 3. a 4. ročníku, především z hlediska bezpečnosti žáků (věk, kdy se žáci mohou dostávat do různých situací, kdy je znalost plavání potřebná), z hlediska rozvoje pohybových dovedností, návaznosti výuky a možností škol. Ne každá škola však může realizovat plavání v daném modelu a v daném rozsahu. Proto jsou možné obě varianty, na které se ptáte. Rovněž zařazení do 3. a 4. ročníku je pouze doporučené, ale může jít i o nižší nebo vyšší ročník atd. Hlavním záměrem je, aby žáci měli reálnou možnost se s plaváním v průběhu základního vzdělávání setkat a aby škola přispěla k odbourávání plavecké negramotnosti.

Jak je to s plaváním a tělesnou výchovou? Víme, že je potřeba zachovat 2 hodiny TV týdně. Je tím myšleno, že v příslušném ročníku lze mít jednu hodinu tělocviku a jednu hodinu plavání? Jak je tedy potom myšleno, že na plavání lze dát hodinu z disponibilních hodin?
Využití hodin z disponibilní časové dotace bylo myšleno jako posílení TV o jednu hodinu. Tj. 2 hodiny TV by zůstaly pro ostatní pohybové činnosti v rámci TV a hodina navíc by se využila pro (20 - 30hodinový kurz plavání). Záleží ale na škole, z čeho bude plavání časově dotovat.

Zajímalo by mne, zda některá norma upravuje organizaci výuky cizích jazyků nebo zda je možné vyučovat cizí jazyk i napříč ročníky. V naší škole začínají všechny děti s výukou jazyka ve 3. třídě. Některým se daří zvládat úskalí cizího jazyka, ale některým žákům to činí značné potíže, a tak se stává, že i po roce výuky jsou pokroky minimální. Je možno tyto žáky v dalším školním roce (už žáky 4. ročníku) zařadit do skupin se začátečníky, tedy společně se žáky 3. ročníků? Jinými slovy lze výuku cizího jazyka rozdělit do úrovní (jazykových skupin) dle osvojených dovedností bez ohledu na ročník, který žák navštěvuje? Lze takto postupovat i na druhém stupni?
Legislativně takovému postupu nic nebrání. Je jen třeba dodržet u každého žáka odpovídající počet vyučovacích hodin daných učebním plánem pro jednotlivé ročníky. Např. pokud by se ve 3. a 4. ročníku vyučovaly 3 hodiny cizího jazyka a v 5. ročníku 4 hodiny, nemůže mít žák 5. ročníku, zařazený do výuky spolu se žáky 4. ročníku, jen 3 vyučovací hodiny cizího jazyka! Stejně to platí i na 2. stupni.

Při tvorbě ŠVP u tématu Člověk a svět práce nastal tento problém: V 8. a 9. ročníku je povinnost zařadit téma Svět práce. Je možné tento celek probírat v těchto ročnících v poloviční časové dotaci (tj. 1 hod. za 14 dní) a tu zbývající dotaci využít k realizaci některého dalšího tématu - např. Příprava pokrmů, Práce s technickými materiály apod.?
Určujícím pro zařazení tematického okruhu Svět práce do 8. a 9. ročníku je vzdělávací obsah tématu, jehož vyústění by mělo přímo předcházet možné volbě povolání (orientace na trhu práce, potřebné dovednosti spojené s hledáním zaměstnání, s pohovory se zaměstnavateli, s podáváním žádostí atd.). Počet hodin věnovaných tomuto tematickému okruhu pak musí vycházet z úvahy o optimálním zvládnutí povinných očekávaných výstupů všemi žáky.
V podstatě lze tedy volit začlenění tematického okruhu Svět práce 1x za 14 dní, pokud žáci dosáhnou daných očekávaných výstupů na úrovni, která jim umožní vstup do světa práce s co možná nejmenšími problémy. Pro výuku lze volit i jiné varianty, např. realizovat téma vždy jedno pololetí v 7., 8. a 9. ročníku a další pololetí zařazovat jiné téma daného vzdělávacího oboru Člověk a Svět práce atd.
Upozorňujeme na skutečnost, že vedle tematického okruhu Svět práce musí škola v průběhu 2. stupně a odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia realizovat minimálně dva jiné tematické okruhy.

Je možné očekávaný výstup z RVP z 2. stupně přesunout na 1. stupeň?
Konkrétně ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace očekávaný výstup z RVP : žák provádí početní operace v oboru racionálních čísel ...z 2. stupně bychom přesunuli na 1. stupeň do 2. období , učivo by bylo zopakováno na 2. stupni.

Jistě je to možné nejen ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace, ale i v jiných vzdělávacích oborech, pokud je zachována logická obsahová návaznost a jsou respektovány věkové možnosti žáků. Upozorňujeme však na to, že nebude zřejmě vhodné přesouvat očekávané výstupy ve znění, které je v RVP ZV formulováno na 2. stupni pro 9. ročník. Bude nutné očekávané výstupy modifikovat pro věk žáků 1. stupně. Případně lze přesunout pouze učivo a osvojovat se žáky některé vědomosti a dovednosti jako průpravu pro navazující začlenění a zvládnutí očekávaných výstupů ve vyšších ročnících.

Je povinností školy vyučovat další cizí jazyk i v případě, že se na něj přihlásí např. 3 žáci z 22 v ročníku. Existuje nějaký limit od kdy otevřít skupinu? Co doporučujete?
Výuka volitelných a nepovinných předmětů je regulována Vyhláškou 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, kde se v § 5 odst. 1 praví, že "škola může vyučovat volitelný předmět nebo nepovinný předmět, pokud se k němu přihlásí alespoň 7 žáků ve školním roce".
Připomínáme jen, že povinností školy je další cizí jazyk žákům nabídnout.

Vytvořili jsme volitelný předmět ekologie. Výstupy tohoto vyučovacího předmětu si máme vytvořit sami nebo je možné sem přesunout naplňování očekávaných výstupů ze vzdělávacího oboru Přírodopis?
Vzdělávací obsah volitelného předmětu bude jistě navazovat na povinné vyučovací předměty, které vycházejí z oborů v RVP ZV, nebude je nahrazovat, ale spíše doplňovat či rozšiřovat. Volitelný předmět tak nemůže zahrnovat povinné očekávané výstupy z RVP ZV, neboť by nebyly naplněny všemi žáky, respektive pouze těmi, kteří si volitelný předmět vyberou. Jinak řečeno, musíte vytvořit nové výstupy.

Bylo by možné od 3. ročníku udělat dvě úrovně anglického jazyka - začátečníci a pokročilí? Někteří žáci již totiž v nižším věku chodili na angličtinu do kurzů. V případě, že je to možné, jak máme sestavit výstupy vyučovacího předmětu? Měli bychom psát dvojí výstupy?
Pokud se počítá s nějakou vnitřní diferenciací výuky, měly by být i diferencované učební osnovy - rozšířený vzdělávací obsah vystihující úroveň žáků té skupiny, která se již v rámci Anglického jazyka vzdělávala. Výstupy vyučovacího předmětu mají vyznačovat, čeho má žák dosáhnout na konci ročníků a stávají se kritériem pro hodnocení. Jedna z možností je naformulovat výstupy vyučovacího předmětu pro žáka 3. ročníku obecně a pro ty, co už umí anglicky (nadané žáky), vytvořit rozšířené učební osnovy ve formě přílohy k ŠVP. Zároveň je toto nutné uvést v Charakteristice ŠVP. Další možností je rozšířený obsah umístit rovnou do samotného vzdělávacího obsahu cizího jazyka, a tam vytvořit dvojí úroveň. Opět pak musíte tento fakt zmínit v Charakteristice ŠVP a zároveň v Charakteristice vyučovacího předmětu.

V 8. a 9. ročníku budeme realizovat tematický okruh Svět práce. Můžeme ho integrovat i s hodinovou dotací s vyučovacím předmětem Výchova k občanství, a tím nemít v 8. a 9. ročníku samostatný vyučovací předmět Svět práce?
Nezáleží na tom, jestli bude ve škole vyučován předmět s názvem Svět práce, je ale důležité, aby byl vzdělávací obsah tematického okruhu Svět práce skutečně realizován (např. jako integrovaná součást předmětu Výchova k občanství). Je také třeba, aby o časovou dotaci, kterou byste věnovali samostatnému předmětu, byl posílen i integrovaný vyučovací předmět Výchova k občanství.

Chceme vytvořit vyučovací předmět, který bude integrovat část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce a Výchova ke zdraví. Je možné na realizaci tohoto vyučovacího předmětu čerpat časovou dotaci ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a Člověk a zdraví?
Ano, to je možné, dokonce je to nutné. Pokud budete integrovat části vzdělávacích obsahů jednotlivých vzdělávacích oborů, integrujete společně se vzdělávacími obsahy i určitou část časové dotace. Samozřejmě záleží na tom, co všechno z uvedených vzdělávacích oborů (Výchova ke zdraví, která patří do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, a Člověk a svět práce spadající do stejnojmenné vzdělávací oblasti) budete integrovat. Tomu je potřeba přizpůsobit časovou dotaci tak, aby vám zbyla poměrná část časové dotace i na realizaci ostatního vzdělávacího obsahu, který nebudete integrovat.

Můžeme přesunout výstup z jedné oblasti do druhé? Konkrétně se jedná o výstup "Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa" z fyziky do matematiky? Pokud ano, za jakých podmínek: a) můžeme výstup uvést jen v matematice a ve fyzice ho úplně vynechat; b) napsat ho v obou vyučovacích předmětech a ve fyzice napsat odkaz na učivo matematiky?
RVP ZV rozděluje vzdělávací obsah do oblastí a oborů. Z nich si pak samy školy vytvářejí vyučovací předměty. Učitelé tedy rozhodnou, v jakých vyučovacích předmětech a jakým způsobem dovedou žáky k naplnění očekávaných výstupů z RVP ZV. Pokud si vytvoříte předmět Matematika, pak také sami rozhodujete o tom, jaké výstupy z RVP ZV v tomto předmětu budete naplňovat. Pokud hodláte v matematice naplnit i výstupy z jiných vzdělávacích oborů, je to možné a v některých případech dokonce žádoucí, neboť žáci tak dostanou komplexní pohled na danou problematiku. Do ŠVP nemusíte uvádět očekávané výstupy z RVP ZV, ale vlastní výstupy ročníkové, které vytvoříte právě rozpracováním očekávaných výstupů z RVP ZV. Pokud se přesto rozhodnete do ŠVP uvést i očekávané výstupy z RVP ZV, pak doporučujeme výstupy, které jsou integrovány do daného vyučovacího předmětu (ve vašem případě do matematiky), uvádět v těch předmětech, v nichž jsou skutečně naplňovány. Ve vašem případě tedy uvedete výstup pouze v matematice a ve fyzice ho vynecháte. Je možné také do charakteristiky vyučovacího předmětu uvést, že se ta či ona část vzdělávacího obsahu (výstupy a příslušné učivo) realizuje v jiném předmětu, respektive je z jiného předmětu přebíráno.

Můžeme vzdělávací obor Výchova ke zdraví integrovat ve svém ŠVP do dvou vyučovacích předmětů (konkrétně do tělesné výchovy a přírodopisu)?
Jakýkoliv vzdělávací obor můžete na úrovni ŠVP integrovat do vámi vytvořených vyučovacích předmětů. Tedy i ve vašem konkrétním případě můžete integrovat vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví do vámi zmiňovaných vyučovacích předmětů. Současně s přesunem vzdělávacího obsahu integrujete i část časové dotace, která byla vyčleněna na realizaci vzdělávacích obsahů vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.
Postup:

  • vzdělávací oblast Člověk a zdraví má časovou dotaci 10 hodin
  • od této dotace odečteme hodiny na TV, např. 8
  • zbylé hodiny, v tomto případě 2 hodiny, budeme využívat na realizaci obsahu Výchovy ke zdraví
  • podle toho, jakou část vzdělávacího obsahu Výchovy ke zdraví přesuneme do Přírodopisu, stanovíme například, že 1,5 hodiny přesuneme společně s obsahem Výchovy ke zdraví také do Přírodopisu
  • zbylou hodinovou dotaci pak přiřadíme k TV (v tomto případě 0,5 hodiny týdně)

Rozvržení může být samozřejmě jiné, a pokud tyto hodiny nestačí, můžete ještě využít disponibilní časovou dotaci na posílení některého z daných vyučovacích předmětů. V Charakteristice vyučovacích předmětů Přírodopis a Tělesná výchova (v obsahovém vymezení) uvedete, jaké tematické okruhy nebo jejich části byly integrovány ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví.

Učivo zlomků ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace již není součástí výuky na 1. stupni, ale bylo přesunuto do výuky na 2. stupni. Mohu i přesto začít s jednoduchou výukou zlomků již na 1. stupni?
Početní operace se zlomky jsou skutečně součástí očekávaných výstupů druhého stupně, ale v rámci aplikačních úloh a problémů mohou žáci řešit jednoduché a praktické slovní úlohy, které by měly být spojeny s běžnou praxí žáka (např. půlka chleba, čtvrtka másla, čtvrt hodiny apod.). Učivo není závazné a čím tak naplníte výstupy vyučovacího předmětu matematika na 1. stupni, záleží jen na vás. Elementární dovednosti pro naplnění očekávaných výstupů 2. stupně je skutečně vhodné rozvíjet již na 1. stupni, a to nejen v případě zlomků. Praktické slovní úlohy a problémy, které mají vazbu na zlomky, je tedy možno realizovat již na 1. stupni (např. v rámci očekávaného výstupu - vyhledává, sbírá a třídí data, v rámci kterého budou žáci vyhledávat informace v jízdních řádech apod.).

Chtěli bychom část jednoho očekávaného výstupu ze vzdělávacího oboru Zeměpis (konkrétně žák porovnává zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků) integrovat do vyučovacího předmětu Občanská výchova. Je tento způsob integrace možný?
Jakékoli očekávané výstupy, respektive jakýkoli vzdělávací obsah různých vzdělávacích oborů je možné podle podmínek a záměrů školy vhodně propojovat. Pokud byste uvažovali o zařazení větší částí vzdělávacího obsahu z jednoho vzdělávacího oboru do druhého, bylo by nutné integrovat i poměrnou část časové dotace, určené na realizaci konkrétního vzdělávacího obsahu. V tomto případě však můžete část jednoho očekávaného výstupu samozřejmě naplňovat v rámci jiného vyučovacího předmětu bez navýšení časové dotace.

Ve škole máme stále dělenou výuku cizích jazyků na skupinu anglický jazyk a německý jazyk. Jsme z příhraničního regionu a tudíž o výuku německého jazyka je ze strany rodičů stálý zájem. Musíme těmto žákům na 2. stupni nabídnout jako další cizí jazyk pouze angličtinu nebo i jiný cizí jazyk jako například francouzštinu či španělštinu?
Pokud prvním cizím jazykem, který se ve škole vyučuje od 3. ročníku, nebude pro určitou skupinu žáků či celý ročník (ročníky) anglický jazyk (zákonný zástupce žáka vybral jiný cizí jazyk), musí být těmto žákům nabídnut angličtina jako další cizí jazyk. Důvodem je skutečnost, že anglický jazyk je dnes ve většině oborů lidské činnosti považován za univerzální světový jazyk a jeho znalost usnadní žákům komunikaci v mnoha životních situacích. Žáci, kteří začínají ve 3. ročníku s anglickým jazykem, mají výběr druhého cizího jazyka omezen nabídkou školy.

Nevíme si rady s tím, jak naplňovat všechny očekávané výstupy ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, když nemáme ve škole prostory pro dílny ani cvičnou kuchyni.
Vzdělávací obor Člověk a svět práce je členěn na 8 tematických okruhů. Povinný pro všechny je pouze okruh Svět práce. Z ostatních škola zvolí minimálně jeden další a musí jej realizovat v plném rozsahu. Tady skutečně záleží na podmínkách konkrétní školy a je to jedna z možností její profilace. Tudíž nemusíte vůbec realizovat dílny či vaření, ale vyberete si to, co podmínky ve vaší škole dovolí.

V rámci vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je jediným povinným tematickým okruhem Svět práce, který je určen pro výuku v 8. a 9. ročníku. Mohli bychom i přesto všechny očekávané výstupy tohoto tematického okruhu naplňovat již v osmém ročníku a v devátém ročníku se tak již věnovat jiným tematickým okruhů ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce?
Ano, vaše záměry můžete uskutečnit, neboť tematický okruh Svět práce je podle úprav RVP ZV provedených Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s platností od 1. července 2007 (http://www.rvp.cz/clanek/482/1462) již možné zařadit podle potřeb škol pouze do 8. ročníku.

Je nutné vyučovací předměty Anglický jazyk a Německý jazyk v učebních osnovách rozepisovat zvláště na anglický a zvláště na německý jazyk?
Pro některé vyučovací předměty, zejména pro ty, které vycházejí ze stejného vzdělávacího oboru, je možné zpracovat charakteristiku společně, a to zejména v případě, že mají oba vyučovací předměty stejné organizační a časové zajištění a že se učitelé domluví na společných výchovných a vzdělávacích strategiích, které budou všichni uplatňovat. Avšak vzdělávací obsah jednotlivých vyučovacích předmětů (anglický jazyk, německý jazyk apod.) musí být zpracován samostatně.

Je možné oblast Člověk a svět práce na 2. stupni základní školy rozdělit mezi chlapce a dívky, např. tímto způsobem: CHLAPCI budou absolvovat Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce, chovatelství, Práce s laboratorní technikou a Využití digitálních technologií a DÍVKY - Pěstitelské práce, chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou a Využití digitálních technologií?
Výběr tematických okruhů záleží na rozhodnutí každé školy a vychází zejména z organizačních a materiálních podmínek dané školy. Pokud tedy z nabídky sedmi tematických okruhů budou vybrány výše uvedené, je vhodné, aby jimi prošli všichni žáci bez rozdílu, neboť můžeme jen obtížně rozlišit činnosti specifické pouze pro dívky nebo pouze pro chlapce. Škola by měla dát možnost všem žákům získat stejné dovednosti. O tom, zda žáci budou na tento vyučovací předmět dále děleni do skupin na chlapce a dívky či na smíšené skupiny s označením 1 a 2, si rozhoduje sama škola.

Mohou se u vyučovacích předmětů jako je výtvarná výchova a hudební výchova některé výstupy v několika ročnících opakovat? V případě očekávaných výstupů těchto vzdělávacích oborů je totiž velice složité je rozpracovávat, protože takto naformulované se rozvíjejí několik let.
I v případě vzdělávacích oborů Výtvarná výchova a Hudební výchova se doporučuje pokusit se o didaktické rozpracování očekávaných výstupů do jednotlivých ročníků. Tzn. uvést, jakých postupně narůstajících dovedností má žák v jednotlivých ročnících dosahovat aby v 9. ročníku naplnil stanovené očekávané výstupy těchto oborů, uvedených v RVP ZV. Jde možná o obtížnou, ale zcela základní rozvahu učitele (o konkretizaci pedagogických záměrů). Rozpracované výstupy na konci každého ročníku mají sloužit také jako základní kritéria hodnocení, mají vymezovat, za jaké dovednosti budete žáky hodnotit a jaké od nich budete požadovat. Výstupní úroveň na konci každého ročníku může být vymezena i učivem. V tom případě by byl výstup pro určité období (dva, tři ročníky) společný (jak uvádíte, naplňuje se stále stejný výstup několik let) a lišily by se pouze prostředky jeho naplňování, tedy učivo, které by vymezovalo úroveň na konci každého ročníku.

Jakým způsobem mám formulovat výstupy pro vyučovací předmět anglický jazyk? Mám to stavět na nejslabšího žáka třídy, aby výstupy zvládli všichni žáci daného ročníku?
V případě formulování ročníkových výstupů vyučovacích předmětů, včetně anglického jazyka, je zapotřebí brát v úvahu, že vytváříte kritéria pro hodnocení žáků v daném vyučovacím předmětu, tedy formulujete standardní úroveň toho, co má žák na konci ročníku dokázat, jaké dovednosti má prokázat. V ŠVP můžete uvést i rozšiřující vzdělávací obsah - určený pro nadané žáky. Pokud budete mít v ročníku žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro ty budete vytvářet individuální vzdělávací plány.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
VÚP

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

RVP / ŠVP