Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Multikultura – Reálie vybraných zemí
Odborný článek

Multikultura – Reálie vybraných zemí

16. 9. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Hana Foltová
Spoluautor
Igor Hampl

Anotace

Zábavné odpoledne pro rodiče a děti – aktivně se podílející v přípravě a realizaci. Poznávání různých kultur, zemí a jejich tradičních rysů.

Příprava:

14 dnů před samotnou akcí uspořádáme informační schůzku s rodiči, na které vysvětlíme téma a organizaci dne. Rozdáme informační list s pokyny a jednotlivými body ke zpracování.

Vytvoříme skupinky 2-3 rodin, každá skupina si vylosuje 1 zemi, jejíž reálie bude zpracovávat k prezentaci na odpoledním workshopu.

V rámci školního vyučování žáci vyrobí pozvánky, plakáty, zapichovátka s vlajkami států - vše dvojjazyčně. Pozvánky rozešleme žákům paralelních tříd.

Seznámíme děti s novou slovní zásobou (můžeme předem na hodinách angličtiny): presentation, a stall, country, culture, tradition, habits, food, arts, geography.

U každého stánku by měl být vytvořen slovníček česko-anglicko-(jazyk dané země).

Rodiny během přípravy konzultují svou prezentaci s učitelem.

Popis činnosti:

Skupiny si připraví své stánky a prezentace + speciální úkol k plnění, týkající se dané země.

Prezentované státy - návrh + některé návrhy úkolů ke splnění:

ČESKÁ REPUBLIKA

zazpívat lidovou píseň

SKOTSKO

hod polínkem

ANGLIE

uchopit správně šálek čaje

IRSKO

vytvořit nejkrásnější shamrock z papíru

USA

přeložit co nejvýstižněji přísloví

RUSKO

zatancovat kozáčka

JAPONSKO

rozluštit zprávu z japonštiny

FRANCIE

přečíst větu sfrancouzským přízvukem

NĚMECKO

přeskok přes bednu

ŠPANĚLSKO

flamenco nebo figura toreadora

ŘECKO

řecký tanec

INDIE

chůze v sárí

EGYPT

hieroglyfy zakreslit na kámen

AUSTRÁLIE

5 skoků sbatohem na břiše

apod.

Každý návštěvník obdrží při vstupu Acitivity card, do které bude získávat u každého stánku razítko za dobře splněný úkol. Kartu účastníci vhodí do připraveného boxu a získají sladkou odměnu a zapichovátko s vlajkou jednoho z prezentovaných států.

Přílohy:

Příloha č. 1: Informační list pro rodiče
Příloha č. 2: Activity Card

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
197.27 kB
Dokument
Activity Card
doc
111.33 kB
Dokument
Informační list pro rodiče

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Foltová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Multikulturní společnost
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Materiální zabezpečení akce – jednotlivé stánky pro prezentaci států, audiovizuální technika, výtvarné pomůcky podle potřeb skupin, informační list pro rodiče, pozvánky pro návštěvníka akce – Invitation card, plakáty k akci, - dvojjazyčně, Aktivity card, sada hodnotících razítek pro jednotlivé stánky, odměna (dle uvážení).