Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Malování písmeny aneb Kaligramy
Odborný článek

Malování písmeny aneb Kaligramy

1. 2. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Alena Hesová

Anotace

Slovo a obraz, jejich prolínání a vzájemné ovlivňování, mocný inspirační zdroj moderní poezie. Inspirujte žáky třeba G. Apollinairem, poetismem a kolážemi. Vytvořte básně – obrazy, které mohou ozdobit zdi vaší školy.

Může být báseň obrazem? A může být obraz básní? Inspirujte se aktivitami, které žáky povedou k zajímavému propojování slova a obrazu. Lze je realizovat jak v hodinách Českého jazyka a literatury, tak v rámci Výtvarné výchovy, ale částečně i v hodinách ICT. Podle témat, která ke zpracování nabídnete, můžete úkoly přizpůsobit věku, schopnostem žáků, časovým možnostem.

1. Motivace (10 minut) – Pracovní list č. 1

Na začátku hodiny rozdáme žákům do dvojice Pracovní list č. 1, kde jsou 4 kaligramy (každý je v jiném jazyce i písmu). Žáci mají za úkol si kaligramy prohlédnout (v tuto chvíli není nutné pojem kaligram používat nebo vysvětlovat). Ve dvojici si povídají o obrázcích:

Co vidíte na pracovních listech (popište co nejvíce detailů)?

V čem jsou obrázky shodné, v čem jsou rozdílné (shodná technika, rozdílné téma,  písmo, jazyk, estetická stránka, prolínání výtvarné  a jazykové složky)?

Znáte podobné obrázky, viděli jste je někdy, někde, nebo jste je dokonce sami vytvářeli?

Co by měl autor umět, aby dokázal vytvořit podobný obrázek?

2. Hlavní část

a) Co je dobré vědět? (práce s pojmy) 15 minut – Pracovní list č. 2.

Žáci se seznamují s pojmy v malých skupinách, každá dostane zadané jen některé pojmy (např. podle rozdělení v Pracovním listu č. 2). Úkolem skupiny je přečíst si informace o pojmech, promyslet si, kam by pojem zařadili na níže uvedené ose (vhodné předkreslit na tabuli). Pak pojmy žáci krátce vysvětlí před celou třídou a zdůvodní své zařazení na osu.

Pojmy jsou zapisovány na tabuli. (Cílem této aktivity není pamětní osvojování pojmů, ani ostré vymezení hranic mezi výtvarným uměním a literaturou, spíše slouží pro zorientování se v této oblasti.)

výtvarné umění                                                                                                  literatura

I______________________________________________________________I

(Možné obměny: žáci sami hledají slova ve slovnících nebo vytvoří pojmovou mapu poté, co jsou odprezentovány všechny termíny nebo na závěr celé lekce.)

Pracovní list č. 3 (10 minut)

Vyučující představí žákům ukázky z Pracovního listu č. 3. Lze rozvěsit po třídě, promítnout na plátno, dát žákům k dispozici kopie. Žáci mají za úkol k jednotlivým ukázkám přiřadit pojmy, které zazněly v předchozí aktivitě. Pohybují se tedy po třídě, prohlížejí si ukázky, pracují individuálně, pojmy lze psát na papíry, které leží u ukázek, dávat lepicí papírky. Cílem je, aby si žáci prohlédli ukázky, přemýšleli o propojení pojmů a uměleckých děl, načerpali inspiraci. Ideální je, když se u jednoho díla sejdou různé pojmy, můžeme tak poukázat na prolínání. Učitel dovysvětlí, lze se zaměřit na nějakou konkrétní techniku (vhodné propojit s Výtvarnou výchovou, kde si lze výtvarné techniky i literární experimenty přímo vyzkoušet).

b) vlastní tvorba (45 minut, lze vypracovat nebo dokončit doma)

Záleží na učiteli, jak praktickou činnost pojme (třeba podle času, ale i vztahu k umění). Zde představuji nabídku vhodných úkolů, jako inspirace lze využít ukázek na pracovních listech. Úkoly mohou být realizovány v rámci ČJL, ICT, VV, individuálně, ve dvojici i skupinově, nebo také jako domácí úkol, pro vlastní potřeby, pro výzdobu školy. Nabídka úkolů:

 • vytvořte kaligram (svým písmem/na PC),
 • napište vizuální báseň,
 • vytvořte svůj návrh písma (kaligrafie, typografie – lze pracovat na PC),
 • vytvořte obraz nebo umělecké dílo, kde se budou vyskytovat písmena (lettrismus),
 • vytvořte koláž,
 • napište své vysvětlivky písmen z abecedy, doplňte vhodnými ilustracemi (lze třeba i jen nějaké písmeno, inspirace V. Nezvalem),
 • udělejte kaligrafický návrh svých iniciál.

(Vzhledem k tomu, že stěžejním tématem jsou kaligramy, tak by si všichni měli tvorbu kaligramu vyzkoušet.)

3. Reflexe (10 minut)

Aktivity s kaligramy lze reflektovat několika způsoby, například:

 • žáci mohou ve skupinách napsat návod pro toho, kdo chce vytvořit kaligram,
 • pomocí myšlenkové mapy k pojmu kaligram,
 • představením a komentováním výtvorů žáků,
 • řízeným rozhovorem o výtvarné nebo literární činnosti žáků – mohou být využity následující otázky:
  • Které dílo se vám líbí nejvíce a proč?
  • Kterou techniku jste si zvolili a proč?
  • Která technika vás nejvíce bavila?
  • Co byste si rádi ještě vyzkoušeli?
  • Jaké problémy jste museli překonávat při vypracovávání úkolů?

Výuka o kaligramech vždy zaujala mladší i starší žáky. Pozitivně byla přijímána možnost tvůrčí činnosti. Někteří žáci zpracovávali své kaligramy na PC, což nám umožnilo více se věnovat typografii. Zajímavé bylo porovnání kaligramů psaných rukou a vytvořených na PC – nejen pro  rozmanité výsledky, ale i vzhledem k rozdílným pracovním postupům.

Literatura a použité zdroje

[1] – KARPATSKÝ, Dušan. Malý labyrint literatury. 2. vydání. Praha : Albatros, 1997. ISBN 80-00-00527-1.
[2] – KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 6. vydání. Praha : SPN, 2002. ISBN 80-7235-023-4.
[3] – LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Fraus slovník literárních pojmů aneb Co se skrývá za slovy. Plzeň : Fraus, 2006. ISBN 80-7238-620-4.
[4] – NEZVAL, Vítězslav. Básník v množném čísle. 1. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1986.
[5] – Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. 1. vydání. Praha : Diderot, 1997. ISBN 80-85841-17-7.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
556.64 kB
Dokument
Pracovní list č. 1
doc
53.71 kB
Dokument
Pracovní list č. 2
doc
1.08 MB
Dokument
Pracovní list č. 3

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alena Hesová

Hodnocení od uživatelů

Lenka Říhová
1. 2. 2010, 19:49
úžasné a inspirující, děkuji

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Pracovní list č. 1 Pracovní list č. 2 Pracovní list č. 3