Odborný článek

Ostrovy

Anotace

Týdenní projekt vede skupiny k budování týmové práce a spolupráce. Téma Ostrovy navozuje přirozeně představu nutnosti vystačit si spolu, pomoci si, rozdělit si úkoly. Těžiště leží v pozorování krajiny, jejím popisu, zorientování se, řešení drobných problémových úkolů.

Doporučuji spojit tento projekt se zakládáním pracovních skupin na začátku školního roku (3. třída). Tyto skupiny pak budou fungovat celý školní rok, což ale neznamená, že na některou práci nemůžeme vytvořit (nechat vytvořit) skupiny zcela odlišné. Pro vytvoření dobré spolupráce jsou vhodné čtyř až pětičlenné skupinky.

Vzhledem k charakteru projektu (opuštěnost trosečníků, nutnost jejich soběstačnosti) je dobré pečlivě dbát na učení se spolupráci, podporovat v tom žáky, nechat je průběžně vyjadřovat pocity týkající se jejich vlastní angažovanosti i angažovanosti druhých ve skupině, podporovat jakoukoli známku zlepšení ve spolupráci.

V úvodu je vhodné dát žákům nějaká pravidla spolupráce, ale také je nechat, aby na ně samy přišli. Mohou je formulovat dopředu, ale také v případě potíží hledat východisko.

Doporučuji realizovat tento projekt po dobu jednoho týdne – každý den si na něj vyčlenit podle možností jednu až dvě vyučovací hodiny.

Pokyny pro učitele (po nich následují pracovní listy a pokyny pro žáky):

Pro hodiny čtení by bylo vhodné zařadit ukázky z knihy Robinson Crusoe.

Ztroskotání a první kroky na ostrově motivačním vyprávěním navodíme atmosféru po ztroskotání lodi – nutnost si vzájemně pomáhat, zajistit nejdůležitější věci, průzkum ostrova – zavedeme pojmy rovina, pahorkatina, hory (typy krajiny a jejich barevné označení na mapě), úpatí, úbočí, vrchol.

Co zbylo z lodních zásob počty potravin v pracovních listech přizpůsobte počtu žáků ve skupinách.

Náměty pro hodiny TV: Hra na jelena, Mimikry v přírodě – pohybování se jako některá zvířata (had, rak, zajíc, žába, kachna, čáp apod.).

Cesta za pramenem + stavba přístřešku Vypravte se do blízké přírody, kde si žáci z dostupného přírodního materiálu vyrobí jednoduchý přístřešek pro skupinu (zadejte časový limit, materiál omezte jen na přírodní a „neživý” – tzn. netrhat listy, nelámat větve z živých stromů, připomenout důležitost týmové práce. V rámci výpravy s nimi procvičte určování světových stran pomocí buzoly, kompasu, znaků v přírodě. Ve škole pak žáci mohou napsat stručný popis pracovního postupu.

Co jsme vypozorovali + zakládání pole – Použijeme čtverečkovaný papír se čtverečky 1 krát 1 cm. V úvodu vyvodíme společně „obsah obdélníku” (pojem není nutné zavádět). Žáci zjišťují, jak se mění „plocha pole” podle toho, jak velké strany si zvolí (používáme známé násobilkové spoje). Po procvičení zadáme problémový úkol: Kolik různých obdélníkových políček o rozloze 24 čtverečků můžeme vytvořit?

Pokus o návratPro text je možné zadat několik povinných slov (např. sever, údolí, nezapomenout, pět metrů ...), podmínku „zápletky” apod.

Zaměřte se na důkladné sebehodnocení skupin, prezentaci deníků a dramatizaci.

1. den: ZTROSKOTÁNÍ A PRVNÍ KROKY NA OSTROVĚ

Pojmenujte svůj ostrov

Základní nákres ostrova – Na velký papír si zakreslete svůj ostrov (vlastně jen tvar), na který budete v průběhu projektu dokreslovat jednotlivá místa, která najdete a prozkoumáte.

Propátrání krajiny – Zakreslete všechny tři typy krajiny do mapy ostrova.

Skupinový deník V průběhu projektu si veďte jakýsi deník, kam si zapisujte, co se v rámci tématu Ostrovy událo a jak se vám dařilo daný problém vyřešit. Rovněž si všímejte úskalí skupinové spolupráce a jejich řešení. Na konci celého projektu se pokuste o zhodnocení své práce – co se povedlo (proč), co se nepovedlo (proč) a jak by se to dalo jinak udělat, aby to příště šlo. První den si vytvořte úvodní stranu, pěkně ji vyzdobte a v první kapitole popište, co se událo první den. Další dny popisujte v dalších kapitolách.

2. den: CO ZBYLO Z LODNÍCH ZÁSOB

Na břehu jste vylovili jen 10 jablek, 3 sáčky rýže, 5 velkých konzerv guláše, 2 malé konzervy a 2 promáčená balení sucharů. Poraďte si s následujícími situacemi:

 • Kolik jablek připadne po spravedlivém rozdělení na jednoho člena skupiny?
 • Kolik porcí rýže zbyde, když víme, že z jednoho sáčku uvařené rýže získáme 2 porce a že si každý dá k obědu jen jednu porci?
 • Kolik kg guláše se zachránilo, když jedna velká konzerva obsahuje 1 kg guláše a malá půl kg?
 • Kolik sucharů dostane každý člen skupiny, když je v každém balení po deseti kusech?

3. den: CESTA ZA PRAMENEM

Text doplňte o světové strany podle přírodních znaků, které na ně odkazují v textu. Pod text si nakreslete směrovou růžici. Pod ní nalepte čtverečkovaný papír, na který budete podle textu vyznačovat cestu k potoku – lomenou čáru, která se bude „lomit“ podle světových stran (dolů=jih, vlevo=západ apod.) 1 cm odpovídá 1 km.

Na cestu za pramenem jsme se vydali za časného rána. Chladem a nepohodlím jsme nemohli dospat, a tak jsme vyšli společně se sluncem. Poté, co jsme se pokochali krásou jeho rozespalých paprsků, jsme se k němu otočili zády a vyšli směrem na __________________. Asi po hodině cesty (ušli jsme tak 2 km) jsme museli změnit směr, protože dál byl les moc hustý. Do zad nám začal vát chladný severák a my ušli směrem na _____________________ další kilometr. Pak jsme zjistili, že les už je zase dobře průchodný, takže jsme pokračovali původním směrem (na ________________). Po dalším kilometru jsme ale něco objevili, a sice: na té straně stromů, kde byla kůra zarostlá lišejníky, jsme v trávě spatřili více mechu a zdálo se, že budeme-li postupovat dál tímto směrem, narazíme na zelenější a šťavnatější rostliny. Že by snad opravdu cesta k prameni sladké vody? Nechali jsme se tedy vést lišejníky a ušli jejich směrem (na _________________) asi tak 2 km. A bylo jasno: před námi se rozprostíralo údolíčko, do kterého z hor stékal potok sladké vody. Byli jsme u cíle své cesty!

4. den: CO JSME VYPOZOROVALI

Doplň i/í/ý/y/. Doplň na prázdná místa slova podřazená a nadřazená podle smyslu.

Na ostrově ž__je mnoho zvěře.

Z ptáků jsou to např__klad: ____________________, _______________________, ___________________ a _____________________. V lese jsme spatř__li ale také veverk__, lasičk__ nebo kun__. Naštěst__ jsme zat__m nepotkali žádného t__gra, medvěda nebo r__sa.

Na našem ostrově rostou také různé stromy a květ__n__. Protože stále trvá léto, můžeme podle květů a list__ zj__st__t, o jaké rostlin__ se jedná.

Ptác_

_______________     _______________     _______________     _______________

Květ__n__

_______________     _______________     _______________     _______________

_____________

_______________     _______________     ________________                 léto

______________

_______________     veverka                      _______________                 medvěd

 

5. den: POKUS O NÁVRAT

Vymyslete, jak byste se zachránili z opuštěného ostrova.

Dramaticky tuto scénu ztvárněte. Rozdělte si role, v bodech si načrtněte scénář a napište základní dialogy. Ponechte si prostor pro improvizaci.

Proveďte reflexi své skupinové práce (konkrétně vyjadřujte své zdary a nezdary).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bohuslava Lormanová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
12. 9. 2009
V lekci oceňuji aktivitu Skupinový deník. Vedení deníku umožní skupině zachytit úspěšné chvíle, ale také popsat obtížné situace. Tato aktivita může podpořit a zkvalitnit kooperaci skupiny.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída

Nutné pomůcky:

dostupný přírodní materiál, čtverečkované papíry 1x1cm