Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Tvorba webových stránek v ZŠ
Odborný článek

Tvorba webových stránek v ZŠ

6. 11. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Petr Zikeš

Anotace

Kurz v systému Moodle seznamuje žáky se základy tvorby www stránek při použití jazyka XHTML a kaskádových stylů CSS.

Cíl

Možnost zatraktivnění výuky pro žáky, seznámit je s možnostmi e-learningu. V kurzu jsem se také snažil o vytvoření výukových materiálů. Je velmi obtížné najít vhodnou učebnici pro žáky základní školy, která se zabývá tvorbou webových stránek podle nejnovějších standardů.

Cíl kurzu

Kurz si klade za cíl seznámit žáky s tvorbou webových stránek podle standardů W3C z designerského hlediska. Žáci nahlédnou na principy webdesignu. Budou znát principy používání jazyka XHTML a CSS. Budou znát většinu běžně používaných značek XHTML a vlastností CSS. Budou umět vytvořit jednoduchou www stránku za použití stylů CSS. Budou umět používat některé programy vhodné pro tvorbu webových stránek a rozumět pojmům validace stránek pomocí standardů W3C.

Organizační řešení

Kurz je určen k použití ve vyučovacích hodinách ve škole a jako zdroj informací ke studiu doma. Většinu výukových materiálů v kurzu je třeba doplnit výkladem. Součástí kurzu jsou i odkazy na www stránky, kde si žáci nastudují problematiku sami. Je nutné probranou látku v následujících hodinách zopakovat a upevnit. K dispozici mají žáci diskusní fórum, kde mohou klást otázky a vyučující jim bude odpovídat. V každé lekci na závěr je i úkol, jehož řešení je třeba s žáky probrat v následující hodině.

Postup

V „nulté" hodině je žáky třeba seznámit s prostředím a strukturou e-learningového projektu Moodle. Žáci se zde s pomocí vyučujícího zaregistrují, projdou si postup prohlížení a stahování výukových materiálů, naučí se odevzdávat úkoly, posílat své příspěvky do fóra.

V kurzu je 10 témat. Pro žáky budou viditelná pouze ta témata, která se právě probírají nebo ta, která už probrána jsou. Na konci každého tématu je úkol, který mají žáci splnit. Většinou se jedná o vytvoření krátké webové stránky, ve které použijí některé z postupů probíraných v předešlé hodině. Úkol pošlou vyučujícímu prostřednictvím Moodlu. Na začátku následující hodiny je třeba odevzdané úkoly projít, zhodnotit a ukázat si správná řešení.

Na začátku většiny témat jsou krátké testy, ve kterých si žáci otestují, jak zvládli problematiku předešlých hodin. Jedná se o testové otázky s nabídnutými odpověďmi a o otázky s krátkými slovními odpověďmi. Ve dvou případech se jedná o vytvoření krátké webové stránky. Vyučující by měl tyto testy vyhodnotit, sdělit správné řešení a provést reflexi.

Žáci mají k dispozici diskusní fórum. Jeho účelem je pomoci najít žákům odpovědi na problémy, se kterými si nevědí rady zejména při řešení domácích úkolů. Odpovídat bude nejen vyučující, ale i žáci, kteří na daný problém mají řešení.

Hodnocení žáků

Základem hodnocení žáků bude jejich aktivní přístup k předmětu, to znamená aktivní účast v diskusním fóru, pozornost a aktivita v hodinách, odevzdané domácí úkoly. Naprostá většina jimi odevzdávaných domácích úkolů jsou www stránky. Zde bude hodnocena nejen jejich formální správnost, ale i originality zpracování. Na internetu je velké množství materiálů, kterými je možno se inspirovat. Dalším kritériem hodnocení domácích úkolů bude včasnost odevzdání.

Součástí vyučovacích hodin jsou i krátké testy. Tady bude hodnocena správnost odpovědí, případně originalita zpracování.

URL kurzu

http://moodle.gymcheb.cz/course/view.php?id=1018

(pro náhled kurzu je možné přihlásit se jako host)

 

Reflexe

Tento kurz by měl probíhat v období od poloviny září do prosince školního roku 2009/2010. Jsem přesvědčen, že takováto forma výuky bude žáky přijata pozitivně. V naší škole zatím nemáme mnoho zkušeností s e-learningovými kurzy pro žáky a toto by mohl být začátek jejich používání u nás. Pokud se kurz vydaří, počítám s jeho opakováním i v dalších letech. Ve volitelné informatice pro deváté ročníky by mohl tento způsob být využit pro výuku programování PHP.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Mediální výchova
  • tvorba mediálního sdělení

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

PC, internetový prohlížeč, program PSPad