Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Co už víme o přírodě – rostliny
Odborný článek

Co už víme o přírodě – rostliny

26. 11. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Miroslava Strakatá

Anotace

V následujícím bloku si děti prostřednictvím různých her a činností ověří své znalosti z oblasti rostlinné přírody, které získávaly během školního roku. Hry a činnosti zároveň vedou děti k uvědomování si důležitosti přírody a potřeby o ni správným způsobem pečovat.

Úvod

Integrovaný blok je zaměren na upevňování poznatků o rostlinné přírodě a uvědomování si, že příroda je všude kolem nás. Prostřednictvím různých her a činností si děti uvědomují, co nám příroda dává, jak je zranitelná a jakým způsobem bychom se k ní měli chovat.

Cíl

Prostřednictvím her a činností si zopakovat a zafixovat získané dovednosti z oblasti rostlinné přírody, podporovat a rozvíjet kladný postoj k přírodnímu prostředí.

Hra na zahradníky
Pomůcky: obrázky různých květin, obrázek zahradníka
Popis činností
Děti v průběhu roku získávaly poznatky o přírodě, o různých rostlinách, bylinkách a květinách a nyní si vyzkoušíme, co vše jsme se během roku naučili. Děti se "promění" na zahradníky, každé dítě – zahradník si vybere obrázek libovolné květiny, kterou se snaží správně určit a pojmenovat. Učitelka připevní dětem obrázky květin, které budou mít v průběhu činností, na oděv (např. lepící páskou). Následuje rozhovor, kdo je to zahradník a čím se zabývá. My si nyní na zahradníky zahrajeme a vyzkoušíme si, zda si budeme umět poradit, jako ti zahradníci.

Co je ovoce a co je zelenina
Pomůcky:
obrázkové kartičky s ovocem a zeleninou
Popis činnosti:
Na koberci jsou rozložené obrázkové kartičky, kde jsou různé druhy ovoce a zeleniny. Děti se snaží správně rozstřídit ovoce a zeleninu a také správně pojmenovat. Kartičky s ovocem dávají děti k obrázku s jablkem a zeleninu k obrázku s okurkou. Dále mohou děti říkat, kde ovoce nebo zelenina roste, například – okurka, jahody na záhoncích na zemi, rajská jablíčka na keřích, jablko, hruška, švestka – na stromě, mrkev, celer – v zemi apod. 

Co roste na naší zahradě
Pomůcky:
květiny na zahradě
Popis činnosti:
Další činností je najít  různé květiny, které rostou na zahradě. Učitelka si domluví s dětmi signál (např. triangl, píšťalka), který oznámí začátek a konec hledání. Po ukončení hledání květin děti rozloží na stůl v zahradním altánu květiny, které utrhly a  snaží se je pojmenovat, popřípadě popsat (barvy, tvar, velikost, květy apod.). Květiny ihned po skončení této činnosti dají děti do připravené vázy.

Zazpíváme květinám
Pomůcky:
obrázky k pohádce Pyšná princezna
Popis činnosti:
Učitelka připomene dětem pohádku Pyšná princezna, kde zahradník zpíval květinám, a ty pak pěkně rostly. Navrhne tedy, že i děti – zahradníci by mohly květinám zazpívat, ale písničky, ve kterých se zpívá o jakékoli rostlině, květině nebo stromu. Děti mají časový prostor na přemýšlení, v jakých písních se zpívá o rostlinách (např.: Travička zelená, Když jsem plela len, Cib, cib, cibulenka, Na tom pražským mostě, Pod naším okýnkem, Šla Nanynka do zelí a další). Děti zpívají společně, ale pokud chtějí, mohou zpívat i individuálně nebo ve dvojicích.

Kolik je květin a kolik včeliček
Pomůcky:
pracovní listy, pastelky
Popis činnosti:
Děti pracují ve skupinkách, každá skupina dostane větší formát pracovního listu, kde jsou ve sloupci pod sebou znázorněny trsy různých květin. Každý trs má jiný počet květů. Na protější straně jsou ve sloupci pod sebou znázorněny včelí roje, každý z nich má také jiný počet včel. Děti přiřazují (pastelkou) včely z prvního včelího roje k jednotlivým květům v prvním trsu květin a zjišťují počet včel a počet květů: Zbyly nějaké květy, nebo včely? Kolik jich zbylo? Je více včel nebo květů? O kolik? Takto pokračují i s druhým trsem květin ve sloupci a druhým (protějším) rojem včel. Tato činnost vyžaduje větší soustředění a také vzájemné domlouvání, necháme dětem více času. Po dokončení úkolu děti oznámí výsledek: Je v prvním řádku více včel nebo květů? O kolik? Jak je to ve druhém až v posledním (pátém) řádku? Děti si tímto způsobem procvičí pojmy více, méně, stejně.

Popiš a porovnej květiny na obrázku
Pomůcky:
obrázky s květinami, květiny ve váze
Popis činnosti:
Učitelka použije květiny, které děti daly do vázy, upozorní je na rozdíly mezi jednotlivými druhy – tvar listů, tvar květů, barva květů, ale i barva listů (světlejší zelená a tmavší zelená), velikost květiny, květů, listů apod.
Každá skupina dětí dostane obrázek, kde jsou dvě různé květiny (např. pampeliška x růže, kopretina x blatouch, lilie x fialka apod. – každá skupina má jiné květiny). Děti mají časový prostor, aby se ve skupince domluvily. Poté každá skupinka podle obrázku vysvětluje ostatním rozdíly na květinách, které našla. Děti z ostatních skupin mohou na závěr doplnit své postřehy.

 

Popis a porovnávání různých druhů květin.
1. Popis a porovnávání různých druhů květin.

Proč létají na květiny včely
Pomůcky:
papírové květy, obrázek úlu
Popis činnosti:

Učitelka se nejprve ptá dětí, proč na květiny létají včely, co na nich sbírají a k čemu pyl potřebují (rozhovor o spolupráci rostlinné a živočišné přírody – květiny – včely. Včely sbírají pyl z květů a vyrábějí z něj med. Následuje pohybová hra na květiny a včely. V prostoru zahrady jsou rozmístěny různé papírové květy v různých barvách, na zahradním altánu je připevněn obrázek včelího úlu – altán slouží pro tuto hru jako včelí úl. Děti – včely se rozeběhnou na pokyn učitelky po zahradě a na další pokyn si každé dítě – včela najde libovolnou květinu, na kterou si sedne. Hra se opakuje, přičemž učitelka při každém opakování odebírá jednu květinu. Dítě – včela, na kterou nezbyde květina, letí do úlu (altánu). Hra končí, když už nejsou na trávě žádné květiny a všechny děti – včely jsou v úlu.

 

 

Proč létají na květiny včely
2. Proč létají na květiny včely

 

Co kde roste
Pomůcky:
arch papíru, kde je nakreslen les, louka, pole, zahrádka, kartičky s obrázky různými druhy rostlin
Popis činnosti:
Činnost se odehrává v zahradním altánu. Děti pracují ve skupinách, učitelka rozdá každé skupině velký arch papíru, kde je nakreslen les, pole, louka, dále děti dostanou malé kartičky s různými rostlinami apod. Děti v každé skupině  přiřazují kartičky s obrázky na správné místo, například houby a borůvky do lesa, obilí či kukuřici na pole, pampelišku, kopretinu apod. na louku. Když obrázky roztřídí na plochu, postupně je všechny nalepí. Na závěr každá skupina představí svoji práci ostatním skupinám – pojmenuje alespoň některé rostliny, plody, houby apod. a ukáže na svém obrázku, kde rostou. Každá skupina může mít totožné, ale i jiné plody a rostliny, které přiřazuje na správné místo.

Které stromy rostou v lese
Pomůcky:
prostředí lesa, popřípadě použít obrazový materiál
Popis činnosti:
Činnost se odehrává v lese, kam se učitelka s dětmi vypraví na vycházku. Během vycházky učitelka upozorňuje děti na různé druhy stromů, děti určují, zda jsou jehličnaté nebo listnaté, popřípadě se snaží určit druh – smrk, modřín, borovice, buk, dub apod. Různými otázkami vede učitelka děti ke všímání si rozdílností jednotlivých stromů – struktura a barva kůry stromů, tvar a velikost listů nebo jehličí, jejich plody apod. Děti sbírají různé přírodniny, které najdou po cestě a snaží se určit, ke kterému stromu patří (různé druhy šišek, žaludy, stromová kúra, větvičky, listy a další) a pokud možno správný strom najdou. Učitelka děti předem upozorní, že v lese nebudeme nic lámat a ničit, ale budeme sbírat jen ty přírodniny, které najdeme na zemi.
Tato činnost vede děti ke zrakové pozornosti, všímání si detailů, rozdílů a hlavně k uvědomování si přírody kolem nás a potřeby chovat se v ní s respektem.

Správné chování v lese
Pomůcky:
obrázky se správným a se špatným chováním lidí v lese, smějící se sluníčko a zamračené sluníčko
Popis činnosti:
Děti pracují ve skupinách, učitelka rozdá každé skupině kartičky, na kterých je zobrazeno správné a nesprávné chováná lidí v lese. Děti ve skupinách roztřídí kartičky na dvě skupiny: obrázky se správným chováním dávají ke smějícímu se sluníčku na obrázku a obrázky znázorňující špatné chování lidí v lese dávají k zamračenému sluníčku. Učitelka se zastaví u každé skupiny a děti vysvětlují a zdůvodňují, jak a proč rozdělily kartičky (špatné chování – rozdělávání ohně v lese, odhazování nedopalků cigaret – hrozí požár, šlapání po malých stromcích – stromky se polámou a další Správné chování – v lese chodíme tiše, abychom nevyplašili zvířata, která v lese žijí, apod.).
Je důležité, aby děti samy chování na obrázcích zdůvodnily, protože tak si lépe uvědomí správný postoj chování člověka k přírodě.

Proč pěstujeme bylinky
Pomůcky:
různé byliny na zahrádce
Popis činnosti:
Činnost probíhá u zahrádek s bylinkami, které máme na zahradě mateřské školy. Na zahrádkách společně pěstujeme petržel, bazalku, pažitku, tymián, mátu a další. Děti poznávají a správně pojmenují alespoň některé druhy bylinek. Pokud nemáme zahrádky s bylinkami, použijeme bylinky na obrázcích. V další činnosti děti vysvětlují, na co se bylinky používají, proč je pěstujeme – k dochucení při přípravě jídel, přidávají se do kosmetických nebo léčivých přípravků apod. Na závěr  si učitelka s dětmi zopakuje všechny bylinky na zahrádce, děti zkouší poznat bylinky také čichem, většina bylin je hodně aromatická.

Jak pečujeme o bylinky
Pomůcky:
záhonky na zahradě MŠ
Popis činnosti:
Všechny děti jdou společně s učitelkou k záhonkům na školní zaharadě. V předešlé činnosti si společně zopakovaly, které bylinky pěstují na zahrádce a v následující hře se děti snaží vysvětlit, jak správně o bylinky pečovat, co vše byliny potřebují ke svému růstu a jak se o záhonky v průběhu roku starají (sázení, zalévaní, pletí a další úpravy záhonků apod.). Učitelka rozdělí děti na skupinky a každá skupina si vezme na starost jeden záhonek s bylinkami. Vyjmenují, které bylinky zde jsou a podle momentální potřeby se o záhonek postarají - některý záhonek potřebuje zalít, některý vyplít, jiný upravit okolí záhonku apod. Učitelka pomáhá dětem nejen radou, ale i svou pomocí, jde jim příkladem.

 

Zkoumání bylinek na záhoncích.
3. Zkoumání bylinek na záhoncích.

 

Víme, co jíme?
Pomůcky:
obrázky s různými jídly
Popis činnosti:
Učitelka pozve děti na velkou hostinu. Děti pracují ve skupinách, každá dostane arch papíru, kde jsou znázorněné různé pokrmy – polévka, brambory, rýže, kuře, zeleninový salát, kompot, pečivo, ryby a další. Děti v každé skupině si pokrmy prohlížejí a dohadují se, které z nich jsou rostlinného původu. Všechny pokrmy rostlinného původu vybarví – rýže, brambory, kompot, zeleninu  a další. Dále děti mohou jmenovat další jídla, která jsou rostlinného původu.

Jak chutná ovoce a zelenina
Pomůcky:
různé druhy ovoce a zeleniny
Popis činnosti:
Učitelka má na tácku různé druhy ovoce a zeleniny nakrájené na menší kousky. Děti ochutnávají jednotlivé druhy a snaží se specifikovat chuť – sladké, hořké, kyselé, měkké, tuhé, tvrdé apod. Děti zkouší také poznat jednotlivé druhy ovoce a zeleniny pouze podle chuti, aniž by ho předem viděly – navzájem si lžičkou dávají ochutnat malé kousky, přičemž děti, které právě ochutnávají, mají zakryté oči šátkem.

Ovocné a zeleninové saláty
Pomůcky:
různé druhy ovoce a zeleniny, další ingredience (sůl, cukr, koření, citron, bylinky apod.), mističky, lžičky
Popis činnosti:
Učitelka rozdělí zbylé kousky – zeleninu na jeden tác a ovoce na druhý tác. Každá skupina dětí dostane misku a vytvoří dle své volby zeleninový salát nebo ovocný salát. Kousky ovoce nebo zeleniny si do svého salátu vybírají dle své představy. Salát mohou dochutit – ve džbánku mají vodu, dále na mističkách cukr, sůl, citron, bylinky, apod. V každé skupině se musí navzájem domluvit, co do svého salátu přimíchají, přičemž učitelka pomáhá slovní radou, zda se vybraná dochucovadla do konkrétních salátů hodí. Když jsou saláty hotové, ochutnávají skupiny dětí saláty navzájem a sdělují si, jaké ingredience do salátů přimíchaly.

Proč je rostlinná příroda pro nás důležitá
Pomůcky:
obrázky s rostlinnou přírodou
Popis činností:
Každá skupina dětí má několik obrázků, kde je znázorněna příroda (les, zahrada, květiny, záhonky s bylinami, záhonky se zeleninou, pole s bramborami, ovocné stromy v sadě nabo na zahradě a další). Děti se mají zamyslet, co nám příroda (znázorněná na konkrétních obrázcích) dává – les vytváří kyslík, v lese je tedy zdravý vzduch a dobře se nám tam dýchá, je to také domov pro zvířata (upozornit na souvislost s živou a neživou přírodou), květiny můžeme natrhat do vázy – budou nám zkrášlovat domácí prostředí, můžeme z nich dělat herbář a učit se tak o nich, zeleninu ze záhonků můžeme sklízet a dělat z ní různé pokrmy, stejně jako z brambor, bylinky můžeme přidávat do pokrmů apod.
Na závěr této činnosti učitelka společně s dětmi znovu zdůrazní důležitost rostlinné přírody a správného chování k ní.

Zakončení her a činností
Pomůcky:
diplomy, pexeso s květinami, medaile z dřevěných odřezků, pohledy květin, lízátka
Popis činnosti:
Děti se shromáždí v zahradním altánu, učitelka je pochválí za snahu a za jejich znalosti, ale především za to, že vědí, proč je pro nás příroda důležitá a také vědí, jak se k ní chovat a jak ji chránit.
Děti dostanou diplomy, medaile z dřevěných odřezků, pexeso s květinami, pohledy květin, lízátka.

 

Zakončení miniolympiády.
4. Víme, jak správně pečovat o přírodu.

Reflexe

Děti si ověřily získané znalosti a vědomosti o rostlinné přírodě. Současně si upevňovaly zásady správného postoje k přírodě a uvědomovaly si důležitost rostlinné přírody. Na dětech byla patrná radost z her a činností. Cíl zopakovat si základní poznatky z oblasti rostlinné přírody a vnímat přírodu jako neoddělitelnou a důležitou součást přírodního prostředí byl splněn.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Miroslava Strakatá

Hodnocení od uživatelů

Jana Kneřová
26. 11. 2009, 19:55
Tato zkušenost mi je sympatická, myslím, že je využitelná i na 1.stupni Zš. Budete - li potřebovat obrazový materiál, můžete využít naší Wiki, která se každým dnem rozrůstá, tak jako roste portál sám. :-)
Jana Kneřová
29. 11. 2009, 21:24
Například takové včelky...http://wiki.rvp…5%a1kole
Nikola Křístek
28. 8. 2010, 16:08
Dobrý den... mnoho námětů, děkuji... taková rejpavá otázka: v čem si liší ovoce od zeleniny? Podle čeho se mají třídit, resp. vymezovat?

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
  • Předškolní vzdělávání
  • Činnostní a občanské kompetence
  • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

soutěžní listina, obrázky různých květin, obrázkové kartičky s ovocem a zeleninou, květiny na záhoncích na školní zahradě, pracovní listy, pastelky, papírové květy, arch papíru, kde je znázorněn les, louka, pole, zahrádka, kartičky s různými druhy květin, byliny na záhoncích na školní zahradě, obrázky různých pokrmů - který pokrm je rostlinného původu?, různé druhy ovoce a zeleniny, sůl, cukr, koření, citron, bylinky, mističky, lžičky, odměny - diplomy, pexesa s květinami, medaile z dřevěných odřezků, cukrovinky, drobné hračky.