Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Kurikulum pro mateřskou školu - Švédsko
Odborný článek

Kurikulum pro mateřskou školu - Švédsko

23. 8. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
PhDr. Kateřina Smolíková

Anotace

Příspěvek obsahuje zkrácenou verzi překladu vzdělávacího programu mateřských škol ve Švédsku, vydaného v roce 1998. Švédské kurikulum je přímou součástí školského zákona. Je všeobecně závazné (nahrazuje dosavadní směrnice, které měly charakter doporučení) a je velmi rámcové. Řeší zejména obecné koncepční otázky práce předškolních institucí a předškolního vzdělávání: stanovuje hlavní cíle vzdělávání, úkoly, které má mateřská škola plnit, požadavky na práci pedagogů a jejich odpovědnost. Problém vlastního vzdělávacího obsahu neřeší, stručně charakterizuje pouze očekávané výstupy. Je příkladem kurikula, jehož východiska i zásady se v mnohém shodují s těmi, na nichž je postaven náš Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Překlad anglické verze Curriculum for the pre-school (Lpfö 98) vydaného Ministerstvem školství a věd Švédska a Národní agenturou pro vzdělávání je redakčně krácen a upraven PhDr. Kateřinou Smolíkovou.


Kurikulum pro mateřskou školu
Ministerstvo pro školství a vědu ve Švédsku 1998

První kurikulum, které bylo vydané ve Švédsku pro mateřskou školu, vyjadřuje, že se mateřská škola stává součástí vzdělávacího systému. Kurikulum je součástí školského zákona. Je založeno na rozdělení zodpovědnosti, přičemž stát určuje všeobecné cíle a směrnice pro mateřské školy a obec zodpovídá za jejich realizaci. Předškolní kurikulum má obdobnou strukturu jako další kurikula vytvářející výchovně-vzdělávací systém - kurikulum pro povinnou školní docházku (včetně předškolní třídy a centra volného času) a pro střední školu. Cílem je, aby tato tři kurikula na sebe navazovala a sjednotila se v požadavcích na znalosti i v názorech na vývoj a učení.

Kurikulum platí pro mateřskou školu, tj. pro pedagogické aktivity zde realizované a je závazné. Vyjadřuje rovněž možná očekávání dětí a rodičů stran mateřské školy. Kurikulum je základem pro hodnocení kvality vzdělávání na jednotlivých mateřských školách. Stanoví základní hodnoty, úkoly, cíle a směrnice pro předškolní aktivity. Neurčuje prostředky, kterými má být cílů dosahováno. Předškolní vzdělávání probíhá v úzké spolupráci mezi mateřskou školou a rodinou dítěte.

Kurikulum vychází ze školského zákona. Zákon stanoví, že obce jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytovat předškolní aktivity vysoké kvality. Tato povinnost se vztahuje na všechny děti, jejichž rodiče jsou zaměstnaní či studují nebo potřebují pomoc při péči o dítě, a rovněž všech dětí, které vyžadují zvláštní péči. Úkolem mateřské školy je organizovat a realizovat pedagogické aktivity. Pracovníci mateřské školy musejí mít odpovídající vzdělání nebo zkušenosti potřebné k péči o dítě a ke kvalitní pedagogické činnosti. Velikost a složení dětských skupin by měly být přiměřené. Prostory by měly odpovídat daným účelům. Činnosti mají vycházet z individuálních potřeb každého dítěte. Dětem, které pro svůj vývoj vyžadují zvláštní přístup, má být poskytována péče odpovídající jejich potřebám.

Cíle mateřské školy jsou v kurikulu stanoveny jako záměry. Určují, na co se má mateřská škola zaměřit v oblasti individuálního vývoje a učení dítěte. Stanovením společných cílů pro mateřskou školu i pro školu se usnadňuje návaznost ve vzdělávání.

Aktivity mateřské školy mají být plánovány, realizovány, hodnoceny a rozvíjeny v souladu s cíli vytyčenými v kurikulu. Je důležité, aby se používané metody hodnocení jasně vztahovaly k cílům vytyčeným pro tyto aktivity a aby přispívaly k celkovému rozvoji pedagogické práce. V mateřské škole nejsou děti hodnoceny formálně ve smyslu známek. Mateřská škola připravuje pedagogické aktivity, se kterými mohou děti začínat a kterých se mohou účastnit v různém věku. Mateřská škola by měla být bezpečná, podnětná a bohatá na příležitosti k učení pro všechny děti, které se aktivit účastní podle svých individuálních možností.

Směrnice v kurikulu stanoví, že cíleně orientovaná práce mateřské školy se týká vlastního pracovního týmu a všech, kdo v mateřské škole pracují. Pracovním týmem se rozumějí ti, kteří mají pedagogickou zodpovědnost za konkrétní skupinu dětí. Dosažení cílů kurikula vyžaduje pracovníky s kvalitním vzděláním, kterým je dávána příležitost zkvalitňovat své kompetence a zvyšovat profesionalitu své práce. Předškolní vzdělávání klade vysoké požadavky také na řízení. Za řízení zodpovídají obce jako nadřízené orgány.

1. ZÁKLADNÍ HODNOTY A ÚKOLY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Hodnoty

Mateřská škola je postavena na demokratickém základě. Veškeré činnosti mají být vykonávány v souladu se základními demokratickými hodnotami. Všichni, kdo pracují v mateřské škole, mají podporovat úctu k hodnotě každého člověka a ke společnému životnímu prostředí.

Důležitým úkolem mateřské školy je budovat a pomáhat dětem osvojovat si základní všeobecně uznávané hodnoty švédské společnosti. Jejich podpora vyžaduje, aby postoje, z nichž jsou odvozovány, byly v každodenní činnosti naprosto zřejmé. Aktivity mateřské školy mají být realizovány demokratickým způsobem, aby se tak staly základem pro rostoucí zodpovědnost a zájem dětí stát se aktivními účastníky společnosti.

Mateřská škola má být přístupná různým názorům a má umožňovat je vyjadřovat. Děti mají mít příležitost k utváření vlastního názoru a volbě řešení svých osobních problémů. Díky tomu získávají a budou posilovat svoji samostatnost a důvěru ve vlastní schopnosti. Do mateřské školy by měli všichni rodiče posílat své děti s plným přesvědčením, že jejich děti nebudou pod vlivem jednostranného názoru. Každý pracovník mateřské školy má podporovat základní hodnoty stanovené v tomto kurikulu a velice zřetelně se má distancovat od všeho, co je s těmito hodnotami v rozporu.

Způsob, jakým dospělí reagují na chlapce a jakým na dívky, i pokyny a požadavky vznášené na děti, přispívají k tomu, aby děti pochopily rozdíly mezi pohlavími. Mateřská škola má působit proti tradičním představám o úloze mužů a žen. Dívky a chlapci v mateřské škole mají mít stejné příležitosti k rozvíjení a zlepšování svých schopností a zájmů bez omezení způsobených stereotypem úlohy obou pohlaví.

Mateřská škola má nezávisle na lokalitě, ve které se nachází, pracovat tak, aby dosáhla cílů pedagogické činnosti. Práci mateřské školy má určovat zájem o prospívání, bezpečí, rozvoj a učení každého dítěte. Má být brán zřetel na rozdílné schopnosti a potřeby dětí. To znamená, že mateřská škola nemůže být organizována všude stejným způsobem a že možnosti mateřských škol nemusejí být totožné.

Úkoly

Mateřská škola má položit základy pro celoživotní učení. Má být pro všechny děti příjemná, bezpečná a přínosná. Má dětem poskytovat kvalitní pedagogické aktivity, při nichž péče, výchova a učení tvoří dohromady nedílný celek. Vývoj dětí v zodpovědné osoby a členy společnosti má být podporován ve spolupráci s rodinou.

Mateřská škola má pomáhat rodinám tím, že je podpoří v jejich výchovné úloze a pomůže jejich dětem růst a rozvíjet se. Úkolem mateřské školy je pracovat ve spolupráci s rodiči tak, aby každé dítě dostalo příležitost rozvíjet se v souladu se svými možnostmi.

Pedagogické aktivity by měly odpovídat potřebám všech dětí v mateřské škole. Dětem, které příležitostně nebo trvale vyžadují větší podporu nežli děti ostatní, se této podpory má dostat přiměřeně jejich potřebám a okolnostem. Pokud má být období docházky do mateřské školy využito k pomoci dětem s určitými potížemi, je důležité, aby pracovníci mateřské školy dítěti rozuměli a uměli s ním komunikovat a rovněž aby si dokázali získat důvěru rodičů. Všechny děti by měly být schopny zažívat uspokojení, které přichází, když dělají pokroky, překonávají potíže a cítí, že jsou platnými členy skupiny.

Mateřská škola má brát v úvahu skutečnost, že děti pocházejí z rozdílných prostředí a že se snaží nalézat kontexty a smysl na základě vlastních zkušeností. Dospělí mají děti podporovat při rozvoji důvěry a sebevědomí. Má být povzbuzována dětská zvídavost, ctižádost a zájem a stimulováno přání a touha učit se. Úloha mateřské školy nezahrnuje pouze rozvoj schopností a kulturní kreativity dítěte, nýbrž také předávání kulturního dědictví - jeho hodnoty, tradice a historii, jazyk a znalosti - z jedné generace na druhou.

Internacionalizace švédské společnosti s sebou přináší vyšší nároky na schopnost lidí žít pohromadě a chápat hodnoty v kulturní rozmanitosti. Mateřská škola je místem setkávání různých sociálních a kulturních skupin, které tuto schopnost může posílit a může děti připravit pro život ve stále více internacionalizované komunitě. Uvědomování si vlastního kulturního dědictví a sdílení kultury ostatních by měly přispět ke schopnosti dětí chápat a vciťovat se do měřítek a hodnot druhých. Mateřská škola může pomoci zajistit, aby se dětem z národnostních minorit a dětem cizího původu při kulturním začleňování dostalo podpory.

Mateřská škola má dětem při vybízení a povzbuzování ke hře a aktivitě zajistit bezpečné prostředí. Má děti inspirovat k objevování okolního světa. Děti v mateřské škole mají přicházet do styku s dospělými, kteří znají možnosti každého dítěte a kteří se interaktivně zabývají jak jednotlivými dětmi, tak dětskou skupinou jako celkem.

Ve společnosti, kterou charakterizuje obrovský tok informací a velká rychlost změn, je nezbytná schopnost komunikovat, učit se a umět spolupracovat. Mateřská škola má dětem dát základ k tomu, aby byly v budoucnu schopné získávat znalosti a dovednosti, což je společný rámec, který všichni ve společnosti potřebují.

Děti mají dostávat příležitost rozvíjet svoji schopnost pozorovat a napodobovat. Mateřská škola má být živým sociálním a kulturním prostředím, které děti stimuluje k přebírání iniciativy a k rozvoji jejich sociálních a komunikativních kompetencí. Děti by měly mít také možnost podrobněji rozebírat problémy svým vlastním způsobem a hledat vlastní odpovědi a řešení. Pro vývoj a učení dítěte je důležitá hra. Vědomé využití hry k podporování rozvoje a učení každého jednotlivého dítěte by mělo být v mateřské škole všudypřítomnou činností. Hra a radost z učení ve všech svých rozmanitých podobách podněcuje představivost, chápání, komunikaci a schopnost abstraktního myšlení a také schopnost spolupracovat a řešit problémy. Pomocí tvořivých her a her rozvíjejících představivost dostává dítě příležitost vyjádřit a zpracovat své zážitky a pocity.

Mateřská škola má podporovat učení, což předpokládá aktivní diskusi v pracovním týmu o tom, čím jsou učení a znalosti utvářeny. Znalost je komplexní pojem, který může být vyjádřen různými způsoby - jako pojem, pochopení, dovednost, obeznámenost a zkušenost - u nichž u všech se předpokládá vzájemná interakce. Výchozím bodem pro mateřskou školu jsou zkušenosti, které děti již mají, jejich zájmy, motivace a nutkání znalosti si osvojovat.

Děti touží po znalostech a rozvíjejí je prostřednictvím hry, sociální interakce, zkoumání a kreativity a také prostřednictvím pozorování, diskusí a napodobování. Tematicky zaměřený přístup k práci může dětské učení rozšířit a obohatit.

Učení by mělo být založeno nejenom na interakci mezi dospělými a dětmi, ale rovněž na tom, co se děti naučí jedno od druhého. Skupina dětí má být chápána jako důležitý prvek při vývoji a učení. Mateřská škola má dětem pomoci, aby si o sobě utvořily pozitivní obraz učících se a kreativních jedinců. Mají být podporovány při rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti uvažovat, jednat, pohybovat se a učit se, tj. rozvíjet se po různých stránkách - po stránce intelektuální, jazykové, etické, praktické, po stránce vnímání a stránce estetické.

Děti mají být dospělými stimulovány a vedeny tak, aby rostly jejich kompetence a aby získávaly nové znalosti a představy prostřednictvím vlastní činnosti. Tento přístup předpokládá, že jak různé formy jazyka a znalostí, tak různé způsoby učení jsou uvedeny do rovnováhy a tvoří celek. Jazyk a učení jsou nerozdílně propojeny a stejně tak jazyk a vývoj osobní identity. Mateřská škola má klást velký důraz na stimulaci jazykového vývoje každého dítěte a podporovat a rovněž využívat dětské zvídavosti a zájmu o psaný jazyk. Mateřská škola má pomoci zajistit, aby děti s rodným jazykem jiným nežli švédština měly možnost rozvíjet jak švédský, tak svůj mateřský jazyk.

Obsahy i metody vhodné pro mateřskou školu k podporování vývoje a učení dítěte doplňuje tvoření a komunikování jinými výrazovými prostředky, jako jsou obrázky, písnička a hudba, divadlo, rytmus, tanec a pohyb a také mluvená a psaná řeč. Patří sem také stavění, kreslení a používání různých materiálů a technologií. Při rozvoji i aplikaci kreativních procesů mohou být v mateřské škole využívána multimédia a informační technologie.

Mateřská škola má klást velký důraz na otázky týkající se životního prostředí a ochrany přírody. Aktivity mateřské školy mají vyjadřovat ekologický přístup a pozitivní víru v budoucnost. Mateřská škola má přispět k tomu, aby si děti osvojily starostlivý přístup k přírodě a životnímu prostředí a aby pochopily, že jsou součástí koloběhu přírody. Mateřská škola má dětem pomoci pochopit, že každodenní realita a práce mohou být uspořádány tak, aby přispívaly ke zlepšení životního prostředí nyní i do budoucna.

Mateřská škola má dětem poskytovat dobře vyvážený denní rytmus a prostředí odpovídající jejich věku a času strávenému v mateřské škole. Mezi péčí a odpočinkem i mezi ostatními činnostmi musí být rovnováha. Děti musejí v průběhu dne umět střídat činnosti. Ty jim mají jak uvnitř, tak i venku poskytovat prostor pro jejich vlastní plány, představy a kreativitu ve hře a učení. Čas strávený venku má být příležitostí pro hru a jiné aktivity, a to v upraveném i přírodním prostředí.

2. CÍLE A SMĚRNICE

Cíle specifikují orientaci práce mateřské školy a stanovují, o co má škola usilovat.

Směrnice určují povinnosti všech, kdo v mateřské škole pracují a odpovědnost pracovního tým za směřování k těmto cílům.

2.1 NORMY A HODNOTY

Mateřská škola má usilovat o to, aby se u každého dítěte rozvinuly následující schopnosti

 • otevřenost, úcta, solidarita a zodpovědnost
 • schopnost chápat a vžívat se do situace druhých a ochota pomáhat druhým
 • schopnost nalézat, reagovat a zaujímat vlastní stanoviska k různým etickým dilematům a základním otázkám života v každodenní realitě
 • chápání toho, že všechny osoby jsou si rovny nezávisle na jejich pohlaví, sociálním nebo etnickém původu
 • úcta ke všem formám života i péče o životní prostředí, které nás obklopuje

Všichni, kdo pracují v mateřské škole, mají

 • projevovat úctu jednotlivci a pomáhat v mateřské škole vytvářet demokratické ovzduší, ve kterém může být rozvíjen pocit sounáležitosti a zodpovědnosti a kde mají děti příležitost projevovat svoji solidaritu
 • stimulovat interakci mezi dětmi a pomáhat jim řešit konflikty a nedorozumění, dělat kompromisy a vzájemně se respektovat

Pracovní tým

 • zodpovídá za to, že jsou uspokojovány a respektovány potřeby každého dítěte a že děti jsou schopny pociťovat svoji vlastní jedinečnou hodnotu
 • zodpovídá za to, že mateřská škola uplatňuje demokratické pracovní metody, jichž se děti aktivně účastní
 • má zdůrazňovat a přibližovat problémy týkající se etických dilemat a životních otázek
 • má děti upozorňovat na to, že lidé mohou mít různé zvyky a mohou uznávat různé hodnoty, které určují jejich názory a činy
 • má být odpovědný za vznik norem pro práci a jejich uplatňování v aktivitách pro dětskou skupinu
 • má spolupracovat s rodinou ohledně výchovy dítěte a projednávat s rodiči pravidla a zvyklosti mateřské školy.
2.2 ROZVOJ A UČENÍ

Mateřskou školu má charakterizovat pedagogický přístup, v němž péče, výchova a učení tvoří dohromady nedílný celek. Pedagogické aktivity mají být realizovány tak, aby stimulovaly a podněcovaly učení a vývoj dítěte. Učební prostředí má být otevřené, obsahově bohaté a atraktivní. Činnosti mají podporovat hru, kreativitu a radost z učení a současně se mají zaměřovat a mají posilovat zájem dítěte o učení, zvládání nových zkušeností, znalostí a dovedností.

Aktivity mají přispívat k rozvoji dětí a k tomu, aby pochopily sebe sama a svět, který je obklopuje. Pedagogické aktivity mají vycházet ze schopnosti objevovat, ze zvídavosti a touhy učit se. Jejich základem mají být dětské zkušenosti, zájmy, potřeby a názory. Toku dětských myšlenek a nápadů by mělo být využito k vytváření rozmanitosti v učení.

Mateřská škola se má snažit zajistit, aby děti:

 • získaly vlastní identitu a byly si jisty samy sebou
 • zároveň s rozvíjením schopnosti hrát si a učit se rozvíjely svoji zvídavost a potěšení z těchto činností
 • rozvíjely svoji samostatnost a důvěru ve vlastní schopnosti
 • cítily se být součástí vlastní kultury a získaly vztah a úctu k jiným kulturám
 • rozvíjely svoji schopnost poslouchat, vyprávět, reagovat a vyjadřovat své vlastní názory
 • rozvíjely svoji schopnost pracovat individuálně a ve skupině, zvládat konflikty a chápat práva a povinnosti i zodpovídat za společná pravidla
 • rozvíjely své motorické dovednosti, schopnost koordinace, uvědomování si vlastního těla a rovněž chápání důležitosti péče o vlastní zdraví a blaho
 • poznaly a byly schopny rozeznávat jemné nuance v pojmech, dovedly vidět vzájemné souvislosti a objevovat nové způsoby chápání okolního světa
 • rozvíjely bohatý a pestrý hovorový jazyk a schopnost komunikovat s ostatními a vyjadřovat své myšlenky
 • rozvíjely svůj slovník a pojmy, schopnost hrát si se slovy, zájem o psaný jazyk a chápání symbolů a jejich komunikativních funkcí
 • rozvíjely kreativní schopnosti a schopnost převádět myšlenky a zkušenosti do mnoha různých výrazových forem, jako je hra, obrázky, zpěv a hudba, tanec a divadlo
 • rozvíjely svoji schopnost stavět, tvořit a kreslit za použití různých materiálů a technik
 • rozvíjely schopnost objevovat a používat matematiku ve smysluplných kontextech a situacích
 • rozvíjely své porozumění základním vlastnostem pojmu číslo, měření a tvar a také schopnost orientovat se v čase a prostoru
 • učily se chápat přírodní procesy a jednoduché vědecké jevy vlastním zaangažováním se, jako je znalost rostlin a zvířat

Všichni, kdo pracují v mateřské škole, mají:

 • spolupracovat, aby vytvořili vhodné prostředí pro rozvoj, hru a učení, a věnovat zvláštní pozornost a pomáhat těm dětem, které z různých příčin při svém rozvoji potřebují podporu

Pracovní tým má:

 • zodpovídat za zajištění toho, aby práce v dětské skupině probíhala takovým způsobem, aby děti
  • se rozvíjely v souladu se svými možnostmi a současně byly stimulovány k využívání a rozvoji celého rozsahu svých schopností
  • při učení se novému zažívaly pocit uspokojení a nacházely v něm smysl
  • dostávaly nové úkoly, které stimulují radost z učení se novým dovednostem zkušenostem a vědomostem
  • byly podporovány a stimulovány při svém sociálním vývoji
  • měly podporu potřebnou k budování přátelských vztahů a ve skupině se cítily bezpečně
  • byly podporovány a stimulovány při svém jazykovém a komunikativním vývoji
  • byly podporovány a stimulovány při rozvoji svých motorických dovedností
  • měly kvalitní péči a správně vyvážený denní rytmus
 • počítat s dětskou dychtivostí, touhou učit se a radostí z učení a má posilovat důvěru v jejich vlastní schopnosti
 • stimulovat a speciálně podporovat ty děti, které mají různé potíže
 • stimulovat zvídavost dětí a jejich chápání základů psaného jazyka a matematiky
 • dát dětem příležitost pochopit, jak jejich vlastní činnost může ovlivňovat životní prostředí
 • umožnit dětem, aby se obeznámily se svým bezprostředním okolím a jeho funkcemi důležitými pro každodenní život a také s místním kulturním životem
2.3 POSTOJE, PROJEVY A CHOVÁNÍ DÍTĚTE

Mateřská škola dává dětem základy potřebné pro pochopení, co je demokracie. Sociální rozvoj dítěte předpokládá, že v závislosti na svých možnostech jsou děti schopny zodpovídat za své jednání a za prostředí v mateřské škole. Potřeby a zájmy, které si děti různým způsobem sdělují, by měly tvořit základ pro úpravu prostředí a pro plánování pedagogických aktivit.

Mateřská škola se má snažit zajistit, aby děti:

 • rozvíjely schopnost vyjadřovat své myšlenky a názory, a měly tak možnost ovlivňovat svoji vlastní situaci
 • rozvíjely svoji schopnost přijímat odpovědnost za své jednání a za prostředí mateřské školy
 • účastí v různých formách spolupráce a rozhodování rozvíjely svoji schopnost chápat a jednat v souladu s demokratickými principy

Všichni, kdo pracují v mateřské škole, mají:

 • usilovat o zajištění toho, aby každé dítě rozvíjelo svoji schopnost a ochotu přijímat zodpovědnost za ovlivňování mateřské školy
 • usilovat o zajištění toho, že názory a hlediska každého dítěte budou respektovány

Pracovní tým má:

 • využívat schopnosti a touhy dětí nést větší odpovědnost za sebe sama a za svoji účast v dětské skupině
 • zajistit, aby všechny děti měly podle své vzrůstající schopnosti možnost ovlivňovat obsahy činností, pracovních metod a účastnit se vyhodnocování
 • se snažit zajistit, aby ovlivňování a míra účasti v činnostech u dívek a chlapců byla rovnocenná
 • připravovat děti na účast a podíl na odpovědnosti, právech a povinnostech, které platí v demokratické společnosti
2.4 MATEŘSKÁ ŠKOLA A RODINA

Rodiče nebo opatrovník odpovídají za výchovu a rozvoj svého dítěte. Mateřská škola má rodinu doplňovat vytvářením co nejlepších předpokladů pro zajištění toho, aby rozvoj každého dítěte byl bohatý a pestrý. Práce mateřské školy s dětmi má proto probíhat v úzké a důvěrné spolupráci s rodinou. Rodiče mají mít možnost v rámci národních cílů se zapojovat a ovlivňovat aktivity v mateřské škole. Nezbytným předpokladem pro to, aby děti a rodiče mohli uplatňovat svůj vliv, je, aby cíle a obsah práce mateřské školy byly zřetelné.

Všichni, kdo pracují v mateřské škole, mají:

 • projevovat úctu vůči rodičům a cítit zodpovědnost za rozvoj dobrých vztahů mezi pracovníky mateřské školy a rodinami dětí

Pracovní tým má:

 • spolu s rodiči odpovídat za to, že děti budou na vstup do mateřské školy dobře připraveny
 • kromě dialogu o osobním vývoji udržovat průběžný dialog s rodiči o prospívání dítěte, jeho rozvoji a učení v rámci mateřské školy i mimo ni
 • dát rodičům možnost konkrétně ovlivňovat cíle při plánování pedagogických aktivit
 • při plánování a realizaci aktivit brát v úvahu názory rodičů
 • zajistit, aby se rodiče podíleli na hodnocení aktivit.
2.5 SPOLUPRÁCE PŘEDŠKOLNÍ TŘÍDY SE ŠKOLOU A CENTREM VOLNÉHO ČASU

Škola se má snažit o dobře fungující spolupráci jak s mateřskou školou, tak s centry volného času. Když nastane čas, aby dítě přešlo k novým aktivitám, má k tomu mateřská škola vytvořit vhodné podmínky. Zvláštní pozornost má být věnována těm dětem, které vyžadují speciální péči.

Pracovní tým má:

 • vyměňovat si poznatky a zkušenosti s pracovníky předškolní třídy, se školou a s centrem volného času a spolupracovat s nimi
 • spolu s pracovníky v předškolní třídě, ve škole a v centru volného času věnovat dostatečnou pozornost potřebám stimulace a podpory každého dítěte

Použitá literatura:
Curriculum for the pre-school (Lpfö 98), Ministry of Education and Science in Sweden and National Agenci for Education

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Kateřina Smolíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Jiné vzdělávací obory obecně