Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > MS Excel ve výuce fyziky v ZŠ
Odborný článek

MS Excel ve výuce fyziky v ZŠ

17. 12. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Anna Peroutová

Anotace

Příspěvek pojednává o využití ITC ve vyučování fyziky. Nabízí využití softwaru MS Excel, který má téměř každá škola k dispozici. Je zde obsaženo také několik konkrétních příkladů.

1. Proč MS Excel?

Dnes se vyžaduje od všech lidí alespoň základní dovednost práce s PC. Tomu se přizpůsobuje také vzdělávání. Hodinová dotace vyučovacího předmětu informatika se posiluje a také učitelé se snaží využít počítačů ve svých vyučovacích předmětech. Počítač může být ve vzdělávání použit jako:

 • zdroj informací – internet, multimediální vzdělávací program
 • ověřování vědomostí a dovedností žáků – testy jako zpětná vazba pro žáka
 • měřící přístroj, sběr a vyhodnocení dat – tvorba tabulek a grafů, vzdálené laboratoře, počítačem podporované experimenty
 • komunikační prostředek – chat, e-mail, webkamery
 • publikování – referáty, seminární práce.

K použití softwaru MS Excel mě vedlo několik následujících důvodů

 • finanční – Excel je součástí balíčku MS Office, který má téměř každá škola k dispozici
 • rozšířenost v domácnostech
 • jednoduché ovládání pro žáky ZŠ

MS Excel lze ve vyučování fyzice využít k:

 • automatizovaným výpočtům – převody jednotek
 • tvorbě tabulek – laboratorní práce
 • tvorbě grafů – zpracování měření
 • jednoduchým modelům pro výpočty

Předpokladem je, aby žáci měli alespoň základní dovednosti práce s tabulkovým procesorem jako je základní orientace s tímto softwarem, používání vzorců, vytváření grafů.

2. Konkrétní příklady využití MS Excelu ve výuce

6. ročník

 • převody jednotek

Jednotky se v Excelu převádějí pomocí funkce CONVERT(číslo; z; do), kde číslo je hodnota v jednotkách argumentu z, kterou chceme převést, z je jednotka argumentu číslo a do je jednotka, do které chceme zadanou hodnotu převést. V tabulkovém editoru lze převádět následující jednotky fyzikálních veličin – hmotnost, délka, čas, tlak, síla, energie, výkon, teplota, objem.

Příklad =CONVERT(68; K; C) Převede 68 Kelvinů na stupně Celsia.

 • vytváření grafů

Příklad: Zjisti průběh teploty během soboty a vytvoř graf.

 • vytváření tabulek

Příklad: Vyber 20 látek a do vytvořené tabulky doplň jejich hustotu. Pomocí příkazu DATA®FILTR®AUTOFILTR:

a) uspořádej látky podle hustoty sestupně

b) uspořádej látky podle hustoty vzestupně

c) najdi látky, které mají hustotu v určitém rozmezí

 • automatizované výpočty – aritmetický průměr

Příklad: Vypočítej průměrnou:

a) výšku žáka ve třídě

b) hmotnost žáka ve třídě

c) denní teplotu

7. ročník

 • vytváření grafů

Na www.idos.cz najděte libovolný osobní vlak z Opavy do Ostravy.

a) Vytvořte graf v závislosti dráhy na čase tohoto vlakového spoje.

b) Vypočítejte průměrnou rychlost vlakového spojení.

 • vytváření tabulek, automatizované výpočty

Vytvoř tabulku, ve které se po zadání dráhy a času automaticky vypočítá průměrnou rychlost.

Výpočet průměrné rychlosti

Výpočet průměrné rychlosti

 • vytváření grafů, tabulek, automatizované výpočty

Laboratorní práce – výpočet průměrné rychlosti nerovnoměrného pohybu.

8. ročník

 • jednoduché modely pro výpočty

Vytvoř jednoduchý program, který ti po zadání příkonu elektrospotřebiče a doby chodu určí, kolik Kč zaplatíš za odebranou elektrickou energii.

Spotřeba el. energie
Spotřeba elektrické energie.
 • vytváření grafů, tabulek, automatizované výpočty

Laboratorní práce – ověření Ohmova zákona.

9. ročník

 • vytváření grafů, tabulek, automatizované výpočty

Laboratorní práce – určení závislosti doby kmitu matematického kyvadla na délce jeho závěsu.

Závislost doby kmitu mat. kyvadla na délce jeho závěsu
Závislost doby kmitu mat. kyvadla na délce jeho závěsu.
 • automatizované výpočty

Vytvoř zmenšený model sluneční soustavy ve dvou měřítkách – střední vzdálenosti od Slunce a rovníkovým průměrem.

Příloha

Příklady

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
xls
47.85 kB
Tabulka
Příloha – příklady

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Anna Peroutová

Hodnocení od uživatelů

janek.wagner@gmail.com
17. 12. 2009, 11:48
Argumentace "K použití softwaru MS Excel mě vedlo několik následujících důvodů * finanční – Excel je součástí balíčku MS Office, který má téměř každá škola k dispozici * rozšířenost v domácnostech * jednoduché ovládání pro žáky ZŠ" je přinejmenším zavádějící, ne-li vysloveně směšná. Za MS Office školy i domácnosti platí. Existují bezplatné open source alternativy jako Open Office nebo online služby jako Google Docs, které také obsahují tabulkový kalkulátor s prakticky stejnými možnostnmi a ovládáním stejně jednoduchým.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

PC – MS Excel