Odborný článek

Olympijské hry

11. 7. 2006 Předškolní vzdělávání
Autor
Hana Černá
Spoluautor
Marie Marxtová

Anotace

Motivací tohoto projektu bylo pořádání zimních olympijských her v Itálii. Děti měly možnost prostřednictvím přímého sledování televizních přenosů nebo ze záznamu na videu společně s rodiči nebo kamarády v mateřské škole rozvíjet své znalosti z oblasti sportu.
Analýza situace

Projekt vyplýval ze situačního učení. Pozornost dětí se soustředila na současné dění - olympijské hry v Itálii. Zvolené téma bylo dětem blízké, s možností sledování televizních přenosů, prohlížení současného tisku, vystřihování aktuálních zpráv z tisku a jejich přinášení do mateřské školy. Využili jsme zimního počasí, kdy měly děti možnost uspořádat malé olympijské hry na zahradě mateřské školy s olympijskými disciplínami - sáňkování, hokej. Všechny činnosti v projektu byly motivačně spojeny a zároveň rozvíjely dítě ve všech vzdělávacích oblastech.

Rámcové cíle

Z hlediska RC - rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání - se děti setkávají s novými pojmy z oblasti sportu, aj. Dodržování pravidel při sportu a fair play směřuje k osvojování hodnot a při různých činnostech děti získávají osobní samostatnost, resp. zaujímají určitý postoj.

Očekávané kompetence z RVP PV:

 • Umět pojmenovat jednotlivé olympijské disciplíny a rozlišovat je.
 • Získávat elementární poznatky o životě lidí, kultuře, přírodě, sportu, mezilidských vztazích (povědomí o vlastenectví - češství).
 • Vhodně využívat komunikativní dovednosti, odpovídat na otázky, formulovat správně otázky, hodnotit slovně výkony sportovců, slovně reagovat.
 • Porozumět věcem a jevům.
 • Řešit problémy na základě bezprostředních zkušeností (hry na zahradě).
 • Zpřesňovat početní představy (počty hráčů v kolektivních hrách).
 • Dokázat se vyjadřovat a sdělovat prožitky, pocity a nálady různými prostředky (hráčů nebo svoje).
 • Dokázat využívat informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně děti setkávají (knížky, encyklopedie, časopisy, noviny atd.).
 • Samostatně se rozhodovat o svých činnostech.
 • Uvědomovat si, že za sebe a své jednání nesu vlastní odpovědnost, být schopen rozhodovat se sám za sebe.
 • Dokázat se ve skupině prosadit, ale i podřídit.
 • Mít smysl pro odpovědnost ve hře.
 • Překonávat překážky - výstup zpět na kopec.
 • Učit se krátké texty a krátké písně.
 • Uvědomovat si svou samostatnost, vyjadřovat vlastní názory a postoje.
 • Uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky.
 • Zdokonalovat technické znalosti dětí - videozáznam (naučit se rozlišovat mezi realitou - přímým přenosem a videozáznamem).
 • Umět rozlišovat oblečení dle situací (oblečení dle počasí, dle druhu sportu apod.).
 • Rozumět pravidlům sportu a dodržovat je.
 • Umět rozlišovat výzbroj a výstroj pro jednotlivé sporty (přilba, lyže, brusle atd.).
 • Učit se chápat nutnost bezpečnosti zdraví při sportech.
Charakteristika skupiny

Projekt je zpracován pro skupinu dětí ve věku 5 - 6 let a lze jej přizpůsobit všem věkovým skupinám. My ho realizovali s 24 dětmi, ve skupině byly dvě cizinky, dvě děti s odkladem školní docházky, zastoupení chlapců a dívek bylo rovnoměrné.

Příprava

Při přípravě projektu jsme se zaměřili na situaci, která děti obklopovala v mediálních prostředcích. Příprava olympijského týmu, očekávání (Kateřina Neumanová, maminka malé holčičky, se připravuje na olympijské hry). Využili jsme chuti dětí využívat zimního počasí k zimním radovánkám (sáňkování, "pekáčování") a chuti chlapců soutěžit.

Nabízené činnosti, příležitosti, metodické poznámky:

 • sledování televizních pořadů - příprava a výběr českých sportovců na olympijské hry;
 • sledování časopisů a novin - výstřižky v mateřské škole i doma;
 • rozlišování jednotlivých disciplín na olympijských hrách - krasobruslení, skoky na lyžích, lyžování, hokej;
 • motivační cvičení a cvičení při hudbě - volná improvizace tancování na ledě při hudbě;
 • pohybové a námětové hry (závody na pekáčích), využívání pohotovosti při startu, hodnocení, dodržování pravidel, vyhodnocení formou odměny;
 • seznamování s historií olympijských her přiměřenou formou věku dětí (hry pro sportovce ze všech zemí, hrdost sportovců, že mohou reprezentovat vlastní zemi, a hrdost na sebe, že dokázali svojí pílí a vytrvalostí získat medaili);
 • výtvarné čarování, grafomotorika - obrazce vytvořené na ledě po piruetách, jízda mezi překážkami;
 • skupinová práce na formát A2: hokejový zápas - kreslení postavy hokejistů tuší a kolorování kresby;
 • skupinová práce na formát A1: olympijské hry - kreslení postavy;
Obrázek
1. Obrázek
 
 • vystřihování, nalepování;
 • tematicky zaměřené hádanky - jednotlivé druhy sportu;
 • uspořádání olympijské disciplíny na zahradě - sjezdy na pekáčích;
 • charakteristické vlastnosti sportovců - vytrvalost, houževnatost atd.;
 • vyhledávání v encyklopediích (vlajky států, typické zimní sporty, informace o Itálii apod.);
 • vyhledání místa konání olympijských her na mapě;
 • besedování o aktuální situaci.

Pomůcky:

 • CD přehrávač nebo magnetofon s nahrávkami, při kterých mohou děvčata tančit;
 • nůžky, lepidla, papír;
 • testy, grafomotorická cvičení;
 • mapa;
 • encyklopedie, knížky, časopisy, noviny;
 • pekáče;
 • medaile;
 • další pomůcky podle situace.

Použitá literatura:
Veronique Babinová: Encyklopedie pro nejmenší
Eva Veberová, Eva Šedivá: Náš svět
Velká kniha malého školáka Co je to...? Vše co děti chtějí vědět.
Knihy a časopisy: verše z knih a časopisů jsou k tématu vypsány

Evaluace

Kromě průběžné evaluace, která poskytovala okamžitou zpětnou vazbu, bylo prováděno hodnocení závěrečné. Průběžně jsem porovnávala plán s požadavky RVP PV i ŠVP, zkontrolovala jsem si jej i po dokončení. Myšlenková mapa byla průběžně rozvíjena a doplňována.

Postup při evaluaci a hodnocení:

 • průběžně sledovat projevy dětí - zapojení do činností, reakce, dělat si poznámky, které lze využít pro tvorbu dalších projektů i pro práci se skupinou dětí a individuální přístup;
 • provádět sebereflexi na základě těchto poznatků - co se daří, co ne, co je třeba zlepšit, rozvíjet, na co se zaměřit, co příště nedělat apod.;
 • po dokončení projektu vyhodnotit skutečný přínos pro děti: jak byly naplněny cíle apod. a zároveň posoudit vhodnost stavby projektu, zařazení činností, náplň, zda se vše realizovalo, pokud ne, proč apod.;
 • všechny tyto poznatky využít při další práci;
 • v evaluaci zaznamenávat poznámky kladné i záporné.
Závěrem

Celkově hodnotím realizaci projektu jako úspěšnou. Děti byly aktivní, činnosti je bavily vzhledem k aktuálnosti, zajímaly se o výsledky a byly hrdé na to, že se mohly o své znalosti a poznatky podělit s rodiči. Kromě získání povědomí o zimních sportech si rozvíjely jazykové a vyjadřovací dovednosti, získávaly základní předmatematické představy atd. Důležitou součástí bylo uvědomění si vzájemných vztahů mezi sebou a posílení prosociálních citů. Využití poznatků z televize a encyklopedií při realizaci projektu se mi osvědčilo, protože jsem je mohla využít i pro posilování povědomí o vlastenectví a češství.

Myšlenková mapa aktivit a činností

Myšlenková mapa aktivit a činností   

Zásobník k tématu

Padá sníh
Padá sníh, padá sníh,
pojedeme na saních.
Pojedeme z kopce dolů,
až za naši stodolu.

Na ledě
Na ledě se proháníme,
hokej hrajem vesele.
Večer usnem sotva lehnem.
Ráno nechcem z postele.

Už mrzne (Jindřich Balík)
Mrzne, mrzne,přituhuje,
v mracích roste sníh,
brzo budem
z bílých strání
jezdit na saních.
Pojedeme, poletíme
z kopce jako pták -
jen aby nám
zrovna v cestě
nestál sněhulák.

Leden (Michal Černík)
Přišla zima po roce,
zmrzlo nebe v potoce.
A bruslemi do ledu
píší kluci koledu.

Brusle, saně (František Hrubín)
Brusle, saně, -
honem na ně,
dokud máme
sníh a led,
nenechme je zahálet,
dokud máme
sníh a mráz,
poletíme
jako ptáci,
spadneme-li.
vstanem zas,
bílí jako sněhuláci.

Chumelenice (Jiří Žáček)
Chumelí se,
sněží rovnou do knížky,
honem, děti,
oblečte si kožíšky!
Chumelí se
z malé zimní přeháňky,
honem, děti,
utíkejte pro sáňky!
Meluzína
hvízdá jako fujara.
Honem, děti,
obraťte list do jara!

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Černá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

* CD přehrávač nebo magnetofon s nahrávkami, při kterých mohou děvčata tančit; * nůžky, lepidla, papír; * testy, grafomotorická cvičení; * mapa; * encyklopedie, knížky, časopisy, noviny; * pekáče; * medaile; * další pomůcky podle situace.