Odborný článek

Jsme kamarádi

20. 8. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Zuzana Bečvářová

Anotace

Přiměřeným a přitažlivým způsobem vytvořit základní pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace, která budou platit společně pro děti, zaměstnance MŠ i rodiče dětí, respektovat je a uplatňovat v každodenním vzájemném styku. 1. zlepšit vzájemné vztahy v kolektivu zaměstnanců (příklad pro děti), 2. nenásilně usměrnit chování dětí, vzájemné ovlivňování vrstevníků příkladem i slovem, 3. působit na rodiče, na jejich výchovné postoje a metody. Dobrá sociální orientace a jistota dětí v kolektivu MŠ, důvěra v učitelku i v ostatní zaměstnance, spolupodílení na vytváření pohodové atmosféry prostředí

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Přiměřeným a přitažlivým způsobem vytvořit základní pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace, která budou platit společně pro děti, zaměstnance MŠ i rodiče dětí, respektovat je a uplatňovat v každodenním vzájemném styku.

Hlavní cíle:
1. zlepšit vzájemné vztahy v kolektivu zaměstnanců (příklad pro děti)
2. nenásilně usměrnit chování dětí, vzájemné ovlivňování vrstevníků příkladem i slovem
3. působit na rodiče, na jejich výchovné postoje a metody

Očekávané výstupy: Dobrá sociální orientace a jistota dětí v kolektivu MŠ, důvěra v učitelku i v ostatní zaměstnance, spolupodílení na vytváření pohodové atmosféry prostředí
Časový rozsah: Podle potřeby s přechodem v průběžné naplňovaní zvolených cílů.
Věková skupina: 3 – 6 let


Projekt vychází z dlouhodobých praktických zkušeností. Reflektuje situace a problémy, které vznikají v důsledku chybějících či nevyjasněných pravidel ve vzájemných vztazích a chování všech zúčastněných, tj. ve vztazích a chování dětí v rámci dětské skupiny a zároveň i ve vzájemných vztazích a komunikaci mezi dětmi, rodiči i zaměstnanci MŠ. Realizaci projektu je potřebné založit na vzájemné důvěře, otevřenosti, jasně vymezených kompetencích, povinnostech a právech všech zúčastněných.


Charakteristika skupiny

Tento projekt je v různých formách náročnosti určen pro všechny věkové skupiny dětí, zaměstnance MŠ a rodiče dětí. Snadněji jej lze uplatňovat ve třídách věkově smíšených.


Očekávané výstupy – přínos projektu

Čemu se dítě v rámci projektu učí:

 • rozpoznat, co je dobré a co je špatné pro mě i pro druhé
 • vnímat prožitky a pocity druhých a chovat se podle toho
 • uvědomovat si svá práva i práva druhých
 • respektovat dospělého, podřídit se společně stanoveným pravidlům chování
 • uplatňovat základní společenské návyky
 • odpovídat za své jednání ve běžných situacích MŠ
 • zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 • svým příkladem či slovem ovlivňovat chování vrstevníků i mladších dětí
 • přijímat ocenění, zvládnout neúspěch, učit se sebehodnotit
 • prožívat radost z úspěchu svého i ostatních
 • být citlivý, chovat se adekvátně k mladším, pomáhat jim
 • být citlivý k seniorům - dělat jim radost
 • uvědomovat si hodnotu člověka i přes výrazné odlišnosti
 • dohodnout se (rozdělit se o hračky, řešit problém nebo konflikt)
 • domluvit na společném řešení jednoduchých záležitostí
 • vyjádřit své pocity slovně, výtvarně, pomocí zpěvu, pohybu, dramaticky
 • uvědomovat si sílu kamarádství, báječný pocit společného prožitku
 • bránit se projevům násilí, ubližování, ponižování

Co podporuje projekt u rodičů:

 • výrazně vyšší spoluúčast na dění MŠ
 • uvědomění si významu svého chování jako příkladu pro děti
 • uvědomění si významu sjednocení výchovných postupu v MŠ a v rodině
 • uplatňování vhodných způsobů chování i výchovných postupů
 • uplatňovat svá práva a respektovat povinnosti v MŠ
 • bližší porozumění práci mateřské školy, seznámení se s RVP PV, ŠVP, TVP a dalšími dokumenty

Jaký význam má projekt pro zaměstnance školy a atmosféru školního prostředí:

 • přispívá k vyjasnění práv a povinností každého, podporuje jejich respektování a uplatňování
 • posiluje uvědomění si významu svého chování jako příkladu pro děti
 • podporuje autentické chování dospělých
 • pozitivně ovlivňuje rozvoj vzájemných vztahů a prosociální komunikace
 • přispívá k pohodové atmosféře na pracovišti, k vytváření atmosféry důvěry, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu

Nabízené činnosti, příležitosti, metodické poznámky

Činností, které přispívají k vytvoření pravidel vzájemného styku v mateřské škole a stejně tak i příležitostí k jejich upevňování, je možno nalézt mnoho a každá učitelka si může zvolit způsob vlastní. Řada vhodných činností a postupů, které mohou být v daném směru využity, jsou uplatňovány běžně. Pro inspiraci uvádíme konkrétní příklady z praxe, které se učitelkám osvědčily.

 • Účelové využívání textilních panáčků (dvojníků dětí - vyrobí např. maminky), kteří slouží jako most ke komunikaci s dítětem. Panáčci jsou umístěni ve velkém kapsáři ve třídě. Pokud je dítě v MŠ, má panáčka převážně u sebe (může sloužit i jako pomůcka při cvičení, v době organizačních chvilek apod.). Pokud dítě v MŠ není, panáček zůstává v kapsáři. Slouží i k přehledu kdo je či není v MŠ, jak pro dospělé, tak i pro děti.
 • Denní komunitní kruh s pravidelně zařazovaným vyjadřováním pocitů z prožitků dětí i učitelek - příjemné, nepříjemné situace a následných rozborů těchto situací. Učit děti vyjádřit svůj názor. Rozhovory o dětech, které nejsou přítomny v MŠ - proč zde nejsou. Dlouhodobě nemocné děti - panáčky je možné ukládat do postýlky, udělat jim radost, zazpívat jim, poslat jim dopis s obrázky.
 • Vytváření pravidel chování společně s dětmi (texty proložit obrázky - děti pak text umí přečíst).
 • Tvorba piktogramů - společně s dětmi vyrobit značky - znázornit obrázky, co se smí, co není dovolené (přeškrtnuté, nepřeškrtnuté obrázky podobně jako dopravní značky) vyvěsit na patřičných místech ve třídě, v MŠ, na zahradě.
 • Zveřejnění pravidel chování, popř. i piktogramů pro rodiče i zaměstnance MŠ.
 • Pravidelné hodnocení denních činností - co se líbilo a co nelíbilo a proč.
 • Společné oceňování individuálních pokroků dětí.
 • Sebehodnocení dětí na základě příkladu učitelky - co už jsem dokázal, co ještě nedovedu, o co se snažím.
 • Příležitostné rozhovory s dětmi - co budeme dělat, aby bylo více příjemných zážitků.
 • Řešení a rozbor aktuálních problémů s využitím pravidel, piktogramů.
 • Časté zařazování skupinové řízené činnosti - učit se vyřešit problém - komunikovat, učit se dohodnout.
 • Vyhodnocování příběhů s dětskými či jinými hrdiny, pocit vzájemného přátelství - zklamání (četba, sledování TV).
 • Dramatizace - např. v obrazovém rámu výrazy obličeje (smutný, veselý, uplakaný...).
 • Výroba triček s logem MŠ, popř. jménem dítěte.
 • Vlastní píseň - hymna Kamarádi.
 • Vyjádření radostné nálady pohybem, zpěvem, dramatickou improvizací.
 • Oslavy svátků, narozenin - učit se popřát, připravit drobný dárek.
 • Příprava malé slavnosti v MŠ - překvapení pro děti z druhých tříd, výroba pozvánky, výzdoba třídy, výroba kostýmů, nákup a příprava drobného občerstvení, příprava činností - her, plnění úkolů, vše se záměrem dobrých vzájemných vztahů, příjemných pocitů a celkové pohody; příprava a realizace slavnosti v MŠ pro děti, pro děti i rodiče.
 • Návštěva domu seniorů - příprava vystoupení, drobných dárků, pozvání do MŠ

Spolupráce s rodinou

Projekt je založen na dobré a široké spolupráci s rodiči dětí. Proto je nutné rodiče oslovovat, motivovat je ke spoluúčasti na životě a dění školy. Možností je celá řada, např.:

 • příprava a realizace ankety pro rodiči o otázkách výchovy, o očekávání rodičů apod.
 • vyhodnocení ankety s využitím výsledků pro další činnost
 • seznámení rodičů s projektem (jaký je jeho smysl, v čem spočívá, jak se bude realizovat, co se očekává od rodičů, seznámení s třídními pravidly chování, piktogramy a dalšími formami a metodami)
 • příprava a realizace besedy s odborníky - osvěta, řešení
 • zpřístupnění všech důležitých organizačních dokumentů (Školní řád) rodičům za účelem jejich seznámení s právními předpisy a pravidly, které je třeba dodržovat, i s právy a povinnostmi rodičů, MŠ a zřizovatele
 • seznámení rodičů s RVP PV, resp. s ŠVP, získání rodičů ke spolupráci
 • podpora spolurozhodování rodičů na dění v MŠ - tvorba programů, spoluúčast při pořádání akcí a aktivit, tvorbě organizačních dokumentů, řešení problémů
 • umožnění účasti rodičů při činnostech dětí, poskytnutí příležitostí pozorovat děti, vstupovat do jejich her a činností apod.
 • postupné seznamování rodičů se zásadami správných výchovných postupů - vývěsky v šatnách, rozhovory, pozorování práce učitelek, příklady při společných akcích
 • průběžné zprostředkování všech důležitých informací pro rodiče
 • pravidelné podávání informací o vývoji jejich dítěte, dohody o společném postupu
 • příprava a realizace akcí a aktivit vyžadujících spoluúčast rodičů

Evaluace

Kromě průběžné evaluace, která poskytovala okamžitou zpětnou vazbu, bylo provedeno závěrečné vyhodnocení účinnosti projektu. Bylo zaměřeno k následujícím otázkám:

 • Jakých cílů bylo dosaženo?
 • Jaké kompetence děti získaly?
 • Co nebylo naplněno?
 • V čem pokračovat dál, co opakovat, čeho využívat?
 • Co se stalo samozřejmostí, co již není nutné důrazněji sledovat?

Na základě získaných zkušeností je možno konstatovat následující: aby mateřská škola mohla fungovat jako skutečné společenství, je třeba dodržet určité podmínky. K těm nejdůležitějším patří:

 • jasné vymezení práv a povinností všech zaměstnanců, vyjasnění kompetencí, stanovení pravidel spolupráce
 • vzájemná shoda v pojetí vzdělávací práce školy, spolupodílení všech na tvorbě a realizaci ŠVP
 • soulad ve výchovném působení všech zaměstnanců
 • korektní vzájemné vztahy mezi dospělými (příklad pro děti)
 • neformální spolupráce s rodiči postavená na partnerských vztazích, vzájemné důvěře, diskrétnosti a otevřenosti
Navazující projekty

Témata možných navazujících projektů - Kamarádi z jiné MŠ, Kamarádi z jiné země.

Myšlenková mapa 

Protože potřebujeme oslovit a zapojit rodiče, je jako jeden z prvních kroků možné a vhodné představit rodičům myšlenkovou mapu (např. zachytit ji na velkém formátu a papíru a vyvěsit ji v šatně)


 Myšlenková mapa

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Zuzana Bečvářová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Jiné vzdělávací obory obecně