Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Debatní liga v angličtině
Odborný článek

Debatní liga v angličtině

4. 1. 2010 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Ing. Irena Burianová

Anotace

Uspořádání školní debatní ligy v anglickém jazyce a její realizace ve 2 kolech. V debatování soutěží týmy o třech členech, kteří se dozvědí téma dva týdny před soutěží. Zvolená témata jsou kontroverzní, lze najít argumenty pro i proti. Rezoluce poskytne stejný prostor pro obě strany. Čas debaty je přísně vymezen, na což dohlíží časoměřič. Debatu řídí a její výsledky vyhlašuje rozhodčí. Debata je veřejná – přístupná žákům.

Cíl

Motivovat ostatní kolegy vyzkoušet si debatování. Poukázat na další možnost, jak efektivně u žáků zlepšit vyjadřovací schopnosti v anglickém jazyce, logický úsudek a argumentaci. Inspirovat k využívání týmové spolupráce. Probudit zájem o tuto práci se žáky, která jim vynaložené úsilí vrátí překvapivými rétorickými a jazykovými schopnostmi, nehledě na jejich větší chuť do učení.

Prvotní impulz

Inspirovaly mne dokonale zpracované webové stránky Gymnázia Nad Alejí týkající se debatní ligy. Debatování se žáky mne vždy lákalo a spouštěcím motorem bylo vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 17. 6. 2008, čj. 6237/2008-22, které mělo podporovat výuku cizích jazyků. Na podzim téhož roku naše gymnázium získalo od ministerstva grant na uspořádání školní debatní ligy.

Použité zdroje

Především webové stránky Gymnázia Nad Alejí v Praze:

http://www.alej.cz/dkna.htm

V současné době však tyto stránky o pravidlech debatní ligy nejsou v provozu. Lze se proto inspirovat našimi školními stránkami, v nichž část zaměřená na debatní ligu plně a s přiznáním autorství cituje vybrané pasáže z tzv. Základní debatní kuchařky vytvořené Gymnáziem Nad Alejí. Na zmíněných stránkách se tedy dozvíte podstatná pravidla formátu Karl Popper Debate:

www.gymn-radotin.cz : hlavní menu, odkaz Školní aktivity, Debatní liga

www.debatovani.cz: http://debatovani.cz/web/node/3 (dtto  ..../web/node/4, 14, 17)

Základní pojmy

Debatní liga – původně název pro celostátní soutěž v debatování v češtině nebo v angličtině. My jsme název přejali pro uspořádání naší první soutěže v debatování, které proběhlo ve dvou kolech – na podzim a na jaře.

Karl Popper Debate soutěžní debata může mít mnoho formátů, my jsme zvolili debatní formát Karl Popper, který se používá v debatních klubech ve středních školách, v celostátní soutěži. Na mezinárodní úrovni se v tomto formátu soutěží na akci IDEA Youth Forum.

Jak probíhá debata

V debatě soutěží dva tříčlenné týmy, které se přou o platnost daného kontroverzního výroku – teze. Řečníci afirmativního týmu musí definovat, jak tezi chápou a o čem se tedy bude debatovat. Afirmativní tým dále musí předložit argumenty, které v mezích definic podporují platnost teze. Úkolem negativního týmu je platnost předložených argumentů zpochybnit, a doložit, že tezi nepodporují.

Řečníci obou stran se střídají, mezi projevy si mohou oba týmy brát čas na přípravu. Po prvních dvou vystoupeních obou týmů mají soupeři možnost řečníkovi klást křížové otázky, jimiž si mohou urovnat případné nejasnosti, eventuálně poukázat na nedostatky v argumentaci. Úkolem posledních mluvčích není dále rozvíjet linie svého týmu, ale shrnout celkový průběh debaty (a zdůvodnit, proč právě jejich tým odvedl svou práci lépe).

O výsledku debaty rodhoduje jeden nebo více rozhodčích na základě kvality a váhy předložených argumentů, resp. jejich vyvrácení.

Jak se chovat a jak prezentovat během debaty

Soutěžící v průběhu debaty sedí za stolky (v lavicích) čelem k publiku a rozhodčím. Smí si během řečí oponentů psát poznámky, a ty si v rámci svého týmu vyměňovat. Smí krátce, šeptem a tak, aby nevyrušovali vystupujícího řečníka, spolu hovořit. S výjimkou signálů časoměřiče soutěžící nesmí přijímat rady publika. Publikum se po dobu debaty zdrží hlasitých rad a doporučení debatérům.

Je věcí strategie každého debatéra, jakou formu prezentace zvolí: smí během své řeči stát či přecházet, může využít řečnický pult, číst předem připravený text anebo zpaměti „recitovat", používat poznámky atp. Pozor však, při volbě formy prezentace je třeba pamatovat na to, že některé způsoby projevu nejsou příliš přesvědčivé (viz „Lepší obhajoba" z rétorického hlediska).

Nástrojem debatéra v debatě je mluvené slovo – jedinou povolenou formou prezentace je proto mluvený projev a prostředky neverbální komunikace. Soutěžící nesmí používat grafické či audiovizuální pomůcky, nesmí nic „ukazovat" a do debaty fyzicky přinášet (grafy, obrázky, předměty apod.).

1. Interpretace teze

Oba týmy smí, na základě vlastního názoru na danou věc, interpretovat tezi podle vlastního uvážení. Tato interpretace by se však neměla vzdalovat tématu, kterého se teze týká. Pokud se interpretace teze tématu vzdaluje, je věcí opozičního týmu na tuto chybu poukázat. (Argumentace „o něčem jiném" totiž není příliš přesvědčivá.)

2. Stanovisko

Týmy na základě vlastního uvážení zaujímají stanovisko k tezi, a to zejména tak, že:

 • vysvětlí, jaký „problém" teze obsahuje a
 • nabídnou (= vysvětlí a obhájí) řešení tohoto problému

Týmy smí dojít k závěru, že teze žádný problém neobsahuje, že současný stav dané oblasti je nejlepší možný a není proto třeba, či dokonce by bylo škodlivé, jej měnit. V tomto případě tým obhajuje (a jeho stanoviskem k tezi je) zachování současného stavu.

3. Tým „Cats" nemůže vyhrát, když...

Tým vylosovaný k debatě jako „Cats" nemůže vyhrát, jestliže se jeho stanovisko v zásadních bodech shoduje s týmem „Dogs". Takovými zásadními body jsou:

 • řešení (tj. tým Cats pouze opakuje řešení týmu Dogs, nic nového nepřináší)
 • obhajoba současného stavu (tým Cats souhlasí se stanoviskem týmu Dogs, že není co řešit)

Oba týmy se tedy mohou (ale nemusí) shodnout na popisu současného stavu a popisu problému, když zároveň navrhnou různá řešení popsaného problému.

4. Kritika a obhajoba

Významným nástrojem „lepší obhajoby svého stanoviska" (a o to v debatě jde) je kritika argumentace oponentů a obhajoba vlastních tvrzení, kritizovaných oponenty. Oba týmy se proto snaží kritizovat argumentační chyby či nedostatky svých „soupeřů". Čím více a přesvědčivěji, tím lépe. Současně se oba týmy snaží hájit svá tvrzení, která byla takto soupeři kritizována.

Kdo zvítězí v debatě?

V debatě vítězí tým, který v souladu s těmito pravidly v debatě lépe obhájí své stanovisko. Hodnotí se jak obsahová přesvědčivost argumentace, tak i rétorická přesvědčivost projevu řečníků a i spolupráce týmu. Tým Cats nemůže vyhrát, pokud se ve všem shodne s týmem Dogs a nepřinese do debaty jiné stanovisko, než jaké nabízí soupeř.

1. „Lepší obhajoba" z obsahového hlediska

Ve snaze dosáhnout obsahové přesvědčivosti se týmy zejména snaží:

 • vysvětlit své stanovisko k tezi (kde vidí/nevidí problém, zda je/není třeba problém řešit a jak)
 • naslouchat oponentům a odhalovat slabiny obhajoby jejich stanoviska
 • hájit své, oponenty kritizované stanovisko a tvrzení na jeho podporu
 • obhájit funkčnost řešení (tj. prokázat, že navrhované řešení daný problém skutečně odstraní) výhodnost řešení (tj. prokázat, že problém bude odstraněn lépe/výhodněji než jinými možnými způsoby, zejména pak lépe, než tak, jak navrhují oponenti) a realizovatelnost řešení (tj. prokázat, že řešení lze uskutečnit)
 • opírat svoji argumentaci o logiku, prokázaná fakta a znalost debatované problematiky

2. „Lepší obhajoba" z rétorického hlediska

Ve snaze dosáhnout rétorické přesvědčivosti se týmy zejména snaží:

 • připravit si zřejmě srozumitelný, strukturovaný, plynulý a jazykově bohatý projev
 • takový projev přitažlivým způsobem a s ohledem na posluchače prezentovat
 • pokládat jednoduché, věcné, srozumitelné a cílené otázky
 • na otázky odpovídat spatra, pohotově, věcně a znale

3. Spolupráce týmu

Přesvědčivý tým spolupracuje, jeho členové si vzájemně pomáhají, pozorně sledují debatu až do jejího konce. Přesvědčivý tým ví, odkud a kam „jde" a jeho řečníci jsou ve svých vystoupeních jednotní – navazují na vyjádření kolegy a jeho argumentaci podporují a hájí. Lze si jen těžko představit vítězství týmu, který není ve své argumentaci jednotný.

Cíle projektu

Zlepšení vyjadřovacích schopností v anglickém jazyce, logického úsudku a argumentace. Podpora kritického myšlení a náhledu na věc spojeného s diskuzí. Spolupráce v týmech. Schopnost pracovat s informacemi (při přípravě argumentačních linií a vyhledávání důkazů), schopnost odstupu a nezaujatého pohledu na problémy, tolerance k odlišným názorům.

Náš projekt

Příprava (2 měsíce)

 • Seznámení žáků s projektem, základními pravidly, etickým kodexem (viz zmíněná Základní debatní kuchařka na webových stránkách – žáci mají za úkol vše doma postupně nastudovat, následná diskuze o tom ve škole).
 • Cvičné skupinové debaty na rozličná témata.
 • Po 1–2 měsících v jeden den výběr debatérů (výběr je postaven na dobrovolnosti, i žáci se podílejí na rozhodnutí, kdo bude jejich třídu reprezentovat), veřejné oznámení teze a losování stran (veřejné = před třídou).
 • Týmy mají čas na přípravu 2 týdny, téma se tedy dozvědí 2 týdny před debatou (organizátoři se však mohou rozhodnout, že debatéři budou mít čas 1 týden či jim musí na přípravu stačit hodina (tzv. impromptu debata), ve které si musí ujasnit všechny argumenty i rozdělení úloh v týmu).
 • Týmy si připravují argumenty a důkazy dopředu. Jako důkazy slouží články z novin a časopisů, statistiky, grafy, příklady ze života... Největším zdrojem informací je samozřejmě internet.
 • Soutěž ve dvou kolech (podmínka získaného grantu) – na podzim a na jaře, nicméně každé kolo je samo o sobě ukončenou soutěží.
 • Zapojení žáků: v době přípravy – celkem 90 žáků z 5 tříd (prima, sekunda, tercie – šestileté, 1. a 4. ročník čtyřletého studia), v průběhu soutěže – celkem 30 debatujících žáků a 30 jejich náhradníků, kteří v průběhu soutěže spolu s rozhodčími zapisují průběh debaty a na závěr před konečným rozhodnutím poroty debatu zhodnotí a označí svého vítěze.
 • Postavení týmů proti sobě: prima x sekundě, tercie x 1. ročníku, 2 skupiny 4. ročníku proti sobě.
 • Soutěžní debatní teze:
  1. kolo - prima   sekunda: That cars should be banned from city centres
  2. kolo That playing computer games damages children´s brains
  tercie  1.A: That marihuana should be legalized
  Global Warming: Is More Action Needed?
  4. ročník: That advances in science present a threat

Aktivita 1:

Debatování na různá témata

Debatní témata/teze (rezoluce):

Jako teze může sloužit téměř jakékoli tvrzení o délce jedné věty. („Kouření marihuany by mělo být zakázáno"). Ne každá teze ale poskytne prostor na dobrou debatu. Musí být vyvážená, aby obě strany měly stejnou šanci argumentovat. Proto je důležité věnovat výběru tématu náležitou pozornost.

Politické:

That the Czech government doesn't fulfill its pre-election promises – Česká vláda neplní své předvolební sliby.
That all monarchies should be abolished – Všechny monarchie by měly být zrušeny.

Společenské:

That media have become too powerful – Media jsou příliš mocná.
That smoking should be forbidden – Kouření by mělo být zakázáno.

Etické:

That euthanasia is justifiable – Euthanasie je ospravedlnitelná.
That cloning is immoral – Klonování je nemorální.

Zábavné:

That UFO exists – UFO existuje.
That it's better to be the Snow White than Little Red Riding Hood – Je lepší být Sněhurkou než Karkulkou.

Aktivita 2:

Poslední zamyšlení se žáky před debatováním – v rámci přípravy

Milí žáci, zkuste se teď zamyslet. Našli byste vždy odpověď?

Toto zastavení vám možná pomůže lépe pochopit, co je to vlastně diskuze/debata a jak bychom se měli při ní chovat.

Diskuze zaujímají v dnešním společenském styku jedno z nejvýznamnějších míst. Umíme však vystupovat na veřejnosti tak, abychom získali posluchače pro určitou myšlenku a přesvědčili je o její správnosti a naléhavosti?

Pokuste se odpovědět:

 • Jak se lze připravit na diskuzi?
 • Jaké otázky bychom si měli připravit a v průběhu diskuze je klást?
 • Jaké schopnosti by měl mít „moderátor"?
 • Jaká je role účastníka diskuze?
 • Jak lze zahájit diskuzi?
 • Koho by měl „moderátor" usměrňovat?
 • Jak a kam by měl „moderátor" diskuzi vést?

Jak konstruktivně kritizovat? Prosazovat přiměřeně vlastní požadavky je umění.

Jak na to, když ...

 • když musíme druhému vytknout jeho chybu (jeho chyby)?
 • když mu současně nechceme brát chuť do další práce?
 • když nechceme ztratit jeho/její přátelství?

Co myslíte?

 • Je v dnešní době zdvořilost jen přežitek?

Pamatujte, že konstruktivně kritizovat znamená:

 • říci svá přání
 • neponižovat protistranu
 • definovat, co chcete
 • dát prostor pro reakci
 • být vytrvalí

Jak se naučit říkat pravdu do očí? Co myslíte?

Je vhodné říkat pravdu do očí v jakékoliv situaci?

Pamatujte, že naučit se říkat pravdu do očí vyžaduje:

 • naučit se odlišovat od sebe situace, tj. naučit se rozlišovat rozdíly
 • ujasnit si priority, začít být sami sebou
 • připustit, že nejsme neomylní, tj. mít na paměti vlastní omyly
 • neponižovat, tj. umožnit druhým zachovat si vlastní tvář
 • unést nepříjemnou pravdu a uznat oprávněnou kritiku
 • povzbuzovat k pravdivosti

Realizace (dopolední vyučování – záleží na počtu soupeřících týmů)

 • Nejlépe vytvořit týmy z různých tříd proti sobě – iniciace zdravé rivality, fandění svým spolužákům.
 • Samotná debatní soutěž může probíhat ve třídě, vždy za účasti veřejnosti (spolužáci, kantoři).
 • Po přestávce vyhodnocení soutěže porotou, závěrečná řeč poroty a jednoho zástupce z každého týmu debatérů.
 • Předání čestných diplomů/certifikátů za vítězství a úspěšnou účast.

Jednodušší varianta - Realizace (2 hodiny)

 • Uspořádat soutěž v rámci jen jedné třídy, 2 skupiny/týmy proti sobě

Feedback

 • Závěrečné vyhodnocení účasti všech týmů před všemi žáky.
 • Závěrečná řeč poroty.
 • Závěrečná řeč zástupce z každého týmu žáků (dojmy).
 • Předání diplomů/certifikátů za vítězství či účast.
 • Výstava fotografií a materiálů o debatě na školní nástěnce.
 • Článek do místních novin, školního časopisu a školní webové stránky (příspěvek debatérů a článek od organizátora/člena poroty).

Přílohy

 1. The ballot of adjudicators/List rozhodčího (i pro jednotlivé týmy k zápisu během debat) – navrhuji nakopírovat na formát A3, je dobré zaznamenat téměř každé slovo.
 2. Time chart / Časový rozvrh debaty – příklad našeho projektu.
 3. Instructions for students prior to Debate league / Poslední informace (instrukce) debatérům od poroty před zahájením soutěže.
 4. Certificate/Diplom pro debatéry.
 5. Fotogalerie

Reflexe

Druhé kolo skončilo, pro letošní školní rok se díváme debatní lize „na záda“. Uzavřel se tím projekt spojený s grantem, který finančně podporovalo Ministerstvo školství. Provedly jsme závěrečné hodnocení s předáním certifikátů, založily balloty (listy rozhodčích) a spoustu jiných materiálů do našeho archivu, a vůbec jsme trochu uklidily, a to nejen hrnky od kafe či čajů. S Šárkou a Jitkou, dalšími rozhodčími, jsme na závěr musely uznat, že celý ten projekt, který nám vzal trochu času a přidal dost práce, stál za to. Upřímně, byly to zpočátku někdy nervy bojovat se žáky o celkové pojetí soutěže, Karl Popper by se divil, jak mu akcechtiví žáci bourají daná pravidla a brání se mezinárodně platným ustanovením. A světe div se, mladí debatéři, mj. z řad rockerů, odmlouvačů a nositelů někdy až přeasertivního chování se spolu s těmi již od přírody organizovaných žáků rozhodli, že nám nabourají představu o nepřekonatelných problémech, jež nás s ligou čekají. Když se tak střídali u řečnického pultu vršíce odborné argumenty, chvílemi jsem měla jako rozhodčí problém vše do puntíku zaznamenat, neboť jsem si nechtěla nechat ujít tu zaujatou mimiku i gestikulaci (a to bylo ještě před Obamou v Praze!), někdy vpravdě státnické opírání se o pult, vyvracení argumentů sebejistou angličtinou s použitím grafů a počítačových modulů. Byly jsme pyšné. Na všechny, i diváky z řad spolužáků, protože se vše neslo v tolerantním duchu, bojovné, ale přátelské amosféře, kdy se potleskem odměňovali i „nepřátelé“. Po skončení ligy jsme zaznamenaly otázky typu „a kdy bude další?“, čehož se člověk trochu nejdřív lekne, ale pak si uvědomí, že to je přesně ono, proč to děláme. Aby to žáky bavilo a přitom je připravovat praktickou zkušeností debaty na život. Zjevně si zlepšují vyjadřovací schopnost v angličtině, trénují logický úsudek i argumentaci. Pracují v týmech, sami vyhledávají informace i důkazy, učí se odstupu i nezaujatému pohledu na věc, a co víc, naši někdy netoleratní žáci tu předvádějí, jak umí být ohleduplní i tolerantní dokonce i ke straně protivníka. Žáci předvedli zásadně ty jejich lepší stránky a to nás těší. A proto se rády opět znovu do debatování pustíme. Rozhodně si to zopakujeme.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
32.23 kB
Dokument
Certificate / Diplom
pdf
362.3 kB
PDF
Fotogalerie
doc
25.39 kB
Dokument
Instructions for students / Pokyny před debatou
doc
28.32 kB
Dokument
The ballot of adjudicators / List rozhodčího
doc
25.39 kB
Dokument
Time chart / Časový rozvrh debaty

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Irena Burianová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Člověk a životní prostředí
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Globální problémy, jejich příčiny a důsledky

Nutné pomůcky:

Nezbytné: internet, slovníky, stopky Další možné: řečnický pult, mikrofon a reprodukční zařízení (radiomagnetofon)