Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Přírodní učebna - Stavba těla vyšších rostlin
Odborný článek

Přírodní učebna - Stavba těla vyšších rostlin

23. 2. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr Eva Krafková
Spoluautor
Mgr. Dana Horázná

Anotace

Ukázka bloku hodin odehrávajícího se v přírodní učebně, kde jsou k dispozici stolky, lavice nebo židle a potřebné pomůcky. Žáci prakticky pozorují stavbu květu, pozorují a porovnávají znaky bylin a dřevin, znaky dvouděložných a jednoděložných rostlin.

Cíl

Žák porovnává vnější stavbu jednotlivých orgánů rostlinného těla, aplikuje praktické metody pozorování přírody, porovnává vnější stavbu květu, rozlišuje a porovnává základní znaky dřevin a bylin a porovnává základní znaky rostlin jednoděložných a dvouděložných.

1. hodina

Motivace: Zavřete oči a pojďte opatrně za mnou. (Učitel dovede žáky pod rozkvetlou jabloň.) Nasajte nosem. Co cítíte? Co tak krásně voní? Co to bzučí? Proč je tu tolik včel? Má včela užitek z této činnosti? Má strom užitek z této činnosti? Jak se nazývá vztah mezi jabloní a včelou?

Pracovní postup

1. Rozhovor
Stromy kvetou, vytváří rozmnožovací orgány - květy. Včely opylují květy. Z opylených květů se tvoří plody se semeny, které slouží k rozmnožování. Včelky sají nektar z květů. Jde o vzájemný vztah - symbiózu.

2. Pozorování
Utrhněte si pouze jeden květ a pozorujte ho lupou, zakreslete jednotlivé části květu.

3. Skládání puzzle
Vytvořte dvojice a složte puzzle. Na obrázku je zakreslená a popsaná stavba květu. Zapište si ji do sešitu.

4. Mikroskopování
Kapesním mikroskopem pozorujte stavbu pestíku a tyčinky, následně ji zakreslete a popište podle obrázku (puzzle).

5. Opakování
Zavřete sešit. Ve dvojicích si navzájem popište stavbu květu jabloně.

Evaluace

Mozkolamka
Najděte tajenku, zapište jednotlivá slova a zakroužkujte podle daného čísla hledané písmeno, z písmen po řadě sestavte tajenku.
1. samičí pohlavní orgán květu - 6 (pestík - k)
2. nerozlišené květní obaly - 3 (okvětí - v)
3. soubor květů - 3 (květenství - ě)
4. samčí pohlavní orgán květu - 1 (tyčinka - t)
Tajenka: květ

Příloha 1 - puzzle

2. hodina

Motivace: Najděte na zahradě pampelišku lékařskou a přineste ji pokud možno i s kořenem. Použijte rýč. Utrhněte si jeden květ z jabloně.

Pracovní postup

1. Pozorování
Pracujte ve dvojici. Najděte pět rozdílů mezi pampeliškou a jabloní.
(dřeviny x byliny, květ x květenství, kmen x stvol, střídavé listy x přízemní růžice, list s řapíkem x přisedlé listy, barva květu bílá x žlutá, velikost, množství na zahradě...)

2. Diskuse a uspořádání poznatků

3. Zápis, nákres
Zakresli a popiš stavbu těla celé pampelišky a celé jabloně.

4. Přesmyčka
Žáci vytvoří dvojice a vyluští přesmyčku, kterou je na obrázku popsaná další rostlina, tentokrát jednoděložná (lipnice roční).
Přesmyčka: pinilec nočír

5. Zopakování znaků jednoděložných a dvouděložných rostlin

6. Nákres, popis rostliny
Najděte lipnici roční na zahradě. Zakreslete ji a popiš do sešitu (svazčité kořeny, souběžná žilnatina).

Evaluace

Hra - Hádej kdo jsem, co jsem?
Žáci se rozdělí do 4 - 5 skupin po 3 - 5 žácích. Každá skupina obdrží lísteček se jménem rostliny jednoděložné nebo dvouděložné a najde ji ve školním atlase rostlin. Ostatní skupiny se postupně ptají na vlastnosti rostliny, žáci dotazované skupiny odpovídají pouze ano/ne. Skupina, která se domnívá, že hádanou rostlinu zná, zapíše její název na papír a nechá si jej zkontrolovat učitelem. Pokud je název správný, skupina obdrží bod a prozradí správný výsledek ostatním. Pokud skupina název neuhádne, hra pokračuje dál. Takto se vystřídají všechny skupiny. Vyhrává skupina s nejvíce dosaženými body.

Příloha 2 - lipnice roční s přesmyčkou
Příloha 3 - názvy rostlin pro hru

Reflexe

Žáci se věnují praktickému pozorovní květů a rostlin. Předností aktivity je názornost, vlastní prožitek a hravá forma. Lze použít jako blok hodin, nebo jako dvě samostatné hodiny. Nevýhodou je závislost na ročním období a na počasí. Důležitým předpokladem je zkušenost žáků z praktického pozorování přírody a znalost práce s lupou a kapesním mikroskopem. Pokud žáci používají tyto pomůcky poprvé, je hodina časově i organizačně náročná. Puzzle, lístečky, obrázky je výhodné mít zatavené ve fólii.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
3.13 MB
Dokument
příloha 2
doc
21.48 kB
Dokument
příloha 3
doc
162.11 kB
Dokument
příloha1

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

Laboratorní misky, lupy, kapesní mikroskopy, psací a kreslicí potřeby, rýč, školní atlas rostlin