Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví
Odborný článek

Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

26. 6. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Hana Pernicová

Anotace

Podnětné informace k vytvoření výchovných a vzdělávacích strategií ke vzdělávacímu oboru Výchova ke zdraví.

Součástí charakteristiky vyučovacího předmětu jsou Výchovné a vzdělávací strategie. Představují společné postupy, metody a formy práce a činnosti uplatňované ve výuce i mimo výuku, které v daném vyučovacím předmětu vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Měly by směřovat k osvojování některé z klíčových kompetencí, případně i k více klíčovým kompetencím.

Formulaci výchovných a vzdělávacích strategií lze považovat za jednu z nejobtížnějších částí tvorby učebních osnov daného vyučovacího předmětu, protože se tu propojuje jak stránka významová (co a proč formulovat), tak i stránka jazyková (jak formulovat).

Co je pro rozpracování výchovných a vzdělávacích strategií charakteristické

Vycházejí:

 • z výchovných a vzdělávacích strategií vytvořených na úrovní školy (viz Charakteristika ŠVP);
 • ze znalostí klíčových kompetencí, protože jejich utváření podporují;
 • z cílového zaměření vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví (formování celoživotní odpovědnosti za své zdraví, formování pozitivních mezilidských vztahů, utváření praktických životních dovedností podporujících zdravý duševní a sociální život aj.).

Na jejich rozpracování se podílejí všichni učitelé daného vyučovacího předmětu a společně je i ve vzdělávacím procesu uplatňují.

Při vymezování výchovných a vzdělávacích strategií se doporučuje pracovat s otázkami typu: Co budou všichni učitelé daného vyučovacího předmětu uplatňovat? Jak budou ve výuce postupovat, aby u žáků podporovali osvojování konkrétních klíčových kompetencí?

Klíčové kompetence ve zkratce

Na úrovni RVP ZV jsou vymezeny tyto klíčové kompetence (KK):

kompetence k učení kompetence k řešení problémů
kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence
občanské kompetence pracovní
 • Představují soubor předpokládaných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, které žáci potřebují pro svůj osobní rozvoj, aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě.
 • V RVP ZV jsou formulovány pro výstup z 9. ročníku.
 • Žáci si je osvojují v průběhu celého vzdělávání (proces osvojování KK nelze považovat za uzavřený, pokračuje i v dalším průběhu života).
 • Ve vzdělávacím procesu nestojí KK izolovaně, vzájemně se propojují (mají nadpředmětovou podobu a jsou výsledkem celkového procesu vzdělávání).
 • Předpokladem úspěšného osvojování KK je dosažení optimální vyváženosti mezi osvojováním vědomostí a dovedností, formováním postojů a utvářením životních hodnot.

Doporučované postupy při rozpracování výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni vyučovacího předmětu (pro všechny učitele vyučovacího předmětu na dané škole):

 • Navážeme na výchovné a vzdělávací strategie vytvořené na úrovni školy.
 • Vymezíme specifické postupy, metody a aktivity, které povedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí (KK) ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví (název vyučovacího předmětu je orientační).
 • Promyslíme a následně se dohodneme na nejvhodnějším způsobu formulace výchovných a vzdělávacích strategií.
 • Provedeme jejich zpětnou korekci ve vztahu:
  • ke strategiím vymezeným na úrovni školy (viz obecné kapitoly ŠVP) a ke klíčovým kompetencím;
  • k vzdělávacímu obsahu vyučovacího předmětu (výstupy, učivo);
  • k našim představám, co skutečně chceme a jak to jako učitelé dovedeme uplatňovat.

Chyby, které se při formulování výchovných a vzdělávacích strategií objevují:

 • Strategie jsou příliš obecné a odpovídají více strategiím vytvořeným na úrovni školy, nezohledňují konkrétní specifika a možnosti daného vyučovacího předmětu (např. "učitel vede žáky ke spolupráci" - strategie je obecně platná pro učitele všech vyučovacích předmětů).
 • Jsou často zaměňovány za cíle (např. dosáhnout něčeho, naučit žáky něco).
 • Málo podporují aktivní a samostatnou činnost žáků.
 • Při jejich formulování jsou volena nevhodná uvozovací slovesa (např. "učí žáky"...). Výraz "učí" navozuje proces učení, ale nevypovídá o tom, jaký postup (strategii) zvolíme, abychom žáka naučili (např. učitel vytváří podmínky/prostor pro ..., předkládá žákům náměty k samostatnému uvažování a řešení úkolů aj.).

Konkrétní příklady vymezení výchovných a vzdělávacích strategií vyučovacího předmětu rozpracovaného ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví

KOMPETENCE K UČENÍ

Na úrovni školy

Všichni učitelé dané školy (budou):

 • využívat pozitivní motivaci jako jeden ze základních postupů pro utváření trvalého zájmu o učení;
 • umožňovat žákům hodnotit svou činnost, výsledky své práce a vlastní pokrok; navozovat situace pro sebehodnocení žáků.

Na úrovni vyučovacího předmětu

Všichni učitelé daného vyučovacího předmětu budou:

 • předkládat žákům dostatek informačních zdrojů k problematice zdraví;
 • vytvářet pro žáky příležitosti k jejich zpracování a vyhodnocení;
 • uplatňovat ve výuce aktivizující metody, které žákům přiblíží problematiku zdraví z různých pohledů a vybaví je sociálními dovednostmi pro zdravý a bezpečný život.

Žák na úrovni osvojování kompetence k učení dovede:

 • vyhledávat, třídit, zpracovávat a vyhodnocovat informace o podpoře a ochraně zdraví a podle svých individuálních schopností je uplatňovat v praktickém životě.

Charakteristika dovedností (viz Žák na úrovni ...) není pro zpracovatele učebních osnov daného vyučovacího předmětu závazná. Záměrem je ukázat na několika příkladech, jak výchovné a vzdělávací strategie u žáků přispívají k utváření jednotlivých klíčových kompetencí.

Dále jsou uváděny příklady vymezení výchovných a vzdělávacích strategií pro jednotlivé kompetence na úrovni vyučovacího předmětu.

Kompetence k řešení problémů

Všichni učitelé daného vyučovacího předmětu budou:

 • předkládat žákům náměty k samostatnému uvažování a řešení problémů, problémové nebo krizové situace;
 • aktivizovat žáky k uvažování o problému a jeho možném řešení prostřednictvím specifických metod a forem práce (dialog, brainstorming, kooperace, kritické myšlení aj.);
 • vybízet žáky k porovnávání názorů, mediálních tvrzení a vlastních zkušeností se zdravím, k vyhodnocování a vyvozování závěrů v rovině chování, rozhodování a jednání v různých životních situacích.

Žák na úrovni osvojování kompetence k řešení problémů dovede:

 • analyzovat dílčí problémy v oblasti péče o zdraví;
 • hledat řešení k problémům souvisejícím s fyzickým a psychosociálním zdravím a vyvozovat z nich závěry pro svoje chování, jednání a rozhodování.

Kompetence komunikativní

Všichni učitelé daného vyučovacího předmětu budou:

 • vytvářet pro žáky příležitosti k formulování a obhajování vlastních myšlenky a názorů na problematiku zdraví;
 • vytvářet žákům podmínky pro uplatňování osvojených modelů komunikativních dovedností při kooperaci s vrstevníky, při řešení problémových a krizových situací, při kontaktu s poradenskými centry;
 • uplatňovat ve výuce efektivní strategie k osvojení specifických dovedností komunikační obrany proti agresi a manipulaci.

Žák na úrovni osvojování kompetence komunikativní dovede:

 • uplatňovat osvojené modely komunikativních dovedností při kooperaci s vrstevníky (srozumitelně a kulturně komunikovat ve skupině, aktivně naslouchat, nalézat společná řešení, hledat kompromis) a okolím;
 • řešit modelové problémové a krizové situace (asertivní komunikace, dovednost komunikační obrany proti bezohlednosti, agresi a manipulaci).

Výchovné a vzdělávací strategie nemusí být formulovány ke každé klíčové kompetenci zvlášť. Je možný i model, kdy se strategie vytvářejí ke dvěma či více strategiím současně.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Pernicová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Výchova ke zdraví