Odborný článek

Obraz bez názvu

22. 6. 2006 Základní vzdělávání
Autor
RNDr. Zuzana Pipková
Spoluautor
Petra Kimmerová

Anotace

Inspirace na posílení osobnostního a sociálního rozvoje žáků pomocí umění (vytváření živých obrazů).

Lekce je určena k posílení osobnostního a sociálního rozvoje žáků prostřednictvím komunikace s obrazy a zároveň příspívá ke vnímání jednotlivých druhů umění a jejich vzájemných vztahů.

Činnost byla úspěšně realizována se skupinou žáků 6. - 9. tříd (v rámci nepovinného předmětu dramatická výchova) a se žáky 9. třídy ZŠ (v rámci předmětu český jazyk a literatura). Byly použity obrazy Salvatora Dalího a hudba zpěvačky Enyi.

Metodické poznámky autorů:

 • obraz by měl být vybrán tak, aby jeto téma inspirovalo k představě různých událostí a jejich dějové souslednosti;
 • téma je zvláště pro mladší žáky náročné, proto by měli být předem zvyklí pracovat netradičními metodami (relaxace, živé obrazy ve "štronzu", skupinová práce);
 • podle učitelem vytyčeného cíle je možné práci směřovat více k literárnímu vyjádření (písemné dopracování příběhů) nebo k vyjádření dramatickému (rozehrání živého obrazu či dramatizaci celého příběhu).

Metodický návod:

 • Žáci si najdou místo v prostoru a zaujmou uvolněnou polohu.
 • Učitel pustí vhodnou hudbu k relaxaci.
 • Učitel pomalu a potichu vedle každého žáka položí reprodukci obrazu.
 • Pak vybídne žáky, aby se bez dorozumívání se spolužáky na "obrázek" chvilku dívali, přemýšleli o něm a pak napsali, co je při pohledu na obrázek napadá.
 • Po sepsání dojmů z obrazu vymyslí každý žák samostatně jeho název.
 • Pak se všichni posadí do kruhu a sdělují jeden po druhém vymyšlené názvy obrazu, vzájemně se pozorně poslouchají, nekomentují projevy druhých.
 • Učitel vyzve žáky, aby vytvořili skupiny po 3-5 podle podobnosti vymyšlených názvů (tedy s těmi, kteří vnímají obraz podobně jako oni).
 • Ve skupině si žáci vzájemně přečtou svoje sepsané dojmy z obrazu a prodiskutují své názory.
 • Učitel zadá skupinám napsat příběh podle obrazu. Jedné skupině (případně dvěma, pokud je žáků více) zadá napsat příběh, který:
  a) předcházel situaci na obraze;
  b) se právě na obraze odehrává;
  c) bude následovat.
 • Učitel požádá žáky, aby z napsaného příběhu vybrali klíčový okamžik a ztvárnili ho jako živý obraz.
 • Skupiny postupně předvádějí své živé obrazy, ostatní se snaží předvedený živý obraz interpretovat. Po předvedení obrazu skupina přečte nebo převypráví vlastní příběh.
 • Žáci si sednou do kruhu, následuje diskuse - pokusí se společně vybrat nejvýstižnější název obrazu, se kterým po celou lekci pracovali. Je vhodné taktně směřovat diskusi k reflexi individuálnosti vnímání uměleckého díla, vzájemné toleranci odlišných názorů a k pochopení propojenosti jednotlivých druhů umění. (Podle uvážení učitel žákům sdělí nebo nesdělí skutečný název obrazu).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Zuzana Pipková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

dostatečný počet kopií obrazu (dle výběru učitele), hudební nahrávka (dle výběru učitele), papíry, psací potřeby, učebna s kobercem