Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví
Odborný článek

Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví

20. 6. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Hana Pernicová

Anotace

Koncepce výše zmíněného oboru včetně vymezení obsahu jednotlivých tematických okruhů, jejich vzájemných vazeb i vazeb na okruhy z jiných oborů.

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (tematický okruh Člověk a jeho zdraví). Rozvíjí a prohlubuje osvojené poznatky a dovednosti, utváří hodnoty a formuje životní postoje v oblasti podpory a ochrany zdraví ve smyslu uvědomování si a přebírání odpovědnosti za rozhodování a ochranu svého zdraví i zdraví ostatních.

Praktický a aplikační charakter vzdělávacího procesu výchovy ke zdraví je podpořen uplatňováním aktivizujících metod a forem práce ve výuce.

Vzdělávací obsah daného oboru v nezanedbatelné míře prostupuje napříč i jinými vyučovacími předměty (Přírodopis, Výchova k občanství a Tělesná výchova) jednak v rovině obsahově blízkých tematických okruhů, např. Biologie člověka (Př), Člověk jako jedinec, Člověk ve společnosti (VkO), Činnosti ovlivňující zdraví (TV), jednak na úrovni dílčích mezipředmětových vazeb.

Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je v RVP ZV vymezený:

 • Očekávanými výstupy (OV), které vyjadřují úroveň vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, které mají všichni žáci prostřednictvím učiva dosáhnout na konci 9. ročníku. Jsou prakticky zaměřené, využitelné v běžném životě a ověřitelné. Pro práci učitele i žáků jsou OV závazné (učitel k nim postupně a cílevědomě směřuje, žák je naplňuje na individuální úrovni).
  OV jsou v RVP ZV, potažmo i v ŠVP, formulovány jako činnostní výstupy uvozené aktivními slovesy (vysvětluje, posoudí, vyhodnotí, dává do souvislostí, uplatňuje, projevuje aj).
  Ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví jsou OV na rozdíl od většiny ostatních vzdělávacích oborů záměrně předřazeny před učivo. Takto zvoleným přístupem se zdůrazňuje jejich "univerzálnost" a "návaznost" na učivo více tematických okruhů.

  Např. očekávaný výstup "dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky" je v daném příkladě obsahově propojen s více tematickými okruhy: Zdravý způsob života a péče o zdraví (viz zásady zdravého stravování); Hodnota a podpora zdraví (viz odpovědnost jedince za zdraví); Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (viz vliv způsobu stravování na rozvoj civilizačních chorob); Změny v životě člověka a jejich reflexe (viz výživa ženy v období těhotenství, výživa novorozence, kojence a dítěte).

 • Učivem, které je prostředkem k dosažení očekávaných výstupů a k utváření klíčových kompetencí. V RVP ZV je učivo vymezeno rámcově, aby bylo umožňěno jeho rozpracování na základě konkrétních potřeb žáků, podmínek školy, zaměření učitelů (věk žáků a s ním související rozumová a psychická zralost, odbornost a výukové metody učitele, projekty, materiální podmínky školy atd.). Učivo je strukturováno do jednotlivých tematických okruhů a školám je doporučené k dalšímu rozpracování do ročníků nebo delších časových úseků. Teprve na úrovni školního vzdělávacího programu se stává rozpracované učivo pro učitele a žáky závazné. Učivo vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví je v RVP ZV strukturováno do šesti tematických okruhů (TO):

  • Vztahy mezi lidmi a formy soužití;
  • Změny v životě člověka a jejich reflexe;
  • Zdravý způsob života a péče o zdraví;
  • Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence;
  • Hodnota a podpora zdraví;
  • Osobnostní a sociální rozvoj.
Charakteristika tematických okruhů vzdělávacího oboru VkZ

Tematické okruhy vedle sebe nestojí izolovaně. Jejich vzdělávací obsahy se ve výuce na základě přesahů funkčně propojují.

Například problematika sexuální výchovy se promítá do více tematických okruhů: Vztahy mezi lidmi a formy soužití - partnerské vztahy, rodičovství; Změny v životě člověka a jejich reflexe - sexuální dospívání a reprodukční zdraví; Zdravý způsob života a péče o zdraví - intimní hygiena, nemoci přenosné pohlavním stykem; Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence - formy sexuálního zneužívání, sexuální kriminalita. Specifické postavení má tematický okruh Osobnostní a sociální rozvoj, který prochází napříč všemi tematickými okruhy.

Vztahy mezi lidmi a formy soužití

Základními pilíři tematického okruhu jsou:

 • vztahy mezi vrstevníky (kamarádství, přátelství, zamilovanost, láska, partnerské vztahy);
 • vztahy a soužití v rodině (manželství a rodičovství, postavení jedince v rodině, základní funkce rodiny, vliv rodinného prostředí na rozvoj osobnosti, současná role matky a otce v rodině, mezigenerační vztahy, staří a handicapovaní členové rodiny, náhradní rodinná péče aj.);
 • vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity (ve škole, při zájmových aktivitách, v obci).

Jak tematický okruh přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:

 • kompetence komunikativní - rozvíjením komunikativních dovedností k formování vztahů potřebných k bezproblémovému soužití a spolupráci s ostatními lidmi v prostředí rodiny, školy, zájmových činností a širší komunity - empatie, vyjednávání, kompromis apod.;
 • kompetence občanské - rozvíjením interakčních a vztahových dovedností pro život ve společnosti;
 • kompetence sociální a personální - upevňováním dobrých mezilidských vztahů na základě ohleduplnosti a úcty k člověku, rozvíjením pozitivní spolupráce ve skupině na základě otevřené a respektující komunikace apod.;

Uplatnění nacházejí průřezová témata:

 • Osobnostní a sociální výchova (tematické okruhy Osobnostní, sociální a morální rozvoj);
 • Výchova demokratického občana (tematický okruh Občanská společnost a škola);
 • Multikulturní výchova (tematický okruh Lidské vztahy).

V souvislosti s uplatňováním funkčních vazeb mezi blízkými vzdělávacími obory je možné tematický okruh Vztahy mezi lidmi a formy soužití propojit s okruhy vzdělávacího oboru Výchova k občanství - Člověk ve společnosti (vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití) a Člověk jako jedinec (osobnostní rozvoj).

Změny v životě člověka a jejich reflexe

Tematický okruh vede žáky k:

 • pochopení tělesných a psychosociálních změn spojených s obdobím dospívání (rozdíly v pohlaví, menstruace, poluce, měnící se pocity, citová rozhodnutí);
 • k formování odpovědného chování a rozhodování v otázkách partnerství a rodičovství a k uplatňování odpovědného sexuálního chování v souvislosti s ochranou zdraví, etikou a morálkou (bezpečné sexuální chování, předčasná sexuální zkušenost a její rizika, soužití jedinců stejného pohlaví, etická stránka sexuality, předčasné ukončení těhotenství, pohlavně přenosné choroby, HIV/AIDS);
 • k pochopení základů lidské reprodukce (plánované rodičovství, antikoncepce, životospráva těhotné ženy, peče o dítě).

Jak tematický okruh přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:

 • kompetence k učení - předkládáním objektivních informačních zdrojů souvisejících s ochranou sexuálního a reprodukčního zdraví a vedením žáků k jejich uplatňování v osobním životě;
 • kompetence komunikativní - rozvíjením komunikativních dovedností podporujících kultivované chování k opačnému pohlaví, rozvíjením dovednosti formulovat vlastní myšlenky a obhajovat vlastní názory v oblasti sexuálního zdraví a možných rizik;
 • kompetence k řešení problémů - vyvozováním a uplatňováním uvážlivých rozhodnutí v souvislosti se zahájením plného intimního života.

V této souvislosti se doporučuje těsné propojení vzdělávacího obsahu s okruhem Osobnostní a sociální rozvoj (konkrétně mezilidské vztahy a komunikace, sebeovládání, hledání pomoci v problémech atd.).

Rovněž promyšlené využívání mezioborových vazeb dává žákům příležitost nahlížet na danou problematiku v širších souvislostech, uvědomovat si nosné vazby mezi příbuznými vzdělávacími obory nebo jejich tématy (v tomto případě mezi vzdělávacími obory Výchova ke zdraví a Přírodopis). V této souvislosti se doporučuje funkční propojení tematických okruhů Změny v životě člověka a jejich reflexe (VkZ) a Biologie člověka (Př).

Zdravý způsob života a péče o zdraví

Tematický okruh vede žáky k porozumění hodnotě zdraví jako základního předpokladu pro aktivní a spokojený život a k odpovědnosti za ochranu zdraví vlastního a ostatních.

Vzdělávací obsah TO prohlubuje osvojené znalosti a dovednosti žáků ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a rozšiřuje je o další poznatky z preventivní medicíny (zdraví a nemoc, preventivní lékařská péče, ochrana zdraví jako součást způsobu života, vliv životních a pracovních podmínek a životního stylu na zdraví aj.).

Jak tematický okruh přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:

 • kompetence k učení - vyhledáváním, zpracováváním a vyhodnocováním informačních zdrojů z oblasti preventivní medicíny a jejich uplatňováním v osobním životě apod.;
 • kompetence komunikativní - vedením žáků k uplatňování osvojených modelů specifických komunikativních dovedností při kontaktu se službami odborné pomoci apod.;
 • kompetence občanské - vedením žáků k odpovědnému rozhodování a pohotovému jednání v situacích úrazu, náhlého ohrožení zdraví apod.

Obsah tematického okruhu se doporučuje propojit s průřezovými tématy:

 • Osobnostní a sociální výchova (psychohygiena);
 • Enviromentální výchova (vztah člověka k prostředí, životní prostředí a zdraví);
 • Mediální výchova (interpretace vztahů mediálních sdělení a reality).

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

Tento TO zahrnuje široké spektrum rizik, které jedince ohrožují v rovině zdraví fyzického, psychického a sociálního - civilizační choroby, početná skupina autodestruktivních závislostí, individuální násilí a sexuální kriminalita, manipulativní reklama, působení sekt, ochrana člověka za mimořádných událostí.

Nedoporučuje se, aby pedagog s obsahem okruhu pracoval izolovaně, jako s kompaktním víceméně vnitřně uzavřeným celkem. Naopak, dílčí rizika je třeba funkčně propojovat s obsahem jiných tematických okruhů vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví (např. téma autodestruktivní závislosti provázat s TO Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Osobnostní a sociální rozvoj, Zdravý způsob života a péče o zdraví).

Jak tematický okruh přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:

 • kompetence k učení - předkládáním spolehlivých informačních zdrojů souvisejících s širokým spektrem rizikového chování a ovlivňováním důležitých životních rozhodnutí atd.;
 • kompetence k řešení problémů - předkládáním specifických námětů, předkládáním řady modelových situací vhodných k řešení problémů v oblasti zneužívání návykových látek včetně dalších rizik a osvojováním specifických sociálních dovedností jako předpokladu osvojení si adaptivního pozitivního chování apod.;
 • kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální - osvojováním specifických dovedností komunikační obrany proti manipulaci a agresi apod.;
 • kompetence občanské - nabízením různých příležitostí a modelových situací k uplatňování odpovědného chování v krizových a rizikových situacích.

Obsah tematického se doporučuje propojit s průřezovými tématy:

 • Osobnostní a sociální výchova;
 • Výchova demokratického občana;
 • Mediální výchova.

Osobnostní a sociální rozvoj

Do tohoto TO je v modifikované podobě rozpracována část vzdělávacího obsahu průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. Tím bylo jednak dosaženo funkčního propojení vzdělávacího obsahu Výchovy ke zdraví a současně byly vytvořeny optimální podmínky pro utváření praktických dovedností pro život.

Kromě uvedeného se začleněním problematiky Osobnostní a sociální výchovy významně posílila filosofie celostně pojatého zdraví jako souladu složky fyzické, psychické a sociální.

Vztah tematického okruhu k Výchově ke zdraví je založen na formativním působení v rovině osobnostního, sociálního a mravního rozvoje.

Žákovi významným způsobem pomáhá rozvíjet dovednosti potřebné pro život v tématech:

 • psychohygiena (regulace zátěží, stresů, zvládání krizových situací);
 • mezilidské vztahy (empatie, respektování druhých, prosociální chování);
 • řešení problémů a rozhodovacích dovedností (problémy v osobních a mezilidských vztazích, rizikové situace);
 • komunikace (naslouchání, vyjednávání, řešení konfliktů, specifické komunikační dovednosti a strategie v běžných i krizových situacích, komunikační ochrana proti manipulaci);
 • prevence sociálně patologických jevů a negativních způsobů chování.

Tematický okruh Osobnostní a sociální rozvoj prostupuje ostatními tematickými okruhy vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví a jeho realizace přepokládá organizaci výuky v delších časových úsecích, než je standardní vyučovací hodina, (např. výuku v blocích, prostřednictvím krátkodobých projektů, kurzů). Tím by byla splněna podmínka propojení průřezového tématu se vzdělávacím obsahem konkrétního vyučovacího předmětu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Pernicová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Výchova ke zdraví