Odborný článek

Roční období

10. 12. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Růžena Pekařová

Anotace

Příspěvek popisuje opakovací hodinu zaměřenou zejména na změny v přírodě a lidské činnosti v jednotlivých ročních obdobích.

Roční období

V tomto příspěvku nabízím inspiraci pro hodinu prvouky v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro  druhou třídu. Příprava není náročná – potřebujete pouze interaktivní tabuli a pomůcky uvedené v úvodní tabulce. Opakovací hodina je zaměřena zejména na změny v přírodě a lidské činnosti v jednotlivých ročních obdobích. U každé ze stránek jsou úkoly, texty či obrázky vyžadující od žáků jejich získané znalosti a zkušenosti z první i druhé třídy. Organizace hodiny je závislá od počtu žáků, vhodná je pro nižší počet dětí ve třídě (do 15 žáků).

Co a Jak?

Prezentaci na interaktivní tabuli (dále jen IT) lze použít jako motivaci a další činnosti plnit ve skupinkách či dvojicích. Pokud jsou ve třídě žáci se SPU, doporučuji poskytnout jim rádce – vytvořit dvojici se šikovným spolužákem. Jako vedlejší motivaci můžeme použít sbírání bodíků během práce s IT, za které na konci hodiny obdrží žáci sladkou odměnu, jedničku do notýsku či možnost volby plnění domácího úkolu.

1. strana IT – Roční období, opakování pro druhý ročník

Tato strana slouží jako úvod do hodiny. Žáky seznámíme s náplní a průběhem výuky.

2. strana IT – Jaro a příroda

Úkol: Správně vyber co se na jaře děje v přírodě, dej obdélníky pod květinu. Dokážeš z písmen sestavit a říci název jarního svátku?

Činnosti: Žáci hlasitě čtou sousloví v obdélnících, které popisují jarní změny v přírodě.  Tahem posunou obdélníček pod kytičky. Na jeho místě zůstane jedno nebo dvě písmena. Červená písmena značí správnou odpověď. Z nich pak děti sestaví název jarního svátku.

Pomocí šeptané pak mohou získat první bod. (Šeptaná = žáci šeptají odpověď učiteli do ucha, ten pak správnost hodnotí pouze slovy ano, ne.)

Správná odpověď: Velikonoce. Doplňkově se můžete zeptat co o tomto svátku žáci vědí, také za body.

3. strana IT – Léto a sporty

Úkol: Napiš co kdo dělá. Z velkých písmen sestav větu o tom, co dělá Kuba.

Činnosti: List obsahuje šest obrázků sportovců. Žáci společně přečtou činnosti,  které následně správně přiřadí k obrázkům. Větu z velkých písmen ukrytých v popiscích sestavuje každý žák sám. Za větu může žák získat další bod v šeptané.

Správná odpověď je ukryta v pravé části stránky pod smajlíkem. (Jde k holiči a na lízo.) I zde lze položit za body doplňkové otázky: Jaké další letní sporty znáš? Jakým slovem byste nahradili slovo lízo?

4. strana IT – Podzim a stromy

Úkol: Hledej a skládej názvy stromů. Umíš rozdělit tyto stomy na jehličnaté a listnaté?

Činnosti: Dvojice žáků (v lavici, stálé dvojice, rychle vytvořené dvojice) píší na list papíru názvy stromů, které lze sestavit z písmen na IT. Když všichni dopíší provede se společná kontrola, při které žáci sami opravují svůj text jinou barvou než jej psali a zároveň přiřazují  k názvům obrázky stomů.

Body získávají žáci při střelecké hře. (Střelecká = učitel ukazuje prstem – střílí na libolného žáka, který musí rychle a správně odpovědět na jeho otázku.) Tentokráte zda je strom vyslovený vyučujícím listnatý či jehličnatý.

5. strana IT – Zima a zimní svátky, zvyky

Úkol: Spoj co k sobě patří. Dokážeš tyto svátky a zvyky předvést?

Činnosti: Závěrečný úkol plní žáci samostatně na pracovním listě. Vlastně jde o malou pětiminutovku ke konci hodiny. Čarou spojují názvy svátků a zvyků s jejich hlavními znaky. Spojování na IT provádíme až když žáci odevzdají svůj pracovní list.

Poslední bod získají pouze odvážlivci, kteří dokáží pantomimou předvést jeden z uvedených svátků tak, aby jej ostatní spolužáci poznali. Tato činnost se dá přesunout podle času až na závěr hodiny po zadání domácího úkolu (strana č. 7).

6. strana  IT – Roční období

Úkol: Líbila se ti dnešní procházka ročními období? Pokud ano, umísti sluníčko na nebe, pokud jsi byl spokojený málo, umísti na nebe mráček.

Činnosti: Žáci tahem prstu posouvají sluníčka nebo mráčky na nebe podle svého dojmu z hodiny. Přitom hodnotíme hodinu jako celek – Práci s IT, činnosti ve dvojicích, samostatý úkol, postřehy žáků apod.

7. strana IT – Domácí úkol

Úkol: Napiš, které roční období máš nejraději. Zkus také napsat 3 věty proč je nejoblíbenější.

Činnosti: Písemný úkol zadáme dětem na doma, aby měly dostatek času na promyšlení a správné sepsání. Hodnotíme pak zejména srozumitelnost obsahu. Zda vytisknete list nebo necháte text psát žáky do sešitu záleží jen na vašich zvyklostech.

Závěr hodiny

V průběhu celé vyučovací hodiny měli žáci možnost sbírat body. Sečteme tyto bodíky a zhodnotíme obtížnost úkolů a práci žáků. Na úplný závěr splníme slíbenou odměnu těm, kteří získali nejvíce bodů.

Z vlastních zkušeností mohu říci, že závěr hodiny u interaktivní tabule bývá nejrušnější a nejintenzivnější. Proto doporučuji takové načasování a rozvržení hodiny, aby byl pro tuto část  dostatečný prostor.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
433.59 kB
PDF
Roční období
doc
69.34 kB
Dokument
Roční období - pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Růžena Pekařová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Nutné pomůcky:

pracovní list, papíry, psací a kreslící potřeby, obrázky stromů, prezentace na interaktivní tabuli