Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Bezplatná učební pomůcka - celotřídní hra na obchodování na trhu
Odborný článek

Bezplatná učební pomůcka - celotřídní hra na obchodování na trhu

Anotace

Příspěvek popisuje, jakým způsobem lze využít nově vytvořenou bezplatnou učební pomůcku v podobě hry na trh při výuce témat, jako je fungování trhu, poptávka, nabídka, stanovení tržní ceny atd.

Bezplatná učební pomůcka pro ekonomickou gramotnost

„Sláva, prodal jsem všechno!" „Nabídněte nějakou rozumnou cenu!" I takové výkřiky bude možné čím dál častěji slýchat ve třídách českých škol. Školy totiž dostávají do ruky počítačovou hru nazvanou Apple Cup, která dá žákům představu, jaké to je být účastníkem skutečného trhu.

 

Úvodní stránka hry na trh

1. Úvodní stránka hry na trh

Hra vychází z činnosti 4.1 v novém učebním textu Finanční a ekonomická gramotnost - Pracovní sešit 1 (využití těchto pracovních sešitů 1 a 2 na všech školách doporučuje a podporuje Česká národní banka - viz http://www.cnb.cz/financnigramotnost). V rámci hry se žáci moderním, zážitkovým způsobem dozvídají, jak se tržní cena zvyšuje a klesá podle změn poptávky a nabídky na trhu. Žáci si tak můžou vyzkoušet pocit, kdy je z jedné strany tlačí jejich náklady a z druhé strany nesmlouvavá konkurence spolužáků.

I v dnešní době propracovaných počítačových her má tato hra u žáků velký úspěch. Hru už si vyzkoušeli žáci dvou venkovských základních škol a jednoho pražského gymnázia a mají o ni velký zájem, dokonce by ji rádi měli i doma.

Hru si pochvalují i učitelé. Jejich úloha spočívá v tom, že jediným kliknutím myši zahajují a ukončují herní kola. Po ukončení hry by pochopitelně neměli zapomenout rozebrat se svými žáky výsledky trhu: kdy se tržní cena posunula na jinou úroveň a proč.

Vytvoření hry na trh zastřešila Česká společnost ekonomická a finančně podpořila Nadace CERGE-EI. O další informace ke hře lze požádat na adrese applecup@email.cz, kde lze také hlásit případné potíže se spuštěním nebo využíváním hry.

Jak hru získat a „rozpohybovat"

Hra je k dispozici k bezplatnému stažení pro jakéhokoli zájemce (školy, školní družiny, dětské domovy, centra volného času, široká veřejnost) na adrese http://www.cse.cz/hranatrh.

Stažení hry a její instalace zaberou několik minut času, nicméně učitel dostává při každém kroku podrobné a jasné instrukce. Pokud bude tyto instrukce pomalu a pečlivě číst a držet se jich, neměly by nastat žádné potíže a celou věc by měl zvládnout i člověk, který se ve světě počítačů nijak zvlášť neorientuje.

Hra je založena na principu skupinové hry: po stažení ji lze hrát pouze v případě, že se do ní přihlásí aspoň 3 účastníci, a to jeden organizátor trhu, který bude zahajovat a ukončovat jednotlivá kola; aspoň jeden hráč na straně nabídky; aspoň jeden hráč na straně poptávky.

Hra je sestavena pro následující základní způsob využití:

 • Učitel si stáhne software hry z uvedené internetové adresy do svého počítače (dále jen počítač O) v rámci školní počítačové učebny a nainstaluje tento software do tohoto počítače.
 • Učitel spustí hru a zaregistruje se jako první, čímž získá roli organizátora trhu, tj. bude na počítači O zahajovat a ukončovat jednotlivá kola. Pro žáky je atraktivní, pokud se učitel zároveň na jiném počítači v učebně zaregistruje i jako hráč a zapojí se do souboje s žáky.
 • Technicky vzato hra probíhá na počítači O. Všichni hráči se proto musí ze svých počítačů v učebně začít „dívat" do počítače O, aby viděli, co se děje na trhu, a aby sami mohli na trh vstupovat se svými rozhodnutími. Do počítače O se budou ze svých počítačů „dívat" pomocí internetového prohlížeče (Internet Explorer nebo Firefox). Po spuštění hry se učitel dozví, jakou „internetovou" adresu má žákům nadiktovat, aby ji mohli zadat na svém počítači do prohlížeče (ve skutečnosti jde nikoli o internetovou adresu, ale o adresu počítače O včetně čísla portu, tj. čísla kanálu, na kterém tento počítač hru „vysílá" pro počítače hráčů). Hra tedy na první pohled působí dojmem, jako by se odehrávala na internetu, avšak ve skutečnosti není skutečné připojení k internetu zapotřebí.
 • Pokud žák zadal adresu do internetového prohlížeče na svém počítači správně, měl by se dostat na úvodní stranu hry. Tam se zaregistruje (zvolí si jméno a heslo) a je připraven hrát.

Průběh a cíl hry

Poté, co se všichni žáci zaregistrují, může organizátor (učitel) kliknutím myší na příslušné tlačítko na počítači O spustit první kolo hry. Běžící kolo může také kdykoli obdobným způsobem ukončit, pokud to uzná za vhodné.

V prvním kole se každý hráč dozví, jakou roli mu počítač náhodně přidělil: pěstitel jablek (nabízející), nebo obchodník (poptávající). Každý pěstitel se na začátku jednotlivých kol dozví, kolik jablek má v daném kole na prodej a kolik bude muset zaplatit v podobě nákladů na vypěstování jablek. Stejně tak každý obchodník se na začátku jednotlivých kol dozví, kolik si může vypůjčit peněz na nákup jablek a za kolik bude schopen nakoupená jablka na konci kola odprodat.

Pěstitel může kdykoli (ale jen jednou) během kola ohlásit cenu, za kterou prodává svá jablka. Obchodník může kdykoli během kola zvolit jednoho z pěstitelů, kteří už oznámili svou prodejní cenu, a určit, jaké množství jablek od něho nakoupí. Hráči na obou stranách trhu se snaží v každém kole rozhodovat tak, aby měli z daného kola co nejvyšší zisk. Zisky z jednotlivých kol se do dalších kol nepřenášejí, ale sčítají se. Vítězem hry je ten hráč, který má po posledním odehraném kole nejvyšší celkový zisk.

Počínaje druhým kolem má organizátor možnost zvolit, zda v dalším kole, které spustí, budou všichni hráči pracovat s týmiž hodnotami (kolik jablek na prodej atd.) jako v předchozím kole, nebo s podobnými hodnotami či s novými hodnotami (např. hráči se dozvědí, že jablečné sady napadla plíseň, a proto je v právě spuštěném kole na prodej méně jablek než v předchozím kole). Organizátor také může všechny zisky vynulovat a zadat počítači, aby hráčům vyměnil jejich role. Může také smazat všechna data a oznámit, že po několika zkušebních kolech se teď začne hrát „naostro", nebo hru použít třeba pro úplně novou třídu, aniž by musel software instalovat znovu.

Trh dospěje k rovnovážné tržní ceně (a na ní se ustálí) obvykle až po několika kolech. Obecně je proto dobré, aby po každé změně hodnot následovalo několik kol beze změn hodnot - aby si každý hráč na své nové hodnoty zvykl a měl postupně během těchto několika kol čas najít strategii, která je z hlediska jeho hodnot nejlepší (jakou cenu nabízet, resp. za jakou cenu kupovat).

Využití hry při výuce

Ačkoli v souvislosti s hrou existují přesahy do informatiky a zejména do matematiky (výpočet tržní ceny v podobě váženého průměru), hra je primárně určena jako pomůcka pro výuku vzdělávacího oboru Výchova k občanství, na úrovni SŠ pro výuku vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, společenskovědního vzdělávání a ekonomického vzdělávání.

Hra reaguje na skutečnost, že téma fungování trhu je v různých podobách obsaženo v rámcových vzdělávacích programech pro ZŠ i všechny typy SŠ (tj. gymnázia, střední odborné vzdělávání s maturitou i s výučním listem), což je jistě zcela správné, protože v rámci ekonomie jde o téma zcela klíčové a zásadní.

Hra pomáhá žákům prožít, a tedy „na vlastní kůži" pochopit, jak se tržní cena mění v závislosti na změnách nabídky a poptávky, resp. na faktorech, které nabídku a poptávku ovlivňují: ve hře se objevuje vliv počasí, situace ve finančním systému, biologických faktorů, zákonů, spotřebitelské módy a vývoje v zahraničí. Hra by měla ukázat, že tržní cena umí zachytit změny na obou stranách trhu: např. při nižší nabídce tržní se tržní cena oproti předchozí situaci postupně posune výše, při nižší poptávce se posune naopak níže. Žáci si mohou povšimnout i zpětné vazby od tržní ceny k poptávce a nabídce (např. při vyšší tržní ceně je poptávka slabší a nabídka vyšší).

Hráči zažijí tlak konkurence a do budoucna budou lépe chápat, že když se firma rozhoduje o tom, za jakou cenu bude určité zboží nebo službu nabízet nebo naopak poptávat, nejde o rozhodování ve vzduchoprázdnu - firma nemůže tuto cenu stanovit, jak se jí zlíbí, protože je z obou stran tlačena určitými faktory. Pěstitel nemůže jít s nabídkovou cenou pod své náklady, na druhé straně příliš vysoká nabídková cena mu odežene zákazníky. Obchodník zase nemůže kupovat dráže, než za kolik pak bude jablka prodávat, zároveň nemůže čekat na extrémně levnou nabídku, protože taková nabídka by se nemusela vůbec objevit.

U obou rolí lze poukázat také na vliv náhody, který může být i ve skutečném podnikání velice silný a někdy může zmařit i sebelepší podnikatelský plán.

Zkušenost s hrou je taková, že žáci hrají s velkým zápalem, ale leckdy upřednostňují rychlost svého rozhodnutí před ekonomickou úvahou nad tím, jaké rozhodnutí je v danou chvíli skutečně nejlepší. Proto je dobré, aby učitel žáky po každém kole nabádal k pečlivému prozkoumání výsledků odehraného kola a také k určité rozvaze v průběhu kola.

Aby byl naplněn základní smysl této učební pomůcky, je třeba po skončení celé hry projít s žáky znovu vývoj poptávky, nabídky a tržní ceny přes všechna odehraná kola: rozebrat, zda např. po snížení nabídky tržní cena skutečně - v souladu s logikou fungování trhu - postupně vzrostla atp.

Některá další technická doporučení jsou učitelům k dispozici uvnitř hry pod titulkem Tipy pro organizátora.

Pro vysvětlení základní logiky hry (včetně následné registrace žáků-hráčů) je třeba vyhradit cca 10 minut. Zkušenost ukazuje, že lepší než dlouhé teoretické vysvětlování je jen stručný úvod a následně čtyři zkušební kola, během kterých žáci velice rychle pochopí, o co jde a jak mají postupovat, aby měli co nejvyšší zisk. Po prvních dvou zkušebních kolech je vhodné vyměnit role, aby žáci věděli, s jakými informacemi pracuje druhá strana trhu, a následně odehrát další dvě zkušební kola. Na takto odehraná čtyři zkušební kola lze vyhradit dalších 10 - 15 minut. Poté je možno začít hrát „naostro", přičemž lze počítat na každé kolo cca 2 - 3 minuty a následně vždy cca 1 - 2 minuty na to, aby si hráči prohlédli výsledky kola. Během jedné vyučovací hodiny (45 minut) tak lze odehrát 4 - 5 ostrých kol. V případné následující hodině už lze rovnou hrát, a tedy odehrát dalších minimálně 10 kol.

Doplňující informace k učebnímu textu, z něhož hra vychází, a k navazujícím seminářům DVPP

Dvojice učebních textů Finanční a ekonomická gramotnost - Pracovní sešit 1 a Finanční a ekonomická gramotnost - Pracovní sešit 2 plně pokrývá všechna ekonomická a finanční témata obsažená ve stávajícím RVP ZV (tematický celek Stát a hospodářství v rámci vzdělávacího oboru Výchova k občanství) i témata, která jsou obsažena ve Standardech finanční gramotnosti a která budou v nejbližší možné době do RVP ZV doplněna.

Pracovní sešity však zpracovávají i řadu témat ze středoškolské úrovně (HDP, zahraniční obchod, nezaměstnanost, daňové přiznání, burza cenných papírů, penzijní systém). Celé toto obtížné téma navíc podávají moderním a praktickým způsobem - kromě uvedené hry na trh nabízí učitelům a žákům i další zajímavé činnosti, jako jsou třídní diskuze, reportáže s využitím médií, výpočty, tvorba grafů v excelu, práce s internetem nebo exkurze do firem. Zatímco uvedená dvojice pracovních sešitů je určena pro žáka, učiteli je k dispozici doprovodný manuál, který obsahuje doporučená řešení většiny činností a řadu dalších doplňujících informací.

Právě plné pokrytí povinného učiva a atraktivní zpracování byly důvody, proč využití obou pracovních sešitů na všech školách doporučuje a podporuje také Česká národní banka. V roce 2008 rozeslala do českých škol více než 4 000 výtisků manuálu pro učitele. Už řadu měsíců také na základě těchto učebních textů v různých městech ČR spolupořádá semináře pro učitele. Aktuální přehled těchto seminářů je na adrese http://www.cnb.cz/financnigramotnost.

 

Literatura a použité zdroje

[1] – SKOŘEPA, Michal; SKOŘEPOVÁ, Eva. Finanční a ekonomická gramotnost - Pracovní sešit 1. 1. vydání. Praha : Scientia, 2008. 75 s. ISBN 978-80-86960-41-8.
[2] – SKOŘEPA, Michal; SKOŘEPOVÁ, Eva. Finanční a ekonomická gramotnost - Pracovní sešit 2. 1. vydání. Praha : Scientia, 2008. 60 s. ISBN 978-80-86960-42-5.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Michal Skořepa

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Počítačová učebna vybavená počítačovou sítí