Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Pedagogický projekt Svět energie
Odborný článek

Pedagogický projekt Svět energie

7. 6. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Pavel Štáfek

Anotace

Informace o projetku, jehož cílem je seznámit žáky s problematikou energetiky z různých hledisek.

Cílem vzdělávacího projektu Svět energie společnosti ČEZ, a. s., je efektivně osvětovat cílové skupiny v problematice energetiky. Vznikl v roce 1992 a nabízí řadu inspirativních námětů na oživení a zpestření každodenní pedagogické práce ve školách.

V rámci projektu jsou vydávány desítky informačních materiálů a výukových programů, pořádány vzdělávací akce i soutěže.

Projekt Svět energie bude odpovídat intencím probíhající školské reformy a naplňovat cíle školních vzdělávacích programů.

1. Odborná východiska projektu

Dokumenty, které definují současnou reformu školství

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha) definuje hlavní linie vzdělávací politiky v České republice (vize). Ukazuje trend - odklon od znalostního učení k rozvíjení životních kompetencí - nejdůležitějších obecných způsobilostí člověka pro úspěšný a spokojený život v dnešním světě.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky definuje vzdělávací politiku státu (strategický plán), rozpracovává konkrétněji "Bílou knihu". Ukazuje obecné nástroje, kterými bude uskutečňovat reformu.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. Školský zákon definuje závazné parametry vzdělávání na všech stupních a typech českých škol. Dává školám velkou autonomii. Dokonce ji vyžaduje. Kritici reformy poukazují především na to, že stát požaduje rozsáhlou, systémovou změnu, nevytváří však dostatečné podmínky a podporu pro její realizaci.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (Výzkumný ústav pedagogický Praha, 2005) vymezuje povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání; definuje mantinely pro tvorbu tzv. školních vzdělávacích programů.

2. Co se mění?

Dřívější objekt (cíl výuky) osvojit si ucelené informace z různých odvětví lidské činnosti a světa kolem nás se mění na prostředek k dosažení životních kompetencí:

Kompetence k učení - "...žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti..."

Kompetence k řešení problémů - "...žák se nenechá odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení..."

Kompetence komunikativní - "...žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje..."

Kompetence občanské - "...žák chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti..."

Kompetence pracovní - "...žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje"

Se změnami cíle výuky se mění celé pojetí, paradigmata formy a metodika. Preferovány jsou "aktivní formy výuky". Jaký je rozdíl od tradiční formy výuky? Aktivní forma výuky znamená, že žáci jsou aktivizováni, učení je pro ně výzva, prostor k sebeurčení, sebevyjádření, seberozvoji a ne pouze stres ze zkoušení.

Výuka je realizována s cílem umožnit žákům zkoumat témata aktivně různými přístupy ze všech hledisek a souvislostí. Učitel osměluje žáky k stanovování hypotéz a kvalitní argumentaci namísto memorování jednoznačných správných odpovědí. Výsledkem není množství zapamatovaných vzorečků a rovnic s dovedností aplikovat je na jeden typ úlohy, ale základní, prakticky využitelná znalost principů a současně rozvoj výše popsaných kompetencí.

3. Výuka

V současnosti se žáci dozvídají řadu informací o elektřině z několika předmětů bez vzájemných souvislostí. Některé informace se prolínají, což pak znamená zbytečné plýtvání časem (učitelé často nevědí, co učí kolega…). Aktivní forma výuky znamená, že téma bude realizováno např. formou projektu, kde se učitelé různých předmětů domluví a umožní žákům zkoumat toto téma aktivně a logicky ze všech hledisek a souvislostí. Výsledkem nemá být množství vzorečků a rovnic, které se děti naučí, ale základní, prakticky využitelná znalost principů a současně rozvoj výše popsaných kompetencí.

4. Projekt Svět energie - inspirace do hodin fyziky

Jednoduchá aktivita PhDr. V. Kulicha z Gymnázia V. B. Třebízského ve Slaném je také o energetice, ale podstatnou měrou zasahuje zejména do oblasti informačních kompetencí.

Téma: Štěchovice

Cíl: Porovnat výkon elektráren. Využití konkrétních parametrů elektrárny získaných z www stránek společnosti ČEZ.

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, nižší i vyšší gymnázium.

Pomůcky: přístup na internet, www stránky ČEZ

Zadání a problém k řešení:> Ve Štěchovicích je klasická vodní elektrárna i přečerpávací vodní elektrárna. Vyhledejte o elektrárnách informace potřebné k vyřešení následujících úkolů:

 1. Jak dlouho může být v chodu přečerpávací elektrárna až do úplného vyčerpání horní nádrže?
 2. 2. Porovnej výkon elektráren a jejich další parametry.
 3. 3. K čemu je dobrá přečerpávací elektrárna?
 4. 4. Máme u nás ještě jiné přečerpávací elektrárny?
 5. 5. Jak se liší turbíny průtočné a přečerpávací štěchovické elektrárny a proč?
 6. 6. Proč Rakousko vyrábí více elektřiny z vodní energie než Česká republika?

Postup: Žáci obdrží do dvojic zadání. Mohou spolupracovat s dalšími dvojicemi. Návrhy řešení zapíší a předají vyučujícímu, popř. prezentují před třídou.

Autor: PhDr. V. Kulich, Gymnázium V. B. Třebízského, Slaný

Další informace o projektu Světu energie: www.cez.cz/vzdelavaciprogram

Pavel Štáfek, AISIS o.s.
312 245 818, 604 958 146
pavel.stafek@aisis.cz

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Pavel Štáfek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Exkurze

Nutné pomůcky:

Přístup na internet, www stránky ČEZ.