Odborný článek

Pohádková zahrada

29. 5. 2006 Předškolní vzdělávání
Autor
Aneta Burešová

Anotace

Naučit se vnímat řád světa a jeho přirozené změny, vyjadřovat své prožitky pomocí tvořivých činností.

Projekt Pohádková zahrada byl vytvořen na základě témat ze školního vzdělávacího programu naší mateřské školy - Od jara do zimy -, který je založen na vnímání zákonitostí změn v přírodě, přírodních jevů a úkazů. Je to projekt velmi otevřený a všechna menší podtémata projektu lze rozvést do samostatných projektů.

Záměrem je seznámit děti prostřednictvím tvořivých metod s léčivými rostlinami a jejich významem pro člověka, objasnit si provázanost jednotlivých součástí přírody - rostliny - hmyz - člověk, se nám myslím podařil. Výběr metod práce s dětmi je v projektu rozmanitý a všechny metody a postupy lze měnit dle situace a požadavků dětí.

Projekt je možné obohacovat také tématickými procházkami do přírody a s dětmi vytvořit např. herbář. V době, kdy byl projekt realizován (začátek dubna), nebyl bohužel v přírodě ještě k vidění dostatek rostlin. Ty jsme nahrazovali kvalitním obrazovým materiálem.

Na tento projekt navazuje plynule další, nazvaný Jarní čarování - Slet čarodějnic.

Pohádková zahrada
Činnosti a příležitosti
 • námětové a dramatické hry
 • výtvarné činnosti
 • literární činnosti
 • hudební a pohybová tvořivost
 • rozvoj řečových dovedností
 • protidrogová výchova
 • rozvíjení předmatematických představ
 • rozvoj poznání, činnosti ve dvojicích a skupinách
Pomůcky
 • veškerý dostupný výtvarný materiál v dostatečném množství, textil, nůžky, lepidla, trojhranné tužky na grafomotoriku
 • knihy (Pohádková zahrada, O heřmánkové víle, Včelka Mája)
 • pracovní listy, obrazový materiál - luční a zahradní květiny
Hlavní vzdělávací cíle projektu Naučit se vnímat řád světa a jeho přirozené změny, vyjadřovat své prožitky pomocí tvůrčí činnosti.
Vzdělávací nabídka
 • kreslení odvážným pohybem s využitím různorodého materiálu
 • modelování
 • slepování celku z jednotlivých částí
 • cvičení jemné motoriky
 • jednoduché a sebeobslužné činnosti
 • orientace v dětské knize, encyklopedii
 • porozumění autorské pohádce
 • utváření skupin s daným počtem prvků
 • řešení jednoduchých labyrintů
 • rozlišování a správné pojmenování tvaru kruhu, čtverce, obdélníku, trojúhelníku
 • cvičení na rozvoj paměti
 • poznávání barev v přírodě - základních i doplňkových
 • rozlišování sytosti v jednom tónu barvy
 • výtvarné zvládnutí různě velkých ploch
 • uplatňování vlastních námětů v kresbě
 • získávání schopností řídit své chování vůlí
 • průpravné hry na uvolnění
 • vyvolávání emocí a představ hudbou
 • rozvíjení barevného cítění
 • hodnocení výsledků vlastní práce
 • kognitivní činnosti (diskuse nad problémem)
 • hry a činnosti - spolupráce ve skupině
 • Slet čarodějnic - zvyk, tradice
 • zvolení vhodného pohybu k dané skladbě
 • seznamování se s některými květinami
 • seznamování se s částmi rostlin a jejich typickými vlastnostmi
 • poznávání významu rostlin pro člověka
 • seznamování se s některými drobnými živočichy

Konkrétní vzdělávací cíle
Seznámit děti s léčivými rostlinami ve volné přírodě, jejich významem pro člověka, objasnit dětem vztah květ - včela a význam včely pro člověka.
Metodická poznámka:
Děti připravíme na možnost navazujícího projektu Slet čarodějnic nebo projektu Medový hrníček (dle zájmu a výběru dětí).
Plánování (myšlenková mapa činností)
1. etapa - motivace dětí, hra s fantazií
 • úvodní pohádka Jak sluníčko vybíralo barvy z knížky Pohádková zahrada (Melita Denková)
 • poznávání a přiřazování barev
 • kreslení květin
 • pohádkový příběh Hlemýžď s květinovým domečkem (kresba na netradiční formát dle fantazie dětí; práce ve skupině)
2. etapa - příprava na projekt Medový hrníček
 • veršovaný příběh Medový hrníček
 • vztah květ - včela - barvy květů
 • hádanka - Včelka
 • taneční improvizace - písnička Včelka létá sem a tam...
 • využití písně k další činnosti - Každá zahrádka má jiná poupátka - poznávání geometrických tvarů
 • Včelí královna - dramatická hra, pomocí níž se mají děti naučit řídit své chování vůlí, přizpůsobit se
 • práce s obrazovým materiálem - Dětská encyklopedie - práce včelaře
 • návštěva Ekocentra Paleta - program Včela
 • Včelka Mája a Čmelák Aninka - četby na pokračování před spaním
3. etapa - příprava na projekt Slet čarodějnic
 • Kouzelná zahradnice - kouzelné květiny - léčivé rostliny
 • O heřmánkové víle - pohádkový příběh o léčivé síle některých květin
 • Barevné čarování - výtvarná hra s barvami - míchání, vytváření odstínů
 • Zaříkávadla - rytmika, hra se zvukovou stránkou slov
Realizace činností a aktivit
1. den - motivace dětí k tématu
 • prohlížení barevných obrázků květin - děti přemýšlejí, jak získaly květiny barvy
 • čtení pohádky Jak sluníčko vybíralo barvy
 • NH - děti hrají "na sluníčko" a vybírají z množství barevného textilu a přiřazují barvy k obrázkům barevných květin - zdůvodníme si, proč si danou barvu vybraly, které květiny mají stejné barvy
 • manipulační aktivity v centru - děti stříhají kousky barevných látek a třídí je podle barev (bezpečnost práce s nůžkami)
 • společné cvičení na říkanku:
  Vyšlo slunce, zasvítilo (chůze),
  na nebi se obrátilo (otáčení),
  každá kytka maličká (podřepy),
  radost má ze sluníčka (výskok).
  Ke slunci se naklání (úklony stranou),
  lístky z hlíny vyhání (vzpažení rukou).
2. den
 • kreslení květin s využitím barevné tuže, bretonové barvy - podle obrazového materiálu
 • děti se snaží zachytit reálné barvy a tvary květin
 • hodnocení kresby
 • situace v zahradě - v trávě jsme našli hlemýždě - je smutný, že nemá tak krásný a barevný domeček, jako jsou květiny - říkanka na rozveselení hlemýždě: Malý šneček má domeček
  bez koleček.
  Putuje s ním sem a tam,
  ale je v něm pořád sám.
 • kreslení ve skupinách - děti kreslí květiny na výkres ve tvaru šnečí ulity, pak vystříhají tělo i hlavičku a všechny části s pomocí učitelky spojí
 • práce v centrech - výtvarná hra s křídami namáčenými v cukru, kresby ve skupinách dle fantazie dětí
 • výstava všech prací ve třídě a šatně - výsledkem je výtvarné ztvárnění pohádky Hlemýžď s květinovým domečkem
3. den - grafomotorika
 • čmárání spirály se zvětšováním - hlemýždí ulita; individuální práce
 • použijeme trojhrannou tužku - pracovní list
 • předchází uvolnění ruky - kreslíme ve vzduchu před tělem kruhy, které se zvětšují s využitím říkanky: Já vím v lese o domečku,
  vypadá jak vlek,
  nosí si ho na zadečku,
  jeden starý šnek.
 • říkanku doplníme hrou na dřívka, říkáme postupně rychleji a pomaleji
4. den
Téma: Proč sluníčko vybírá květinám barvy?
Projekt: Medový hrníček
 • hledání odpovědi vedoucí k objasnění vztahu květ - včela
 • poslouchání veršovaného příběhu Medový hrníček - co včelky sbíraly, co bylo výsledkem práce včelky?
 • tvoření vlastního hrníčku na med - práce v centrech - hrneček z modelíny, papíru - práce s nůžkami, barvami a pastely
 • objasňování významu medu pro člověka - práce včelaře - dětská encyklopedie
 • vysvětlování pojmu úl - včelí domeček - život v úlu
 • Včelí královna - hra s prvky tvořivé dramatiky - jeden zadává úkoly, ostatní je plní - děti vedeme k tomu, aby rozlišovaly, co mohou udělat a co ne, na co stačí - ne vždy děláme to, co po nás druzí chtějí
 • znalosti o životě v úlu doplníme ukázkou z knížky Včelka Mája - před spaním
 • společný poslech zvukové ukázky bzučení včel - zvuková hádanka - porozumění přirovnání - je to tu jak v úle
 • Včelka létá sem a tam - písnička s pohybem, reakce na hudbu - včelky létají z květu na květ - poslech Let čmeláka (Rimskij Korsakov)
Téma - Zahrádka
 • Každá zahrádka, má jiná poupátka - třídění geometrických tvarů a barev, nalepování vystříhaných tvarů na papíry A2
 • různé zahrádky - na každé rostou vždy květiny se stejnými květy (shodné tvary a barvy), dokreslení jednotlivých částí rostlin - práce ve skupinách, nutná domluva a organizace
 • učitelka je pozorovatel - čistota práce s lepidlem, úklid centra
5. den - návštěva Ekocentra Paleta v Pardubicích s programem Včela; navázání na předchozí téma
 • prohlížení náčiní pro včelaře, pomůcek, tvoření z včelího vosku, prohlídka včelích plástů a exemplářů včel
 • učení se - říkanka s rytmikou a pohybem - Pilné včelky Jako malé děti
  kolem učitelky
  slétají se k úlu
  zlatohnědé včelky.
  Vyrábějí v úlu med,
  osladí jím celý svět.
 • ochutnávka medu - určení sladké chuti
 • přirovnání - sladké jako med
6. den - několik možností dalších aktivit
 • podle situace a zájmu dětí lze dále rozvíjet projekt Medový hrníček
 • další možností je pokračovat s dětmi v poznávání květin z pohledu přípravy na projekt Jarní čarování - Slet čarodějnic - tuto možnost jsme upřednostnili kvůli tradici v naší MŠ
 • motivace - Kouzelná zahradnice - výtvarné tvoření z libovolných materiálů
Doplňující vzdělávací nabídka činností
 • práce v centrech - nabízené činnosti - kresba různým materiálem, možnost malby
 • míchání barev a vytváření odstínů, modelování, tvoření z barevných a krepových papírů a samolepících tapet, tvoření z odstřižků látek, špejlí a drátků
 • zaříkávadla - získání kouzelné moci květin
 • rytmika, vymýšlení zaříkávadel a kouzelných schopností vytvořených květin; využití dětských hudebních nástrojů
7. den -
Téma: O Heřmánkové víle
 • čtení pohádkového příběhu, který dětem přiblíží význam léčivých rostlin
 • dozvědí se, jak vypadá heřmánek
 • kognitivní činnosti - diskuse nad problémem - co chci a co mohu, smysl pro povinnost - využití metody z dramatické výchovy - "ulička"
 • vaření léčivých čajů - vnímání vůně, doplněno pracovním listem Vůně bylinkového čaje - grafomotorika - smyčky
 • další pracovní listy pro děti - vybarvení omalovánky s léčivými rostlinami podle skutečnosti, labyrint - Bába kořenářka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Aneta Burešová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

* veškerý dostupný výtvarný materiál v dostatečném množství, textil, nůžky, lepidla, trojhranné tužky na grafomotoriku * knihy (Pohádková zahrada, O heřmánkové víle, Včelka Mája) * pracovní listy, obrazový materiál - luční a zahradní květiny