Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Vzdělávací obor Chemie
Odborný článek

Vzdělávací obor Chemie

25. 5. 2006 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Svatava Janoušková

Anotace

Možnosti zpracování v rámci ŠVP.

Vzdělávací obor Chemie, tak jak je zpracován v RVP GV, organicky navazuje na vzdělávací obor Chemie zpracovaný v RVP ZV. V obou dokumentech je tento vzdělávací obor součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oblasti integrující další, typicky přírodovědné vzdělávací obory, jako je Fyzika, Biologie resp. Přírodopis, Zeměpis (Geografie) a Geologie (pouze v RVP GV). Spojení všech těchto vzdělávacích oborů v rámci jedné vzdělávací oblasti umožňuje žákům lépe nahlédnout problematiku zákonitostí přírodních procesů, a to zejména v kontextu praktického života.

Koncepce vzdělávacího oboru Chemie, jež je součástí RVP, by měla poskytnout žákovi, v rámci jeho chemického vzdělávání, nejen základní vědomosti a dovednosti, ale také prostor a příležitost pro rozvoj postojů a hodnot (např. kritický přístup ke zprávám v médiích, hodnotový systém ve vztahu k životnímu prostředí apod.). V RVP ZV je z formulace očekávaných výstupů jasně patrný vztah k aplikaci chemie v praktickém životě, což je jistě žádoucí, neboť zvláště na počátku chemického vzdělávání by měli být žáci motivováni pro další potřebu dozvídat se o chemii a o přírodních vědách obecně něco nového a získané vědomosti, dovednosti a postoje uplatňovat v každodenní praxi. Očekávané výstupy v RVP GV jsou formulovány na poněkud obecnější úrovni, nicméně návaznost na RVP ZV z hlediska praktického uplatnění chemie v každodenním životě je dobře patrná i zde. Obecnější formulace očekávaných výstupů navíc umožňuje větší kreativitu při přípravě vlastního ŠVP a tvorbu širší škály ŠVP pro různá zaměření gymnázií nebo tříd v rámci gymnázií.

Obsah učiva vzdělávacího oboru Chemie v RVP ZV je vzhledem k obsahu učiva v RVP GV poněkud obsáhlejší. Důvod je nasnadě. Zatímco v RVP ZV má učivo charakter pouze doporučující a pedagog si z něj vybírá vhodná témata pro svou výuku, v RVP GV je učivo závazné a je třeba naplnit všechny jeho body. I zde se ovšem pedagogický záměr školy, nebo pedagoga samotného, může vzhledem k obecnějšímu vymezení prvků učiva dobře uplatnit.

Možnosti zpracování v ŠVP

Při vytváření vyučovacího předmětu v rámci ŠVP existuje mnoho možností zpracování.

  1. Předmět vytvořit výhradně ze vzdělávacího oboru Chemie. To znamená rozpracovat všechny očekávané výstupy a učivo vzdělávacího oboru Chemie, neintegrovat žádné jiné očekávané výstupy ani učivo z jiných vzdělávacích oborů.

  2. Předmět vytvořit sloučením více úplných vzdělávacích oborů. Tedy rozpracovat veškeré očekávané výstupy a učivo zvolených vzdělávacích oborů, např. Chemie a Fyziky.

  3. Předmět vytvořit ze vzdělávacího oboru Chemie a začlenit očekávané výstupy jiných vzdělávacích oborů. Znamená to rozpracovat všechny očekávané výstupy a učivo vzdělávacího oboru Chemie a přičlenit a rozpracovat vybrané očekávané výstupy a učivo jiných vzdělávacích oborů, např. Biologie, Fyziky, Geologie.

  4. Předmět vytvořit propojením očekávaných výstupů více vzdělávacích oborů. To znamená rozpracovat část očekávaných výstupů a učiva vzdělávacího oboru Chemie (zbytek musí být rozpracován v rámci jiných předmětů) a přičlenit a rozpracovat vybrané očekávané výstupy a učivo jiných vzdělávacích oborů, např. Biologie, Fyziky, Geologie.

  5. Předměty vytvořit rozdělením vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Chemie. Míní se tím rozdělení a rozpracování očekávaných výstupů a učiva na dílčí části a z každé jedné vytvořit předmět, např. předměty Biochemie, Organická chemie, Anorganická chemie apod.

Tyto alternativy se dají ještě rozšířit začleněním jednotlivých tematických okruhů průřezových témat, jejichž zařazení do ŠVP (a následně do výuky) je povinností školy.

Z výše uvedeného je patrné, že rozdíl oproti stávající koncepci výuky chemie na gymnáziích může být podstatně jiný, než tomu bylo doposud, zvláště zvolí-li škola alternativu 2, 3, 4, 5.

V pilotáži, která v současné době probíhá, například jedno z gymnázií velmi vhodně propojilo vzdělávací obor Chemie se vzdělávacím oborem Fyzika a jako vyučovací předmět "Úvod do přírodních věd" jej bude vyučovat na nižším stupni gymnázia. Gymnázium našlo společné styčné body mezi oběma vzdělávacími obory a v rámci nově vzniklého vyučovacího předmětu ukáže žákovi komplexní problematiku základů přírodních věd a navíc tím, že některé společné prvky očekávaných výstupů a učiva propojí, významně ušetří čas.

Na vyšším stupni gymnázia zase celá řada gymnázií integrovala část očekávaných výstupů nově vzniklého vzdělávacího oboru Geologie do vyučovacího předmětu Chemie. Obvyklá je i domluva mezi vyučujícími chemie a fyziky a chemie a biologie o integraci některých očekávaných výstupů a prvků učiva v rámci vyučovacího předmětu Chemie.

Zařazení průřezových témat

Rovněž zařazení průřezových témat může být zajímavým posunem ve výuce chemie. Kromě Environmentální výchovy, jež je tradiční součástí výuky chemie již delší dobu, lze do výuky zařadit i na první pohled možná poněkud neobvyklá průřezová témata, jako je Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (tematický okruh: Globalizační a rozvojové procesy; Globální problémy, jejich příčiny a důsledky), Mediální výchova (tematický okruh: Účinky mediální produkce a vliv médií) a Osobnostní a sociální výchova (tematický okruh: Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů, Morálka všedního dne).

Časová dotace

Na rozdíl od současně platných dokumentů není časová dotace stanovena pro konkrétní vzdělávací obory, ale je dána pro celou vzdělávací oblast Člověk a příroda. Také není určeno, ve kterých ročnících by měla být chemie vyučována. Je tedy na škole, jakým způsobem s přidělováním hodin při sestavování svého ŠVP naloží. Zkušenosti z pilotáže ukazují, že obavy o redukci hodin pro jednotlivé předměty nejsou na místě. Škola je povinna zajistit naplnění celého vzdělávacího obsahu oboru, minimální hodinovou dotaci je od toho tedy nutné odvinout.

Kromě toho lze využít i tzv. disponibilních hodin, které nejsou přiřazeny žádné z oblastí a škola je v rámci svého ŠVP může přidělit libovolnému vyučovacímu předmětu. To umožňuje nejen rozšíření počtu hodin chemie, ale také možnost uplatnit je při laboratorních cvičeních nebo při chemických seminářích. Na nižším gymnáziu lze kromě toho využít časovou dotaci vymezenou pro oblast Člověk a svět práce, zařazením tematického okruhu Práce s laboratorní technikou.

Z napsaného je patrné, že možností, jak realizovat vzdělávací obor Chemie na gymnáziích, je mnoho. Je jen na pedagogických záměrech škol, na jejich materiálních, personálních a dalších podmínkách, jakým způsobem k výuce chemie budou přistupovat.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Svatava Janoušková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Chemie