Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Informace o publikacích Asociace učitelů dějepisu ČR
Odborný článek

Informace o publikacích Asociace učitelů dějepisu ČR

24. 5. 2006 Základní vzdělávání
Autor
ASUD

Anotace

Krátká informace o sborníku, který má za úkol pomoci učitelům 6. - 7. tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií s tvorbou ŠVP pro předmět Dějepis. Dále jsou zde uvedeny další vhodné publikace pro tvorbu ŠVP.
Náměty pro tvorbu ŠVP pro vyučovací předmět Dějepis - I

Sborník má pomoci při rozpracování RVP dějepisu do školních vzdělávacích programů (ŠVP). Obsahuje zkušenosti členů asociace z praxe, podněty a nápady pro realizaci současných úkolů, náměty pro zajímavou výuku dějepisu na současné úrovni s využitím kontaktů se zahraničními kolegy.

Na publikaci se podílely téměř tři desítky autorů - členů ASUD, sborník má sloužit jako pomůcka především pro vyučující dějepisu 6. - 7. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií.

Pro přiblížení obsahu sborníku uvádíme souhrn jeho podstatných částí:

Úvod - záměr sborníku

 • Dějepis v životě Evropana a občana ČR v 21. století
 • O poslání a úkolech dějepisu v naší společnosti - závěry z 2. celostátního semináře MŠMT o dějepise v Telči roku 2002.
Základní dokumenty MŠMT
 • Bílá kniha z roku 2001
 • Hlavní motto reformy: kompetence - Teorie, jejíž aplikace se v dokumentech požaduje (Bloomova taxonomie)
 • Rámcový vzdělávací program podle zákona z roku 2004
  • Úkoly oblasti Člověk a společnost
  • Charakteristika vzdělávací oblasti
  • Cílové zaměření vzdělávací oblasti
  • Vzdělávací obsah, učivo dějepisu
  • Učební plán pro základní vzdělávání podle RVP
  • Průřezová témata - předpoklady jejich realizace ve výuce dějepisu
  • Podíl dějepisu v obsahu průřezových témat RVP
  • Historie RVP
  • Pilotní školy a zhodnocení jejich práce VÚP

Náměty a návrhy ASUD pro tvorbu ŠVP zpracované podle ročníků:

 • Přehled rozvržení obsahu do čtyř ročníků
 • Realizace úkolů dějepisu stanovených ŠVP
 • Cíle a kompetence dějepisu a jejich rozvoj v ŠVP
Dějepis v 6. ročníku (prima)
 • Úvod k celoroční práci - kompetence, obsah, pomůcky
 • Témata v 6. ročníku
  • 1.: Člověk v dějinách
  • 2.: Počátky lidské společnosti
  • 3.: Nejstarší civilizace
  • 4.: Starověké Řecko
  • 5.: Starověký Řím
 • U každého tématu
  • očekávané výstupy podle RVP, učivo podle požadavků RVP
  • používané učebnice, literatura a pomůcky vhodné pro celé téma
  • poznávací, dovednostní a výchovné úkoly každého tématu
  • motivační úvod pro žáky
  • náměty pro rozpracování témat v podobě tabulek (úkoly požadované RVP, motivace, vzdělávací obsah a cíle, faktografie, výchovné cíle, propojení s obsahem humanitní a přírodovědné oblasti, pomůcky, literatura, mimoškolní činnosti, projekty)
 • Dějepis 6. ročníku v širších souvislostech (projekty, mezipředmětové vztahy)
Dějepis v 7. ročníku (sekunda)
 • Úvod k celoroční práci, rozpracování okruhů RVP - Křesťanství a středověká Evropa, Objevy a dobývání. Počátky nové doby (1. část)
 • Témata v 7. ročníku:
  • 1.: Evropa a naše země od stěhování národů do konstituování evropských středověkých států (6. - 11./12. století)
  • 2.: Evropa a naše země v období románského a gotického slohu (11./12. stol. - kolem 1500)
  • 3.: Evropa a naše země v období humanismu, renesance a počátků baroka (1500 -1648)
 • U každého tématu
  • viz 6. ročník
 • Dějepis v 7. ročníku v širších souvislostech (projekty, mimoškolní činnosti)

Přílohy

 • ze zkušeností členů ASUD - projekty, exkurze, mimoškolní činnosti v 6.- 7.ročníku
 • dokument: RVP - 2. verze, podle které zpracovávaly ŠVP pilotní školy
 • dokumenty ASUD

Připojujeme informace o dalších metodických publikacích z let 1997 - 2006 vhodných pro studenty historie - budoucí učitele dějepisu, začínající vyučující, ale i zkušenější kolegy působící na školách již delší dobu. Sborníky přinášejí nové podněty několikerého druhu a pro každého se mohou stát obohacením v teoretické oblasti i v oblasti praxe.

1997: J. Růžičková: Z odkazu didaktiky a metodiky dějepisu předchozích desetiletí
Komentovaný výbor z didaktických a metodických publikací, které byly napsány a vydány v průběhu 20. století. Mnoho ze zde zpracovaných témat a metodických postupů je vhodných i pro využití v současných podmínkách výuky a realizace úkolů RVP.

1998: Kol.: Dějepis ve škole I
Autorsky se na sborníku podílelo sedmnáct členů ASUD. Předávají své zkušenosti z práce ve vyučování i v mimoškolní činnosti. V obsahu lze najít náměty pro nové metody výuky (projektové vyučování), k práci s pomůckami, dějepisnými atlasy, možnosti alternativního způsobu hodnocení, používání techniky, např. k práci s náčrtkem pomocí zpětného projektoru, k využití počítačů aj. Jsou zde náměty k vybudování pracovny dějepisu, zkušenosti s vydáváním školního dějepisného časopisu, s prácí v seminářích, ve vlastivědném a historickém kroužku aj.

1999: Kol.: Dějepis po škole
Deset učitelů dějepisu nabízí zkušenosti z několika druhů mimoškolních činností - projektu na zámku, toulek hlavním městem, několika verzí Historiády, ze Soutěže mladých historiků.

2000: Kol: Historikové a přírodovědci školnímu dějepisu
První část připomíná diskuse o dějepise, historické terminologii a periodizaci dějin z let 1947-1998. Podíleli se na ní svými původními články nebo příspěvky přednesenými při různých historických akcích (sjezdy historiků, kolokvia) J. Polišenský, J. Slavík, F. Kutnar, J. Marek, O. Urban, V. Lesák, F. Spurný, J. Bakala, M. Myška, L. Lipták, J. Pánek a J. Pešek. K obtížnému tématu o vývoji a mimořádných objevech vědy a technických vynálezech 20. století přispěli výuce dějepisu špičkoví odborníci J. Folta, J. Grygar, V. Schreiber a J. Pešek.

2001: Oživené myšlenky - o vzdělání a dějepise
Mnoho pozoruhodných myšlenek, které nás mohou obohatit, obsahují spisy filozofů, psychologů i učitelů minulosti. Jsou bohužel opomíjeny, ačkoliv mohou být mnohem podnětnější než některé myšlenky současné. Do sborníku byly vybrány úryvky z úvah a spisů J. A. Komenského, T. G. Masaryka, J. Hály (v časopise Komenský z roku 1912), J. Sochora (z jeho metodiky dějepisu z roku 1938) a J. Brunera (ze studie Vzdělávací proces z roku 1959). Byly sem zařazeny části z nepublikovaného projektu "Historie ve škole - její možnosti pro rozvíjení poznání, občanského vědomí, morálky a tvořivosti žáků a studentů - a její potřeby" zpracovaného pro MŠMT desetičlenným kolektivem členů ASUD v letech 1992-1994.

2002: Kol.: Dějepis ve škole II
V první části přináší sborník studii vynikajícího slovenského didaktika dějepisu V. Kratochvíla Didaktické strategie k rozvoji intelektových schopností žáků ve vyučování dějepisu a stať V. Ulvra o nových českých učebnicích dějin 20. století vydaných do roku 2001. V druhé části jsou opět příspěvky členů ASUD ze škol - o školních a regionálních projektech, nových metodách výuky, realizaci mezipředmětových vztahů, výuce ve školní knihovně a v seminářích.

2003: Kol.: K problémům světa ve 20. století
Ve sborníku jsou zveřejněny dva mimořádně zajímavé referáty z mezinárodní konference Euroclio spoluorganizované v roce 2002 v Praze výborem naší asociace. Tématem byly problémy související s etnickými, náboženskými a jazykovými odlišnostmi obyvatel Evropy a referáty zde pronesli přední historikové - M. Mazower z Velké Británie na téma menšiny v Evropě, ředitel HÚ AV ČR J. Pánek o národnostních a náboženských menšinách v tisíciletém vývoji českých zemí. V druhé části sborníku jsou rozpracované vybrané příspěvky ze seminářů ASUD - J. Klímy (dekolonizace), L. Dvořáka (současná situace národů bývalého Sovětského svazu), M. Romancova (Přední východ) a D. Labuse (moderní Japonsko). Sborník uzavírá studie I. Dubrovnického o Češích v Severní Americe.

2005: E. Kunstová a kol.: Samostatné práce v dějepise - zadání, vedení, uplatnění
Zpracování zkušeností z činností dnes považovaných za mimořádně důležitou složku školní práce. Mnozí učitelé už mnoho let zařazují samostatné práce do výuky na základní i středních školách. Ve sborníku se píše o referátech, ročníkových, absolventských, seminárních i soutěžních pracích. Část sborníku obsahuje náměty, jak a k čemu tyto práce zadávat, jak je vést a radit žákům. Důležité je dát žákům nebo studentům konkrétní dispozice o volbě tématu, osnově, pramenech, shromáždění materiálu atd. U seminárních nebo soutěžních prací je uvedena vhodná struktura včetně příloh, literatury, poznámkového aparátu. Příspěvky zahrnují zkušenosti z několika škol, jedna z vítězných historických prací SOČ je zveřejněna v úryvcích.


Sborníky lze objednat na adrese:
ASUD
Tomkova 1,
150 00 Praha 5
tel. + fax: 251 56 13 89
Můžete také využít e-mailové adresy: asud@volny.cz


Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
ASUD

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Dějepis