Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Národní kurikulum pro Skotsko a priority skotské politiky
Odborný článek

Národní kurikulum pro Skotsko a priority skotské politiky

23. 5. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Miluše Havlínová

Anotace

Ukázka implikace skotského národní kurikula pro konkrétní školy.

Skotsko je historicky dávnou součástí Velké Británie (VB), v jistých ohledech je však autonomní, čímž se odlišuje od ostatních jejích součástí. Odlišnosti jsou zesíleny ještě dalšími výdobytky, které vznikly jako výsledky tzv. devolučního procesu (snahy vyjednat si další podmínky pro politiku vlastního rozvoje).

V důsledku této skutečnosti je i Národní kurikulum pro Skotsko výsledkem a součástí autonomně vedené politiky. Záměr zavést národní kurikulum v celé VB, který vznikl zhruba před 15 lety, byl v liberálním britském školství zcela převratným záměrem. Skotsko tento záměr následovalo, ale kurikulum přizpůsobilo svým vlastním podmínkám.

Devoluční proces přináší Skotsku obecně lépe využitelný prostor pro realizaci každé politiky, která by reagovala cíleněji na potřeby obyvatel. Dokladem využití tohoto prostoru je současná politika, která po rozboru kvality života jednotlivých skupin obyvatelstva dospěla k závěru, že prioritou jejího zájmu budou děti a mladí lidé.

Hlavní priorita je formulována heslem:

Dítě ve středu zájmu politiky skotské exekutivy (zahájení 2004).

Děti a mladí lidé ve Skotsku by měli být:

Pečovaní
Zdraví
Bezpeční
Úspěšní
Odpovědní
Aktivní
Podporovaní

Na tomto základě byl vytvořen akční plán, v němž je stanoveno pět národních priorit vzdělávací politiky Skotska:

 1. Stanovit standardy školní úspěšnosti dosažitelné pro každého.
 2. Vytvořit efektivní vyučovací a učební prostředí.
 3. Podporovat rovnost a pomáhat každému žákovi, aby měl ze vzdělávání prospěch.
 4. Pracovat se všemi zainteresovanými, aby učili děti a mladé lidi občanské úctě, povinnostem a odpovědnosti.
 5. Vybavit děti a mladé lidi dovednostmi, postoji a očekáváními potřebnými k dosažení úspěchu (prosperitě) v měnící se společnosti a světě.
Implikace národních priorit vzdělávací strategie pro školu
Národní priority Implikace pro školu
1. Stanovit standardy školní úspěšnosti dosažitelné pro každého
 • školy by měly brát v úvahu souvislost mezi úspěšností a zdravým způsobem života a pracovat se svými partnery na odpovídajících aktivitách proti překážkám úspěšnosti vztahujícím se ke zdraví.
 • účinné přístupy k výchově ke zdraví a podpoře zdraví budou nápomocny škole v dosahování školní úspěšnosti u všech žáků.
2. Vytvořit efektivní vyučovací a učební prostředí
 • školy by měly poskytovat bezpečné, podporující, přístupné a podnětné prostředí pro všechny děti a mladé lidi, učitele, zaměstnance a širší obec.
 • podpora a trénink by měly být poskytovány učitelům, zaměstnancům, zdravotníkům a ostatním partnerům, aby se jim podařilo vytvořit výchovně podnětné prostředí, v němž se děti a mladí lidé mohou učit efektivně.
3. Podporovat rovnost a pomáhat každému žákovi, aby měl ze vzdělávání prospěch
 • všechny děti a mladí lidé by měli mít rovný přístup k učebním a vyučovacím nabídkám, které poskytují přiměřené výzvy, spolupodílení a podporu a mají pozitivní účinek na tělesné, emocionální a sociální zdraví a pohodu.
4. Pracovat se všemi zainteresovanými, aby učili děti a mladé lidi občanské úctě, povinnostem a odpovědnosti
 • ethos (kultura) školy by měl poskytovat dětem a mladým lidem kontext k rozvíjení smyslu pro odpovědnost za zdraví svoje i druhých a schopnosti dělat rozhodnutí.
 • školy, učitelé, partneři a rodiče/vychovatelé by měli spolupracovat při vytváření pohody pro děti a mladé lidi a rozvíjení jejich smyslu pro odpovědnost za sebe i druhé.
5. Vybavit děti a mladé lidi dovednostmi, postoji a očekáváními potřebnými k dosažení úspěchu v měnící se společnosti a světě
 • učitelé a školní zaměstnanci by měli pomáhat dětem a mladým lidem rozvíjet dovednosti a postoje, které je učiní schopnými dělat informované volby pro zdravější život.
 • učitelé a školní zaměstnanci by měli stimulovat ve škole takový ethos, v němž se bude dařit pozitivnímu přístupu k celoživotnímu učení zdravému způsobu života.
 • přijímání odpovědnosti a podílení se na ní, kterým se děti a mladí lidé učí ve škole, jim pomáhá stát se uvážlivými a odpovědnými dospělými lidmi, kteří dokážou hrát ve své obci pozitivní úlohu.
Obecně o Národním Kurikulu pro Skotsko (NKS)

NKS je rámcový dokument určený k přímé implementaci na úrovni školy.

Dvoustupňovou strategií se podobá české dvojici RVP / ŠVP, je ale rozpracován metodicky pro školu tak, aby mu každý rozuměl.

Rámcové zadání NKS (standardy, požadavky) pro školní programy je prezentováno v obsažné řadě sešitů základních dokumentů (National Guidelines, Guidelines for Teachers and Managers) a v řadě na ně navazujících metodických sešitů, které požadavky NKS rozvíjejí již pro potřeby jejich implementace na úrovni školního kurikula.

Jednotlivé části sešitů a jednotlivé úrovně na sebe navazují, následující vyplynou z dříve stanovených a uskutečněných. Propojenost částí, úrovní či specifikací, jakož i rámcového dokumentu se školními je umožněna skutečností, že NKS vychází neustále ve všech svých aplikacích ze společného myšlenkového základu rámcové struktury každé vzdělávací oblasti. Za zvlášť instruktivně vypracovanou lze považovat rámcovou strukturu cílových výstupů v případě výchovy ke zdraví, o níž bude pojednávat další část tohoto příspěvku.

Struktura dokumentu není náhodná, ale je vybudována na dobře zpracované myšlenkové mapě. Přitom je pro NKS charakteristické, že princip myšlenkové mapy je dynamický, nikoliv statický a že části struktury školního kurikula vznikly jako produkt určitého logicky vyvozeného procesu, který stačí přizpůsobit vlastním podmínkám, možnostem a potřebám školní komunity.

Jasně určené kroky škole ukazují, jak postupovat od rámcového dokumentu ke školnímu, neomezují však její vlastní přístup. Dynamický proces postupných kroků je prezentován tabulkami, jejichž členění poukazuje na to, že zpracování struktury školního programu má být provedeno v logických krocích odpovídajících přijaté kurikulární strategii.

NKS zaměřuje svoje metodické aplikace a klade důraz především na cílové výstupy na straně žáka. Těmi jsou kompetence. Mít na zřeteli výsledné kompetence a specifikovat je hned na začátku plánování představuje první principiálně požadovaný krok v procesu implementace NKS.

V základním dokumentu NKS, jakož i v navazujících metodických průvodcích jsou vždy uváděny všechny tři složky příslušné kompetence - postoje, dovednosti a znalosti žáka, kterých má na jednotlivých úrovních svého vzdělávání dosáhnout. Jako podsložka kompetence je uváděno ještě porozumění, obvykle v souvislostmi se znalostmi žáka.

Výsledky, o které v dané vzdělávací specifikaci jde, jsou vyjádřeny výroky charakterizujícími určitou kvalitu projevu, chování, názorů a orientovanosti žáka, dosažený kvalitativní stupeň dané kompetence. Většina metodických návodů je prezentována formou příkladů dobré praxe zpracované do schématu toho druhu tabulek, jak jsme je popsali výše.

Realizace NKS se ověřuje a vylaďuje od r. 1993, kdy v celém školství Velké Británie bylo vůbec poprvé v historii nabídnuto školám požadované plnění celonárodních mantinelů a standardů ve vzdělávání. Takže přijetí a zavedení národního kurikula jako vzdělávací strategie ve Skotsku, proběhlo ve stejný čas jako v ostatních částech Velké Británie. Pokud však jde o styl a obsah, NKS je vyvíjeno jako autonomní strategie.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Miluše Havlínová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.