Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Návaznost ve vzdělávání z pohledu klíčových kompetencí
Odborný článek

Návaznost ve vzdělávání z pohledu klíčových kompetencí

18. 8. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
PhDr. Kateřina Smolíková

Anotace

Klíčové kompetence pojmenovávají, co je předpokladem spokojenosti a úspěchu v současném světě, v osobním životě i ve sféře profesní, resp. co by jedinec měl vědět, znát, dokázat, zvládat, jak by se měl chovat, vystupovat a projevovat. Směřování k těmto kompetencím je integrujícím prvkem vzdělávání na všech úrovních. Toto společné směřování umožňuje stanovovat společné vzdělávací cíle, a tím zajišťovat plynulou návaznost všech etap vzdělávání.

Obecně přijímané hodnoty naší společnosti i sdílená představa o tom, co je předpokladem spokojenosti a úspěchu v současném světě, v osobním životě i ve sféře profesní, i představy o nárocích, které jsou na jedince kladeny, vyjasňují, co by jedinec měl vědět, znát, dokázat, zvládat, jak by se měl chovat, vystupovat a projevovat. To znamená, v jakých směrech (oblastech) by měl být schopný, způsobilý, resp. kompetentní, aby mohl jako jedinec i jako člen lidského společenství v životě úspěšně obstát.

Je úkolem vzdělávání, aby reflektovalo tuto společenskou potřebu ve svých vzdělávacích koncepcích a programech. Je úkolem školy, aby byla v tomto směru každému jedinci přínosem. Nabývání kompetentnosti je procesem postupného osvojování takových kompetencí (souboru poznatků, dovedností, schopností, postojů a hodnot), které jsou ve svém celku všeobecně pokládány za životně důležité, a tedy ve vzdělávání za prvořadé. Jsou proto označovány jako kompetence klíčové.

Vytváření a rozvíjení klíčových kompetencí sehrává důležitou úlohu v současné tvorbě kurikula všech úrovní. Aktualizovaná verze Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání která je připravována ke zveřejnění v časové souslednosti s platností nového školského zákona, rozpracovává koncept klíčových kompetencí v úrovni předškolního vzdělávání a smysluplně je začleňuje do vzdělávacího kontextu. Znamená to, že klíčové kompetence představují důležitou cílovou kategorii a že veškerý obsah vzdělávání i očekávané výstupy k jejich vytváření směřují.

Za nejdůležitější oblasti klíčových kompetencí jsou zpravidla považovány:

  • oblast rozvoje a učení, řešení problémů, komunikace
  • oblast sociální a interpersonální
  • oblast občanská (sociálně kulturní, environmentální, pracovní)

Nejdůležitější kompetence (klíčové kompetence) pak lze spatřovat v tom, že jedinec je schopen:


  • rozvíjet se, učit se a vědět (porozumět)
  • uplatňovat zkušenost (užívat výsledků učení a vědění k řešení problémů)
  • užívat prostředků komunikace (přirozených i technických)
  • jednat autonomně (s reflexí sociálních vztahů)
  • jednat odpovědně (se zřetelem k morálním, kulturním i sociálním hodnotám) a pro společnost přínosně (pracovat, podnikat, vytvářet nové hodnoty)

Nabývání těchto kompetencí je procesem otevřeným, který probíhá ve všech etapách života i vzdělávání, předškolním věkem dětí a jejich předškolním vzděláváním počínaje. Každá vzdělávací etapa by měla přispívat svým dílem a ve společném směru zajistit jedinci další posun.

Právě orientace vzdělávání ke klíčovým kompetencím umožňuje programově zajistit návaznost ve vzdělávání tak, aby rozvoj těchto kompetencí byl soustavný, návazný a plynulý, bez zbytečných skoků či ztrát - předškolní vzdělávání by mělo být koncipováno tak, aby vytvářelo základní předpoklady. Základní vzdělávání musí tyto základy upevňovat a dále rozvíjet a vzdělávání střední pak je dále obohacovat a prohlubovat.

Rámcové vzdělávací programy, připravované v rámci kurikulární reformy pro jednotlivé úrovně vzdělávání, reflektují tento proces získávání a rozvíjení klíčových kompetencí v přirozeném směru. Postupné osvojování kompetencí a gradace v jejich náročnosti by měla být předpokladem zajištění plynulé návaznosti vzdělávání ve všech jeho etapách.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Kateřina Smolíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Klíčové kompetence