Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Proč se červen červená
Odborný článek

Proč se červen červená

15. 5. 2006 Předškolní vzdělávání
Autor
Soňa Buchwaldková

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Děti se různorodými činnostmi učí vnímat svět, jeho rozmanitosti a odlišnosti a zároveň tak podporují svoji tvořivost a své praktické dovednosti.
Časový rozsah: 1 měsíc
Věková skupina: 4-6 let

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Děti se různorodými činnostmi učí vnímat svět, jeho rozmanitosti a odlišnosti a zároveň tak podporují svoji tvořivost a své praktické dovednosti.
Časový rozsah: 1 měsíc
Věková skupina: 4-6 let


Integrovaný blok je zaměřen na to, aby se děti naučily tolerovat pestrost světa i odlišnosti lidí (naučily se tyto odlišnosti vnímat jako kladné a přínosné), aby se blíže seznámily s věcmi, které je běžně obklopují, naučily se vnímat přírodu všemi smysly apod. Dále si děti mohou osvojit některé praktické dovednosti a podpořit svoji tvořivost např. vařením jednoduchých jídel nebo vytvářením dekoračních předmětů pomocí přírodních látek.

Obsah IB je koncipován celkem do čtyř lekcí, z nichž každá je tematicky zaměřena na jednu z výše zmíněných oblastí a činností, a každá je zahájena společnou písničkou (téma), ke které se přidávají podle aktuální lekce další sloky (podtémata).

Téma:

Proč se červen červená

Podtémata:

Každé podtéma zahájíme písničkou " Proč se červen červená?" V průběhu měsíce si děti vytvoří vlastní písničku melodizací podtématové říkanky.

Struktura nové písničky:

 1. úvodní text (pokračujícího charakteru písně docílíme závěrečným tónem na 4. stupni tóniny),
 2. čtyři zmelodizované verše podtémat,
 3. závěrečné opakování úvodu (změníme jen závěrečný tón, aby píseň tvořila ukončení na 1. stupni tóniny).

Při vytváření melodie můžeme dětem pomoci harmonickou oporou o akordy. Pro jednoduchost melodie zvolíme základní akordy vytvořené na TONICE (1) - SUBDOMINANTĚ (4) a DOMINANTĚ (5). Např. D dur - G dur - A dur. Rozsah melodie omezíme na pět tónů, aby byla pro děti snadno zvládnutelná.

Postup:

 • zazpíváme dětem jednoduchou melodii se slovy (viz text úvodní písně );
 • seznámíme děti s úvodním veršem podtématu;
 • krátce rozvineme obsah verše;
 • zopakujeme verš podtématu, vybídneme děti k zazpívání verše.

Text úvodní písně:

Proč se červen červená?
Je to od jahod a růžičky v poupátku.
Tráva hebká, zelená.
Usaď se v ní a poslouchej pohádku.

Podtéma 1
Rozkvetlou růžičku s barvičkou léta pro radost dětem z celého světa
Dílčí vzdělávací cíle Rozvíjení zájmu o další formy sdělení verbálního i neverbálního (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické).
Posilování přirozených poznávacích citů.
Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností.
Očekávané výstupy
 • učit se nová slova a aktivně je používat (glóbus, zeměkoule, světadíl, Evropa)
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci
 • nalézat nová nebo alternativní řešení
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, sledovat a rozlišovat rytmus
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích)
Navrhované činnosti
 • melodizace textu Rozkvetlou růžičku s barvičkou léta pro radost dětem z celého světa
 • rozhovor s dětmi - Sluníčko svítí pro všechny. V době, kdy u nás je den a děti si hrají, na jiném místě je noc a děti spí. Glóbus představuje celou naši zemi, místo, kde žijeme my. Svět je rozdělen na díly (světadíly) - ten, kde žijeme my, se jmenuje Evropa. I na ostatních místech zeměkoule žijí děti, které si rády hrají. Jiná barva pleti není důvodem k nadřazenosti - růžičky jsou také různých barev, všechny jsou krásné. Děti hovoří různými jazyky (slovo maminka v různých jazycích). Jak a s čím si děti hrají - prohlížení suvenýrů z různých zemí.
 • poslech pohádek - "Za pohádkou kolem světa" - výběr pohádek, četba při různých příležitostech, zařazení úryvku v cizím jazyce
 • poslech etnické hudby - poslech typické orientální, černošské, indiánské hudby, pohybová improvizace
 • písnička o dětech - "Děti černé, žluté, bílé" (hudba B. Nikodem/ text J.V. Svoboda, vyšlo např. ve Zpěvníku pro 3. třídy ZŠ)
 • práce s encyklopediemi - vyhledávání informací o světadílech
 • papírový řetěz postaviček - děti vystřihují postavičky a slepují je k sobě, řetěz spojíme. Doprostřed postavíme kouli polepenou květinami nebo glóbus, bude symbolizovat Zemi.
 • Práce s mapou - letadlem za kamarády - na plošnou mapu světa si položíme obrázky dětí z dané oblasti, dáme jim jména. Vyznačíme místo naší republiky a vydáme se na cestu za kamarády, necháme děti přemýšlet, jak bychom mohli zjistit, kdo bydlí nejdál, měříme leteckou vzdálenost provázkem, vzdálenost si zaznačíme a společně určíme porovnáváním, která cesta byla nejdelší.

Podtéma 2
Na naší zahrádce, na louce, v lese červené dobroty červen nám nese
Dílčí vzdělávací cíle Rozvíjení a užívání všech smyslů.
Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbálního i neverbálního (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické).
Očekávané výstupy
 • rozlišovat ovoce všemi smysly
 • soustředěně poslouchat vyprávění
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • seznámit se s netradičním výtvarným materiálem - používání přírodních barviv
 • rozvíjet praktické dovednosti - příprava pokrmu
Navrhované činnosti
 • melodizace textu Na naší zahrádce, na louce, v lese červené dobroty červen nám nese
 • rozhovor s dětmi - Které ovoce dozrává (jahody, maliny, třešně) - přímé pozorování ovoce na misce. Co mají jednotlivé druhy společného - barvu, vůni (voňavé hádanky), chuť (chuťové hádanky). Kde rostou (zahrada, sad, les, louka), na čem rostou (strom, keř, keříček).
 • otisky ovoce - rozkrojené půlky ovoce děti otiskují na vystřižený kruh z papíru, vytvářejí tak návrh na červnové prostírání
 • výroba nepečeného jahodového dortu - děti vyloží dortovou formu piškoty, které jemně pokapeme ovocnou šťávou a zalijeme kelímkem kysané smetany, do kterého vmícháme balíček vanilkového cukru, na to poklademe jahody a zalijeme další směsí smetany s cukrem (vytvoříme více vrstev - piškoty, ovoce, smetana). Dort necháme vychladit do druhého dne.
 • ozvěnová hra s písničkou - píseň "Malina" - (notový zápis a obrázek k písničce na www.detskecd.info v oddíle NOTY a OMALOVÁNKY)
 • kresba ovocnou šťávou - vylisujeme šťávu z ovoce a štětcem děti vybarví malá srdíčka - voňavá srdíčka ozdobí vázičky na stolech
 • pohádka O Červené Karkulce - klasická pohádka obohacená o přívlastky (Karkulka sbírala červené jahody, babička ležela na bílém polštáři s červenými proužky...atd.), děti reagují na slovo červený tlesknutím.
 • srovnávání počtu ovoce v miskách - více, méně, stejně, manipulace s obrázky, práce s pracovním listem

Podtéma 3
Sluníčko zapadá do letních červánků, sluneční paprsky splétá do copánků
Dílčí vzdělávací cíle Osvojování si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví.
Rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních.
Rozvíjení paměťových schopností.
Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.
Očekávané výstupy
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo svoje zdraví (slunění)
 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma
 • poznat a pojmenovat geometrické tvary (kruh, trojúhelník)
 • reprodukovat krátké texty
Navrhované činnosti
 • melodizace textu Sluníčko zapadá do letních červánků, sluneční paprsky splétá do copánků
 • rozhovor s dětmi - Jak vypadá letní obloha - je modrá, když svítí sluníčko. Slunce vidíme na jiném místě oblohy, když vychází a když zapadá - pozorování západu slunce s rodiči. Obláčky jsou bílé a mají různý tvar, tmavé mraky přinášejí déšť a bouřku. Sluníčko a déšť současně vytvářejí na obloze duhu. Sluníčko může být při opalování nebezpečné, a proto si chráníme zdraví slunečními brýlemi a opalovacími krémy.
 • práce s tématem - sluníčko a slunéčko sedmitečné - písnička "Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko..." O jakém sluníčku se zpívá? Vyhledávání dalších slov - homonyma a synonyma.
 • dramatizace "DUHA" - podle knihy Lenky Brodecké "Děti hrají divadlo"
 • experimentování s barvami duhy - zapouštění barev do navlhčeného podkladu, pozorování změny barev při prolínání.
 • píseň "Sluníčko" - poslech, nacvičování tanečku podle písně (CD ROK)
 • kresba tuší - připravíme nastříhaná kolečka z tvrdého papíru, na podklad (např. lepenku), položíme různě přes sebe gázu. Na kolečka děti černou tuší nakreslí špejlí sluníčko. Štětcem napustí gázu žlutou a červenou tuší a nakreslená sluníčka na obarvenou gázu přiloží a otisknou strukturu na výkres.
 • vytváření sluníček ze slaného těsta - z těsta děti vytvoří kouli, udělají z ní placku, nůžkami nastřihnou paprsky. Sluníčka ozdobíme kořením a upečeme. Můžeme vytvořit samotvrdnoucí těsto přidáním tapetového lepidla. Podrobný recept na www.stripky.cz/zabava/sikovne_ruce/dekorace/kvetinac.html
 • sluníčko z geometrických tvarů - sestavování na magnetické tabulce

Podtéma 4
Kufry a batohy rychle si sbalíme, prázdniny volají: "Rychle k vám běžíme!"
Dílčí vzdělávací cíle Rozvíjení pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky.
Vytváření základů pro práci s informacemi.
Očekávané výstupy
 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • zachovávat správné držení těla
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (nacházet společné znaky, podobu a vzájemné souvislosti mezi nimi) -viz mapa
 • chápat elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla)
Navrhované činnosti
 • melodizace textu Kufry a batohy rychle si sbalíme, prázdniny volají: "Rychle k vám běžíme!"
 • rozhovor s dětmi - Jedeme na prázdniny - plánujeme, kam pojedeme. Prohlížení trasy na mapě. Čím pojedeme - dopravní prostředky (odkud vyjíždějí - vlak - vlakové nádraží, letadlo - letiště, lodě - přístav atd.). Co si vezmeme na cestu.
 • příprava módní přehlídky - přehlídka oblečení na prázdniny, děti předvádějí a popisují jednotlivé části oděvu - barvy, vzory.
 • námětová hra - kufr pro Honzíka a Aničku - výběr oblečení ze společné skříně do jednotlivých kufříků
 • pohybová hra se zpěvem "Vláček" - popis hry na www.rvp.cz/clanek/507
 • pozorování dopravních prostředků - vycházky podle možností
 • kreslení dopravních prostředků - návrh kresby tužkou přiložíme na podklad (podložka PVC) potřenou temperovou barvou, kresbu děti obtáhnou špejlí, na rubu vznikne tisk kresby.
 • četba na pokračování z knihy "Honzíkova cesta" - využití různých příležitostí
Obrázek
1. Obrázek

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Soňa Buchwaldková

Hodnocení od uživatelů

Marta Kopřivová
5. 6. 2012, 06:02
Moc hezký příspěvek, divím se, že ho ještě nikdo nepochválil :-). Jen by mě zajímal ten recept na samotvrdnoucí těsto....odkaz již nefunguje :-(. Nevíte někdo? Brouzdala jsem po netu a nenašla....:-(.
Pavlína Hublová
5. 6. 2012, 09:06
Dobrý den paní Kopřivová,
děkujeme za komentář. Bohužel není možné dohledat autorku článku, ale našla jsem odkaz, který by mohl popisu odpovídat: http://www.rady…vani-180 . Pomohlo?
Marta Kopřivová
6. 6. 2012, 06:37
Pomohlo :-). Děkuji moc za odpověď a také za rychlost :-).....těsto určitě vyzkouším doma a snad poté i ve školce. 

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída