Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Vyrostla nám veliká řepa
Odborný článek

Vyrostla nám veliká řepa

17. 9. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
Eva Kahánková

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Tento projekt vznikl na základě dlouhodobého pozorování pole s řepou. Při vycházce děti vytáhly řepu z hlíny, a to nás vedlo k plánu činností k tomuto tématu.
Očekávané výstupy: Koordinovat lokomoci o další prvky, sladit pohyb s rytmem a hudbou; naučit se zpaměti krátké texty, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu, reprodukovat pohádku; chápat prostorové pojmy, sledovat očima zleva doprava; zachytit a vyjádřit své prožitky - výtvarně, hudebně pohybovou improvizací, hrou na tělo sledovat postup melodie - poslechové činnosti; vyjádřit svou představivost a fantazii v tvořivých konstruktivních činnostech, pracovat s modelovací hmotou
Časový rozsah: 1 týden
Věková skupina: 3 – 5 let

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Tento projekt vznikl na základě dlouhodobého pozorování pole s řepou. Při vycházce děti vytáhly řepu z hlíny, a to nás vedlo k plánu činností k tomuto tématu.
Očekávané výstupy: Koordinovat lokomoci o další prvky, sladit pohyb s rytmem a hudbou; naučit se zpaměti krátké texty, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu, reprodukovat pohádku; chápat prostorové pojmy, sledovat očima zleva doprava; zachytit a vyjádřit své prožitky - výtvarně, hudebně pohybovou improvizací, hrou na tělo sledovat postup melodie - poslechové činnosti; vyjádřit svou představivost a fantazii v tvořivých konstruktivních činnostech, pracovat s modelovací hmotou
Časový rozsah: 1 týden
Věková skupina: 3 – 5 let


Rozvedení kompetencí do činností:
 • Ilja Hurník Pohádka o veliké řepě
  Pantomimická gesta za doprovodu hudby, senzomotorický pohyb rukou, vyjadřování charakteristických motivů chůze, pohybové vyjádření radosti nad vytaženou řepou.

 • Poslech a dramatizace pohádky
  Soubor textů k LV v mateřské škole - O řepě
  Špalíček veršů a pohádek - Malá pohádka o řepě

  • vysvětlit rozdíl mezi pohádkou klasickou a pohádkou veršovanou
  • přejít k dramatizaci pohádky - využít převleky a kulisy
  • mladší děti zapojit do vedlejších rolí (stromy, zvířátka ...)
 • Řešení pracovních listů (děti 5-6 let)

 • Manipulace v prostoru s plošnými loutkami z pohádky dle pokynů učitelky i starších dětí, řazení z leva doprava ("postav myšku hned před kočičku", apod.)

 • Scénická dramatizace
  Ilja Hurník Pohádka o veliké řepě

  • scénická dramatizace hudební pohádky
  • sladění scénického projevu hudbou a mluveným slovem
  • motivovaný pantomimický pohyb

  Hradecký O řepě

  • vyjádření děje beze slov pohybem

  Ilja Hurník Pohádka o veliké řepě

  • pohyb s vedením zástupných rekvizit podle děje pohádky
  • mimika, spontánní pohyb celého těla, na základě schopnosti dětské empatie
  • přizpůsobení pohybu vlastnostem drobných předmětů z okolí (pohádkové postavy, včetně řepy) a empaticky je využít v souladu s hudbou (pohybová koordinace ruky, zraku)
  • poslech s grafickým vyjádřením příznačných motivů postav
   • čistý papír rozdělit na vodorovné pruhy, do kterých budou nanášeny " stopy" pohádkových postav za doprovodu hudby (otisky dětských prstů)
   • v grafickém výsledku se objeví nejen odlišná barevnost jednotlivých pásem, ale také kontrastní velikost a různý tvar stop, které se podle hudby odlišují též množstvím nanesené barvy i vzdáleností od sebe

  Hudebně pohybová hra Na muzikanty

  • zvolit si hudební nástroj ( zástupný zvuk ) za pohádkovou postavu
  • pohybem i hrou na nástroj vyjádřit charakter, temperament apod. jednotlivých postav

  Sluchová hra Na hluchého dědu

  • volání úryvku z pohádky z různých směrů
  • jedno dítě se zavázanýma očima určuje, odkud zvuk zní
 • Konstruktivní hry

  • různé stavebnice, různý tvořivý přístup
  • modelování postav z pohádky, kolektivní práce

Individuální přístupy:

 • výslovnost r, ř
 • jemná motorika
 • orientace v prostoru (pojmy hned za, za ...)
 • výtvarné činnosti (zejména zacházení s barvou)

Evaluační činnost:

 • Průběžně sledovat:
  • využití předchozích zážitků dětí
  • uspokojování zájmů dětí
  • do jaké míry je poskytován prostor k uplatnění různorodé činnosti
  • a do jaké míry děti samy zasahují do úprav prostoru
  • ochotu dětí podřizovat se nabídce činností
 • Zhodnotit na závěr:
  • naplnění daných cílů ŠVP zejména z hlediska posouzení
  • přístup dětí k činnostem - zda se s nimi tvořivě vyrovnaly
  • posoudit stupeň vývoje v dané fázi ( kvalitativní posuny
  • u jednotlivých dětí posoudit efektivnost zvolených metod, organizace a didaktického postupu
  • na základě konstatování kladů i záporů vyvodit závěry do další výchovně vzdělávací práce

Projekt se odehrává v prostorách mateřské školy, na poli a školní zahradě za účasti věkově smíšeného kolektivu dětí (3-5 let). Využije se pozorování pole s řepou i zkušeností s vytažením řepy z hlíny.


Odborná literatura:
1. Jenčková, E.: Hudba a pohyb. Hradec Králové 2002
2. Veberová E.: Soubor textů k literární výchově v mateřské škole. Praha, SPN 1984
3. Hrubín, F.: Špalíček veršů a pohádek. Praha, Albatros 1988

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Kahánková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída