Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Chceme, abychom si všichni rozuměli a porozuměli
Odborný článek

Chceme, abychom si všichni rozuměli a porozuměli

17. 8. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
Ladislava Plachá
Spoluautor
Marie Tauchmannová

Anotace

Projekt je zaměřen na rozvoj jazyka a logopedii - rozšíření slovní zásoby a její aktivní používání, dokonalé procvičování problematických hlásek, seznámení s kulturou našich kamarádů, rozvíjení dýchacích funkcí.

Autor: Ladislava Plachá, Marie Tauchmannová  

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Projekt je zaměřen na rozvoj jazyka a logopedii - rozšíření slovní zásoby a její aktivní používání, dokonalé procvičování problematických hlásek, seznámení s kulturou našich přátel, rozvíjení dýchacích funkcí.
Očekávané výstupy: Správná výslovnost, ovládání dechu i intonace řeči, srozumitelné vyjadřování, učení a správné využívání nových slov, porozumění slyšenému (pokyny, formulování otázek), procvičování paměti, vyprávění příběhů podle obrázků, sluchové rozlišování začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slově, schopnost vést rozhovor (poslouchat, neskákat do řeči, sledovat obsah, ptát se), zájem o knihy
Časový rozsah: 1 rok
Věková skupina: 4 – 7 let


Speciální logopedická třída má třídní program, doplněný o logopedickou individuální péči. Ve třídě je zapsáno deset dětí od čtyř do sedmi let s vadami řeči (dyslalie, dysfázie, apod.) a LMD . Učitelky jsou logopedické asistentky pod vedením klinické logopedky, která jedenkrát v týdnu navštěvuje MŠ a zadává dětem úkoly do sešitu.

ŠVP s názvem Chceme, abychom si všichni rozuměli a porozuměli je vypracováván na jednotlivé měsíce. Důraz je kladen na osvojení specifických dovedností - řeč, jemná a hrubá motorika. Cíle a kompetence v tematických celcích máme v našem třídním programu rozpracovány v menším rozsahu, aby si je děti mohly lépe osvojit a zafixovat. Postupujeme v tempu, které vyhovuje individuálním potřebám dětí (jsou v různých věkových kategoriích). Vybíráme témata pro děti přitažlivá, která se dají zábavnou formou zakomponovat do logopedické péče. Cíle a kompetence, hlavně v oblasti Jazyk a řeč se daří plnit stoprocentně. Ostatní oblastní cíle plníme dle časových možností a možností dětí. Z našich zkušeností vyplývá, že obsažné tematické celky je třeba krátit, ve prospěch individuální práce.

Režim dne

Režim dne je přizpůsoben charakteru třídy. Od 7.30 probíhají individuální rozhovory s jednotlivými dětmi. Děti si společně hrají a učitelka s jedním dítětem na určeném místě procvičuje úkoly, zadané klinickou logopedkou. Po skončení individuálních rozhovorů následuje logopedická rozcvička, sestavovaná podle individuálních cvičení jednotlivých hlásek ve spojení s cvičením hrubé motoriky, s pohybovými hrami, opičí dráhou apod.

Po svačině následují činnosti (ve skupině, individuálně, kolektivně) plánované v třídním programu, které vychází z cílů školního programu naší MŠ.

Po obědě se děti účastní kroužků - zpívání, keramika, místo pobytu venku je jedenkrát týdně plavání v bazénu. Pro zlepšení dechových funkcí je jedenkrát týdně zařazena hra na flétnu (flétnu a keramiku mají všechny děti, na ostatní kroužky je přihlašují rodiče).

Pomůcky

Pomůcky ve třídě jsou zaměřeny na rozvoj slovní zásoby, gramatickou správnost, logické myšlení, grafomotorická cvičení - (Šimonovy listy (1-10), sešity Jaro, Léto, Podzim, Zima, Čtveřice obrázků) jemnou motoriku a jiné.

Pomůcky k rozvoji hrubé motoriky (relaxační míče velké, malé, šlapadla, trampolína, padák, chodítka apod.) jsou používané jak ve třídě při rozcvičce nebo individuálně při hrách, ale hlavně v tělocvičně, kde můžeme využít prostoru pro realizaci nejrůznějších pohybových činností.

K rozvoji řeči používáme počítačových programů MÉĎA, BREBTA, které mají mnohostranné využití pro individuální logopedickou péči. Maximální doba u počítače pro jedno dítě je patnáct minut.

Kromě jiného mají děti svůj osobní kufřík, v němž je sešit s logopedickými úkoly, různé splněné didaktické listy, popřípadě i flétnu.


PŘÍKLAD TEMATICKÉHO CELKU - ZÁŘÍ
Myšlenková mapa
 
 

Cíle tematického celku (obecně):

 • pomoci dětem, aby uměly žít ve společenství ostatních lidí a přináležet k němu - ke své třídě, k ostatním dětem v MŠ
 • rozvíjet základní kulturně společenské návyky (pozdravit, poprosit, poděkovat), postoje a dovednosti dítěte
 • vytvářet schopnost rozvíjet citové vztahy k novému okolí dítěte
 • rozvíjení jemné motoriky při mačkání plastelíny a papíru

Očekávané výsledky (obecně):

 • navazování kontaktu s novými dětmi, překonávání studu, začlenění se do kolektivu
 • navazování kontaktu s dospělým, komunikovat s ním vhodným způsobem
 • zvládat jednoduché úkony
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí pomocí různých technik (kresba tuží, výrobky z papíru, malování)
 • vést k ovládání koordinace oka a ruky při práci s papírem
 • uvědomování si vlastních smyslů
Příklad činnosti - září
 • Noví kamarádi:
  - poznávání jmen nových dětí,

  • hry, vycházky, individuální rozhovory
  • znát své jméno, příjmení, značku, třídu
   • hra Na listonoše
   
  • logopedické rozcvičky:  
    • rytmizace jmen "Jak se jmenuješ?"
   • poznávat kamarády po hlasu

  - zážitky z prázdnin

  • kresba fixem, "Kde jsem byl o prázdninách"
 • Chodím do MŠ
  - znát adresu MŠ, jména učitelek, dodržovat pravidla společenského chování

   • průběžně se seznamovat (pozdrav, požádání, poděkování )
   • malování temperou – Moje paní učitelka
  • čtení příběhu Proč maminka Adámka nechce

  - orientace v prostředí MŠ - třída, chodba, jídelna

  • hra s maňáskem Pepou
 • Poznáváme Vinohrady
  - orientace v okolí MŠ - cesta na zahradu MŠ, významné budovy

   • kreslení tuží – Vinohradské divadlo
  • Píseň "Na tom pražském mostě"

  - chování na ulici - přechod pro chodce, semafor - barvy

   • práce s knihou - Kluci, pozor, červená!
   • pohybová hra Na barevná auta
  • logopedické rozcvičky:
   • nápodoba zvuků dopravních prostředků
 • Sklizeň ovoce
  - roční doba: podzim - dozrávání ovoce, druhy ovoce, rozdíl ovoce - zelenina

   • ochutnávání ovoce, ( vůně, vzhled, tvar, barva )
   • píseň Foukej větříčku
   • čtení O jabloňce
  • logopedické rozcvičky:
    • určování první hlásky ve slově
   • rozlišování ovoce hmatem (správné vyslovení všech hlásek názvu ovoce)
 • Co je Vinobraní
  - hroznové víno - chuť, barva, vzhled, ochutnání

   • počítání kuliček hroznového vína
  • modelování hroznu vína

  - návštěva vinice, Vinobraní

   • trhání hroznového vína, rozhovor o slavnosti
  • účast na Vinobraní - tanečky s hudbou
 • Čas draků
  - pozorování počasí, kdy pouštíme draka

   • výroba papírových draků
  • báseň Ten můj drak papírák

  - pouštění draků na vycházce v parku

   • počítání draků, pojem dole, nahoře
  • logopedické rozcvičky:
    • foukání do ocasu draka
   • nápodoba větru - fí, fů

Většina dětí se znala z minulého školního roku. Přivítaly se srdečně a nové děti přijaly mezi sebe bez problémů. Zapamatování si adresy školy jim zpočátku dělalo problémy, ale na konci měsíce ji zvládly. Všem dětem se velmi líbila návštěva vinice a slavnost Vinobraní, kde získaly spoustu nových zážitků.

Téma ovoce - zelenina je zaujalo hlavně svojí ochutnávkou. Pouštění draků jsme stihli jen částečně, protože nám nepřálo počasí. Děti využily této možnosti s rodiči. V příštím roce je nutné pro naši třídu témata zkrátit.

Hodnocení dětí

Martínek R. je velice citlivý, obtížně se zapojuje, pláče. Ostatní děti se ho sice snaží zapojit do svých her, ale nedaří se jim to. Honzíkovi B. málokdo rozumí, ale vůbec mu to nevadí při hrách s dětmi. Děti ho mezi sebe přijaly s porozuměním.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ladislava Plachá

Hodnocení od uživatelů

Gabriela Šollová
27. 7. 2013, 22:45
Výborné, díky :)!

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

- Šimonovy listy (1-10), sešity Jaro, Léto, Podzim, Zima, Čtveřice obrázků - Relaxační míče velké, malé, šlapadla, trampolína, padák, chodítka - Počítačové programy MÉĎA, BREBTA