Odborný článek

Projekt

27. 3. 2006 Předškolní vzdělávání
Autor
Soňa Buchwaldková

Anotace

Příspěvek je metodickou pomůckou, jak děti seznámit s jednotlivými měsíci a ročními obdobími. Podrobně rozpracovává jarní měsíce. Za pomoci písniček z CD Rok se děti učí poznávat procesy v přírodě, výtvarně i hudebně tyto procesy vyjádřit.

Před časem vydalo pro děti hudební studio MusicLand CD s názvem "Rok" - písničky pro nejmenší dětičky. Několik stovek mateřských škol vlastní tuto nahrávku, a proto bych se ráda podělila o zkušenosti, jak písničky z uvedeného CD tematicky využít při práci s dětmi. Námět celého CD je možno použít jako dlouhodobý projekt, který má za cíl děti motivovat k poznávání ročních dob a jednotlivých měsíců.

Písnička Rok je úvodem pro zahájení nového měsíce v celém ročním projektu školního programu. Po poslechu písničky (děti se ke zpěvu brzy přidají) si s dětmi v kruhu přiblížíme nový měsíc, otočíme list v kalendáři a přečteme si, jak se měsíc jmenuje. Ke každému měsíci připojíme jednu z písniček, krátce ji uvedeme a děti s písničkou seznámíme. Písničku v daném měsíci můžeme využít při dalších činnostech. Děti si v průběhu roku vytvoří vlastní obrázkový kalendář - jednotlivé listy si mohou zakládat do složky. Obrázky k jednotlivým měsícům mohou děti kreslit, nalepovat, nebo je možné využít omalovánky, které jsou součástí CD Rok. K práci s menšími dětmi je možné připravit projekt k poznávání ročních období.

BŘEZEN
Dílčí vzdělávací cíle
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení;
 • seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy;
 • rozvíjení estetického vnímání;
 • zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky.
Očekávané výstupy
 • sledovat očima zleva doprava;
 • poznat více, stejně, méně;
 • vnímat hudební vyjadřování;
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku při práci s papírem.

Sníh ještě nezmizel, ale už zvědavé hlavičky křehkých kytiček oznamují, že končí doba zimního spánku a příroda se probouzí. "Jak se jmenujete, otužilé kytičky?" - "Naše jméno ukrývá trošku sněhu a něžnosti. Až nás venku potkáte, prosím, netrhejte nás! Potěšte se pohledem na naši něžnou krásu." Stejně jako v písničce.

Práce s písní: CD Rok - 4. Sněženky

Navrhované činnosti:

Jak rostou sněženky (pohybová improvizace)

Ťuky, ťuk ... Kdopak to, děti, ťuká? - To jsem já, Jaro. - A kdepak jsi? Nevidíme tě. - Jsem tady! Halóóó, tady za dveřmi. - Proč stojíš za dveřmi? Pojď dál. - Kdepak. To ještě nemohu. Ještě nepřišel můj čas na střídání paní Zimy. Zatím jen tak stojím za dveřmi a zlehounka je otvírám, abych vám podalo jarní pozdrav, něžnou bílou kytičku. - A proč je celá bílá? - To aby paní Zima nepoznala, že jsem už tady. Bílé kvítky se mezi tajícím sněhem snadno schovají. Jen pozorným očím neuniknou. Tak se, děti, dobře dívejte, určitě je objevíte.

Pojďte si hrát na sněženky! Všimněte si děti písničky. Její tóny zní jako ze zámku a představují sněženky, jemné a křehké, jako princezny. Pak nastoupí zvuk elektrické kytary, to je ten drsný chlad, ve kterém kytičky rostou. Sněženky jsou, jak se zpívá v písničce, otužilé kytičky, a tak jim sníh kolem neublíží. Děti se schoulí do klubíčka, přehodíme přes ně bílou plachtu - "sníh", děti pohybově znázorní růst kytičky. K improvizaci si pustíme písničku Sněženky.

Sněženky z papíru (práce s papírem - překládání, lepení apod.)
Čtvereček bílého papíru děti přeloží napůl tak, aby vznikl trojúhelník. Přeloženou hranou obrátí trojúhelník k sobě a oba krajní rohy zvednou a přeloží směrem nahoru. Vznikne tak kytička, kterou mohou nalepit na tónovaný výkres a dokreslit listy. Stejným postupem mohou vytvořit z barevného papíru tulipán, při nalepování bude hlavička květu, na rozdíl od sněženky, vzpřímená.

Více - méně - stejně (porovnávání)
Z kytiček (na kartičce, vystřižené, umělé) vytváříme skupinky, vždy dvě skupinky vedle sebe. Děti porovnávají počet kytiček a vkládají mezi ně znaménka <, >, =. Význam matematických symbolů dětem jednoduše vysvětlíme tvořením symbolu z dlaní. Děti spojí dlaně k sobě a otvírají "zobáček", do otevřeného zobáčku vložíme víc.

DUBEN
Dílčí vzdělávací cíle
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí;
 • rozvíjení komunikativních dovedností;
 • vytváření základů pro práci s informacemi.
Očekávané výstupy
 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí;
 • chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví své i druhých;
 • popsat situaci (skutečnou, podle obrázku);
 • rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci;
 • chápat matematické a prostorové pojmy (první, poslední, před, za, vedle).

Pojďte, pojedeme do města! To je aut! Pozor! Každý řidič musí dodržovat pravidla. To aby byla jízda bezpečná. Blížíme se ke křižovatce. Kdo může jet? A kdo musí zastavit? Kdopak nám pomůže? - Semafor! Znáte ho, děti? Ale kampak se to vydal! Vesele si píská a někam odchází! Poslechni si písničku Semafor.

Práce s písní: CD Rok - 1. Semafor

Navrhované činnosti:

Pohádka "O neposlušném autíčku"

Na velkém parkovišti jednoho dne zaparkovalo nové malé autíčko. Nespokojeně se vrtělo: "Achich, ach, to mě to stání vůbec nebaví! Pneumatiky mám celé otlačené!" Netrpělivě popojíždělo na parkovacím místě sem a tam. "Stůj! Musíš počkat až přijde tvůj majitel," volala na autíčko auta zaparkovaná kolem. "Ale já už čekat nechci! Jen se trochu projedu. Nikdo nic nepozná," řeklo si autíčko a vyjelo z parkoviště na plný plyn.

Jenže vůbec netušilo, co jej na silnici čeká. Cesta z autosalónu se zdála tak snadná. "Co jsou to za podivné obrázky kolem cest?" divilo se autíčko. Co to, děti, bylo? (Vybereme některé dopravní značky a přemýšlíme, co nedodržením značky mohlo autíčko způsobit. Stop! Dej přednost v jízdě! - auto v protisměru jen tak tak zabrzdilo. Hlavní cesta - autíčko zůstalo stát a vytvořila se kolona aut atd.) "A co je zase tohle!" vyděsilo se autíčko, když přijelo ke křižovatce. Barevná světýlka blikala na tom podivném zařízení a autíčko nemělo tušení, co to znamená. Vy to, děti, víte? (Semafor) Na semaforu blikla červená. "Autíčko! Stůj!" ozval se semafor, "tady jsi na křižovatce a musíš mě poslouchat, abys dobře dojelo a neublížilo sobě ani jiným." Přes přechod pro chodce přecházely děti, babička s pejskem a také maminka s kočárkem. "Vidíš," řekl semafor, "ti všichni také poslouchají rady semaforu." (Děti porovnají semafor pro auta a chodce.)

"Udělalo jsem chybu. Mělo jsem počkat na majitele. Ale co teď? Jak se dostanu bezpečně domů?" posmutnělo autíčko. "Nic se neboj, my ti pomůžeme!" nabídla se auta, co stála vedle. "Zařaď se mezi nás a dělej vše, jako my."

A tak vše nakonec dobře dopadlo. Autíčko dojelo zpět na parkoviště a vždy poslušně čekalo na majitele. Jezdili společně do práce, na hory a na koupaliště. A protože se vždy řídili tím, co jim říkaly dopravní značky a semafor, bylo jim spolu dobře.

Vycházka k semaforu (seznamování s dopravními pravidly)
Děti pozorují, jak se mění světla na semaforu pro dopravu a pro chodce. Připomeneme si s dětmi, jak přecházet cestu (nezastavovat se, přiměřenou chůzi, jen na zelenou) a vyzkoušíme prakticky. Pokud máme možnost, navštívíme s dětmi dopravní hřiště.

Společná práce "Křižovatka" (trojrozměrný obrázek - výroba města)
Na velký arch papíru nakreslíme po obvodu cestu a propojíme ji křižovatkami. Děti vybarví travnaté plochy, dokreslí parkoviště. Na kartičky z tvrdého papíru děti nakreslí budovy, stromy a auta. (Pro dobrou stabilitu obrázku je možné přehnout papír na půl a ve spodní části přehnout okraje pro nalepení, nebo nalepit obrázky na krabičky.) Statické objekty děti nalepí. Doplníme dopravní značení.

Další využití křižovatky:

 • děti zahrají pohádku "O neposlušném autíčku";
 • řazení aut podle slovního pokynu (první, druhý, před, za, poslední).

Na barevná auta (pohybová hra)
Vyrobíme dětem barevné volanty. Auta stojí na parkovišti, na smluvený signál (zvedneme volant stejné barvy, nebo jen slovní pokyn) vyjedou auta určené barvy z parkoviště, v určeném prostoru reagují na barvy semaforu. Barevné skupiny se prostřídají.

KVĚTEN
Dílčí vzdělávací cíle
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí;
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení.
Očekávané výstupy
 • mít elementární povědomí o planetě Zemi, Slunci, vesmíru apod.;
 • učit se nová slova a aktivně je používat (planeta, vesmír);
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik;
 • pozorovat matematické souvislosti (vlastnosti geometrických tvarů - kruh,koule).

"Ten, kdo dobře se dívá, pozná, proč krásný je svět." Tohle se zpívá v písničce o májovém sluníčku. V květnu je vážně na co koukat! Rozkvetlé louky a zahrady, broučci v trávě ... Co jste, děti, viděly vy? Víte, proč dostal měsíc květen právě toto jméno?

Práce s písní: CD Rok - 9. Sluníčko

Navrhované činnosti:

Sluníčko (kresba tuší doplněna otiskováním barvené gázy)
Na vystřižená kolečka z výkresu děti nakreslí špejlí černou tuší sluníčko. Na podložku (kartón) poklademe gázu, zajímavou strukturu vytvoříme překládáním v různých směrech, štětcem naneseme žlutou tuš a nakreslené sluníčku položíme na nabarvenou gázu a přitlačením k podložce děti otisknou strukturu gázy na obrázek sluníčka.

Cestování za sluníčkem (loutková hříčka)

"Kampak letíš, beruško?" - "Za sluníčkem!" - "Jejda, to je hodně daleko!!!" - "Odkud to víš?" - "Je to napsané v knížkách." - "A copak tam ještě psali?" - "Sluníčko je hodně veliké!" - "Jako dům?" - "Kdepak!!! Větší než všechny domy i se zeměkoulí, na které stojí?" - "Na zeměkouli? Domy stojí přece na rovné zemi a ne na kouli!" - "Máš pravdu, beruško, domy stojí na rovné zemi, protože Země, tak se jmenuje naše planeta, je koule moc veliká. Museli bychom cestovat do vesmíru, abychom Zemi viděli kulatou. A to je tak hodně dlouhá cesta, že křidélka by tak daleko nikdy nedoletěla! A pročpak si chtěla za sluníčkem?" - "Protože mi lidé říkají slunéčko sedmitečné a chtěla jsem se podívat, jestli i sluníčko z oblohy má sedm teček." - "Kdepak, beruško! Počítat tečky na sluníčku? Víš, jak sluníčko pálí? Je dobře, že je tak daleko! Kdyby bylo jen o kousek blíž, všechno by shořelo na prach! A kdyby bylo ještě kousek dál, pro změnu by zase vše umrzlo. Bez sluníčka by byla všude jen tma a zima." - "To jsem ráda, že je sluníčko na svém místě!" (Jako závěr použijeme písničku Sluníčko.)

Kruh a koule
Pozorování dětem odpoví na otázku souvislosti mezi kruhem a koulí.

 1. Na kartón nebo čtvrtku nakreslíme kruh o stejném poloměru jako míček, kruh vystřihneme. Děti si vyzkoušejí do kruhového otvoru vložit nejdříve kruh, pak kouli (podložku s otvorem zvedneme do středu koule, aby děti viděly, že koule se může v otvoru otáčet a vždy přesně odpovídá velikosti kruhového otvoru).
 2. Z modelovací hmoty vytvoříme kouli. Rozřízneme na půl, děti upozorníme na tvar řezu. Obě poloviny spojíme a rozřízneme na jiném místě. Děti opět pozorují tvar řezu.
 3. Z papíru vystřihneme mnoho kruhů, spojíme je v ose sešívačkou a vytvarujeme do tvaru koule.
 4. Děti mají za úkol nakreslit míč - nakreslí kruh. Znovu dětem ukážeme vystřižený kruh, prohlédneme si ho ze všech stran - je plochý, prohlédneme si míč - je kulatý ze všech stran.
 5. Závěr: na papír nemůžeme nakreslit kulatý tvar ze všech stran tak, jako míč ve skutečnosti je, ale nakreslíme ho jako kruh.

Děti si prohlédnou mapu zeměkoule a globus. Obojí představuje naši Zemi. Je kulatá a v mapě je zakreslená jako kruhy. Položíme dětem otázku, co si myslí, jaký tvar má Slunce. Necháme děti volně vyjádřit a můžeme jim navrhnout, aby si o tom doma popovídaly s rodiči.

Návštěva planetária
Využití programu pro mateřské školy.

ČERVEN
Dílčí vzdělávací cíle
 • rozvíjení tvořivosti (tvořivého myšlení, tvořivého sebevyjádření);
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí;
 • rozvíjení pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky;
 • rozvíjení a užívání všech smyslů;
 • zpřesňování a kultivace smyslového vnímání.
Očekávané výstupy
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu;
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech;
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních krás;
 • vědomě používat a rozlišovat pomocí smyslů;
 • orientovat se v pojmech krátký, dlouhý, široký, úzký.

Jakou barvičku slyšíte v názvu měsíce "červen"? Správně! Červenou! Víte proč? Dozrává první ovoce a není náhodou, že je barvy jaké? Červené! O kterém ovoci se v písničce zpívá a volá na děti: "Brzy budou prázdniny!" Dobře poslouchejte, písnička Malina vám to prozradí.

Práce s písní: CD Rok - 2. Malina, 6. Vláček

Navrhované činnosti:

Barevné léto (pozorování barev v přírodě)
Léto je červené od dozrávajících malin, jahod a třešní. Jakou další barvičku má léto? - Modrou oblohu, a také vody v řekách a mořích kreslíme modře. Proč nám připadají modré? Jsou jako zrcadlo (děti se podívají do zrcadla na oblohu). Ve vodě se také můžeme vidět jako v zrcadle a obloha nad námi se ve vodách venku zrcadlí celá. Až budete u vody, nezapomeňte se podívat. - V létě je vše zalito slunečním světlem. Jakou barvu má? Podíváme se s dětmi na přírodu přes barevné fólie - červenou, modrou, žlutou, necháme děti vyjádřit své pocity.

Léto (niťová kresba)
Připravíme si barevné tuše (žlutou, červenou, modrou). Výkres A5 přeložíme na půl, aby vznikl přehyb a rozevřeme. Dvojitou nit cca 15cm obarvíme tuší a položíme na výkres, který opět přeložíme, přitlačíme dlaní a nit tahem pod dlaní vytahujeme. Výkres rozevřeme a stejným způsobem pokračujeme další obarvenou nití. Vzniknou nám zajímavé barevné fantazijní kresby, o kterých si s dětmi můžeme povídat, co nám připomínají (motýly, květiny, ptáky ...).

Jedeme na prázdniny (improvizace)
Postavíme si improvizované nádraží pro zvláštní vlak, veselý prázdninový vláček. S písní Vlak si zahrajeme na jízdu vlakem podle textu písničky:

 • ztratil pravá (levá) kolečka: poskoky jednonož;
 • do nízkého tunelu: chůze ve dřepu;
 • račí závada: chůze pozpátku;
 • jako veverka: poskoky snožmo.

Hledání malin (běh po linii)
V prostoru vytvoříme cestičky (např. z novinového papíru): širokou, úzkou, krátkou a dlouhou. K hledání malin děti motivujeme ozvěnovou částí písně Malina (... z lesa voní, volají).

Hledání maliny podle zvuku (sluchová analýza):

 • na konci cestiček se postaví určené děti, jedno z nich představuje malinu, na otázku hledajícího dítěte (např. "Hledám tě malino" - "Kde jsi malino?") se zvukově projeví slovem nebo zvonečkem tak, aby to nebylo viditelné;
 • hledající dítě podle zvuku volí správnou cestu, ostatní děti určí, jaká cesta k malině vedla: široká - dlouhá, široká - krátká, úzká - dlouhá, úzká - krátká.

Hledání malin podle vůně (využívání smyslů):

 • papírový kapesníček ovoníme sladkou ovocnou šťávou a další kapesníčky výrazně odlišnou vůni (např. okurkovou vodou), děti porovnají oba pachy;
 • na konci každé cestičky umístíme kapesníček;
 • jedno z dětí půjde hledat malinu, samo si určí a popíše cestu, kterou si zvolí;
 • podle vůně určí správnost volby;
 • děti se střídají ve hledání, dokud nenaleznou "malinu".

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Soňa Buchwaldková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze