Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Co přinesla aktualizace RVP PV v roce 2004
Odborný článek

Co přinesla aktualizace RVP PV v roce 2004

18. 1. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
PhDr. Kateřina Smolíková

Anotace

Mateřské školy pracovaly podle rámcového programu tři školní roky. Zkušenosti ukázaly, že rámcový program - přes počáteční a pochopitelné problémy - plnil svůj účel vyhovujícím způsobem...
Proč byl RVP PV aktualizován

RVP PV (v původní verzi RP PV) byl prvním z řady nových kurikulárních dokumentů připravovaných na základě závěrů tzv. Bílé knihy. Byl vytvořen v r. 2001 a zveřejněn MŠMT jako doporučený po dobu, než nabude platnosti nový školský zákon.

Mateřské školy pracovaly podle rámcového programu tři školní roky. Zkušenosti ukázaly, že rámcový program - přes počáteční a pochopitelné problémy - plnil svůj účel vyhovujícím způsobem.

Během doby jeho platnosti však došlo k určitým proměnám v tvorbě kurikula i v legislativě. Také samotná praxe mateřských škol se určitým způsobem posunula. Školy a jejich pedagogové se na straně jedné naučili s rámcovým programem pracovat, na straně druhé se objevily drobnější nejasnosti a problémy, které nebylo možno dříve dohlédnout a které je dnes, právě na základě již získaných zkušeností, možno vyjasnit. Proto byl původní dokument aktualizován, patřičně upraven a zpřesněn.

Jaké konkrétní důvody pro úpravy byly shledány
Klíčové kompetence

V současné tvorbě kurikula sehrávají zásadní úlohu klíčové kompetence, a proto bylo třeba tento koncept dostatečně uplatnit i v RVP PV.

Existence dalších kurikulárních dokumentů

Během doby platnosti Rámcového programu pro předškolní vzdělávání vznikly rámcové programy pro další úrovně vzdělávání: pro základní vzdělávání (RVP ZV) a gymnaziální (RVP G). Bylo třeba postupovat tak, aby všechny RVP byly kompatibilní.

Legislativní změny

Nový školský zákon přinesl některé změny, které bylo nutno do rámcového programu promítnout.

Zkušenosti z praxe mateřských škol

Tvorba školních programů upozornila na některé nejasnosti, které byly zdrojem problémů pedagogů (např. v pojetí a zpracování integrovaných bloků, v otázkách autoevaluce, uplatňování řízených a spontánních aktivit apod.). Také celá řada skutečností postupem času ztratila na svém významu a stala se tak v materiálu nadbytečnou (např. vysvětlující úvodní část, závěr apod.). Jiné úpravy bylo třeba provést proto, aby bylo zamezeno nepřesným, popř. zkreslujícím, a tím zavádějícím, výkladům některých lektorů při zavádění rámcového programu do praxe (např. výklad věkové organizace tříd, významu frontální práce, přípravy na školu, hodnocení dětí apod.).

Jaké konkrétní úpravy byly provedeny:
  • byl rozpracován koncept klíčových kompetencí a smysluplně začleněn do RVP PV tak, aby bylo dosaženo souladu v pojetí vzdělávání na všech úrovních;
  • byly provedeny úpravy, které více zviditelňují úlohu předškolního vzdělávání v raném rozvoji a učení dítěte, ve vytváření základů vzdělávání a vyrovnání vzdělávacích šancí a které akcentují přirozenou návaznost jednotlivých vzdělávacích etap;
  • byly provedeny úpravy, které přispěly k obsahovému i formálnímu sjednocení všech RVP (úprava struktury, názvů a obsahu některých kapitol, zpracování vzdělávacích oblastí v podobě "učiva" a výstupů, zařazení některých společných částí, např. úvodní část, vymezení klíčových kompetencí apod.);
  • text byl doplněn Slovníčkem použitých výrazů, což přispělo k jasnější interpretaci pojmů i faktů, k jednoznačnému výkladu skutečností i ke snazší orientaci v textu;
  • byly dopracovány otázky autoevaluace mateřské školy;
  • byly upraveny zásady pro zpracování ŠVP tak, aby vyhovovaly školní praxi (byly doplněny informace k pojetí a zpracování vzdělávacího obsahu ŠVP) i povaze dokumentu (ŠVP je dokument veřejný);
  • do RVP PV byla doplněna kritéria souladu ŠVP a RVP.

Veškeré úpravy byly navrženy a projednány v původním pracovním týmu, jehož činnost byla obnovena (v období duben - srpen 2004) a provedeny na základě společného konsenzu tak, aby reagovaly především na získané zkušenosti a potřeby současné praxe. Důležité je, že celkové pojetí RVP PV ani východiska a pojetí předškolního vzdělávání se nezměnily, v platnosti zůstaly všechny hlavní zásady tvorby a realizace ŠVP PV i způsob práce pedagoga.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Kateřina Smolíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

RVP / ŠVP