Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > My, děti, a naše práva
Odborný článek

My, děti, a naše práva

12. 8. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
Martina Kupcová

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Cílem ŠVP je vytvořit u dětí základní povědomí o vlastních právech. Různými činnostmi se program bude snažit o to, poskytnout dítěti informace o rodině , o svém já, o společenství, ve kterém žije. A také ho seznámit s některými prvky naší kultury.
Časový rozsah: 1 rok
Věková skupina: 3 – 6 let (heterogenní skupina)

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Cílem ŠVP je vytvořit u dětí základní povědomí o vlastních právech. Různými činnostmi se program bude snažit o to, poskytnout dítěti informace o rodině , o svém já, o společenství, ve kterém žije. A také ho seznámit s některými prvky naší kultury.
Časový rozsah: 1 rok
Věková skupina: 3 – 6 let (heterogenní skupina)


ŠVP - školní vzdělávací program - ukázka plánu vzdělávacího obsahu

Úmluva o právech dítěte praví, že děti, díky své zranitelnosti, potřebují zvláštní péči a ochranu nejen rodiny, ale i státu. Klade se důraz na úctu ke kulturním hodnotám dětského společenství a zabezpečování práv dětí, které vyplývají ze základních lidských práv.


Pozn. autora:
Tematické oblasti odpovídají některým článkům z Úmluvy o právech dítěte, ale její strukturu nekopírují. Členění je přizpůsobeno dětskému chápání a podmínkám v běžné mateřské škole. Tematické části nemají přesné časové rozdělení, ale měly by na sebe smysluplně navazovat.


CÍLE A ZÁMĚRY

Rámcové cíle:

 • Očekávané poznatky: V procesu rozvoje osobnosti dítěte je to uvědomění si svého vlastního já i svého okolí, ve kterém dítě žije. Jednotlivými částmi programu se dítě rozvíjí nejen po stránce tělesné (poznání svého těla), ale projevuje i zájem o nové vědomosti, jako základ prvopočátečního učení. Program má dítě motivovat k aktivnímu poznávání, pomoci mu se na počátku svého vzdělávacího období se orientovat ve světě rozmanitých informací.
 • Očekávané hodnoty: Lepším poznáním sebe sama i kamarádů, ale hlavně uvědoměním si velkého významu rodiny dospívá dítě k pochopení práv každého jedince i jejich nedotknutelnosti. Poznání získané během realizace programu by mělo vést i k osvojení základů hodnot spojených ze zdravím a životním prostředím.
 • Očekávané postoje: Poznání sebe sama vede dítě i k tomu, že je vlastně osobou samostatnou, samostatně myslící, ale i také osobně odpovědnou.

Oblastní cíle

Každá činnost vyplývající z tohoto programu je cestou vedoucí k naplnění určitého dominantního oblastního cíle. K naplňování některých oblastních cílů však dochází průběžně (každodenně).

1. oblast (biologická)
Podporovat a rozvíjet uvědomování si svého těla a zároveň rozvíjet i pohybové dovednosti, což vede k rozvoji psychické i fyzické zdatnosti. Osvojení poznatků o svém těle, smysluplně je využívat a položit tím základy ke zdravému životního stylu.

2. oblast (psychologická)
Komentování zážitků a samostatný projev vede k užívání práva dítěte na osobní názor. Naším cílem je, aby si dítě vytvořilo vlastní názor a srozumitelně jej vyjádřilo. S tím souvisí vytváření základů pro práci s informacemi, i rozvoj tvořivosti a samostatného uvažování. Cílem je rozvoj pozitivního vztahu k sobě, k druhému a ke svému okolí. Děti vědí, že je mají rádi rodiče, ale měly by se naučit mít rádi i sebe a lásku dávat i druhým (kamarádům). Na základě lepšího poznání svého okolí, by mohly postupně získat pozitivní vztah k tomuto místu a bude pro ně přirozené se o něj starat a pečovat.

3. oblast (interpersonální)
Rozvoj komunikačních dovedností nejen verbálních, ale i nonverbálních, je cílem mnoha činností, protože děti ve své bezprostřednosti komunikují mezi sebou zcela přirozeně. Utváření pozitivních postojů a pozitivní chování směrem ke druhým je průběžně naplňovaným cílem.

4. oblast (sociálně kulturní)
Poskytnout dětem možnost k seznámení a přímému setkání s kulturní hodnotou je nejen smyslem návštěv divadel, ale i výletů do okolí. Schopnosti žít ve společenství se rozvíjí také např. prostřednictvím pěstování dobrých vztahů s kamarády, s paní učitelkou, kuchařkou nebo uklízečkou.

5. oblast (environmentální) Každodenní činností člověka je péče o vlastní okolí, v němž žije. Děti se každodenně učí po sobě uklízet věci, pečovat o pokojové květiny, a odstraňovat, resp. třídit odpadky.


Pozn. autora:
Soustava tematických celků je popsána obecně pro celou MŠ. Každá učitelka si tyto integrované bloky (tematické celky) rozepíše podle charakteristiky své skupiny dětí, naplní je různorodými činnostmi a příležitostmi a doplní je o konkrétní očekávané výsledky dětí. Zhodnocení daných tematických celků a programu jako celku bude součástí evaluačního procesu, a to vzhledem k dětem (co se naučilo, co získalo), ke skupině dětí (jak spolupracovaly, co si z nabídky činností vybraly) a k tématu (zda bylo téma vzhledem k věku dětí přiměřené, apod.).


VZDĚLÁVACÍ OBSAH PROGRAMU
 • Tematický celek - Kdo jsem já?
  Úvodní tematický celek je v měsíci září zaměřen na občanská práva a svobody a je spojen i s problematikou adaptačního období dětí. Pro některé je to příchod po dlouhých prázdninách a pro ostatní je to úplně nová životní situace. Různorodé činnosti a hry by měly pomoci dětem překonat adaptační problémy, měly by jim poskytnout bližší seznámení s učitelkou, dětmi ve skupině, s prostředím MŠ. Než budou poznávat druhé, uvědomí si své tělo, jeho fyzickou stránku, ale i psychickou (různá cvičení, poznávání smyslů apod.). Součástí tohoto celku bude i jistý monitoring toho, co dítě zná a umí, různorodé činnosti v oblasti výtvarné, hudební, pohybové, jazykové, či jiných budou pro učitelku odrazovým můstkem pro sledování pokroku každého dítěte během roku.
 • Tematický celek - Moje rodina
  "Dítě má právo na rodinu." Je důležité, aby si děti uvědomily, co je vlastně rodina a co je jejich domov. Děti se seznámí s přesným pojmenováním členů rodiny, formou vyprávění či kresby budou seznamovat ostatní ve své skupině, jaká je jejich rodina. Poskytneme podmínky pro námětové hry s tématem rodina . Formou předčítání, besedy, ale i básniček si děti uvědomují, co je vlastně domov.
 • Tematický celek - Jsme děti zdravé a veselé
  "Každé dítě má právo na život a státem poskytovanou zdravotní péči." Zde se zaměříme na prevenci zdraví - děti poznávají své tělo, seznamují se s jeho funkcemi, poznávají, co tělu prospívá, co je zdravé. Sledují své pohybové schopnosti a dovednosti a zaměřují se na jejich zdokonalení. Tento tématický celek vyžaduje dobře připravené podmínky pro veškeré pohybové činnosti. Využíváme pobytu venku, kde dovednosti zdokonalujeme v různém terénu za různých podmínek. Ve třídě poskytneme prostor k pohybovým hrám. Učíme se ošetřovat "nemocné a zraněné".
 • Tematický celek - Co je to? Proč je to?
  "Děti mají právo na vzdělání, mají právo užívat volného času, rekreace a kulturních aktivit. Mají právo přístupu k informacím různých zdrojů." Tento tematický celek by měl vycházet z toho, co děti zajímá. Již jsme zjistili, o co děti mají největší zájem, na co si hrají při spontánních činnostech. K rozšíření určitých situací a námětů pro děti připravíme podmínky (obrázky, povídání, tvořivé činnosti, objevy a zkoumání předmětů či jevů). Seznamuje se s knihou, encyklopediemi, počítačem, hledáme různé informace k našemu tématu.
 • Tematický celek - Všechny děti jsou si rovny
  "... Všechny děti jsou si rovny ..." Prostřednictvím literatury, filmů, obrázků, fotografií seznámíme děti s odlišnostmi u lidí v našem okolí, ale i ve světě. Ve skupině dětí jsou i cizí státní příslušníci, kteří nás seznámí s jejich kulturou (besedy, ale i příprava národních pokrmů). Děti potkávají ve svém okolí i jinak odlišné lidi, kteří jsou například postižení (poznáváme a užíváme svých smyslů, učíme se jak jim pomáhat - cílem je, aby děti tyto lidi přijímaly, takové, jací jsou.)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída