Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > My, děti, a naše práva
Odborný článek

My, děti, a naše práva

12. 8. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Martina Kupcová

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Cílem ŠVP je vytvořit u dětí základní povědomí o vlastních právech. Různými činnostmi se program bude snažit o to, poskytnout dítěti informace o rodině , o svém já, o společenství, ve kterém žije. A také ho seznámit s některými prvky naší kultury.
Časový rozsah: 1 rok
Věková skupina: 3 – 6 let (heterogenní skupina)

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Cílem ŠVP je vytvořit u dětí základní povědomí o vlastních právech. Různými činnostmi se program bude snažit o to, poskytnout dítěti informace o rodině , o svém já, o společenství, ve kterém žije. A také ho seznámit s některými prvky naší kultury.
Časový rozsah: 1 rok
Věková skupina: 3 – 6 let (heterogenní skupina)


ŠVP - školní vzdělávací program - ukázka plánu vzdělávacího obsahu

Úmluva o právech dítěte praví, že děti, díky své zranitelnosti, potřebují zvláštní péči a ochranu nejen rodiny, ale i státu. Klade se důraz na úctu ke kulturním hodnotám dětského společenství a zabezpečování práv dětí, které vyplývají ze základních lidských práv.


Pozn. autora:
Tematické oblasti odpovídají některým článkům z Úmluvy o právech dítěte, ale její strukturu nekopírují. Členění je přizpůsobeno dětskému chápání a podmínkám v běžné mateřské škole. Tematické části nemají přesné časové rozdělení, ale měly by na sebe smysluplně navazovat.


CÍLE A ZÁMĚRY

Rámcové cíle:

 • Očekávané poznatky: V procesu rozvoje osobnosti dítěte je to uvědomění si svého vlastního já i svého okolí, ve kterém dítě žije. Jednotlivými částmi programu se dítě rozvíjí nejen po stránce tělesné (poznání svého těla), ale projevuje i zájem o nové vědomosti, jako základ prvopočátečního učení. Program má dítě motivovat k aktivnímu poznávání, pomoci mu se na počátku svého vzdělávacího období se orientovat ve světě rozmanitých informací.
 • Očekávané hodnoty: Lepším poznáním sebe sama i kamarádů, ale hlavně uvědoměním si velkého významu rodiny dospívá dítě k pochopení práv každého jedince i jejich nedotknutelnosti. Poznání získané během realizace programu by mělo vést i k osvojení základů hodnot spojených ze zdravím a životním prostředím.
 • Očekávané postoje: Poznání sebe sama vede dítě i k tomu, že je vlastně osobou samostatnou, samostatně myslící, ale i také osobně odpovědnou.

Oblastní cíle

Každá činnost vyplývající z tohoto programu je cestou vedoucí k naplnění určitého dominantního oblastního cíle. K naplňování některých oblastních cílů však dochází průběžně (každodenně).

1. oblast (biologická)
Podporovat a rozvíjet uvědomování si svého těla a zároveň rozvíjet i pohybové dovednosti, což vede k rozvoji psychické i fyzické zdatnosti. Osvojení poznatků o svém těle, smysluplně je využívat a položit tím základy ke zdravému životního stylu.

2. oblast (psychologická)
Komentování zážitků a samostatný projev vede k užívání práva dítěte na osobní názor. Naším cílem je, aby si dítě vytvořilo vlastní názor a srozumitelně jej vyjádřilo. S tím souvisí vytváření základů pro práci s informacemi, i rozvoj tvořivosti a samostatného uvažování. Cílem je rozvoj pozitivního vztahu k sobě, k druhému a ke svému okolí. Děti vědí, že je mají rádi rodiče, ale měly by se naučit mít rádi i sebe a lásku dávat i druhým (kamarádům). Na základě lepšího poznání svého okolí, by mohly postupně získat pozitivní vztah k tomuto místu a bude pro ně přirozené se o něj starat a pečovat.

3. oblast (interpersonální)
Rozvoj komunikačních dovedností nejen verbálních, ale i nonverbálních, je cílem mnoha činností, protože děti ve své bezprostřednosti komunikují mezi sebou zcela přirozeně. Utváření pozitivních postojů a pozitivní chování směrem ke druhým je průběžně naplňovaným cílem.

4. oblast (sociálně kulturní)
Poskytnout dětem možnost k seznámení a přímému setkání s kulturní hodnotou je nejen smyslem návštěv divadel, ale i výletů do okolí. Schopnosti žít ve společenství se rozvíjí také např. prostřednictvím pěstování dobrých vztahů s kamarády, s paní učitelkou, kuchařkou nebo uklízečkou.

5. oblast (environmentální) Každodenní činností člověka je péče o vlastní okolí, v němž žije. Děti se každodenně učí po sobě uklízet věci, pečovat o pokojové květiny, a odstraňovat, resp. třídit odpadky.


Pozn. autora:
Soustava tematických celků je popsána obecně pro celou MŠ. Každá učitelka si tyto integrované bloky (tematické celky) rozepíše podle charakteristiky své skupiny dětí, naplní je různorodými činnostmi a příležitostmi a doplní je o konkrétní očekávané výsledky dětí. Zhodnocení daných tematických celků a programu jako celku bude součástí evaluačního procesu, a to vzhledem k dětem (co se naučilo, co získalo), ke skupině dětí (jak spolupracovaly, co si z nabídky činností vybraly) a k tématu (zda bylo téma vzhledem k věku dětí přiměřené, apod.).


VZDĚLÁVACÍ OBSAH PROGRAMU
 • Tematický celek - Kdo jsem já?
  Úvodní tematický celek je v měsíci září zaměřen na občanská práva a svobody a je spojen i s problematikou adaptačního období dětí. Pro některé je to příchod po dlouhých prázdninách a pro ostatní je to úplně nová životní situace. Různorodé činnosti a hry by měly pomoci dětem překonat adaptační problémy, měly by jim poskytnout bližší seznámení s učitelkou, dětmi ve skupině, s prostředím MŠ. Než budou poznávat druhé, uvědomí si své tělo, jeho fyzickou stránku, ale i psychickou (různá cvičení, poznávání smyslů apod.). Součástí tohoto celku bude i jistý monitoring toho, co dítě zná a umí, různorodé činnosti v oblasti výtvarné, hudební, pohybové, jazykové, či jiných budou pro učitelku odrazovým můstkem pro sledování pokroku každého dítěte během roku.
 • Tematický celek - Moje rodina
  "Dítě má právo na rodinu." Je důležité, aby si děti uvědomily, co je vlastně rodina a co je jejich domov. Děti se seznámí s přesným pojmenováním členů rodiny, formou vyprávění či kresby budou seznamovat ostatní ve své skupině, jaká je jejich rodina. Poskytneme podmínky pro námětové hry s tématem rodina . Formou předčítání, besedy, ale i básniček si děti uvědomují, co je vlastně domov.
 • Tematický celek - Jsme děti zdravé a veselé
  "Každé dítě má právo na život a státem poskytovanou zdravotní péči." Zde se zaměříme na prevenci zdraví - děti poznávají své tělo, seznamují se s jeho funkcemi, poznávají, co tělu prospívá, co je zdravé. Sledují své pohybové schopnosti a dovednosti a zaměřují se na jejich zdokonalení. Tento tématický celek vyžaduje dobře připravené podmínky pro veškeré pohybové činnosti. Využíváme pobytu venku, kde dovednosti zdokonalujeme v různém terénu za různých podmínek. Ve třídě poskytneme prostor k pohybovým hrám. Učíme se ošetřovat "nemocné a zraněné".
 • Tematický celek - Co je to? Proč je to?
  "Děti mají právo na vzdělání, mají právo užívat volného času, rekreace a kulturních aktivit. Mají právo přístupu k informacím různých zdrojů." Tento tematický celek by měl vycházet z toho, co děti zajímá. Již jsme zjistili, o co děti mají největší zájem, na co si hrají při spontánních činnostech. K rozšíření určitých situací a námětů pro děti připravíme podmínky (obrázky, povídání, tvořivé činnosti, objevy a zkoumání předmětů či jevů). Seznamuje se s knihou, encyklopediemi, počítačem, hledáme různé informace k našemu tématu.
 • Tematický celek - Všechny děti jsou si rovny
  "... Všechny děti jsou si rovny ..." Prostřednictvím literatury, filmů, obrázků, fotografií seznámíme děti s odlišnostmi u lidí v našem okolí, ale i ve světě. Ve skupině dětí jsou i cizí státní příslušníci, kteří nás seznámí s jejich kulturou (besedy, ale i příprava národních pokrmů). Děti potkávají ve svém okolí i jinak odlišné lidi, kteří jsou například postižení (poznáváme a užíváme svých smyslů, učíme se jak jim pomáhat - cílem je, aby děti tyto lidi přijímaly, takové, jací jsou.)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Martina Kupcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída