Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Didaktické hry v hudebních činnostech
Odborný článek

Didaktické hry v hudebních činnostech

1. 3. 2006 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Palatinová

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Program napomáhá dítěti rozvíjet myšlení, hudební schopnosti, podporuje dítě v osobitém projevu, hře s hudebním materiálem, v touze spoluvytvářet elementární hudební formy.
Očekávané výstupy:
 • obměňovat hudební prvky, melodii, rytmy;
 • pozorně naslouchat;
 • být jistější ve slovním i hudebním vyjadřování;
 • zpracovávat emocionální prožitky.

 • Časový rozsah: průběžně, 1× týdně
  Věková skupina: 4 - 6 let

  Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Program napomáhá dítěti rozvíjet myšlení, hudební schopnosti, podporuje dítě v osobitém projevu, hře s hudebním materiálem, v touze spoluvytvářet elementární hudební formy.
  Očekávané výstupy:

 • obměňovat hudební prvky, melodii, rytmy;
 • pozorně naslouchat;
 • být jistější ve slovním i hudebním vyjadřování;
 • zpracovávat emocionální prožitky.

 • Časový rozsah: průběžně, 1× týdně
  Věková skupina: 4 - 6 let

   


  Výběr tématu

  Tento program představuje určité didaktické prvky, které podněcují u dítěte radost z učení, umožňují rozvinout dětskou aktivitu, obecnou i hudební logiku, rozvíjí zájem dítěte o hudební formy sdělení. Náměty didaktických her jsou voleny tak, aby byly blízké dětskému chápání a doplňovaly integrovaný blok "Těšíme se na Vánoce", "Tvoříme".

  Cíle a obsah programu

  V hudebních činnostech bývá obsaženo mnoho tvořivých, aktivizujících a hravých podnětů. V elementární hudbě existuje mnoho jevů, které můžeme využít při vytváření zajímavého příběhu anebo určité herní situace. Hudba je zdrojem dětské radosti, fantazie, odkrývá v dítěti jeho citové, intelektuální, estetické rysy a vlastnosti. Cílem didaktických her v hudebních činnostech není pouhé memorování slovních obratů, dítě se učí aktivně spolupodílet, současně se učí chápat a dodržovat určitá pravidla. Poznává, že hudební projev má svůj řád a pro dítě není problém tato pravidla dodržovat. Aktivní hudební činnosti rovněž výrazně působí na rozvoj sebedůvěry dítěte.

  Úskalí

  Při realizaci tohoto programu bychom se měli vyvarovat:

  • nedostatečného respektu k individuální potřebě osobního tempa dítěte;
  • dlouhodobého statického zatěžování bez vhodného pohybu;
  • nedostatku příležitostí k rozvoji pěveckých dovedností dítěte;
  • absenci podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, cítění, prožívání a vyjadřování.

  Vzdělávací nabídka

  Velká - malá

  Principem hry je střídání dvouslabičných slov v rytmu s ozvěnou slova, nejprve nezdrobněle, potom zdrobněle.

  Podnět dává učitelka, děti odpovídají. Celou hru melodizujeme, zpíváme slova na dvou tónech (g - e), přidáváme tleskání pravé ruky na hřbet ruky levé či naopak (tleskání levé ruky na hřbet pravé):

  Hlava - hlava, noha - noha;
  ryba - ryba, Eva - Eva;
  hlava - hlavička, noha - nožička;
  ryba - rybička, Eva - Evička;
  bota - botička, růže - růžička;
  svíčka - svíčička, dárek - dáreček.

  Co máme na těle

  Učitelka ukáže na určitou část těla, děti deklamují slova opakovaně (např. 4×, po zvládnutí 2×). Důležité je, aby celou řadu zakončilo slovo jednoslabičné:

  Hlava, brada, čelo, krk;
  noha, hlava, ruka, prst.

  Jezdí - nejezdí, lítá - nelítá

  Principem je ozvěnová hra. Děti odpovídají na podnět daný učitelkou. Lze hrát i ve dvou skupinách dětí. Jedna skupina dětí klade otázky podle pořadí obrázků, druhá odpovídá.

  Au-to - jez-dí, le-tad-lo - lí-tá;
  au-to- bus - jez-dí, vče-lič-ka - lí-tá;
  le-tad-lo - ne-jez-dí, au-to-bus - ne-lí-tá.

  Jak se jmenuješ

  Principem hry je rytmizace a melodizace jmen dětí. Na otázku učitelky nebo dítěte ostatní děti svá jména rytmizují a melodizují.

  Zasněžená - bílá

  V této hře děti vytvářejí odpověď:

  • nejdříve arytmicky (bez přesného rytmu);
  • odpověď deklamují rytmicky s hrou na tělo;
  • odpověď melodizují.

  V jednodušší variantě se zaměříme na to, co je v blízkosti dětí, na co si mohou snadno vzpomenout (např. zasněžená zahrada mateřské školy, na kterou vidí z okna třídy).

  Lavička je zasněžená - travička je bílá;
  cestička je zasněžená - lavička je bílá;
  stoleček je zasněžený - domeček je bílý;
  holčička je zasněžená - čepička je bílá.

  Patří - nepatří

  Principem je vytváření rytmické čtyřtaktové řady námětově vztahující se k určitému tématu:

  • každé slovo řady děti nejprve deklamují ozvěnou po učitelce;
  • děti deklamují řadu souvisle a současně tleskají rytmus;
  • děti tleskají rytmus řady bez deklamace;
  • některé děti vytleskávají rytmus ozvučnými dřívky;
  • některé děti hrají rytmus na různé Orffovy nástroje.

  Vá-no-ce, svíč-ka, dá-re-ček, sníh;
  sle-pič-ka, žá-ba, au-to-bus, slon;
  hvěz-dič-ka, ře-těz, Mi-ku-láš, čert;
  ry-bič-ka, prs-kav-ka, ko-le-da, zvon.

  Nahoru - dolů

  Představivost dítěte je aktivizována vytvořením dvou rozdílných melodií, vzestupné a sestupné, přehráním na melodický nástroj. Podnět dává učitelka. Například:

  /c-d-e-f-g-g-g/, /g-f-e-d-c-c/
  Auto jede nahoru/ auto jede dolů;
  ptáček letí nahoru/ ptáček letí dolů;
  kočka šplhá nahoru/ kočka šplhá dolů;
  výtah jede nahoru/ výtah jede dolů.

  Dodatek (závěr):
  Po získání určitých zkušeností necháme děti, aby si vytvářely vlastní náměty, vlastní rytmické a melodické řady. Tyto didaktické hry je třeba chápat jako doplňující formu, úzce spjatou s konkrétním probíraným tématem, jako jednu z činností, která doplňuje a prolíná dalšími hudebními aktivitami.

  Licence

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

  Autor
  Alžběta Palatinová

  Hodnocení od uživatelů

  Článek nebyl prozatím komentován.

  Váš komentář

  Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

  Článek není zařazen do žádného seriálu.

  Organizace řízení učební činnosti:

  Skupinová

  Organizace prostorová:

  Školní třída