Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Předměty plné zvuků
Odborný článek

Předměty plné zvuků

1. 2. 2006 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Barbora Škaloudová
Spoluautor
Zuzana Sommernitzová

Anotace

Metodicky rozpracovaný galerijní program pro 2. stupeň ZŠ, který konfrontuje předměty běžného života s objekty výtvarného umění. Klíčové momenty tvůrčích činností jsou doplněny o obrazovou dokumentaci a doporučené návazné aktivity.

Motivace

K čemu je umění? Dokáže nás umění i pobavit? Zkuste kombinovat a přetvářet předměty našeho všedního života. Podívejte se na ně trochu jinak, objevte jejich nové funkce a souvislosti.

Učivo (ověřování komunikačních účinků, uplatňování subjektivity)
 • proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních děl v konfrontaci s díly výtvarného umění (sociální a kulturní souvislosti)
 • objekt, happening, instalace

Scénář a klíčové momenty tvůrčího procesu

Evokace

Co můžeme vidět vystaveného v galerii?
Je něco, co by se nemělo v galerii vystavovat? Co nepatří do galerie?

Očekávané dílčí výstupy:

 • Uvědomuje si možnosti prezentace umění.
 • Konfrontuje své postoje s druhými.

Animace

Jak to zde na vás působí?
Co se tady asi stalo?
Vytvořte skupinky a zkuste vymyslet, co se tu odehrálo.
Porozhlédněte se, co je tu za předměty a v jakém jsou vztahu.
Představte svou verzi "příběhu".
Porovnejte svou verzi s videozáznamem Vostelovy performance

Obr.
2. Obr.

Obr.
1. Obr.

.Očekávané dílčí výstupy:

 • Uplatňuje osobitost svého vnímání v interpretaci vizuálně obrazného vyjádření.
 • Porovnává své představy o vzniku díla s reálnou událostí výtvarného díla.

Co se děje

Ateliér je přetvořen v prostor plný "překvapení". Jsou zde natažené provazy, bránící hladkému průchodu. Po prostoru jsou rozprostřeny zvláštní předměty.

Vstupte dovnitř, jak vám to půjde. Projděte si prostor ateliéru dle své chuti. Stali jste se součástí takového malého happeningu. Takovéto akce, hry, umělci často vytvářeli pro úplně náhodné lidé, třeba někde na ulici. Na Kampě například M. Knížák umístil příkaz, kdo tudy prochází, zde zakokrhá...

Obr.
3. Obr.

Obr.
4. Obr.

Obr.
5. Obr.

Očekávané dílčí výstupy:

 • Zapojuje se do happeningu.
 • Uvědomuje si podstatu těchto událostí.

Předměty plné zvuků

Najděte si jeden předmět, který vás nějak zaujal. Proč jste si vybrali zrovna tento předmět? Čím vás zaujal? Na co byste ho využili?
Zkoušeli jste si někdy proměnit funkce předmětů? Z pravítka se stane rychlá zbraň či nástroj, který vyluzuje na učebnici a lavici různý zvuk. Zkuste využít předmět jako "hudební" nástroj, který vydává zvuk.
Vytvořte z nalezených zvuků náhodnou symfonii (minutový koncert).

Lektor náhodnou symfonii nahrává.

Očekávané dílčí výstupy:

 • Užívá předmětu běžného života v jiných souvislostech a vytváří mu nové funkce.
 • Odhaluje další možnosti pojetí "umění akce."

Předměty se přitahují

Třída vytvoří 2 - 3členné skupiny.
Představte si, že věci, které jste si vybrali, jsou z jednoho šuplíku a nyní se začínají shlukovat a lepit se na sebe... Možná znáte situaci, kdy se věci v přeplněném šuplíku nebo tašce začínají postupně propojovat, tvoří takové bizarní objekty...
Zkuste navzájem kombinovat vaše předměty. Hledejte spojitosti mezi jednotlivými objekty. Najděte si místo, kam váš objekt umístíte. Vytvořte malé instalace, akce. Vše si postupně fotograficky dokumentujte.
Každá skupina představí svůj objekt, instalaci, akci. Prezentaci je možné promítat dataprojektorem. Žáci si navzájem kladou otázky, které je k objektům napadají

Obr.
6. Obr.

Obr.
7. Obr.

 

Obr.
8. Obr.
Obr.
9. Obr.
Obr.
10. Obr.

 

Očekávané dílčí výstupy:

 • Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vybral a upravil.
 • Hledá vhodné možnosti dokumentace.
 • Osvojuje si různé možnosti prezentace.
 • Konfrontuje a interpretuje svou tvorbu.

Představení skupiny Fluxus v expozici

Písemně a stručně odpovězte na tyto tři "otázky":

 1. Vyberete objekt, který vás nějak zaujal. Napište jeho název a autora a stručně popište, proč jste si ho vybrali.
 2. Vyberte objekt, kterému nerozumíte.
 3. Vyberte objekt, který nějak souvisí s objektem, který jste vytvářeli v ateliéru.

Vzájemně si přečteme některé odpovědi.

Následuje krátký výklad ke skupině Fluxus, zamřený zejména na vznesené "otázky".

V dobách, kdy s námi přestává umění komunikovat, se uchylujeme k objektům, věcem na hranici umění a života. Věcem, které dokážou vnést život do umění a umění do života. Taková situace nastala v 60. letech. Umělci skupiny Fluxus bezstarostně překračovali hranici života a umění, hranice států i hranice mezi hudbou, divadlem, výtvarným uměním a literaturou.

Skupina Fluxus (název z latinského Flux - plynout, proměnlivé umění...)
Mezinárodní skupina, která spojovala různé profese - výtvarné umělce, hudebníky, básníky, filmaře (např. i Yoko Ono či Robert de Niro). Hlavní vůdce skupiny G. Maciunas (spisovatel a skladatel) začal zpochybňovat zavedený status umělce a vybízel k "anti-umění", které není určeno jen zasvěceným, ale všem lidem. Propagoval naprostou uměleckou anonymitu. Svoboda vyjádření pro něho byla natolik důležitá, že se Fluxus pokusil omezit důležitost autorství a odstranit i vliv trhu.

"Fluxus je striktně proti tomu, aby se umělecké produkty staly zbožím, jež nemá jinou funkci, než aby bylo prodáváno a poskytovalo umělci obživu. Proto je Fluxus antiprofesionální, je proti umění, které slouží k prosazení umělcova vlastního já."

Prosazovali zejména hravost v prezentaci svého umění. Například katalogy skupiny Fluxus měly formu nejrůznějších krabiček, plných malých kartiček s návody a rozmanitými předměty, aby se už čtení takovéto publikace změnilo v drobnou hru.

V moderním umění sehrál objekt velkou roli, představuje především protiklad akademické konvenci (klasické ideály sochařství a malířství), odstraňuje hranice mezi jednotlivými uměleckými druhy a odvětvími. Nejslavnějšími objekty jsou tzv. ready-mades (anglicky již zhotoveno, vyrobeno) od Marcela Duchampa (prvním nejslavnějším ready -mades je sušák na lahve).

Obr.
11. Obr.
Obr.
12. Obr.

 

Obr.
13. Obr.

 

 

 

Očekávané dílčí výstupy:
 • Porovnává svou tvůrčí činnost s uměleckými díly.
 • Seznamuje se s uměleckým hnutím Fluxus a jeho filozofií.
 • Osvojuje si pojmy objekt a umění akce.

Reflexe

Co vám osobně přineslo toto setkání?

Očekávaný dílčí výstup:

 • Hodnotí, co si osobně odnáší se setkání s umělci skupiny Fluxus.

Inspirační zdroje k návazným aktivitám:
M. Duchamp, F. Skála, A. Guzzeti, K. Kintera, J. Švankmajer

O doprovodných programech Lektorských oddělení Národní galerie v Praze získáte více informací na tel. 224 301 003 nebo na webových stránkách www.ngprague.cz.

Vyjádření Národní galerie v Praze ke zveřejněným fotografiím (výtvarným dílům):

"Uživatel bere výslovně na vědomí, že reprodukce (rozmnoženiny) výtvarných děl zveřejněné na tomto portále může užít jen pro svou osobní potřebu a nikoliv za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského anebo obchodního prospěchu (ust.§ 30 autorského zákona). Dále bez licence nesmí užít předmětné reprodukce jinak než způsoby uvedenými v autorském zákoně jako bezúplatné zákonné licence, tedy např. může  v odůvodněné míře užít výňatky těchto výtvarných děl ve svém díle, užít jejich výňatky nebo drobná díla celá pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby, pokud je takové užití  v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem, nebo užít dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu za předpokladu, že nepřesáhne  rozsah odpovídající sledovanému účelu. Uživatel bere výslovně na vědomí, že je vždy povinen uvést jméno autora, název díla a pramen."

Literatura a použité zdroje

[1] – ZHOŘ, I. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha : SPN, 1992.
[2] – HAVRÁNEK, J. Akce slovo pohyb prostor. Praha : Galerie Hlavního města Prahy, 1999.
[3] – ze sbírky Marie a Milana Knížákových [kat. výst.]. Praha : České muzeum výtvarného umění, 1995.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Barbora Škaloudová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k podnikavosti
 • uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna, Exkurze

Nutné pomůcky:

* hračky, odložené předměty, provazy, lepenky, lepicí gumy, nůžky, gumičky, vlasec a vše ostatní, co se hodí k výrobě objektu; * digitální fotoaparáty, dataprojektor; * pracovní listy, tužky