Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Vzdělávací oblast Člověk a svět práce v rámci RVP ZV
Odborný článek

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce v rámci RVP ZV

4. 8. 2004 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jiří Brant
Spoluautor
PhDr. Viola Horská

Anotace

Průvodce pojetím vzdělávací oblasti Člověk a svět práce v RVP ZV

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) zastoupena jediným oborem. Vzdělávací obsah se realizuje v samostatném vyučovacím předmětu s minimální časovou dotací 5 vyučovacích hodin na 1. stupni a 4 hodin na 2. stupni základní školy.

Vzdělávací oblast připravuje žáky pro život v technicky vyspělé informační společnosti. Vzdělávání a příprava směřují k tomu, aby žáci byli schopni orientace v dynamicky se vyvíjejícím světě práce. Důraz je přitom kladen na tvorbu a upevňování pozitivních postojů k rozmanitým pracovním činnostem, osvojování prakticky využitelných dovedností a rozvoj schopnosti jejich aplikace v běžných životních situacích.

Žáci získávají základní pracovní dovednosti a návyky i konkrétní dovednosti související nejen s prováděním, plánováním, organizováním a hodnocením pracovních činností, ale i s upevňováním návyků a zásad bezpečnosti a hygieny práce. Ve vyšších ročnících jsou rovněž seznamováni s problematikou hlavních oblastí světa práce a oborů lidské činnosti. Poznávání základních znaků charakterizujících lidskou práci, např. pracovních činností, produktů práce, prostředků či prostředí, by se mělo vždy opírat o životní praxi a o reálné zkušenosti žáků.

Souvislosti s dalšími oblastmi

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce úzce souvisí i s obsahem řady dalších vzdělávacích oblastí.

Např. souvislost s přírodovědným vzděláváním je dána zejména tím, že vzdělávací oblast Člověk a svět práce je jednou z cílových oblastí aplikace osvojených přírodovědných znalostí a dovedností. Právě v konfrontaci s potřebou řešení problémů vznikajících při provádění vybraných pracovních činností se významně uplatňují základní přírodovědné znalosti a upevňují se osvojené dovednosti.

Souvislost se společenskovědními poznatky lze spatřovat např. ve faktu, že tato oblast využívá i znalosti historie a umožňuje v kontextu poznání jednotlivých historických epoch pochopení kontinuity ve vývoji technické vyspělosti a ekonomických podmínek života společnosti a odkrývá souvislosti techniky a lidského poznání na pozadí vývoje vybraných materiálů, nástrojů či technologií.

Vzdělávací oblast společně s výchovou k občanství otevírá žákům cestu k pochopení vlastního jednání a jednání druhých lidí v souvislosti se zapojováním do pracovního procesu, do společenské dělby práce a do aktivní účasti na trhu práce. V souvislosti s trhem práce seznamuje žáky s funkcí státu v oblasti zaměstnanosti. Kromě toho je důraz kladen na význam charakteristických rysů osobnosti a jejich správného hodnocení jako předpokladu pro výkon konkrétní práce a je posilován smysl žáků pro osobní a pracovní odpovědnost.

Pojetí

Vzdělávací obsah byl stanoven tak, aby umožňoval realizaci cílového zaměření a očekávaných výstupů a zároveň přispíval k naplňování klíčových kompetencí. Při jeho stanovení jsme vycházeli z tradičního pojetí, s využitím některých netradičních tematických prvků. Očekávané výstupy jsou formulovány tak, aby dávaly školám určitý stupeň volnosti pro jejich další rozpracování a konkretizaci ve školním vzdělávacím programu.

Tematické okruhy

Do vzdělávacího obsahu je zařazeno celkem dvanáct tematických okruhů - na prvním stupni čtyři a na druhém stupni osm.

Člověk a svět práce S
T
U
P
E
Ň
1. Práce s drobným materiálem
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce
Příprava pokrmů
2. Práce s technickými materiály
Design a konstruování
Pěstitelské práce, chovatelství
Provoz a údržba domácnosti
Příprava pokrmů
Svět práce
Práce s laboratorní technikou
Využití digitálních technologií

Práce s počítačem není začleněna do této vzdělávací oblasti, protože je součástí vzdělávacího obsahu samostatné oblasti Informační a komunikační technologie.

Všechny čtyři tematické okruhy zařazené do vzdělávacího obsahu na 1. stupni jsou pro školu povinné a je nutné je realizovat v plném rozsahu.

Z osmi tematických okruhů zařazených do vzdělávacího obsahu na 2. stupni je povinný tematický okruh Svět práce (do 8. a 9. ročníku a odpovídající ročníky víceletých středních škol, popř. již od 7. ročníku) a k němu si škola do svého školního vzdělávacího programu povinně vybírá z nabídky zbylých sedmi minimálně další dva tematické okruhy. Znamená to tedy, že do školního vzdělávacího programu musí být na 2. stupni zařazeny nejméně tři tematické okruhy. Doporučuje se zařazovat do vzdělávání žáků co největší počet tematických okruhů, jejichž zařazení umožňují podmínky a možnosti školy. Vzdělávací obsah všech tematických okruhů, které škola zařadí do svého školního vzdělávacího programu je třeba realizovat v plném rozsahu.

Je třeba mít také na zřeteli, že vzdělávací obsah všech deseti tematických okruhů je určen chlapcům i dívkám bez rozdílu. Nelze tedy některé tematické okruhy, popř. části tematických okruhů zařazovat pouze pro dívky, resp. pouze pro chlapce.

Svět práce

Význam tematického okruhu Svět práce je zdůrazněn nejen jeho povinným zařazením, ale i jeho obsahovým posílením a zaměřením na otázky týkající se přípravy na volbu povolání.

Vzdělávací obsah tohoto tematického okruhu se zaměřuje na utváření a rozvíjení praktických dovedností a osobních vlastností žáků, které jsou předpokladem pro jejich budoucí úspěšné začlenění do pracovního života. Zároveň rozšiřuje jejich poznatky o světě práce a přibližuje jim vzdělávací a pracovní příležitosti i reálné možnosti uplatnění absolventů základní školy na trhu práce. Tím významně napomáhá lepšímu rozhodování žáků při volbě vhodné střední školy a v dlouhodobé perspektivě tak může zajistit jejich větší úspěšnost v dalším odborném a profesním růstu.

Vzdělávací oblast Člověk s svět práce je výrazně činnostně orientovaná. Práce ve všech tematických okruzích je založena na praktické činnosti s tvůrčí myšlenkovou spoluúčastí žáků. Tato orientace se uplatňuje ve všech tematických okruzích, tedy i v tematickém okruhu Svět práce, který má však, oproti ostatním tematickým okruhům, poněkud informativnější charakter. Za důležitou součást lze považovat vhodně volené a zařazené exkurze, které umožňují žákům reálný vstup do světa práce.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Člověk a jeho svět