Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Doporučení Rec(2002)8 komise ministrů členským zemím o denní péči o dítě
Odborný článek

Doporučení Rec(2002)8 komise ministrů členským zemím o denní péči o dítě

3. 8. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
VUP Praha

Anotace

Rada Evropy vydala doporučení, k denní péči o dítě, které zahrnuje strukturu možných forem péče, dále obecné principy, za kterých péče má probíhat, jistá opatření z hlediska ekonomického či dostupnosti, a popis programů, resp. činností, která by měla mít určitá specifika v holistickém přístupu k dítěti. Nejsou opomenuty vztahy mezi pečovateli a dětmi a mezi rodiči a dětmi. Doporučení vyzdvihuje snahu připravit dítě na zúčastněný a odpovědný život v demokratické společnosti v duchu tolerance a rovnosti.

 

Předkládáme Vám dokument, nad jehož čtením se můžete zamyslet, jak český RVP PV a české školské programy, a tedy i naše pedagogická činnost, korespondují s požadavky Doporučení Rady Evropy.


Doporučení Rec(2002)8
Komise ministrů členským zemím
o denní péči o dítě

(Schváleno komisí ministrů na 808. setkání zástupců ministrů 18. září 2002)

Komise ministrů, podle Stanov Rady Evropy čl. 15.b.

se zřetelem na Evropskou úmluvu o lidských právech a s odvoláním především na právo respektování soukromého a rodinného života podle čl. 8;

s ohledem jak na Evropskou sociální chartu, tak na upravenou Evropskou sociální chartu, zejména články týkající se ochrany rodiny a dětí;

se zohledněním doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy: Doporučení 751 (1975) o postavení a odpovědnosti rodičů v moderní rodině a jejich podpoře společností; Doporučení 1071 (1988) o péči o dítě, poskytování institucionální péče o infanty a děti; Doporučení 1074 (1988) o rodinné politice; Doporučení 1121 (1990) o dětských právech; Doporučení 1286 (1996) o evropské strategii pro děti; a Doporučení 1551 (2002) o budování společnosti 21. století s a pro děti: doplňující evropskou strategii pro děti (Doporučení 1286 (1996));

uvědomujíce si svá vlastní doporučení: Doporučení č. R (81) 3 týkající se dětské péče a vzdělávání od narození do věku osmi let; Doporučení č. R (84) 24 o přínosu sociální jistoty k preventivním opatřením; Doporučení č. R (94) 14 o koherentní a integrované rodinné politice; Doporučení č. R (96) 5 o sladění pracovního a rodinného života; a Doporučení č. R (98) 8 o participaci dětí na rodinném a společenském životě;

s povšimnutím si konečného komuniké XXVII. zasedání Konference evropských ministrů odpovědných za rodinné záležitosti pořádaného v Portoroz ve Slovinsku v roce 2001 na téma sladění pracovního a rodinného života;

s ohledem na závěry projektu Dětská politika Rady Evropy (1992-1996) a na Program pro děti Rady Evropy (1998-2000) a především na konsolidovanou zprávu o programu týkající se dětí a denní péče o děti;

při zvážení ústředního významu dětských práv tak, jak jsou zakotveny v Úmluvě o právech dítěte Organizace spojených národů, konkrétně článek 3 Úmluvy, který stanoví, že: "Ve všech činnostech týkajících se dětí (...) je primární ..... nejlepší prospěch dítěte." A článek 12, který stanoví, že: "Státy zajistí dítěti ( ) právo svobodně vyjádřit ( ) postoje ve všech záležitostech majících vliv na dítě."

se zaměřením pozornosti na skutečnost, že dnes děti vyrůstají ve společnosti, která prošla významnými změnami, a v níž je věnována dětem jako jednotlivcům s vlastními právy větší pozornost než dříve;

s povšimnutím, že děti jsou těmito změnami ve společnosti, jako jsou změny v rodinných strukturách, větší účast matek na trhu práce, důsledky vyrůstání v multikulturních společnostech a pohyby populace v rámci nebo mezi státy, přímo ovlivňovány;

se zvážením skutečnosti, že denní péče o dítě musí vhodně reagovat na potřeby dítěte, mezi něž patří potřeba možnosti vyrůstat a vyvíjet se podle jejich vlastních schopností a dostávat za to uznání, potřeba bezpečí, stability a důvěry v jejich okolí a jejich vztahy a potřeba bezpodmínečné lásky a akceptace;

s přesvědčením, že kvalitní denní péče o dítě je pro společenskou soudržnost důležitým přínosem natolik, že podporuje sociální, emocionální, intelektuální a fyzický vývoj všech dětí, vytváří dětem možnosti tvořit si vlastní názory, které slyší o záležitostech jich se týkajících a zajišťuje, že jejich názory jsou zohledňovány v procesech rozhodování, udržuje spojení s komunitou, může mít preventivní a ochrannou roli, zlepšuje sociální integraci dětí, především pokud se jedná o děti s handicapem a dětí ze znevýhodněných, chudých rodin, rodin z okraje společnosti a rodin z minoritních skupin, a hraje významnou roli při uspokojování potřeb pracujících rodičů a rodičů hledajících práci, studujících nebo rekvalifikujících se;

vzhledem ke skutečnosti, že denní péče o dítě kombinuje jak péči samotnou, tak vzdělávání dětí a zahrnuje respektování rodičů jako prvních vychovatelů dítěte, respektování kulturní identity dítěte, stimulování tvůrčího, intelektuálního a duševního vývoje, jeho/její blahobyt, příležitosti pro sebevyjádření a hru, ochranu dětí před všemi formami šikanování a násilí, pomoc handicapovaným dětem dosáhnout co největší možné samostatnosti a plné integrace do společnosti a možnost dítěte připravit se na zúčastněný a odpovědný život v demokratické společnosti v duchu tolerance a rovnosti;

doporučuje, aby vlády členských států podnikly kroky k podpoře přístupných, přijatelných, flexibilních a kvalitních služeb denní péče o dítě v souladu s principy a opatřeními uvedenými v příloze.

Příloha k doporučení Rec(2002)8

A. Rozsah
 • Pro účely tohoto doporučení může termín "služby denní péče o dítě" zahrnovat:
  • denní jesle, mateřské školky a centra denní péče, kde od svého narození tráví děti značnou dobu
  • školky pro velmi malé děti
  • hrazená domácí péče o dítě
  • rodinná centra poskytující denní péči jako součást integrovaných služeb pro rodiny a děti
  • denní péče před a po škole
  • školní prázdninové herní programy
 • Nic v tomto doporučení nemá naznačovat, že jedna forma denní péče o děti je lepší nebo horší než jiná. Rozličnost míst, kde děti vyrůstají vyžaduje vysoce různorodá zaopatření, neboť v různých sociálních kontextech jsou potřeba různé druhy služeb.
 • Toto doporučení se věnuje poskytování vysoce kvalitní denní péče o děti, která je vnímána jako integrální část celkové sociální odpovědnosti/povinnosti za vývoj a blaho dětí, a má být politickou prioritou na všech úrovních (místní, regionální a národní).
 • Pro účely tohoto doporučení mohou odkazy na rodiče zahrnovat také zákonné poručníky nebo další jednotlivce právně odpovědné za dítě.
B. Obecné principy
 • Denní péče o dítě je pro děti - musí proto být organizována v jejich nejlepší prospěch.
 • Denní péče o dítě má být dostupná všem dětem.
 • Mají existovat mechanismy, které zaručí, že děti nebudou vyloučeny z denní péče o děti z důvodu ekonomické situace jejich rodin.
 • Flexibilita jako koncept má být aplikována v celém systému, od rozličných dostupných služeb po samotné jednotlivé služby na místní úrovni.
 • Kvalita a obsah denní péče o dítě, včetně programů činností, má být neustálým předmětem debat a výměny informací zapojujícím všechny aktéry v této oblasti: samotné děti podle jejich věku a vývoje, jejich rodiče, pracovníky denní péče, veřejné úřady, sociální partnery a výzkumníky.
 • Poskytování má být plánováno v rámci soudržné, koordinované a integrované politiky denní péče, která podporuje kooperaci mezi více obory a odvětvími na všech úrovních.
 • Denní péče o dítě má být vývojově zaměřena a podporovat činnosti, které kombinují péči a vzdělávání v sociálním kontextu.
 • Vzdělávání, které začíná v rané fázi dětského života, má být chápáno jako nedílná součást vývoje jejich schopnosti mít požitek z učení po celý jejich život.
 • Děti mají být chráněny před všemi formami fyzického a psychického násilí, jako jsou nedostatek péče a sexuální zneužívání. Zvláštní pozornost má být věnována prevenci před šikanováním včetně rasového, sektářského a pohlavního zneužívání.
 • Relevantní práva a povinnosti musí být v rovnováze tak, že:
  • dítě požívá základní práva zakotvená v Konvenci dětských práv Organizace spojených národů;
  • rodina nese primární odpovědnost za výchovu, péči a vývoj dítěte, přičemž může získávat podporu, kterou potřebuje pro naplnění těchto povinností;
  • stát plní své povinnosti:
   • napomáháním rodičům a ostatním osobám odpovědným za dítě při zajišťování podmínek nezbytných pro vývoj dítěte;
   • zajišťováním toho, aby služby starající se o péči a ochranu dětí vyhovují standardům stanoveným kompetentními úřady, především v oblasti bezpečí, zdraví a odpovídajícího personálního zajištění;
   • prosazováním odpovídajících opatření v ekonomickém sektoru, která pomohou rodičům udržet v rovnováze jejich rodinné povinnosti s pracovní činností.
C. Opatření
I. Dostupnost
 • Odpovídající úroveň poskytování denní péče o dítě s rozmanitými službami, které budou vyhovovat měnícím se potřebám dětí a jejich rodin, má být zajištěna jak v městských, tak ve venkovských oblastech.
 • Děti mají mít přístup ke kvalitní denní péči o dítě bez ohledu na rodinné příjmy, postavení rodičů, pracovní postavení rodičů, zvláštní vzdělávací potřeby, etnické/jazykové zázemí, handicapy, atd.
 • Rodiče a ostatní zúčastnění dospělí mají mít snadný přístup k jasným a přesným informacím o různých službách denní péče o dítě dostupných v jejich zemi, regionu a lokalitě.
II. Přijatelnost
 • Podle různých systémů mohou být poskytovány rozličné kombinace následujících podpůrných opatření pro zajištění toho, aby děti nebyly vyloučeny z denní péče kvůli ekonomické situaci jejich rodin:
  • volný přístup pro děti, které potřebují zvláštní podporu (např. děti z rodin s nízkými příjmy nebo znevýhodněných rodin, handicapované děti)
  • státem schválené poplatky
  • snížené poplatky pro rodiny s více než jedním dítětem v denní péči
  • příspěvky na denní péči o dítě pro všechny rodiny a zejména pro rodiny s nízkými příjmy a/nebo sociálně znevýhodněné rodiny
  • podpora příjmů a programy veřejné podpory, které považují denní péči o dítě za základní potřebu
III. Flexibilita

Služby mají odpovídat konkrétním místním podmínkám a náležitě přizpůsobovat metody činnosti (např. otevírací doba a typ služeb) bez ohrožení kvality denní péče.

IV. Kvalita

Kvalita poskytování denní péče o dítě vyžaduje vhodná opatření týkající se poskytovatelů, účasti rodičů, programů činností, hmotného zajištění a vztahu dospělého k dítěti a složení skupin.

Poskytovatelé péče

 • Aby byli poskytovatelé schopni poskytnout dětem vysoce kvalitní denní péči a optimální podmínky pro spoluúčast, mají mít profesionální kvalifikaci, při které získají odpovídajících znalosti a dovednosti pro péči a vzdělávání všech dětí, včetně speciálního dalšího vzdělání o záležitostech týkajících se dětských práv.
 • Mají být zavedena opatření, která zvýší profesionální status poskytovatelů péče tak, aby poskytovatelé péče cítili, že komunita jejich přínosu přikládá vysokou hodnotu.
 • Zaměstnanecké podmínky poskytovatelů péče mají být upraveny tak, aby lidé ze všech společenských vrstev, jak muži tak ženy, budou mít zájem a možnost pracovat v této oblasti.
 • Mají být zavedena opatření, která zajistí poskytovatelům péče možnost vytvořit si s dětmi vztahy založené na důvěře, být pozorní k jejich potřebám a přesvědčiví při jednání s nimi a jejich rodinami.
 • Mají být zavedena také opatření, která zajistí, že poskytovatelé péče založí svou praxi na každém jednotlivém dítěti s ohledem na jeho konkrétní potřeby, schopnosti a zájmy, jeho nebo její rodinu a životní zázemí, jeho nebo její jazyk a kulturní dědictví a podmínky místní komunity.
 • Mají být podniknuty kroky, které zajistí, že poskytovatelé péče pomohou dětem naučit se jak se učit, především tím, že je nechají prožít jejich vlastní vzdělávací praxi.
 • Mají být podniknuty kroky, které zajistí, že poskytovatelé péče budou respektovat rodiče, kolegy a další zúčastněné profesionály a budou se angažovat při rozvíjení spolupráce a partnerství s nimi a dodržovat vysoké etické standardy ve prospěch dětí.
 • Mají být podniknuta opatření, která zajistí, že poskytovatelé péče na sebe budou mít vysoké nároky, že budou pravidelně společně s kolegy přemýšlet nad svou praxí a budou jim zajištěny příležitosti pro další vzdělávání a profesionální vývoj.
 • Poskytovatelům péče má být poskytnuto odpovídající poradenství a dostatečný čas na rozvoj a implementaci partnerské praxe.
 • Poskytovatelům péče má být poskytnut dostatečný čas na plánování a hodnocení jejich práce.
 • Mají být podniknuta opatření, která zajistí stabilní personál, což dětem umožní vytvořit si dobré vztahy se svými pečovateli.

Zapojení rodičů

 • Zapojení rodičů má být vnímáno jako esenciální aspekt kvality, neboť ovlivňuje kontinuitu činností pečovatelských center a vzdělávání získávaného dítětem.
 • Sdílená odpovědnost rodičů a pracovníků denní péče za poskytování optimálních podmínek pro vývoj a vzdělávání dítěte předpokládá partnerský vztah založený na trvalém, konstruktivním dialogu, vzájemné důvěře, porozumění a respektu a sdílení informací a odborných znalostí.
 • Mají být podniknuta opatření, která podpoří a umožní rodičům angažovat se mnoha různými způsoby a na různých úrovních.

Program činností

 • Pojetí programu denní péče o dítě má být holistické. Má poskytovat dětem příjemnou, participační a hodnotnou vzdělávací praxi v sociálním kontextu.
 • Program má být flexibilní a zahrnovat rozličné plánované a spontánní aktivity.
 • Program má zahrnovat činnosti, které podpoří interakci s komunitou a usnadní sociální integraci.
 • Děti se mají podle svého věku a vývoje účastnit na plánování, rozvoji a výběru činností a mají mít příležitosti se podílet na rozhodovacích procesech a získávat demokratické dovednosti.
 • Všechny činnosti mají být založeny na metodách, které dětem umožní rozvíjet kladné sebepojetí a respekt k rozdílným rasám, kulturám, náboženstvím, jazykům, pohlaví a fyzickým a duševním schopnostem.
 • Užívání každodenních činností (jako prostírání, nakupování, vaření) má být podporováno jako učební postup, neboťˇ tyto činnosti spojují najednou několik oblastí učení.
 • Program má zahrnovat dostatečné příležitosti pro hru, jak venku tak uvnitř. Toto má zásadní roli při učení mladých dětí, neboťˇ hra podporuje myšlení, kreativitu, představivost, porozumění, osvojování si jazyka a sociálních kompetencí včetně schopnosti spolupracovat s ostatními.
 • Program má brát v úvahu skutečnost, že mluvení je velice důležitou součástí vzdělávání dětí. Osvojování efektivních komunikačních dovedností záleží na vysoce kvalitní interakci dospělý-dítě a dítě-dítě ve stimulujícím, bezpečném a podpůrném prostředí.
 • Program činností má poskytovat vzdělávací praxi, která pomůže dítěti při rozvoji představ, znalostí, porozumění, chování a dovedností. Tato vzdělávací praxe má být přizpůsobena věku a úrovni vývoje dítěte, potřebám a zájmům jednotlivého dítěte a také konkrétním podmínkám skupiny.
 • Zvláštní potřeby a schopnosti handicapovaných dětí mají být identifikovány a hodnoceny multidisciplinárně, aby se s pomocí specialistů vytvořily jednotlivé programy pro každé dítě. Pro zajištění vlastní účasti a plné integrace handicapovaných dětí mají být tyto programy zahrnuty do denních činností zařízení denní péče.
 • Zároveň mají být při plánování a implementaci programů činností zohledněny zvláštní potřeby talentovaných dětí.
 • Program činností má zohledňovat jazykové potřeby dětí, jejichž mateřský jazyk je jiný než jazyk(y) národní.
 • Program činností má být hodnocen a upravován pravidelně za účelem jeho přizpůsobování měnícím se potřebám.

Hmotné zajištění

Mají být přijata opatření, která zajistí péči o děti v hygienických a bezpečných prostorách vyhovujících zdravotním a bezpečnostním nařízením kompetentních úřadů. Tyto prostory mají mít odpovídající zdroje a vybavení, které má být rozmanité a výchovné. Prostory mají být přístupné handicapovaným dětem.

Vztahy dospělých k dětem a složení skupin

 • V poměru k dětem má být dostatek dospělých z důvodu snadného přístupu dětí k dospělému, který je schopný reagovat na jejich potřeby, dále možnosti pracovat v malých skupinách a získat pozornost jednoho k jednomu (one-to-one), je-li potřeba, a vědomí bezpečí.
 • V různorodých skupinových uspořádáních, jako jsou integrované skupiny zahrnující děti se zvláštními vzdělávacími potřebami nebo handicapy, multikulturní skupiny, skupiny s dětmi různého věku a skupiny stejně starých dětí, mají být poskytovány příležitosti pro příznivou rovnocennou interakci.

Řízení kvality

Členské státy mají stanovit ukazatele kvality a postupy registrace, sledování a nezávislé kontroly služeb denní péče o dítě v souladu s národní legislativou zaměřenou na blaho, nejlepší prospěch a práva dětí.

V. Výzkum
 • Má existovat národní a mezinárodní podpora výzkumu denní péče o dítě prováděná v zájmu dítěte. Zvláštní pozornost má být věnována řízení kvality a analýze dat o poskytování služeb. Pokud mají být konfrontovány nové výsledky a implementován odpovídající vývoj vhodné péče, je nezbytné dlouhodobé plánování.
 • Závěry výzkumů v této oblasti mají být šířeny na mezinárodní a národní úrovni.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
VUP Praha

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.