Odborný článek

První dny ve školce

24. 11. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Palatinová

Anotace

Tento integrovaný blok pomáhá dítěti s adaptací na nové prostředí, podporuje ho ve vytváření a získávání schopnosti přizpůsobit se změně jakou pro něj je vstup do mateřské školy. Tento blok byl součástí celoročního projektu Kdo jsem.
Cíle tématu

Cílem je pomoci dítěti adaptovat se, seznámit je s novým prostředím, základními pravidly chování, režimem dne. Téma přispívá k získávání schopnosti pochopit základní požadavky na chování v mateřské škole, rozvíjí schopnosti důležité pro navazování vztahu k druhým dětem.

Výběr tématu

Vzdělávací nabídka vychází z reality dětského života. Nabízené činnosti jsou stanoveny s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem dětí. Při vytváření optimálních podmínek pro poznávací i učební činnost je zohledněna velká emocionalita 3-4letých dětí.

Součástí vzdělávací nabídky jsou i sociální a didaktické hry, které zařazujeme na začátku školního roku, kdy chceme, aby se děti navzájem seznámily a oslovovaly se křestními jmény, poznaly svou značku, věděly, kam se ukládají hračky, kam se odkládají osobní věci apod.

Čas potřebný k adaptaci závisí nejenom na věku dítěte, ale i na jeho neuropsychickém vývoji, na celkovém přístupu a chování osob v prostředí, do kterého přichází. Těžkosti adaptace se mohou odrážet ve změněném chování dítěte, v negativních projevech jako např.:

 • smutné nálady,
 • plačtivost,
 • porušení návyků,
 • odmítání jídla,
 • poruchy spánku,
 • agresivita,
 • vzdorovitost,
 • neurotické reakce.

U nově přijatého dítěte učitelka sleduje jeho projevy a chování. Citový vztah mezi učitelkou a dítětem, který je pro úspěšnou pedagogickou práci nezbytný, se vytváří a prohlubuje ve vzájemném denním styku, v oboustranném poznávání a sbližování. Učitelka pomáhá dítěti vyznat se v novém prostředí, učit se žít podle určitých pravidel. Je nezbytné děti dobře poznat, mít cit pro jejich potřeby, pochopit motivy jejich chování, snažit se jim porozumět, citlivě zvažovat slova a hlavně vytvářet atmosféru radosti a dobré pohody, ve které se děti budou cítit dobře.

Činnosti k tématu
 • rozhovory s dítětem (dětmi) o jeho (jejich) oblíbených hračkách, činnostech, kamarádech
 • interakční hry, navazování kontaktů (Kouzelné klubíčko)
 • uvolňovací cvičení, hry s prsty
 • využívání škádlivek a říkanek
 • využití maňáska (Šel medvídek do školky viz zde)
 • hry na rozvíjení smyslového vnímání
 • didaktické hry (Uklízíme hračky)
 • seznámení a nácvik písně Naše škola
 • rozhovor na téma Co se mi líbí ve školce
 • didaktická hra Kdo bydlí v domečku?
Úskalí

Úspěch vzdělávacích záměrů je ohrožen, když učitelka např.:

 • nezná zdravotní stav a zdravotní problémy dítěte;
 • nedostatečně respektuje individuální potřeby nově přijatých dětí;
 • nevytváří prostředí, ve kterém dítě nenalézá jistotu a ochranu, porozumění a pochopení, laskavé jednání a přátelství;
 • když denní režim nevyhovuje fyziologickým dětským potřebám a zásadám zdravého životního stylu;
 • nedostatečně připraví prostředí, poskytuje nevhodné vzory chování.
Hodnocení dětí

Motivace medvídkem je pro děti účinná a hravá. Empaticky naladěné děti přiměřeně projevují své emoce, vnímají a reflektují ostatní děti i dospělé, začínají se oslovovat křestními jmény. Postupně se přizpůsobují organizačním změnám i režimu dne. Jedno děvčátko vyžaduje zvýšenou individuální péči v oblasti sebeobsluhy, má problémy s udržováním osobní hygieny - nutná spolupráce s rodiči.

Závěr z evaluace

Adaptace probíhá uspokojivě, pokračovat ve vytváření prosociálních postojů k druhému, využívat personifikaci, poskytovat pozitivní příklady a vzory prosociálního chování, rozvíjet řeč dítěte.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída