Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Hudební výchova a vzdělávací obsah RVP PV
Odborný článek

Hudební výchova a vzdělávací obsah RVP PV

18. 11. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Marie Lišková

Anotace

Příspěvek se pokouší osvětlit, jaké hudební aktivity se dají využít ke splnění očekávaných výstupů jednotlivých oblastí RVP PV.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání klade důraz na celkový rozvoj osobnosti, a to jak po stránce psychické, tak i fyzické. S psychickým vývojem dítěte v podstatě souvisejí všechny hudební činnosti. V předškolní výchově preferujeme především zpěv a pohyb. Obě činnosti vedou k uvolnění psychického napětí a získání optimistického pohledu na svět. Poslech hudby pak souvisí především s relaxací a zklidněním hyperaktivních dětí.

RVP PV vidí výchovu v širším kontextu. Konkrétní činnosti, které s dětmi vykonáváme, se stávají pouze prostředkem pro splnění daných kompetencí stanovených v rámcovém programu. Výchovav se stává celodenním procesem, není roztříštěna na jednotlivé činnosti, které spolu vzájemně nesouvisejí. Vzdělávací obsah RVP PV je členěn do pěti interakčních oblastí - biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální. Tyto oblasti se vzájemně propojují a ve vztahu k dětem odpovídají následujícím skupinám:

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika
  1. Jazyk a řeč
  2. Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie
  3. Sebepojetí, city, vůle
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě a společnost
 5. Dítě a svět

Po důkladném prostudování obsahu RVP PV a hudební výchovy dospějeme k závěru, že hudební výchova je obsažena ve všech vzdělávacích oblastech, a to i tehdy, není-li v dané oblasti uvedena. Rozdíl tkví pouze v důrazu a intenzitě, s jakou je na hudební výchovu v jednotlivých oblastech kladen důraz. Někdy se jedná o konkrétní hudební činnost (např. zpěv písně), jindy dospějeme ke kompetencím zprostředkovanou cestou (jedná se např. o oblast Dítě a jeho tělo). Poslech hudby a problematika s ním související (hudební smog, prevence sociálně patologických jevů apod.) splňuje v oblasti Dítě a jeho tělo požadavek výchovy ke zdravému životnímu stylu, aniž na to RVP PV upozorňuje.

Svou mnohostranností má hudba velmi široké pole působnosti. Jednotlivé hudební činnosti (zpěv, pohyb, poslech, hra na instrumentální nástroje) se mezi sebou natolik propojují, že při správném vedení hudebních aktivit je od sebe jen velmi těžko oddělujeme.

V následujícím textu se pokusíme osvětlit, jaké hudební aktivity můžeme využít ke splnění očekávaných výstupů jednotlivých oblastí RVP PV. Jak uvidíme, až na výjimky můžeme do každé oblasti zařadit všechny hudební činnosti - zpěv, pohyb, hru na nástroj, poslech. I když se mnohé činnosti v jednotlivých oblastech opakují, pokaždé na ně pohlížíme z jiného zorného úhlu.

Využití hudebních aktivit v rámci RVP PV
1. Dítě a jeho tělo

Tato vzdělávací oblast se zaměřuje především na zdravý psychický i fyzický vývoj jedince, správný životní styl a pohybové aktivity.

Zpěv
Zpěv využíváme ke správnému držení těla a vedení dechu. Kromě dechových cvičení a zpěvu písní se v rámci zdravého životního stylu věnujeme i hlasové hygieně.

Pohyb
Prostřednictvím pohybových aktivit pěstujeme u dětí pohybovou koordinaci, kultivujeme pohyb, rozvíjíme motoriku, vedeme ke správnému držení těla. Využíváme hru na tělo, chůzi, běh, dětské taneční hry, pohybovou improvizaci. Do této oblasti spadají veškeré hudebně-pohybové činnosti.

Poslech
Poslechové aktivity vedou v této oblasti k relaxaci. K poslechu využíváme klidných hudebních ukázek.

Hra na nástroj
Hrou na rytmické i melodické nástroje pěstujeme rozvoj jemné motoriky.

2. Dítě a jeho psychika

a) Jazyk a řeč
Základním záměrem této podoblasti je rozvoj řečových schopností a komunikativních dovedností dětí. Patří sem verbální i neverbální komunikace.

Zpěv

Při zpěvu dbáme na rozvoj správné artikulace. Do této oblasti řadíme artikulačně-rytmická cvičení, hru na ozvěnu, rozpočitadla, melodizaci říkadla, hudební rozhovor.

Pohyb
Prostřednictvím pohybu rozvíjíme neverbální komunikaci. Využíváme pohybové hry na otázku a odpověď, hru na tělo, pantomimické ztvárnění písně či osob v ní vystupujících.

Poslech
Prostřednictvím poslechu rozvíjíme neverbální komunikaci. Využíváme kreslení a malování při poslechu hudebního díla. Poslech spojujeme s pohybovou improvizací. Děti zde neverbálně, vlastním tělem, vyjadřují své pocity ze slyšené hudby.

Hra na nástroj
Hrou na nástroj rozvíjíme rytmické cítění. Využíváme hry se slovy, hru na otázku a odpověď.

b) Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie
Druhá podoblast se zaměřuje na tvořivost, představivost a s nimi související paměť dětí.

Zpěv
K tvořivosti vedeme děti prostřednictvím hry na otázku a odpověď, dokončováním melodických úryvků, melodizací textů. Prostřednictvím písňových textů pak cvičíme paměť.

Pohyb
Taneční improvizací cvičíme prostorovou představivost. Paměť rozvíjíme pohybovou hrou na zrcadlo, na ozvěnu, jednoduchými tanečky.

Poslech
Poslechovými činnostmi cvičíme soustředěné vnímání dětí a rozvoj jejich sluchové paměti. K rozvoji představivosti využíváme charakteristické skladbičky a programní hudbu. Sluchové schopnosti rozvíjíme pomocí rozličných sluchových her.

Hra na nástroj
Díky hře na nástroj pěstujeme v dětech představivost, fantazii a tvořivost. Při improvizované hře využíváme pentatonickou řadu. Paměť cvičíme prostřednictvím jednoduchých ostinátních doprovodů.

c) Sebepojetí, city, vůle
Třetí podoblast se zaměřuje na citovou stránku dětí, jejich sebepojetí, prožitky, volní vlastnosti, mravní rozvoj a estetické cítění.

Zpěv
Prostřednictvím zpěvu rozvíjíme u dětí city, emoce, empatie. Na základě zažitých úspěchů (např. zlepšení vokálního projevu) přispíváme k získávání sebevědomí dětí.

Pohyb
Prostřednictvím tanečních her pěstujeme v dětech cit a empatii.

Poslech
Při poslechu u dětí navozujeme emoční prožitky. Emoce zprostředkovávají zejména výrazné hudebně vyjadřovací prostředky.

Hra na nástroj
Hrou na nástroj pěstujeme v dětech zdravé sebevědomí. Ke hře využíváme jednoduché instrumentální doprovody, rytmickou improvizaci.

3. Dítě a ten druhý

Tato oblast RVP PV se zabývá vytvářením pozitivních vztahů dětí k sobě samým i ke svému okolí. Klade důraz na společenské chování.

Zpěv
Společným zpěvem vedeme děti k toleranci, spolupráci, vzájemné úctě a ke kladným vzájemným vztahům mezi dětmi. Kromě zpěvu písní využíváme vokální hry na ozvěnu, na otázku a odpověď. K toleranci a pěstování vzájemných vztahů dochází i při dramatizaci písně.

Pohyb
K utváření vzájemných vztahů přispívá i pohybová výchova. Využíváme vzájemné spolupráce dvojic či celého kolektivu dětí při tancích a pohybových hrách. Ke konkrétním činnostem patří taneční hry, hudebně pohybové hry, hra na sochy, na zrcadlo, na ozvěnu, na řetěz a hra na tělo.

Hra na nástroj
Vzájemné vztahy a spolupráci podporuje i hra na nástroje. Využíváme jednoduchých instrumentálních partitur - doprovodů. K dalším činnostem v této oblasti řadíme rytmické a melodické hry na ozvěnu, hru na otázku a odpověď.

4. Dítě a společnost

Tato oblast se zaměřuje na socializaci dětí, učí je chápat morální a společenské hodnoty, seznamuje je s kulturními tradicemi národa a jednotlivých regionů. Dále se zaměřuje na vnímání estetických hodnot.

Zpěv
Zaměřujeme se na zpěv lidových písní. Děti seznámíme s tzv. lidovým dvojhlasem (zpěv 2. hlasu pí učitelky v terciích). V souvislosti s výchovou ke společenským hodnotám vybíráme písně s pracovní tematikou.

Pohyb
Zaměřujeme se na lidové tradice. Využíváme lidové hry a tance.

Poslech
Poslechové činnosti propojujeme s regionálními tradicemi. Prostřednictvím vhodných hudebních skladeb vedeme děti k vnímání estetických hodnot.

Hra na nástroj
Při hře na nástroj využijeme jednoduchý lidový doprovod tzv. dudáckou kvintu.

5. Dítě a svět

Tato oblast se zaměřuje na seznámení dětí s elementárními poznatky o okolním světě. Její součástí je výchova k odpovědnému chování dětí k přírodě, životnímu prostřední a seznamování se s ekologickou problematikou.

Zpěv
Tematicky zaměříme výběr pěveckého materiálu na písně etnických skupin např. romské písně či písně cizích národů. (Pozor na jednoduchost textů, vhodné jsou např. indiánské popěvky.) V souvislosti s ekologickou tematikou vybíráme písně s přírodními náměty.

Pohyb
Zaměříme se na pohybovou improvizaci vycházející z tanců přírodních národů.

Poslech
Vybíráme úryvky etnické hudby.

Hra na nástroj
Věnujeme se doprovodům a improvizaci v čínské pentatonice.

Předchozí charakteristika se snažila osvětlit jednotlivé hudební činnosti ve vztahu ke vzdělávacím oblastem rámcového programu. Je samozřejmé, že konkrétních hudebních činností najdeme více. V tomto přehledu nám šlo především o to, abychom podnítili tvořivost pedagogů a ukázali cestu, jakou můžeme při práci s předškolními dětmi zvolit.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Jiné vzdělávací obory obecně