Odborný článek

Zapamatujte si

8. 11. 2005 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Věra Jirásková CSc.

Anotace

Kontrolní otázky k cyklu Výchova k občanství

Souhrn otázek je součástí cyklu Výchova k občanství.


4. ZAPAMATUJTE SI

Jakým způsobem lze nabýt státní občanství České republiky?
Narozením, osvojením, určením otcovství (pokud je matka cizinka), nalezením, prohlášením (týká se jen bývalých občanů Československa), udělením (cizincům).

Lze pozbýt státní občanství České republiky?
Ano.

 1. Prohlášením občana, který získal občanství cizího státu, že se jej vzdává.
 2. Nabytím cizího státního občanství. Platí zde ovšem určité výjimky, které umožňují dvojí státní občanství (např. manželství s cizincem, dětí ze smíšených manželství apod.).

Jaké okruhy základních práv a svobod jsou vyjmenovány v Listině základních práv a svobod?
Lidská práva a základní svobody
Práva národnostních a etnických menšin
Hospodářská, sociální a kulturní práva
Právo na soudní a jinou právní ochranu

Co znamená pojem "občanská společnost"?
Občanská společnost vyplňuje prostor mezi jednotlivcem a státem, je to souhrn všech organizací, sdružení apod., které jsou nezávislé na státu.

Jaké funkce plní občanská společnost?
Brání státu pronikat do oblastí, jež mu nepřísluší (soukromí občana, veřejné aktivity občanů atd.). Upozorňuje na problémy, které se ve společnosti vyskytují, a tím je dostává do sféry politiky. Je "školou demokracie" - zejména aktivním zapojením občanů do života společnosti.

Co je to stát?
Stát je vymezen jako politická organizace lidské společnosti, která se vyznačuje sdružením obyvatel určitého území v právní celek.

Co znamená pojem "demokratický právní stát"?
Demokratický:

 • zdrojem moci je lid,
 • státní moc slouží všem občanům,
 • existuje pluralita systému politických stran,
 • rozhoduje na základě mínění většiny, ale nesmí ohrozit zájmy většiny,
 • rozhodování státních orgánů, soudů apod. musí být v maximální míře veřejné.

WhitePrávní:

 • státní moc je limitována zákonem,
 • občan může dělat vše, co není zakázáno a nesmí být nucen dělat něco, co zákon nepřikazuje,
 • je zabezpečena nezávislost soudní moci,
 • nelze změnit demokratické uspořádání státu.

Co určuje Ústava?

 • charakter státu
 • postavení občanů
 • státoprávní uspořádání
 • soustava nejvyšších státních orgánů a jejich pravomoce
 • státní symboly
 • procedury navrhování a schvalování zákonů i samotné ústavy
 • způsob kontroly ústavnosti

Co znamená horizontální dělba moci?
Rozdělení moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní.

Kdo představuje v České republice zákonodárnou moc, kdo výkonnou moc a kdo soudní moc?
Zákonodárnou Poslanecká sněmovna a Senát, výkonnou prezident a vláda, soudní Ústavní soud a soustava obecných soudů.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Věra Jirásková CSc.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Výchova k občanství