Odborný článek

Hrajeme si každý den

3. 11. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Renata Ležalová

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Celoroční projekt, který zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte a obsahuje takové hry, které seznamují dítě s realitou.
Očekávané výstupy: Děti chápou variabilitu různých her a dokáží se podílet na plánování činností vztahujících se k tématu.
Časový rozsah: každá hra a každé téma přibližně 1 měsíc
Věková skupina: 5 - 6 let, děti před vstupem do školy

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Celoroční projekt, který zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte a obsahuje takové hry, které seznamují dítě s realitou.
Očekávané výstupy: Děti chápou variabilitu různých her a dokáží se podílet na plánování činností vztahujících se k tématu.
Časový rozsah: každá hra a každé téma přibližně 1 měsíc
Věková skupina: 5 - 6 let, děti před vstupem do školy

Poznámka: poznámky o tom, co vše jednotlivé hry rozvíjejí, jsou pomůckou pro učitelku, aby si sama uvědomila, čím je hra pro děti přínosná. Mohou sloužit i jako informace pro rodiče, pokud pro ně aktuální plány vyvěšujeme.

Úvod:

Celoroční náměty k třídnímu plánu seznamující děti pomocí her s různými oblastmi. Děti si osvojují pohybové hry a jejich varianty. Hra zároveň působí jako motivace k dalším činnostem, které z námětu nebo obsahu hry vycházejí. Hry jsou pro děti nejpřirozenějším způsobem, jak se seznámit s realitou. Každá pohybová hra rozvíjí kromě pohybových dovedností i schopnosti a vlastnosti dítěte. Většina her rozvíjí psychomotoriku, vnímání, komunikaci, empatické cítění, nebo naopak schopnost být sám sebou. Děti předškolního věku se učí dodržovat pravidla, začínají chápat souvislosti. Sami se podílejí na výběru dalších činností, nebo pomáhají variovat původní hru.

Před vstupem do školy budou mít děti osvojenou poměrně širokou škálu her i s jejich variantami, budou chápat, že jedna hra se dá hrát několika způsoby. Lépe se zorientují v prostoru, pochopí pravidla, budou schopny domluvit se, převzít vedoucí úlohu, samostatně vést hru. Po prvních zkušenostech se souvisejícími činnostmi budou děti schopny odhadnout, čím se v dalším období budeme zabývat a samy se podílet na výběru činností.

Přehled témat a her
Vztahy, rozvoj osobnosti
 • "Ping - pong" - kamarádství, navazování kontaktů;
 • "Paleček a obr" - malí a velcí, vztahy dětí a dospělých, rodina;
 • "Škatulata, hejbejte se" - mít svůj domeček, domov, místo, které mám nejraději;
 • "Vyvolávaná" - každý jsme jiný, všichni spolu.
Roční období, obvyklá témata
 • "Slepá bába" - smysly, čas barev a plodů;
 • "Ledová královna" - čas zimní a vánoční;
 • "Honzo, vstávej" - čas nového zrození;
 • "Myslím si" - znám město, ve kterém bydlím;
 • "Na magnety" - lidské tělo;
 • "Šarivari" - co roste, co kvete;
 • "Noemova archa" - zvířata ve vodě i na souši;
 • "Honěná se záchranou" - něco je ze dřeva, něco ze železa;
 • "Na auta" - když se potřebujeme dostat odněkud někam.
Rozvoj schopností důležitých pro budoucí školáky
 • "Na sochy" - pohyb a klid;
 • "Kuba řekl" - o poslouchání a neposlouchání;
 • "Přihořívá, hoří" - už se vyznám, budu školák;
 • "Kimovky" - mám paměť jako slon;
 • "Na ještěrky" - kamarádi, ale přitom každý za sebe, dodržování složitých pravidel.
"Ping pong"

Charakteristika hry:
Hra děti učí navazovat verbální i neverbální kontakt s kamarády, oslovovat i ty, které dosud dobře neznají, je vhodná k počátečnímu vytvoření nebo obnovení vztahů ve třídě.

Popis hry:
Děti stojí v kroužku a vysílají slovo "ping". Přitom se dívají na toho, kdo má slovo přijmout. Příjemce přijímá slovem "pong" a dalšímu kamarádovi posílá "ping".

Varianty:
Zpočátku je možné pouze posílat pozdrav (např. "ahoj"), oslovení nebo vzkaz druhému dítěti, později třeba také otázky týkající se přání, nálady apod. Podobně je možné posílat předměty a vymýšlet důvody pro věnování.

Hra rozvíjí:

 • oční kontakt - neverbální komunikaci;
 • komunikaci - schopnost oslovit kamarády;
 • pozornost - schopnost reagovat na výzvu;
 • empatii - schopnost vcítit se do pocitů druhého, který třeba ještě nebyl vybrán;
 • trpělivost - umět počkat, až na mě přijde řada;
 • dětská přátelství.

Související činnosti:

 • opakování písniček, které děti znají a nácvik písniček, které by se děti chtěly naučit;
 • hry: "Jak se jmenují", "Jak se na ně hraje";
 • nacvičování písničky: "Když jsi mezi kamarády" - písnička s pohybem;
 • "Vizitky" - kreslení vlastní podobizny na třídní tablo;
 • "Klubíčkové kamarádství" - posílání vzkazů pomocí klubíčka, sledování vzniklého útvaru;
 • "Pavučinka" - spojování bodů (hraček) v prostoru provázkem;
 • "Co je kamarádství, kdo je můj kamarád" - besedování s dětmi;
 • "Já mám těžkou kapsu, protože v ní mám …" - jazyková hříčka;
 • vymýšlení nejroztodivnějších pozdravů, vzkazů nebo přání;
 • vymýšlení nesmyslů, rýmů a hloupostí;
 • seznamování s nesmyslnými a veselými básničkami - Žáček, Středa, Vodňanský;
 • čtení na pokračování - M. Zinnerová - "Děti z Pařízkova";
 • spojování bodů v ploše;
 • tvoření dvojic předmětů se stejnou vlastností.

Metodické poznámky:
Jednotlivé činnosti nejsou vázány do bloků, ale umožňují je vytvořit (např. "Co je kamarádství, kdo je kamarád" + vymýšlení pozdravů a přání + "Klubíčkové kamarádství" + písničky, které by děti chtěly naučit své kamarády). Jednotlivé činnosti samy umožňují širší rozvinutí (např. "Pavučinka").

Metodický návod:

"Pavučinka"
Povídáme si o tom, co se jednotlivým dětem ve školce nejvíc líbí (tady je možné si zpracovat přehled - červená veselá školka, kde se nám líbí a černá smutná školka, kterou bychom raději nechtěli - náplň jednoho dne), s čím si děti rády hrají.

Další den můžeme navázat tím, že si děti najdou svou oblíbenou "školkovou" hračku a položí ji kamkoliv na zem. Z různobarevných klubíček si odstřihnou takový kus, který by je spojil s kamarády, které mají nejraději (odhad délky a vzdálenosti - příprava na matematiku) a spojí se s nimi. Pozorujeme vzniklou pavučinku, díváme se na spojení, vymýšlíme, co udělat, abychom byli spojení všichni, rozvíjíme diskuse (např. o tom, proč si někdo vybral takovou a někdo jinou barvu), vnímáme prolínání jednotlivých barev. Ve vzniklé pavučince hledáme tvary. Do volných míst můžeme vstupovat, měnit místa (jako např. ve hře "Na škatule").

"Klubíčkové kamarádství"
Posíláme vzkazy, pozdravy, přání, oslovení svým kamarádům spolu s klubíčkem. Vzniklý útvar pevně držíme (pro některé děti obzvlášť těžké), zvedáme, točíme se s ním, pokládáme, pozorujeme vzniklé tvary a chování provázku.

Vzniklé mezery zaplňujeme korálky s vyslovením nesmyslných přání, rýmů, hloupostí, které děti napadnou. Činnost je možné pojmout i vážně, podle momentální atmosféry ve třídě. Je možné využít i vizitek, které si děti nakreslily a najít pro ně v síti vhodný rámeček. Podle situace a možnosti děti přidávají i to, co mají rády, dotváří si obraz, tvoří si vlastní dílko.

Vždy je nutné vycházet z momentální nálady ve třídě a ze zájmu dětí. Děti samy někdy vymyslí obdivuhodné věci. Je nasnadě, že obě činnosti nebudeme dělat v příliš blízkém časovém sledu.

Děti mohou dostávat i samostatné úkoly - např. vybrat si nástroj a zahrát na něj krátký motiv, který by byl jeho znělkou pro další období (rozvoj paměti - nevadí, když si dítě motiv nezapamatuje přesně, my si taky nebudeme pamatovat všechny). Můžeme tím navázat na "Vizitky". Samotné tvoření tabla je také velice tvůrčí a kooperační činností. Je třeba vymyslet, jak bude vypadat, kam jej umístit, čím jej dotvořit, ozvláštnit, čím se charakterizovat (např. Ivanka ráda skáče na balonu a bude chtít mít u své vizitky nakreslen právě balon, Marek staví stavby z kostek, vystříhá si tedy z papíru barevné tvary a "postaví" ke své vizitce stavbu z kostek apod.). Vzniklé tablo by mělo charakterizovat všechny děti ve třídě a může být vystaveno v průběhu celého roku a podle potřeby obměňováno.

Prostředky:
Využíváme různých jednoduchých a dostupných pomůcek - provázky, bavlnky, korálky a hračky. Písničky se opakují z minulých let a zpěvník je doplňován písničkami, které přinesou jednotlivé děti. Společně se naučíme pouze písničku "Když jsi mezi kamarády".

Písnička "Když jsi mezi kamarády"
Jedná se o písničku s hrou na tělo. Vždy se zpívá jedna sloka a po ní refrén. Pohyb je prováděn podle závorek. Důležitá je vzájemná souhra, ta taky děti láká a líbí se jim.

Když jsi mezi kamarády, tleskej rukama (tlesk, tlesk).
Když jsi mezi kamarády, dupej nohama (dup, dup).
Když jsi mezi kamarády, luskej prstama (lusk, lusk).
Když jsi mezi kamarády, pozdrav se s nimi (ahoj - se zamáváním).
Když jsi mezi kamarády, dělej to naráz (tlesk, tlesk, dup, dup, lusk, lusk, ahoj).

Ref: Když jsi mezi kamarády, máte-li se všichni rádi. (Opakuje se sloka z počátku písně.)

Melodie je vyjádřená názvy not. Všechny tóny mají stejnou délku. Jedna sloka se vždy 2x opakuje, následuje refrén a opět opakování sloky. V každé sloce se vždy provádí jiný pohyb.

Sloka: cccd, eeec, ddch, c. (x x - pohyb). Opakování 2x. Ref: ffff, eeee, dddd, cccc. Sloka: cccd, eeec, ddchc.

Hodnocení dětí
Děti se seznámily s novou hrou i jejími variantami. I když se děti znaly, po prázdninách spolu znovu navázaly kontakt - verbální i neverbální. Byly nastoleny počátky kooperace, děti se učily rozhodnout se, vcítit se do druhého. Učily se vnímat krásu, zvláštnost provázkového spojení, prolínání barev a tvarů. K rozvoji fantazie docházelo při vymýšlení různých vzkazů.

Vše bude dále rozvíjeno v dalších hrách a činnostech. Celé téma děti zaujalo, líbila se jim zejména hra s provázky. Neobjevil se případ, že by některé z dětí zůstalo osamoceno (ve třídě je několik dětí, které jsou velice citlivé), děti však byly dopředu upozorněny, že k takovému případu může dojít (u "Pavučinky"). Na tento blok přímo navazuje další téma - "Paleček a obr" - malí a velcí, rodina.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Renata Ležalová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída