Odborný článek

Hrajeme si pohádky

2. 11. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Palatinová

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Prostřednictvím pohádkových příběhů podněcujeme představivost, rozvíjení fantazie i řeči dítěte, vyjadřování a pociťování radosti z vlastní tvůrčí činnosti.
Časový rozsah: 3 měsíce - aktivity zařazovány průběžně, dle konkrétních okolností.
Věková skupina: 4 - 6 let

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Prostřednictvím pohádkových příběhů podněcujeme představivost, rozvíjení fantazie i řeči dítěte, vyjadřování a pociťování radosti z vlastní tvůrčí činnosti.
Časový rozsah: 3 měsíce - aktivity zařazovány průběžně, dle konkrétních okolností.
Věková skupina: 4 - 6 let


Cíle

Získání schopnosti vciťování se, nahlížení na problémy, zkoumání možných řešení, rozvíjení rozhodování a jednání v běžných i méně běžných situacích. Umožnit dítěti prožitek, podporovat jeho sebedůvěru a osobité myšlení, schopnost improvizace.

Očekávané výstupy

Porozumět slyšenému, zachytit myšlenku příběhu, sledovat děj, naučit se zpaměti krátké texty. Zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu, záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost, úmyslně si zapamatovat a vybavit, vyjadřovat svou představivost v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim. V dramatizaci pohádek si uvědomovat své možnosti, přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky.

Výběr tématu

Vycházíme z poznání, že pohádka působí na děti předškolního věku ze všech druhů literatury nejsilněji. Na umělecky ztvárněných modelových situacích v nich probouzí cit pro spravedlnost, pravdu, soucit, schopnost prožívat něco s někým, trpět i radovat se. Pohádka rozvíjí představy a fantazii, obohacuje svět dětí, je symbolem dětství.

Činnosti k tématu
 • Uvolňovací a artikulační cvičení
 • Cvičení na posilování koncentrace a záměrné pozornosti
 • Rytmus a dynamika slov a sousloví
 • Nápodoba pohybu a pozice
 • Slovní popisy ve hře Na Bystrouchého a Bystrozrakého
 • Sluchové vnímání slov
 • Lokalizace zvuku v prostoru
 • Kreslení a modelování po hmatu
 • Nápodoba činností
 • Hmatové představy a fantazie
 • Příběhy na hudbu a rytmus
 • Poslech pohádek dle přání dětí
 • Poslech pohádek vybraných učitelkou
 • Promítání diafilmu s pohádkou O Šípkové Růžence
 • Vyprávění podle obrázků
 • Kresba a malba jednotlivostí i děje (kreslení ve skupinkách po 2-3 dětech)
 • Vystřihování sněhových vloček a kytiček z papíru
 • Pokládání kostek, vymýšlení jednodušších i složitějších kompozičních celků
 • Nácvik písně a tanečku k pohádce O Šípkové Růžence
 • Hádanky a slovní hříčky
 • Hry na rozvíjení zrakové představivosti a fantazie
 • Předčítání části pohádky
 • Vypravování pohádkového příběhu s odlišným koncem
Zásobník

Velká kniha pohádek
Pohádka Sněhová královna (H. CH. Andersen)
Pohádka O Šípkové Růžence
Časopis Sluníčko

Pomůcky

Obrazový materiál
Výtvarné pomůcky

Hodnocení dětí (co se naučily, poznaly, získaly, apod.)

 1. Děti dokázaly záměrně sledovat a vyprávět příběh pohádky O Šípkové Růžence a Sněhová královna.
 2. Naučily se reprodukovat písničky, zvládly jednoduchou dramatickou úlohu (zlá víla, odvážný princ, zakletá princezna, veselá svatba).
 3. Tvořivě přistoupily k řešení problému - dokázaly se domluvit, kdo co nakreslí, nepřekážely si při práci a tvůrčím způsobem zachytily děj i zobrazily pohádkové postavy příběhu.
 4. Při řešení výtvarného problému (zachytit děj pohádky) citlivě přistupovaly k vyjádření tvaru a proporcí, užití barev i uspořádání výtvarné formy.
 5. Děti si zdokonalily své dovednosti při zacházení s papírem - skládání, stříhání a lepení, rozvíjely dovednost plastického vytváření z modelíny.
 6. Děti dokázaly vyjádřit svou představivost a fantazii v konstruktivních, výtvarných, hudebně pohybových i dramatických činnostech, byly tvořivé.
 7. Nová poznání (aplikace poznatků a zkušeností) umožnila dětem prožít situaci, podpořila jejich sebedůvěru, osobité myšlení i schopnost improvizace.
 8. Na vystoupení pro rodiče se chovaly zdvořile, spolupracovaly a spolupodílely se na vytvoření prostředí pohody.
Další náměty

Vzhledem k zájmu dětí o pohádky a příběhy jsme se rozhodli připravit a zpracovat další tematický celek pod názvem Ze zahrádky do pohádky, který by kromě klasické pohádky obsahoval i uměleckonaučnou literaturu, autorskou pohádku, bajku a povídku s dětským hrdinou.

Schéma prolínání vzdělávacími oblastmi

Foto

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída