Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Komentář k vybraným ustanovením školského zákona z pohledu RVP ZV a ŠVP
Odborný článek

Komentář k vybraným ustanovením školského zákona z pohledu RVP ZV a ŠVP

24. 10. 2005 Základní vzdělávání
Autor
PaedDr. Jan Tupý

Anotace

Text byl zpracován pro potřeby školení v projektu Koordinátor a se souhlasem NIDV je zveřejněný i na tomto vzdělávacím portálu.
§ zákona 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)
Komentář
§3 Systém vzdělávacích programů
(1)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") zpracovává Národní program vzdělávání, projednává jej s příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a s kraji a předkládá jej vládě k projednání. Vládá předkládá Národní program vzdělávání Poslanecké sněmovně ke schválení. Národní program vzdělávání rozpracovává cíle vzdělávání stanovené tímto zákonem a vymezuje hlavní oblasti vzdělávání, obsahy vzdělávání a prostředky, které jsou nezbytné k dosahování těchto cílů. Národní program vzdělávání ministerstvo zveřejňuje vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(1) Národní program vzdělávání by měl přinášet základní "zásady" pro vzdělávání žáků ve věku 3 až 19 let s výhledem k celoživotnímu vzdělávání a zastřešovat systém kurikulárních dokumentů. Tento bod školského zákona zatím není naplněn.
(2) Pro každý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání se vydávají rámcové vzdělávací programy. Rámcové vzdělávací programy vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání; jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů a dále závazným základem pro stanovení výše finančních prostředků přidělovaných podle § 160 až 162. (2) Dosud vznikly RVP pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a základní vzdělávání (RVP ZV) s přílohou pro žáky s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP), pro gymnaziální vzdělávání (RVP GV - ověřuje se), pro některé obory středního odborného vzdělávání (RVP SOV - ověřují se a dopracovávají se další).
Vznikají RVP pro jazykové školy, pro základní umělecké školy, pro konzervatoře, pro žáky s těžkým mentálním postižením, s více vadami a s autismem, kteří navštěvují základní školu speciální atd.
(3) Vzdělávání v jednotlivé škole a školském zařízení se uskutečňuje podle školních vzdělávacích programů. Totéž §7 (2). (3) Zde je vymezena zákonná povinnost vzdělávat podle ŠVP.
(5) Soustavu oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoví vláda nařízením po projednání s příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a kraji. (5) Připravuje se novela vládního nařízení. Problém je v tom, že názvy oborů mnohdy nerespektují systém postavený na vzdělávání, ale oborem jsou názvy institucí, např. obor základní škola, základní škola speciální atd., a zřejmě dojde k tomu, že některé RVP budou mít v názvu vzdělávání, jiné instituci (druh školy)!
§4 Rámcové vzdělávací programy
(1)
Rámcové vzdělávací programy stanoví zejména konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, a to všeobecného a odborného podle zaměření daného oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů, jakož i podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, personální a organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Podmínky ochrany zdraví pro uskutečňování vzdělávání stanoví Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví.

(1) Zákon vymezuje, co má obsahovat RVP. Sami tvůrci RVP pak usilují o návaznost RVP pro jednotlivé etapy vzdělávání.
Je zajímavé, že se do zákona nedostala základní kategorie všech dosavadních RVP u nás i v zahraničí - tzv. klíčové kompetence.
Podstatné je, že je zákonem dáno zohlednění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků nadaných.
(2) Rámcové vzdělávací programy musí odpovídat nejnovějším poznatkům:
a) vědních disciplín, jejichž základy a praktické využití má vzdělávání zprostředkovat a b) pedagogiky a psychologie o účinných metodách a organizačním uspořádání vzdělávání přiměřeně věku a rozvoji vzdělávaného.
Podle těchto hledisek budou rámcové vzdělávací programy také upravovány. Tvorbu a oponenturu rámcových vzdělávacích programů zajišťují příslušná ministerstva prostřednictvím odborníků vědy a praxe, včetně pedagogiky a psychologie.
(2) Autoři RVP o obsahovou "novost" dokumentů usilují. Zákon umožňuje případné úpravy RVP - viz dále. Oponentura odborníky z oblasti vědy a praxe byla při tvorbě RVP ZV uplatněna.
(3) Rámcové vzdělávací programy vydává ministerstvo po projednání s příslušnými ministerstvy. Rámcové vzdělávací programy pro zdravotnické obory vydává ministerstvo po projednání s Ministerstvem zdravotnictví. Rámcové vzdělávací programy pro obory vzdělání ve školách v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti vydávají tato ministerstva pro projednání s ministerstvem. Rámcové vzdělávací programy pro odborné vzdělávání projednají ministerstva před jejich vydáním s příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a kraji. (3) RVP ZV byl ve shodě se zákonem projednáván s odborovými organizacemi, se zástupci krajů, s profesními sdruženími atd.
(4) Rámcové vzdělávací programy je možné v závažných případech měnit, a to s účinností nejdříve od začátku následujícího školního roku, pokud nejde o změny vyplývající z platných právních předpisů. V takovém případě ministerstvo, které rámcový vzdělávací program vydalo, zveřejní změnu s dostatečným časovým předstihem. (4) Jde o potřebnou a logickou pojistku nejen proti případným chybám v textu, ale především o možnost reagovat na zkušenosti z praxe, na nové trendy ve vzdělávání, na zahraniční zkušenosti atd.
(5) Rámcové vzdělávací programy a jejich změny zveřejňují ministerstva, která je vydala, vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup. (5) RVP ZV i každá jeho změna bude zveřejňována nejen ve Věstníku MŠMT, ale především prostřednictvím Internetu.
§5 Školní vzdělávací programy
(1)
Školní vzdělávací program pro vzdělávání, pro něž je podle § 3 odst. 2 vydán rámcový vzdělávací program, musí být v souladu s tímto rámcovým vzdělávacím programem; obsah vzdělávání může být ve školním vzdělávacím programu uspořádán do předmětů nebo jiných ucelených částí učiva (například modulů).

(1) Soulad mezi RVP ZV a ŠVP by měl být naplněn především dodržením struktury ŠVP při tvorbě tohoto dokumentu na úrovni školy a dalších závazných zásad, které RVP ZV v jednotlivých kapitolách stanovuje. Zákon přímo stanovuje, že na úrovni ŠVP se vytvářejí předměty nebo moduly.
(3) Školní vzdělávací program vydává ředitel školy nebo školského zařízení. Školní vzdělávací program ředitel školy nebo školského zařízení zveřejní na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení; do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii. (3) Tento odstavec zákona stanovuje, že ŠVP je veřejný dokument. Škola musí ŠVP zveřejnit a umožnit do něj nahlížet, případně pořizovat výpisy, opisy nebo získat za úplatu kopii.
Upozorňujeme na
§21 (1) e) Žáci a studenti mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
§21 přímo nehovoří o RVP a ŠVP, ale duch tohoto § velmi úzce souvisí se změnami ve vzdělávání i v základním vzdělávání.
§26 Vyučovací hodina
(1)
Vyučovací hodina v základním, základním uměleckém, středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 45 minut. Vyučovací hodina odborného výcviku a odborné praxe ve středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 60 minut. Rámcový nebo akreditovaný vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami může stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat.

(1) RVP ZV neupravuje délku vyučovací hodiny, ale škola má ze zákona možnost v odůvodněných případech délku hodiny zkracovat nebo hodiny spojovat.
(2) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání stanoví počet povinných vyučovacích hodin, a to v prvním a druhém ročníku nejvýše 22 povinných vyučovacích hodin, ve třetím až pátém ročníku nejvýše 26 povinných vyučovacích hodin, v šestém a sedmém ročníku nejvýše 30 a v osmém a devátém ročníku nejvýše 32 povinných vyučovacích hodin týdně.
Dále se vymezuje nejvyšší počty hodin pro střední a vyšší odborné vzdělávání.
(2) Nejvyšší počet povinných vyučovacích hodin v ročníku stanovuje RVP ZV jako "maximální týdenní hodinovou dotaci pro jednotlivé ročníky" v kapitole 7.1 Poznámky k rámcovému učebnímu plánu.
(3) Rámcové vzdělávací programy pro základní a střední vzdělávání a akreditované vzdělávací programy pro vyšší odborné vzdělávání dále stanoví nejnižší počty povinných vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících. (3) Na stejném místě RVP ZV (kap. 7.1) se stanovuje i nejnižší počet povinných vyučovacích hodin jako "minimální týdenní hodinová dotace pro jednotlivé ročníky".
(4) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem organizaci vyučování a pravidla pro dělení a spojování tříd a studijních skupin při vyučování. (4) Pro základní vzdělávání stanoveno ve Vyhlášce č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
§27 Učebnice, učební texty, školní potřeby
(2)
Školy mohou při výuce kromě učebnic a učebních textů uvedených v seznamu podle odstavce 1 používat i další učebnice a učební texty, pokud nejsou v rozporu s cíli vzdělávání stanovenými tímto zákonem, rámcovými vzdělávacími programy nebo právními předpisy a pokud svou strukturou a obsahem vyhovují pedagogickým a didaktickým zásadám vzdělávání. O použití učebnic a učebních textů podle věty první rozhoduje ředitel školy, který zodpovídá za splnění uvedených podmínek.

(2) Zde zákon dává školám možnost využívat i učebnice a učební texty bez doložky, pokud nejsou v rozporu se vzdělávacími cíli RVP ZV - znamená, že si školy za těchto podmínek mohou vytvářet i vlastní učebnice a učební texty.
(3)-(6) Hovoří se o bezplatném poskytování učebnic a učebních textů a vytváření jejich fondů. (3)-(6) Nesouvisí přímo s RVP ZV a ŠVP, i když informace tohoto typu může mít škola v ŠVP.
§28 Dokumentace škol a školských zařízení
(1)
Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto dokumentaci:
...
d) vzdělávací programy podle § 4 až 6,
...

(1) d) RVP ZV i ŠVP, který je podle něj vytvořen, jsou povinnou dokumentací školy.
§44 Cíle základního vzdělávání
Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.

Je zřejmé, že se cíle základního vzdělávání v RVP ZV a cíle uvedené ve školském zákoně kryjí a nemůže docházet k žádným legislativním problémům při jejich naplňování.
§47 Přípravné třídy základní školy
(1)
Obec, svazek obcí nebo kraj mohou se souhlasem krajského úřadu zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 7 dětí.

(1) Přímo nesouvisí s RVP ZV a ŠVP.
(2) O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu. (2) Velmi důležitý paragraf, který ukládá povinnost začlenit do ŠVP obsah vzdělávání v přípravných třídách. Není však jasně řešeno podle jakého RVP se má obsah připravovat, zda podle RVP PV nebo RVP ZV. Zřejmě budou muset školy samy zvažovat vzdělávací obsah přípravných tříd a využít nejspíš oba dokumenty.
§51 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
(1)
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

(1) Tato formulace, že RVP stanovuje předměty výchovného zaměření byla původně i v § 51, 69 i 79, ale na základě připomínek byla jako nevhodná vyřazena. V § 51 bohužel tato formulace zůstala, což může komplikovat některé situace (možná se lze odvolat na §4 (1), který nic takového pro RVP nestanovuje).
(5) V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v § 44. V pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole (5) Zde dochází k určitému rozporu mezi školským zákonem, který hovoří o hodnocení cílů základního zdělávání, a RVP ZV, který stanovuje cíle základního vzdělávání jako cíle vzdělavatele a hodnoceným výsledkem vzdělávání je úroveň dosažení klíčových kompetencí a očekávaných výstupů (i když je možné chápat tyto výstupy jako cíle vzdělávání).
§164 Ředitel školy a školského zařízení
(1)
Ředitel školy a školského zařízení ...
b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3, ...
(1) b) Zákon stanovuje přímou odpovědnost ředitele školy za vzdělávání podle ŠVP zpracovaného podle RVP ZV.
§ 168 Školská rada
(1)
Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, ...
(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.
(1) a) (2) Školská rada má ze zákona nejen přístup ke ŠVP, ale i povinnost se vyjadřovat k návrhům ŠVP.
§174 Česká školní inspekce
(2)
Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe podle § 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 v rámci inspekční činnosti
a) získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy,
b) zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů,
c) zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem,...

(2) b), c) ČSI má podle zákona a ve shodě s ŠVP sledovat nejen výsledky vzdělávání, ale i podmínky a průběh vzdělávání, což dává dobré předpoklady k tomu, aby se skutečně sledoval vzdělávací proces. ČŠI hodnotí nejen soulad ŠVP a RVP ZV (zda ŠVP obsahuje vše, co RVP ZV požaduje), ale také naplnění ŠVP. Z tohoto pohledu je důležité, co a jak si škola do ŠVP uvede, aby to bylo smysluplné, vedlo k efektivnímu vzdělávání, bylo splnitelné atd.
§185 Přechodná ustanovení
(1)
Podle rámcových vzdělávacích programů postupují školy od 1. září, které následuje nejpozději po uplynutí 2 let ode dne jejich vydání, a to s účinností od prvního ročníku a také od šestého ročníku základního vzdělávání podle § 46 odst. 2 a od sedmého ročníku základního vzdělávání podle § 46 odst. 3. Tímto dnem končí platnost učebních dokumentů vydaných podle dosavadních právních předpisů počínaje prvním ročníkem. Učební dokumenty vydané podle dosavadních právních předpisů je možné měnit za účelem dosažení jejich shody s tímto zákonem, a to postupem stanoveným v dosavadních právních předpisech.

(1) Vzhledem k datu schválení školského zákona (24. 9. 2004) a schválení RVP ZV (září 2004, vydán ve Věstníku MŠMT, leden 2005), mají školy povinnost postupovat podle RVP ZV (tzn. zpracovat ŠVP a zahájit výuku podle ŠVP v určených ročnících) nejpozději k 1. 9. 2007.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.