Odborný článek

Latinský jazyk

21. 10. 2005 Gymnaziální vzdělávání
Autor
VUP Praha

Anotace

Vzhledem k tomu, že RVP GV obsahuje pouze vzdělávací obsah povinný pro všechny žáky, je nabídka dalších vzdělávacích oborů umístěna na portál. Vzdělávací obsah těchto oborů bude (stejně jako pilotní verze RVP GV) ještě upraven.

Charakteristika

Důležitost a význam studia latinského jazyka dokazuje nejen jeho několikasetletá tradice. I v dnešní době má tento doplňující vzdělávací obor ve vzdělávací soustavě výjimečné postavení, neboť reprezentuje evropské kulturní dědictví v nejširším kontextu, a tím prohlubuje pocit sounáležitosti s ostatními národy.
Tento doplňující vzdělávací obor umožňuje žákovi díky širokému obsahu lepší orientaci při výběru jeho dalšího studijního zaměření. Latinský jazyk v gymnáziu má být především oborem propedeutickým, tj. oborem, který poskytuje elementární úvod do studia dalších oborů, a to nejen těch, v nichž má tradičně vysokou autoritu, jako je např. jazykověda, literární věda, historie, filozofie, právo, teologie, výtvarné umění, ale i těch, které lze označit za moderní, např. politologie, sociologie, religionistika a různá mediální studia.
Studium latinského jazyka přispívá k rozvoji logického myšlení, tříbí schopnost analýzy i syntézy zároveň. Latinský jazyk má v humanitně orientovaném studiu podobnou funkci jako matematika ve studiu zaměřeném na přírodní vědy, protože obě disciplíny jsou vysoce abstraktní ve svých zákonitostech, a přitom konkrétní v aplikacích.
Latinský jazyk vhodně doplňuje studium jazyků nejen románských, kde je vztah zcela jasný, ale také studium angličtiny, ačkoli zde není souvislost patrná na první pohled. Většina víceslabičných anglických slov má totiž původ v latině, a tak znalost latinského slova může pomoci odstranit např. chyby v písemném projevu.
Neustálá konfrontace latiny s mateřským jazykem zdokonaluje vyjadřovací schopnosti. Žáci se učí používat slova cizího původu (pocházející z latiny) ve správném významu a především účelně vzhledem ke konkrétní jazykové situaci, čímž zvyšují kulturu svého projevu.
Předností tohoto doplňujícího vzdělávacího oboru je jeho interdisciplinární povaha (o propedeutické funkci oboru viz výše). Latinský jazyk cíleně vede žáky k tomu, aby přenášeli své poznatky z jiných oblastí a své znalosti systematizovali. Přispívá k rozšiřování všeobecného kulturního rozhledu.
Studium latinského jazyka rozvíjí žádoucím směrem morálně-volní vlastnosti žáků. Zvládnutí latiny, byť na elementární úrovni, vyžaduje osobní disciplínu, píli a houževnatost. Studium vede žáky k osvojení si základních pracovních návyků a postupů, které jsou důležité pro další odborný i osobnostní růst.

Doplňující vzdělávací obor přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

 • pochopení systémové povahy jazyka obecně, ať přirozeného, nebo umělého
 • důkladnější znalosti slovní zásoby mateřského jazyka, k přesnějšímu vyjadřování a větší stylistické obratnosti
 • schopnosti morfologické a syntaktické jevy v jazyce nejen analyzovat, ale též pochopit jejich funkci, estetickou hodnotu a tyto zkušenosti následně aplikovat i v jiných jazykovědných oborech
 • osvojení si správné základní techniky překladu textu, kterou pak aplikuje při dalším jazykovém studiu
 • rozvoji schopnosti kombinovat znalosti jazykové s mimojazykovými zkušenostmi
 • zájmu o společné kořeny evropské civilizace, k pochopení kontinuity jejího vývoje a hledání hlubších souvislostí mezi kulturami jednotlivých národů; na základě těchto poznatků se žák učí být tolerantní vůči jiným sociálním a etnickým skupinám, učí se potlačovat rasistické a xenofobní projevy u sebe i ostatních
 • poznávání morálního hodnotového systému antické společnosti, k jeho srovnání s dneškem; na základě tohoto srovnání je schopen si uvědomit konstantní i proměnlivé hodnoty v lidském životě, což pomáhá utvářet žákovo etické vědomí a občanské postoje
 • uvědomění si, že poznatky z jednotlivých oborů vzdělávání spolu souvisejí, navazují na sebe a vzájemně se doplňují
 • samostatné práci s různými informačními zdroji, vyhledávání informací týkající se tohoto doplňujícího vzdělávacího oboru, jejich třídění, hodnocení, zpracovávání a využití v dalších oborech studia
 • seznámení se s různými metodami učení; protože studium tohoto oboru kombinuje metody moderní s tradičními, umožňuje žákovi výběr metod, které nejvíce vyhovují jeho osobnosti
 • poznání, že k ovládnutí jazyka (a kteréhokoli jiného oboru) i na základní úrovni jsou potřebné nejen vrozené dispozice, ale především píle, vůle učit se, osobní disciplína a osvojení si zdravých pracovních návyků, což jsou vlastnosti a schopnosti, jejichž kvalitu může sám ovlivnit a rozvíjet
Vzdělávací obsah

HLÁSKOSLOVÍ A MORFOLOGIE

Očekávané výstupy

žák

 • ovládá jeden z typů výslovnosti latiny
 • určuje druhy slov, jejich základní gramatické kategorie, používá odbornou jazykovou terminologii
 • pracuje se základní gramatickou příručkou a v ní vyhledává další podrobnosti nebo zvláštnosti latinské morfologie; chápe metajazyk lingvistického textu přiměřené obtížnosti
 • ovládá v základních obrysech (tj. pravidelné tvary) latinské deklinace a konjugace

Učivo

 • zvuková a grafická stránka latiny (výslovnost, písmo, abeceda, přízvuk)
 • lingvistická terminologie (vokál, konsonant, diftong, deklinace, konjugace, substantivum, adjektivum, verbum, adverbium, singulár, plurál, maskulinum, femininum, neutrum, indikativ, imperativ, infinitiv, konjunktiv, prézens, futurum, imperfektum, perfektum, plusquamperfektum, aktivum, pasivum, pozitiv, komparativ, superlativ, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, ablativ); vzhledem k češtině je v souvislosti s ablativem informován i o pojmech lokál (lokativ) a instrumentál
 • 1. - 5. deklinace substantiv
  • adjektiva 1. a 2. deklinace, adjektiva 3. deklinace, stupňování adjektiv
  • frekventovaná zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací a neurčitá
  • frekventovaná zájmenná adjektiva
  • číslovky základní a řadové (1 -10, další informativně)
  • participia (zejm. prézentu aktiva a perfekta pasiva)
 • 1. - 4. konjugace sloves v systému prézentním, perfektním a supinovém
  • deponentní slovesa
  • nepravidelná slovesa "esse, ferre, ire" a složeniny, "velle, nolle"
  • adverbia, tvoření a stupňování
  • předložky

 

SYNTAX

Očekávané výstupy

žák

 • překládá jednoduché latinské syntaktické struktury (polovětné vazby, věty jednoduché, souvětí)
 • překládá frekventované jevy pádové syntaxe

Učivo

 • vazba akuzativu s infinitivem
 • vazba nominativu s infinitivem
 • ablativ absolutní
 • věta jednoduchá (oznamovací, přímé otázky, přací, rozkaz, zákaz)
 • běžnější typy vedlejších vět v základní a nekomplikované podobě (vedlejší věty účelové a snahové, podmínkové, z časových věty s "cum historicum", nepřímé otázky)
 • pádová syntax - ablativ časový, vazba dativu přivlastňovacího a "esse", genitiv partitivní, ablativ srovnávací, genitiv a ablativ vlastnosti

 

SLOVNÍ ZÁSOBA A SLOVOTVORBA

Očekávané výstupy

žák

 • užívá slovní zásobu asi 1000 - 2000 slov
 • užívá základní principy tvorby latinských slov, zejména odvozování prefixy a sufixy
 • vysvětlí běžně používaná přejatá slova a slovní spojení latinského původu v češtině
 • uvědomí si hlubší jazykové souvislosti a vliv latiny na moderní jazyky

Učivo

 • odvozování slov v latině pomocí prefixů a sufixů

 

PRÁCE S LATINSKÝM TEXTEM

Očekávané výstupy

žák

 • přeloží se slovníkem jednoduchý krátký upravený nebo originální text
 • interpretuje latinský text přiměřené obtížnosti v mateřském jazyce po stránce obsahové
 • pracuje s běžně dostupným latinsko-českým slovníkem
 • sestaví za pomoci slovníku a gramatické příručky krátký text v latině (např. dopis, pozvánku, curriculum vitae)

Učivo

 • nácvik techniky překladu souvislého textu

 

KULTURNĚ-HISTORICKÉ REÁLIE

Očekávané výstupy

žák

 • uvede hlavní vývojové etapy římské literatury, autory a díla, která zásadně ovlivnila vývoj určitého literárního žánru
 • sestaví a přednese v mateřském jazyce referát na téma související s antickou kulturou
 • pracuje se sekundární literaturou oboru přiměřené obtížnosti, používá další informační zdroje

Učivo

 • přehled řecké a římské mytologie
 • hlavní vývojové etapy římské literatury, významní autoři a díla
 • důležité historické mezníky vývoje antické společnosti

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
VUP Praha

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.