Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Informace o vzdělávání žáků se zdravotním postižením
Odborný článek

Informace o vzdělávání žáků se zdravotním postižením

19. 10. 2005 Speciální vzdělávání
Autor
VUP Praha

Anotace

Za žáky se zdravotním postižením se považují žáci s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, s vadami řeči, se souběžným postižením více vadami, autismem a vývojovými poruchami učení nebo chování (§ 16, zákona č. 561/2004 Sb. - dále školský zákon).

Za žáky se zdravotním postižením se považují žáci s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, s vadami řeči, se souběžným postižením více vadami, autismem a vývojovými poruchami učení nebo chování (§ 16, zákona č. 561/2004 Sb. - dále školský zákon).

V pojetí a organizaci výchovy a vzdělávání žáků se zdravotním postižením došlo v posledních letech k výrazným systémovým změnám, které byly zakotveny i v novém školském zákoně. V souladu s ním se výše uvedení žáci nejpozději od školního roku 2007/2008 začnou vzdělávat podle školních vzdělávacích programů (ŠVP) vytvořených na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) nebo jeho přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP). V ŠVP budou zohledněna vzdělávací specifika těchto žáků korespondující s jejich reálnými schopnostmi, možnostmi, potřebami a zájmy.
Výjimku bude tvořit vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kteří se budou vzdělávat v základní škole speciální, pro niž bude vypracován samostatný rámcový vzdělávací program. Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením řeší § 42 nového školského zákona.

Žáci se zdravotním postižením budou mít možnost se vzdělávat:

 1. Formou individuální integrace v běžných základních školách nebo odpovídajících ročnících středních víceletých škol
  Ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením představuje výraznou tendenci jejich integrace do hlavního proudu vzdělávání. Integrace neznamená pouhé administrativní zařazení těchto žáků mezi ostatní vrstevníky, předpokládá především zajištění vhodných podmínek pro jejich vzdělávání v běžných školách, včetně zabezpečení kvalifikované speciálně pedagogické péče, podle potřeby případně asistenta pedagoga, přijetí integrovaného žáka spolužáky, spolupráce s rodinou a potřebné materiální vybavení.
  Žáci se budou vzdělávat podle individuálních vzdělávacích plánů (dále IVP), které budou vycházet ze školních vzdělávacích programů příslušných škol zpracovaných podle RVP ZV (kapitola 8 řeší podmínky vzdělávání žáků se zdravotním postižením) nebo jeho přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. IVP se bude vypracovávat ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka. Obsahovou náplň IVP řeší § 6 odst. 4 vyhlášky č. 73/2005.

 2. Formou skupinové integrace ve třídě, oddělení nebo skupině běžné základní školy nebo odpovídajících ročnících střední víceleté školy
  Zřizování specializovaných tříd nebo speciálních tříd, oddělení nebo skupin při běžných základních školách nebo odpovídajících ročnících středních víceletých škol odpovídá současnému světovému trendu o nenásilné integraci žáků se zdravotním postižením. Tyto třídy, oddělení a skupiny budou zřizovány především pro žáky se specifickými poruchami učení a chování, případně i pro žáky se smyslovými vadami, tělesným a mentálním postižením. Zřízení těchto tříd, oddělení nebo skupin předpokládá zajištění vhodných podmínek vzdělávání. K nim především patří kvalifikovaná speciálně pedagogická péče, podle potřeby asistent pedagoga, snížený počet žáků (§ 10 vyhlášky č. 73/2005), nezbytné materiální a technické vybavení. U žáků bude docházet k postupné a plynulé integraci do kolektivu a pracovního tempa běžné školy.
  Žáci se budou vzdělávat podle vzdělávacích plánů pro jednotlivé třídy, oddělení a skupiny, které budou vycházet ze školních vzdělávacích programů příslušných škol zpracovaných podle RVP ZV (kapitola č. 8) nebo jeho přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením nebo v případě potřeby podle IVP.

 3. V základních školách samostatně zřízených pro daný typ zdravotního postižení
  Pro žáky se smyslovým a tělesným postižením nebo se souběžným postižením více vadami jsou zřízeny a i nadále mohou být zřizovány základní školy pro daný typ zdravotního postižení, které zajišťují nezbytné podmínky pro vzdělávání těchto žáků. Jedná se především o speciálně pedagogické působení všech pedagogických pracovníků, speciálně pedagogické metody a formy práce, snížený počet žáků ve třídách (§ 10 vyhlášky č. 73/2005), materiálně technické vybavení, bezbariérovost školního prostředí a další podmínky, které upravuje v RVP ZV kapitola č. 8.
  Žáci se budou vzdělávat podle školního vzdělávacího programu, který bude zohledňovat druh a stupeň jejich zdravotního postižení. ŠVP bude zpracován podle RVP ZV (kapitola č. 8) nebo jeho přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
VUP Praha

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.